Strona gwna > Artykuy > Ksi±¿ki > ¦cie¿ka Mocy tom IV
 
¦cie¿ka Mocy tom IV
Data 05/02/2009 10:16  Autor admin  Klikni 3202  Jzyk Globalny
Scie¿ka Mocy - m±dro¶æ Plejadian dla ¶wiata pogr±¿onego w chaosie - Barbara Marciniak

W obliczu zbli¿aj±cego siê nieuchronnie roku 2012 i wielkich nadziej zwi±zanych z momentem Przej¶cia w zimowe przesilenie 21 grudnia 2012 z przyjemno¶ci± prezentujemy Pañstwo najnowszy tom nauk Plejadian. Wiedza zawarta w tej ksi±¿ce pomo¿e przygotowaæ siê i maksymalnie wykorzystaæ ten wyj±tkowy w ca³ym Wszech¶wiecie moment, do którego zosta³o tylko 3,5 roku.

 

¦cie¿ka Mocy ju¿ jest dostêpna!

 
Mo¿esz j± nabyæ w promocyjnej cenie w CzaryMary.pl klikajac tutaj

 

Przeczytaj fragment ksiazki


ÅÅ¡cieżka Mocy - mÄ…drość Plejadian dla Å›wiata pogrÄ…żonego w chaosie - Barbara Marciniak    ¦cie¿ka Mocy - m±dro¶æ Plejadian dla ¶wiata pogr±¿onego w chaosie - Barbara Marciniak

IV tom bestsellerowej serii nauk Plejadian ¦cie¿ka Mocy - wiedza, która wyzwala UWAGA: TO WIEDZA, KTÓRA ZMIENI SPOSÓB W JAKI PATRZYSZ NA ¦WIAT ! Twórcze rozwi±zania do zmiany przekonañ, odzyskania w³asnej mocy oraz tworzenia... wiêcej...

  

Co by¶ uczyni³, gdyby ¶wiat mia³ siê skoñczyæ w grudniu 2012?

 

Czy patrz±c wstecz bêdziesz móg³ powiedzieæ: Wykorzysta³em ten czas najlepiej jak potrafi³em, aby osi±gn±æ i do¶wiadczyæ to wszystko, o czym zawsze marzy³em i chcia³em?

  

Przysz³o¶æ dopiero oczekuje na stworzenie. Barbara Marciniak w ¦cie¿ce Mocy przekazuje sposoby i narzêdzia do ¿ycia pe³n± piersi± i do stworzenia przysz³o¶ci takiej, o jakiej marzymy...

 

To co siê wydarzy w 2012 roku zale¿y tylko od nas – ludzi – zatem co wybierzesz dla siebie, w co uwierzysz… ju¿ teraz?

 

 

M¡DRO¦Æ  PLEJADIAN ABY ¯YÆ  PE£NI¡ ¯YCIA

  

Przez tysi±clecia ludzie nieustannie tworzyli swoje do¶wiadczenia za pomoc± zaniedbania i lekcewa¿enia. Tworzymy zgodnie z my¶lami, emocjami, s³owami i ideami - zatem, aby uzyskaæ skuteczne i po¿±dane rezultaty, nasze my¶li musz± mieæ jasny cel i kierunek. Wprowadzenie tej wiedzy w ¿ycie stanowi klucz do inicjacji ludzko¶ci na wy¿szy poziom uwa¿no¶ci.

 

Ogromna przemiana ogarniaj±ca nasz± planetê niesie mo¿liwo¶æ wielu wyborów, pozwalaj±cych zobaczyæ ¶wiat w nowym ¶wietle, siêgn±æ nowych poziomów samo-poznania oraz stosowaæ nowe zasady do rzeczywisto¶ci, któr± prze¿ywamy.

 

Niezwyk³y czas, w jakim przysz³o nam ¿yæ niesie ze sob± zarówno wielkie ryzyko, ale i jeszcze wiêksze mo¿liwo¶ci rozwoju. Jednak¿e aby w pe³ni wykorzystaæ owe mo¿liwo¶ci, musimy wiedzieæ, co tak naprawdê dzieje siê wokó³ nas. Nie ³ud¼my siê jednak, ¿e tego typu informacje znajdziemy w masowych mediach, nie ucz± nas tego równie¿ w szkole.

 

 

„¦cie¿ka Mocy” powsta³a w³a¶nie po to, by¶my zostali najlepiej jak to mo¿liwe POINFORMOWANI.


 

Pamiêtajmy, ¿e ignorancja niesie ze sob± ogromne zagro¿enie – w mrokach niewiedzy mo¿na siê poruszaæ jedynie po omacku. Natomiast prawdziwa wiedza, pe³en dostêp do wszystkich informacji od zawsze jest i bêdzie najlepsz± ochron±.

 

To jest w³a¶nie powód, dla którego wiedza zawarta w „¦cie¿ce Mocy” po prostu zmienia ¿ycie, otwieraj±c przed nami drogi wiod±ce do osobistej wolno¶ci.

 
Dziêki niej mo¿emy wyzwoliæ siê z w³asnych ograniczeñ i uwolniæ swój pe³en potencja³, jako doskona³ych istot ludzkich – po to, by tworzyæ ¶wiat nieskoñczonych, pozytywnych mo¿liwo¶ci.

 

 "¯yjecie w czasach kiedy szanse i mo¿liwo¶ci na samo-wzmocnienie, rozszerzenie ¶wiadomo¶ci i duchowy wzrost wydaj± siê byæ praktycznie nieskoñczone"

 

W "¦cie¿ce Mocy" Barbara Marciniak rzuca nam wyzwanie aby¶my sprzeciwili siê odwiecznym si³om ograniczaj±cym ¶wiadomo¶æ. Przedstawia ona Plejadiañskie klucze do otwarcia ludzkiej ¶wiadomo¶ci na nieskoñczone pole mo¿liwo¶ci "znacz±cego ¿ycia", które zawiera w sobie wiedzê o tym jak:

  • Aktywowaæ swój ukryty potencia³ poprzez odczytywanie rzeczywisto¶ci symbolicznej w codziennym ¿yciu
  • Wykorzystywaæ moc seksualno¶ci w celu stworzenia wiêkszej blisko¶ci oraz samowyra¿enia siê
  • Rozpoznaæ moc przekonañ, wierzeñ i emocji oraz roli, jak± pe³ni± one, w uleczeniu chorób
  • Uwolniæ siê z uczucia bezsilno¶ci i wzmocniæ wrodzon± umiejêtno¶æ tworzenia swej w³asnej rzeczywisto¶ci.

¦cie¿ka Mocy oferuje ca³kowicie nowy wgl±d i praktyczne porady jak w twórczy sposób zmierzyæ siê z wyzwaniami jakie niesie ¶wiat stoj±cy na progu wielkiej zmiany.

"Barbara Marciniak jest twórc± wspania³ej literatury, jak równie¿ dostarczycielem istotnych informacji" - Magical Blen


Brak komentarzy.

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com