Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > WODA UTLENIONA na stra¿y zdrowia
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
WODA UTLENIONA na stra¿y zdrowia
AutorTre
freemind
wierzak
Avatar

Postw: 31
Wsparcie: 31

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/05/2010 12:34
WODA UTLENIONA na stra¿y zdrowia
#post10802
Jako¿e interesuj± mnie alternatywne metody leczenia, póki nie mogê jeszcze przej¶c do zapobiegania i funkcjonowania w homeostazie mojego organizmu, z racji tego, ¿e potrzebujê oczyszczenia - przez 20 lat mojego ¿ycia trochê nazbiera³em tego syfu, trafi³em na bardzo ciekawy ogólnodostêpny dla ka¿dego niedoceniany specyfik


a jest nim..

Woda utleniona, zapomniany, czy mo¿e "zapomniany" specyfik, jej lecznicze w³a¶ciwo¶ci, odkryto na pocz±tku 20 wieku, tylko dlaczego badania nad ni± prowadzili niezale¿ni odkrywcy, a w szerszym konwencjonalnym krêgu nigdzie nie spotykamy siê z tymi informacjami..
Wiêkszo¶c chorób naszego organizmu jest skutkiem niezdrowego od¿ywiania co za tym idzie nieodpowiednim oddychaniem i od¿ywianiem naszych komórek, tak samo jak komórki rakowe - ich beztlenowe ¿ycie jest konsekwencj± raka
Dlaczego w obecnych czasach przemys³ farmaceutyczny nie idzie t± drog±?

Na to pytanie mo¿emy sobie odpowiedziec sami

poni¿ej zamieszczam ciekawy tekst o zastosowaniu nadtlenku wodoru:

Dziêki uprzejmo¶ci Pani El¿biety Cybulskiej, która wykona³a t³umaczenie,
zamieszczamy opis ró¿nych zastosowañ wody utlenionej w gospodarstwie domowym.
T³umaczenie pochodzi z angielskojêzycznej strony internetowej www.drinkh2o2.com (od 10 do 22 strony).

Bardzo po¿yteczny jest przepis na robienie sobie „pasty do zêbów” z sody oczyszczonej i wody utlenionej (dezynfekuje dzi±s³a, rozpuszcza kamieñ nazêbny, wybiela zêby, niszczy bakterie próchnicy). O metodzie tej wspomina równie¿ Iwan Nieumywakin w

ksi±¿ce „Woda utleniona na stra¿y zdrowia”.
Zastosowanie nadtlenku wodoru /wody utlenionej/ o czysto¶ci „do celów spo¿ywczych” w domu.

OW0CE I WARZYWA: Do ¼ fili¿anki dodaæ 3% wody utlenionej i uzupe³niæ do pe³na zimn± wod±. Moczyæ owoce i warzywa 20

do 30 minut. 0suszyæ i wstawiæ do lodówki lub spryskaæ owoce i warzywa 3% wod± utlenion±. Pozostawiæ je na kilka minut, a nastêpnie op³ukaæ i wysuszyæ (usuwanie E-coli).

Marynowanie: Umie¶ciæ miêso, ryby lub drób w naczyniu (unikaæ u¿ywania naczyñ aluminiowych). Zalaæ je 3% wod± utlenion± rozcieñczon± tak± sam± ilo¶ci± wody. Umie¶ciæ w lodówce na ½ godz. Przep³ukaæ i gotowaæ.

Kuchnia: Trzymaæ 3% wodê utlenion± w rozpylaczu w kuchni. U¿ywaæ jej do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni blatów i przyrz±dów kuchennych.

Zmywarka: Dodaæ 2 uncje [56,7 g] 3% wody utlenionej do ka¿dego cyklu mycia.

Spray owadobójczy: Zmieszaæ 8 uncji [226,8g] melasy lub cukru i 8 uncji [226,8g] 3% wody utlenionej z 1 galonem [4,4litra] wody.

