Strona gwna
 

Ostatnie posty

TematOdpowiedziOgldaData
Ciekawe wklejki
Ostatni post przez: lotus33
254025673912/01/2022 09:00
Lotus 33
Ostatni post przez: lotus33
548234673825/12/2021 06:19
Muzyka ³±czy
Ostatni post przez: lotus33
9028215413/12/2021 16:21
Rozmowy w T³oku ;)
Ostatni post przez: lotus33
6296409807/11/2021 11:30
Humor i rozrywka :D
Ostatni post przez: Tamar102
4507041221/11/2015 10:50
Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
Ostatni post przez: Tamar102
611035224/10/2015 14:22
CIEKAWE WKLEJKI cd.
Ostatni post przez: Tamar102
1101455209/05/2015 15:07
£ód¼
Ostatni post przez: Lordofdragonss
10378912/09/2014 19:46
Fan club muzyki wedyjskiej, mantry, hymny, bad¼any i inne:)
Ostatni post przez: tulsi
971383413/07/2014 20:46
Gasimy ¶wiat³o ?
Ostatni post przez: tulsi
2231319/04/2014 21:20

Newsy

Witamy Ci serdecznie!

Stron t stworzylimy z intencj zgromadzenia w jednym miejscu caej wietlanej Rodziny!

Liczymy na Twój aktywny udzia w yciu naszej wspólnej  „plejadiaskiej” spoecznoci :)


Aby w peni skorzysta z zalet tej strony (móc pisa na forum dyskusyjnym, czatowa, przesya prywatne wiaetc) prosimy si zarejestrowa (cakowicie za darmo i bez zobowiza)

Po potwierdzeniu rejestracji mona ju w peni korzysta z dobrodziejstw tej strony.

Serdecznie Ci pozdrawiamy

Monika i ukasz,
wydawcy ksiek Barbary Marciniak


Ksiki Barbary Marciniak:

Zwiastuni šwitu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak Ziemia Zwiastunów šwitu - Barbara Marciniak šcieżka Mocy - mÄ…dro›Ä‡ Plejadian dla ›wiata pogrÄ…żonego w chaosie - Barbara Marciniak
Zwiastuni witu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak Ziemia Zwiastunów witu - Barbara Marciniak cieka Mocy - mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie - Barbara Marciniak
23/09/2009 12:48 Comments 0 Komentarze
 Wczoraj w nocy, dziêki nie do koñca przemy¶lanej decyzji mojej 2 informatyków, przez przypadek dosz³o do nadpisania bazy danych kopi± sprzed tygodnia.

Tydzieñ temu przenie¶li¶my serwer bazy danych na nowy, szybszy serwer (aby strona dzia³a³a jeszcze szybciej). Wczoraj przerzucali¶my resztê i przez przypadek 2 bazy zosta³y nadpisane.

Wygl±da na to, ¿e nic nie mo¿na ju¿ z tym zrobiæ.

Bardzo przepraszamy, mamy spor± nauczkê na przysz³o¶æ.

£ukasz Kierus i Administracja Plejadanie.pl
Tags -    
07/09/2009 14:38 Comments 0 Komentarze
25 pa¼dziernika 2013 roku w Warszawie odbêdzie siê ciekawe spotkanie po¶wiêcone wizji ¶wiata po 2012. Wizji, na któr± ka¿dy z nas ma wp³yw.

Rok 2013 bêdzie ca³odzienn± konferencj± po¶wiêcon± wizjom rozwoju naszej cywilizacji w Nowej Erze, której pocz±tek umownie siê przyjmuje jako rok 2012. Umowno¶æ ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e prze³om 2012 ju¿ siê dokonuje i z pewno¶ci± nie zakoñczy siê za 3 lata, lecz bêdzie to proces wieloletni. Niemniej odwo³anie siê do roku 2013 ma na celu definitywne odciêcie siê od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeñ, które ci±gn± siê za dat± 2012. Interesuje nas ci±g dalszy...

Wiêcej o konferencji ROK 2013 znajd± Pañstwo na stronie www.schodamidonieba.com

Na forum zamie¶ci³em ciekawy tekst Andrzeja Bagiera wprowadzaj±cy w temat konferencji pt "Projektowanie Nowego ¦wiata". Zapraszam do lektury i dyskusjiStrona PLEJADIANIE 2012 wspiera organizacjê tej konferencji :)

06/02/2009 00:36 Comments 0 Komentarze
W³a¶nie udostêpnili¶my Pañstwu fragment "¦wietlanej Rodziny". Jest to dosyc "mocny" rozdzia³ pt. "Rodzina Ciemno¶ci" - który mo¿na pobraæ tutaj. Mam nadziejê, ¿e siê spodoba :)
Tags -    
05/02/2009 10:47 Comments 0 Komentarze
Z wielk± przyjemno¶ci± informujemy, ¿e ostatnia czê¶æ trylogii w czterech tomach z naukami Plejadian pt. "¦wietlana Rodzina - Plejadiañskie Opowie¶ci i Nauki o ¯yciu" ju¿ jest w drukarni. Liczymy, ¿e pierwsze egzemplarze otrzymamy jeszcze przed 15.02

Tom ten zakoñczy publikacjê wszystkich ksi±¿ek autorstwa Barbary Marciniak z przekazami Plejadian.
05/02/2009 10:46 Comments 0 Komentarze
Od poniedzia³ku dzia³a ju¿ nowa ods³ony strony o Plejadianach.
Wreszcie wygl±da ona tak, jak sobie zamarzyli¶my na pocz±tku.
Jest forum dyskusyjne, blog, dzia³ downlad i wiele ciekawych dodatków
Mam nadziejê, ¿e siê Pañstwu równie¿ spodoba.
Aby w pe³ni skorzystaæ z dobrodziejstw tej strony nale¿y za³o¿yæ sobie darmowe konto (zajmuje to 1 minutê).
Do zobaczenia na forum.

Navigator

Ankieta

Co Twoim zdaniem nast±pi 21.12.2012?
Koniec ¦wiata (potop, asteroida)
Inwazja Obcych
Globalna Transformacja ¦wiadomosci
Rozdzielenie Wymiarów
Nic - dzieñ jak codzieñ

Chmura tagów

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com