Strona g│ˇwna > Artyku│y > O Zwiastunach ┬Žwitu > Kim s┬▒ Plejadianie
 
Kim s┬▒ Plejadianie
Data 05/02/2009 10:14  Autor admin  Klikni੠5849  Jŕzyk Globalny
Plejadianie - Ambasadorzy z G┬│ebi Czasu Opowiadaj┬▒ o Samych Sobie

Jeste┬Âmy tu. Jeste┬Âmy Plejadianami, kolektywem energii z Plejad. Mamy d┬│ug┬▒ histori├¬. Nasi przodkowie przybyli z innego wszech┬Âwiata, który osi┬▒gn┬▒┬│ stan realizacji – z jednego z wszech┬Âwiatów. Wy natomiast dzia┬│acie na planecie zmierzaj┬▒cej do realizacji, a my jeste┬Âmy tu po to, aby pomóc wam w tym zadaniu. T├¬ realizacj├¬, lub inaczej transformacj├¬, zapowiada┬│o od wieków wielu ludzi. To wa┬┐ny moment. To, co dzieje si├¬ teraz na Ziemi wp┬│ynie na losy ca┬│ego wszech┬Âwiata.

Realizacja polega na zrozumieniu przez was, kim jeste┬Âcie, aby┬Âcie mogli kontynuowa├Ž eksperyment. Nasi przodkowie przybyli ze ┬Âwiata, który si├¬ zrealizowa┬│, po czym osi┬▒gn┬▒┬│ kosmiczne zrozumienie i┬┐ jest Najwy┬┐szym Stwórc┬▒, Pierwsz┬▒ Przyczyn┬▒, lub inaczej podró┬┐┬▒ Najwy┬┐szego Stwórcy w czasie. Przybyli ze ┬Âwiata, który odkry┬│ swoj┬▒ istot├¬ – zdolno┬Â├Ž tworzenia. Poprzez odkrycie owej istoty odkryli┬Âmy, ┬┐e jeste┬Âmy stwórcami.

Nasi przodkowie mieli do wyboru powrót do Najwy┬┐szego Stwórcy – który jest po prostu ruchem – i pozostanie wewn┬▒trz tej wibracji, albo dalszy rozwój jak to zawsze bywa w przypadku osi┬▒gni├¬cia realizacji formy. Przybyli do tego wszech┬Âwiata z w┬│asnej woli jako ambasadorzy, poniewa┬┐ zdali sobie spraw├¬, ┬┐e pewnego dnia b├¬dziecie gotowi do realizacji. Przybyli do Plejad, poniewa┬┐ ten uk┬│ad gwiezdny pewnego dnia b├¬dzie móg┬│ pomóc wam w najtrudniejszej chwili, podczas kryzysu, kiedy b├¬dziecie gotowi do ponownego po┬│┬▒czenia si├¬ z Najwy┬┐szym Stwórc┬▒.

Plejady

 

Nasi przodkowie nale┬┐eli do Pierwszych Projektantów Ziemi, architektów obsiewaj┬▒cych ┬Âwiaty i cywilizacje si┬│┬▒ twórcz┬▒ i mi┬│o┬Âci┬▒. Z racji swoich umiej├¬tno┬Âci kochali projektowa├Ž ┬Âwiaty, tak jak dyrygenci uwielbiaj┬▒ dyrygowa├Ž. Nasi przodkowie s┬▒ tak┬┐e waszymi, a my lubimy nazywa├Ž was nasz┬▒ pradawn┬▒ rodzin┬▒, któr┬▒ w rzeczy samej jeste┬Âcie. Nasi przodkowie oddali swoje DNA Pierwszym Projektantom, i to DNA sta┬│o si├¬ cz├¬┬Âci┬▒ DNA gatunku ludzkiego.

 

My, Plejadianie, pochodzimy z waszej przysz┬│o┬Âci. W jednym z wariantów naszego “teraz" ma miejsce tyrania i zam├¬t; widzimy te┬┐ prawdopodobne warianty przysz┬│o┬Âci Ziemi, zawieraj┬▒ce tak┬▒ sam┬▒ tyrani├¬ i upadek. Czas w trójwymiarowej rzeczywisto┬Âci jest b┬│├¬dnie rozumiany: wierzycie, ┬┐e mierzy si├¬ go w minutach lub stopniach. Czas jest o wiele rozleglejszy ni┬┐ si├¬ wam wydaje. W rzeczywisto┬Âci czas koduje informacj├¬ i bawi si├¬ ni┬▒, pozwalaj┬▒c wam porusza├Ž si├¬ jednocze┬Ânie po ró┬┐nych rzeczywisto┬Âciach, wkracza├Ž w nie poprzez jego rozci┬▒ganie, wykrzywianie, zaginanie i zakr├¬canie w ko┬│o. Mo┬┐ecie posuwa├Ž si├¬ po eliptycznej krzywej czasu i do┬Âwiadcza├Ž wielu rzeczywisto┬Âci, po prostu pod┬▒┬┐aj┬▒c wokó┬│ elipsy i odkrywaj┬▒c ┬┐e, podobnie jak czas, tak┬┐e i rzeczywisto┬Â├Ž nie jest “sta┬│a".