Pranie: Dodaæ 8 uncji [226,8g] 3% wody utlenionej do pralki w miejsce wybielacza.

Prysznic: Trzymaj spryskiwacz z 3% wod± utlenion± pod prysznicem. Spryskaj swoje cia³o po umyciu. Chroñ oczy, brwi i w³osy.

K±piel: U¿yj oko³o 2 litrów 3% wody utlenionej na wannê gor±cej wody. Mocz siê przynajmniej ½ godziny. Dolewaj ciep³ej wody, aby utrzymaæ temperaturê.

Twarz: U¿ywaj 3% wody utlenionej naniesionej na wacik do od¶wie¿enia twarzy po myciu.

Moczenie stóp: Moczyæ stopy w 3% ciep³ej wodzie utlenionej a¿ odczuje siê poprawê.

Pasta do zêbów: U¿yæ sody oczyszczonej i takiej ilo¶ci 3% wody utlenionej, aby zrobi³a siê pasta, lub zanurzyæ szczoteczkê do zêbów w 3% wodzie utlenionej i umyæ zêby. Woda utleniona rozpuszcza kamieñ nazêbny, tworzy zdrowe dzi±s³a i wybiela zêby.

Soda oczyszczona i woda utleniona tworz± najlepsz± pastê do zêbów.

Nawil¿acz powietrza: Dodaæ 12 uncji [340g] 3% wody utlenionej lub 4 uncje [113,4g] 35% wody utlenionej do 1 galona [4,4 litra] wody. Przy takich chorobach jak: rozedma p³uc, chroniczne obstrukcyjne choroby p³uc, nowotwór p³uc, bronchit, zapalenie p³uc itp., dobrze jest u¿ywaæ nawil¿acza wype³nionego wod± utlenion±.

Natrysk: Dodaæ 6 ³y¿ek 3% wody utlenionej do 1 litra ciep³ej wody destylowanej.

Lewatywa: Dodaæ 1 ³y¿kê 3% wody utlenionej do 1 litra ciep³ej wody destylowanej.

Kie³kowanie materia³u siewnego: Dodaæ 1 uncjê [28,35g] wody utlenionej do 0,55 litra wody i moczyæ sadzonki ca³± noc. Daæ te same ilo¶ci wody utlenionej do ka¿dego p³ukania sadzonek.
Ro¶liny domowe i ogrodowe: Dodaæ 1 uncjê [28,35g] 3%wody utlenionej do 1,1 litra wody. Zwil¿aæ [opryskaæ] ro¶liny tym

roztworem.

Zwierzêta: Dla ma³ych zwierz±t [koty i psy] u¿ywaæ 1 uncji [28,35g] 3% wody utlenionej w 1,1 litra wody.
Zastosowanie wody utlenionej w ogrodnictwie

Ogrodnicy i osoby stosuj±ce uprawy hydroponiczne u¿ywaj± wody utlenionej. Spontaniczna dekompozycja uwalnia tlen w korzeniach ro¶lin, który powoduje lepszy rozwój korzeni i zabezpiecza je przed gniciem. Wielu farmerów uzyska³o lepsze plony przez opryski rozcieñczonym H2O2. 20 galonów [88 litrów] wody zmieszaæ z 5 do 16 uncji [142g do 453,6g] H2O2 na 1 akr [0,4 ha]. Dla ro¶lin domowych dodaæ 1 uncjê [28,35g] 3% wody utlenionej lub 16 kropli 35% wody utlenionej na 1,1 litra wody. Woda utleniona jest doskona³ym i bezpiecznym ¶rodkiem owadobójczym. W tym celu nale¿y spryskaæ ro¶liny roztworem 8 uncji [226,8g] 3% wody utlenionej z 8 uncjami [226,8g] bia³ego cukru na 4,4 litra wody.
Karmienie zwierz±t wod± utlenion±

