Strona gwna > Artykuy > Ksi±¿ki > Ziemia Zwiastunów ¦witu tom II
 
Ziemia Zwiastunów ¦witu tom II
Data 05/02/2009 10:17  Autor admin  Klikni 3090  Jzyk Globalny

(EARTH: Plejadian Keys to the Living Library / wyd. orygin. 1995)

*     *     *  

  

"Niektórzy z was nie chc± zauwa¿aæ, ¿e na ziemi
nastêpuj± zmiany. Jednak¿e one zachodz± i nie ma w tym
nic strasznego, gdy¿ stanowi± czê¶æ waszej przemiany.
Ka¿dy z was tworzy w³asn± rzeczywisto¶æ i mo¿liwo¶ci rozwoju.
Na pewnym poziomie ¶wiadomo¶ci wy wszyscy,
którzy obecnie przebywacie na planecie, dowiadujecie siê
o programie przemian Ziemi, poniewa¿ ta mo¿liwo¶æ
jest powszechnie dostêpna. Chocia¿ wielu z was bêdzie
zaskoczonych zamêtem i zmianami, i chocia¿ bêdziecie siê
zastanawiaæ, jakim sposobem trafili¶cie w to miejsce,
wszyscy postanowili¶cie ju¿, ¿e tutaj pozostaniecie..."  

  

*    *    * 

Ziemia Zwiastunów ÅÅ¡witu - Barbara Marciniak    Ziemia Zwiastunów ¦witu - Barbara Marciniak

Czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ jak mo¿e wygl±daæ Ziemia za 15, 50, 100 lat? Wiesz zapewne jaki jest wspó³czesny obraz naszej planety – na przestrzeni ostatnich dekad wiele piêknych, dziewiczych zak±tków uleg³o zniszczeniu, miliony... wiêcej...

Czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ jak mo¿e wygl±daæ Ziemia za 15, 50, 100 lat?

 Wiesz zapewne jaki jest wspó³czesny obraz naszej planety – na przestrzeni ostatnich dekad wiele piêknych, dziewiczych zak±tków uleg³o zniszczeniu, miliony ludzi ¿yj± na terenach ograniêtych konfliktem zbrojnym, zwi±zki miêdzy lud¼mi wydaj± siê byæ oparte jedynie na rywalizacji i wzajemnej zale¿no¶ci, a tzw. ognisko domowe tli siê s³abym p³omyczkim. Niewielka garstka ludzi czerpie najwiêksze zyski ze ¶wiatowej gospodarki, podczas gdy serca ludzi wybijaj± rytm ukrytego w ich wnêtrzach strachu – strachu, który parali¿uje i skutecznie oddala od ich prawdziwego JA...

 Jest to „nowy, wspania³y ¶wiat”, który sami stworzyli¶my. ¦wiat, który kszta³towa³ siê dzieñ po dniu za cichym przyzwoleniem ludzi...

 Wiedz jednak, ¿e najciemniej jest tu¿ przed wschodem...

 Wczorajszy dzieñ jest PRZESZ£O¦CI¡, a ka¿dego dnia wraz ze wschodz±cymi promieniami s³oñca rodzi siê nadzieja i nowe szanse... Ka¿dy Twój dzisiejszy wybór wp³ywa na kszta³t naszego wspólnego jutra. Ziemia Zwiastunów ¦witu zaprasza ciê do kreowania ¶wiata porozumienia, harmonii i prawdziwej przyja¼ni miêdzy lud¼mi. ¦wiata, w którym ka¿dy ma mo¿liwo¶æ rozwoju i odkrycia Tajemnicy, któr± jest.

Jeste¶my czym¶ wiêcej ni¿ tylko cia³em fizycznym. Je¶li tylko odkryjemy i  poczujemy tê prawdê oraz porzucimy ciê¿ki baga¿ przesz³o¶ci, wykorzystamy szansê na niezwyk³± przemianê zapowiadan± przez wielu mistyków i jasnowidzów – globaln± przemianê ludzkiej ¶wiadomo¶ci.

Pamiêtaj, ¿e Ziemia jest naszym wspólnym domem.

 

Zobacz spis tre¶ci oraz darmowy rozdzia³ ksi±¿ki i  æwiczenia energetyczne


Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com