 

Jako ┬┐e wszystkie rzeczywisto┬Âci nie s┬▒ sta┬│e, i jako ┬┐e przysz┬│o┬Â├Ž nie jest ustalona (jest jedn┬▒ z pewnej liczby potencjalnych mo┬┐liwo┬Âci) dostrzegamy w tym momencie okazj├¬, aby wprowadzi├Ž w ┬┐ycie korzystniejsz┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž przysz┬│o┬Âci Ziemi. Pragniemy wprowadzi├Ž ┬Âwiat┬│o na t├¬ planet├¬ i przywróci├Ž Ziemi jej pierwotne przeznaczenie – wspania┬│ego mi├¬dzygalaktycznego centrum wymiany informacji. Tak wi├¬c wrócili┬Âmy w u┬│amku czasu do miejsca, które nazywamy j┬▒drem lub nasieniem, aby wywo┬│a├Ž zmian├¬. Zmiana ta wp┬│ynie nie tylko na Ziemi├¬; wp┬│ynie na wasz┬▒ przysz┬│o┬Â├Ž, na nasz┬▒ tera┬╝niejszo┬Â├Ž i na ca┬│y wszech┬Âwiat.

 

To wielka nowina! Przybyli┬Âcie na Ziemi├¬ w miejscu i czasie zbli┬┐aj┬▒cej si├¬ ewolucji. Dokona si├¬ olbrzymi skok, w którym we┬╝miecie udzia┬│, i nie jeste┬Âcie w tym pozostawieni sobie, poniewa┬┐ wiele energii sp┬│ywa teraz na Ziemi├¬, aby uczestniczy├Ž w tym wielkim przedsi├¬wzi├¬ciu. Planet├¬ otaczaj┬▒ statki macierzyste dzia┬│aj┬▒ce jak prawdziwe przetworniki energii. Do Ziemi docieraj┬▒ promienie ┬Âwiat┬│a ze starych, pradawnych uk┬│adów gwiezdnych, które wspó┬│pracowa┬│y z wami od wieków. Te promienie pe┬│ne informacji uderzaj┬▒ w┬│a┬Ânie o planet├¬.

 

Jako ┬┐e informacja ta wysy┬│ana jest do was, wasze cia┬│a musz┬▒ by├Ž zdolne do jej przyj├¬cia, przetworzenia, zmagazynowania i przekazania innym. Wielu z was wytworzy po┬│┬▒czenia telepatyczne ze statkami macierzystymi, które b├¬d┬▒ spe┬│nia┬│y rol├¬ waszych w┬│asnych radiostacji, za pomoc┬▒ których b├¬dziecie mogli na zawo┬│anie dostroi├Ž si├¬ do bogactwa informacji.

 

Jest to ewolucja nad┬Âwiadomo┬Âci, ewolucja wkraczaj┬▒ca w najwy┬┐szy aspekt waszej istoty. Nie musicie si├¬ martwi├Ž, jak sta├Ž si├¬ t┬▒ istot┬▒, poniewa┬┐ ju┬┐ jeste┬Âcie t┬▒ istot┬▒, musicie tylko o tym pami├¬ta├Ž. Od kiedy podniesione zosta┬│y zas┬│ony wokó┬│ Ziemi podczas Konwergencji Harmonicznej, jeste┬Âcie stale napromieniowani energi┬▒ z kosmosu, a jej ilo┬Â├Ž jest nieprzerwanie podwy┬┐szana i wzmagana w miar├¬ waszych zdolno┬Âci. Ewoluujecie teraz w tak niezwykle przyspieszonym tempie, ┬┐e ka┬┐dy rok tej dekady b├¬dzie jak dziesi├¬├Ž lub wi├¬cej lat poprzedniego wieku. Pomy┬Âlcie jak wiele osi┬▒gniecie do roku 1999 i poczujcie, kim si├¬ staniecie. To b├¬dzie, jakby┬Âcie prze┬┐yli sto lat w ci┬▒gu dekady.

 

Zaleje was fala pami├¬ci, zaleje was wiele innych spraw. Wielu z was odb├¬dzie podró┬┐e statkami do ró┬┐nych cz├¬┬Âci uk┬│adu s┬│onecznego. Poniewa┬┐ wkraczacie w Wiek ┬Žwiat┬│a, otworz┬▒ si├¬ przed wami ┬Âwiaty, o istnieniu których nigdy nie wiedzieli┬Âcie. Prze┬┐yli┬Âcie ró┬┐ne epoki: epok├¬ br┬▒zu, epok├¬ ┬┐elaza, er├¬ przemys┬│ow┬▒, er├¬ informacji i tak dalej. Te ró┬┐ne epoki wi┬▒za┬│y si├¬ z zasiewaniem, uprawianiem i wprowadzaniem potencja┬│ów ┬┐ycia w trzeci wymiar.

