Strona gwna > Blog > >
 
23/09/2009 12:48 Comments 0 Komentarze
 Wczoraj w nocy, dziêki nie do koñca przemy¶lanej decyzji mojej 2 informatyków, przez przypadek dosz³o do nadpisania bazy danych kopi± sprzed tygodnia.

Tydzieñ temu przenie¶li¶my serwer bazy danych na nowy, szybszy serwer (aby strona dzia³a³a jeszcze szybciej). Wczoraj przerzucali¶my resztê i przez przypadek 2 bazy zosta³y nadpisane.

Wygl±da na to, ¿e nic nie mo¿na ju¿ z tym zrobiæ.

Bardzo przepraszamy, mamy spor± nauczkê na przysz³o¶æ.

£ukasz Kierus i Administracja Plejadanie.pl
Tags -    
07/09/2009 14:38 Comments 0 Komentarze
25 pa¼dziernika 2013 roku w Warszawie odbêdzie siê ciekawe spotkanie po¶wiêcone wizji ¶wiata po 2012. Wizji, na któr± ka¿dy z nas ma wp³yw.

Rok 2013 bêdzie ca³odzienn± konferencj± po¶wiêcon± wizjom rozwoju naszej cywilizacji w Nowej Erze, której pocz±tek umownie siê przyjmuje jako rok 2012. Umowno¶æ ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e prze³om 2012 ju¿ siê dokonuje i z pewno¶ci± nie zakoñczy siê za 3 lata, lecz bêdzie to proces wieloletni. Niemniej odwo³anie siê do roku 2013 ma na celu definitywne odciêcie siê od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeñ, które ci±gn± siê za dat± 2012. Interesuje nas ci±g dalszy...

Wiêcej o konferencji ROK 2013 znajd± Pañstwo na stronie www.schodamidonieba.com

Na forum zamie¶ci³em ciekawy tekst Andrzeja Bagiera wprowadzaj±cy w temat konferencji pt "Projektowanie Nowego ¦wiata". Zapraszam do lektury i dyskusjiStrona PLEJADIANIE 2012 wspiera organizacjê tej konferencji :)

06/02/2009 00:36 Comments 0 Komentarze
W³a¶nie udostêpnili¶my Pañstwu fragment "¦wietlanej Rodziny". Jest to dosyc "mocny" rozdzia³ pt. "Rodzina Ciemno¶ci" - który mo¿na pobraæ tutaj. Mam nadziejê, ¿e siê spodoba :)
Tags -    
05/02/2009 10:47 Comments 0 Komentarze
Z wielk± przyjemno¶ci± informujemy, ¿e ostatnia czê¶æ trylogii w czterech tomach z naukami Plejadian pt. "¦wietlana Rodzina - Plejadiañskie Opowie¶ci i Nauki o ¯yciu" ju¿ jest w drukarni. Liczymy, ¿e pierwsze egzemplarze otrzymamy jeszcze przed 15.02

Tom ten zakoñczy publikacjê wszystkich ksi±¿ek autorstwa Barbary Marciniak z przekazami Plejadian.
05/02/2009 10:46 Comments 0 Komentarze
Od poniedzia³ku dzia³a ju¿ nowa ods³ony strony o Plejadianach.
Wreszcie wygl±da ona tak, jak sobie zamarzyli¶my na pocz±tku.
Jest forum dyskusyjne, blog, dzia³ downlad i wiele ciekawych dodatków
Mam nadziejê, ¿e siê Pañstwu równie¿ spodoba.
Aby w pe³ni skorzystaæ z dobrodziejstw tej strony nale¿y za³o¿yæ sobie darmowe konto (zajmuje to 1 minutê).
Do zobaczenia na forum.

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com