W 1950 r. dr Reginald Holeman chorym na raka myszom doda³ wody utlenionej do ich wody do picia. 60 dni pó¼niej nowotwór znikn±³. Myszy, które dostawa³y wodê utlenion± do wody pitnej, by³y grubsze i ¿y³y 2 razy d³u¿ej. W 1980 r. Winifred Wirth powtórzy³ eksperyment dwukrotnie i otrzyma³ te same wyniki. Robert Strond, hodowca ptaków z Alcatraz, leczy³ ptaki, u¿ywaj±c nadboranu sodu. Nadboran sodu z wod± tworzy nadtlenek wodoru.

Gdy dodano 30 ppm H2O2 do wody do picia na farmie kurczaków spowodowa³o to, ¿e nie by³o ptasiej grypy, produkcja jajek wzros³a, miêso z kurcz±t mia³o lepszy smak, indyki wa¿y³y wiêcej, a mniej jad³y. Indyki mia³y mniejszy wska¼nik ¶miertelno¶ci.

Miêso wieprzowe jest chudsze i ma wy¿sz± kategoriê, redukuje siê lub eliminuje potrzebê stosowania antybiotyków. Wzrasta produkcja mleka i mleko ma wiêksz± zawarto¶æ t³uszczu. Zmniejsza siê ilo¶æ bakterii, zmniejsza siê ilo¶æ przypadków zapalenia wymion.

W 1985 r. w³a¶ciciel farmy mlecznej zacz±³ stosowaæ wodê utlenion± w ca³ym gospodarstwie. Woda w jego farmie by³a zanieczyszczona i by³ problem z zapaleniem wymion u jego krów. Po zastosowaniu wody utlenionej od pewnego czasu farmer zaobserwowa³ wzrost zdrowia jego krów. W kwietniu 1988r. zawarto¶æ t³uszczu w mleku jego krów by³a 5,3% .Inny farmer wa¿y³ mleko od ka¿dej krowy i zauwa¿y³ , ¿e produkcja wzros³a od 6 do 8 pudów [od 2,7 do3,6 kg] na ka¿d± krowê. Inny farmer zapisywa³ ilo¶æ bakterii i stwierdzi³, ¿e zmniejszy³y siê poni¿ej 2.000 na cm3. Kiedy woda utleniona by³a stosowana dla byd³a wzros³a produkcja mleka i zawarto¶æ t³uszczu w mleku. Farmerzy tak¿e zauwa¿yli zmniejszenie siê ilo¶ci zapalenia wymion w ich stadach. Farmerzy ¶wiñ zauwa¿yli, ¿e u¿ywaj±c mniej ¿ywno¶ci ¶winie szybciej tuczy³y siê [nawet o 30 dni mniej]. U indyków i kurczaków wzrasta³a waga przy zu¿yciu mniejszej ilo¶ci karmy. Pewien mê¿czyzna z Wisconsin powiedzia³, ¿e wzros³a reprodukcyjno¶æ byków gdy zastosowa³ wodê utlenion± do wody pitnej.

Niektóre badania na zwierzêtach wskazuj±, ¿e kiedy woda utleniona podawana jest doustnie wchodzi w reakcjê z ¿elazem i ma³± ilo¶ci± witaminy C w ¿o³±dku i tworzy rodniki hydroksylowe. Praktyczn± zasad± jest dodawanie 8 do 10 uncji [226,8 do 283,5g] 35% wody utlenionej do 1000 galonów [4400 litrów] wody do picia [30 ppm]. Dozowanie wody utlenionej do wody uzdatnionej lub miejskiej mo¿e byæ wykonane przez urz±dzenia pomiarowe, jednak¿e rêczne dodawanie jest te¿ dobre. Je¿eli nie masz urz±dzeñ pomiarowych, zaczynaj dozowanie od 1 ³y¿eczki 35% wody utlenionej w wodzie pitnej dla zwierz±t. Tyle samo u¿ywaj dla wszystkich zwierz±t w gospodarstwie: krów, ¶wiñ, drobiu, owiec, kóz, królików i ptactwa .
Terapia tlenem