 

Lada chwila nast┬▒pi przej┬Âcie, przesuni├¬cie wymiarów zmniejszaj┬▒ce g├¬sto┬Â├Ž trzeciego wymiaru, tak aby┬Âcie mogli wkroczy├Ž w wymiary wy┬┐sze, w których cia┬│o nie posiada tak sta┬│ej natury. Przybyli┬Âcie tutaj, poniewa┬┐ chcecie opanowa├Ž proces ewolucyjny i móc z tym ┬┐y├Ž. To b├¬dzie bardzo ekscytuj┬▒ce, poniewa┬┐ oznacza to, ┬┐e b├¬dziecie funkcjonowa├Ž w wielu rzeczywisto┬Âciach.

 

G┬│├¬boko w waszym wn├¬trzu kryj┬▒ si├¬ odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytania, które wysuwaj┬▒ si├¬ na pierwszy plan w waszych my┬Âlach powstaj┬▒ po to, aby┬Âcie mogli przywo┬│a├Ž odpowiedzi z g┬│├¬bi w┬│asnej istoty. Aby to osi┬▒gn┬▒├Ž, musicie najpierw uwierzy├Ž, ┬┐e informacja w┬│a┬Ânie tam jest zgromadzona.

 

Ludzko┬Â├Ž pobiera obecnie bardzo wa┬┐n┬▒ lekcj├¬. Lekcja ta polega oczywi┬Âcie na u┬Âwiadomieniu sobie waszej bosko┬Âci, waszej wi├¬zi z Najwy┬┐szym Stwórc┬▒ i wszystkim co ┬┐yje. Polega na u┬Âwiadomieniu sobie, ┬┐e wszystko ┬│┬▒czy si├¬ ze sob┬▒ w ca┬│o┬Â├Ž, i ┬┐e wy stanowicie cz├¬┬Â├Ž tej ca┬│o┬Âci.

 

Na olbrzymim obszarze przestrzeni kosmicznej istnieje wielka ilo┬Â├Ž kultur i spo┬│ecze├▒stw; spo┬│ecze├▒stwa te i kultury odwiedza┬│y t├¬ planet├¬ od czasu jej powstania. Nie wygl┬▒da to w ten sposób, ┬┐e tylko my, Plejadianie, przybyli┬Âmy wam pomóc; jeste┬Âmy tylko jedn┬▒ z grup z jednego z uk┬│adów s┬│onecznych. Przyby┬│o tu wielu, z ró┬┐nych powodów. Wi├¬kszo┬Â├Ž przybyszów pozaziemskich jest tutaj, aby was podtrzyma├Ž na duchu, chocia┬┐ s┬▒ i tacy, którzy s┬▒ tu z innych powodów.

 

Wasza historia rozgrywa si├¬ w bardzo szczególnych czasach. Wielu z was zaanga┬┐owa┬│o si├¬ przed wiekami na Ziemi poprzez energi├¬ gwiezdn┬▒ i poprzez prac├¬ z wy┬┐szymi sferami. Znacie bardzo dobrze trudno┬Âci, przez jakie przesz┬│a Ziemia, na przyk┬│ad ile razy zmienia┬│ si├¬ kszta┬│t l┬▒dów i ile razy niebo przysz┬│o wam na pomoc.

 

Informacja uleg┬│a zniekszta┬│ceniu, kiedy ci którzy przybyli z nieba aby przyspieszy├Ž wasz rozwój zostali uznani za bogów. Tak jak dzieci ubóstwiaj┬▒ tych, którzy mog┬▒ robi├Ž to, czego one nie potrafi┬▒, tak i wasze spo┬│ecze├▒stwo wyra┬╝nie prezentuje t├¬ sam┬▒ metod├¬ kreowania bosko┬Âci. Idea stoj┬▒ca za t┬▒ metod┬▒ jest jednym z paradygmatów wiary, który macie zmieni├Ž przybywaj┬▒c tutaj. Trójwymiarowy ┬Âwiat jest jednym z wi├¬kszych wyzwa├▒, poniewa┬┐ pozwala na ustanowienie pot├¬┬┐nych ogranicze├▒. Poprzez te ograniczenia tworz┬▒ si├¬ struktury, a dzi├¬ki temu procesowi tworzycie i uczycie si├¬, ┬┐e jeste┬Âcie cz├¬┬Âci┬▒ Najwy┬┐szego Stwórcy i ┬┐e Najwy┬┐szy Stwórca pragnie do┬Âwiadcza├Ž.


Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj GoŠ
IP: 54.198.158.24

Login
Has│o

Czat

Zaloguj siŕ lub Zarejestruj siŕ za darmo aby wys│aŠ wiadomoŠ!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kana│y RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com