Kiedy mruczymy, wymiana gazu pomiêdzy nosem i zatokami wynosi oko³o 98%. Podczas normalnego oddechu wymiana gazowa wynosi oko³o 4%. Zatoki s± g³ównym producentem tlenku azotu, który pomaga rozszerzyæ naczynia w³oskowate i zwiêksza przep³yw krwi. Kiedy poziom tlenku azotu by³ mierzony podczas mruczenia stwierdzono, ¿e jest go 15 razy wiêcej ni¿ przy normalnym oddychaniu.

Tlen jest najwa¿niejszy dla ¿ycia. Wchodzi w reakcjê z odpowiednimi produktami przemiany materii, eliminuje je z organizmu.

Proces ten nazywa siê cyklem utleniaj±co-redukcyjnym. Je¿eli nie ma wystarczaj±cej ilo¶ci tlenu w organizmie detoksykacja zachodzi powoli, produkty odpadu gromadz± siê , cyrkulacja krwi zwalnia i tlen nie dochodzi do komórek. Energia jest produkowana przez organizm gdy glukoza i tlen reaguj± tworz±c ATP . Przez 24 godziny ludzki organizm produkuje ATP w zale¿no¶ci od masy cia³a. Je¿eli produkuje 10% mniej ATP ni¿ normalnie organizm czuje siê zmêczony i zwalnia. Je¿eli produkcja

spada znacznie poni¿ej 10% organizm mo¿e umrzeæ. Nowotwór zaczyna siê gdy normalne komórki nie maj± dostarczonego tlenu w wystarczaj±cej ilo¶ci. Je¿eli poziom tlenu spada poni¿ej 40% komórka zaczyna proces fermentacyjny zamiast spalania. Proces fermentacji produkuje tylko 1/6 energii utleniania i brak energii powoduje produkowanie specjalnego. Zdrowe komórki s± otaczane przez ten enzym i tlen atomowy nie mo¿e siê do nich przedostaæ [najprawdopodobniej chodzi o katalazê – dop. IGYA].

Nowotwór, bakteria i wirusy nie maj± tych enzymów coating i s± utleniane w kontakcie z tlenem.

Najlepszymi ¼ród³ami aktywnego tlenu s± ozon, nadtlenek wodoru i nadmanganian potasu. Dr Otto Warburg dosta³ nagrodê Nobla w 1931r za odkrycie przyczyny powstawania nowotworów. Nowotwór powstaje wtedy gdy komórka zamienia oddychanie tlenowe na beztlenowe. Wzrost komórek rakowych jest zainicjowany przez brak tlenu. Brak tlenu i wysoki poziom kwasowo¶ci zwykle id± razem w parze. Ja¶niejszy czerwony kolor krwi ¶wiadczy o przenoszeniu wiêkszej ilo¶ci tlenu. Ciemny kolor krwi mówi o przenoszeniu mniejszej ilo¶ci tlenu. Wszystkie normalne komórki wymagaj± tlenu. Komórki pozbawione 60% tlenu przekszta³c± siê w komórki nowotworowe. Komórki pozbawione 35% tlenu przez 48 godzin tak¿e mog± przekszta³ciæ siê w nowotworowe.

Komórki nowotworowe mog± ¿yæ bez tlenu. Komórki organizmu tworz± ATP. ATP musi byæ tworzone przez wszystkie komórki dla uzyskania energii, w³±czaj±c równie¿ komórki nowotworowe. Ten biochemiczny proces gdzie tworzy siê ATP nazywa siê utlenianiem fosforytowym i jest zale¿ne od tlenu. Komórki nowotworowe tworz± ATP przez fermentacjê fosforytow± [phosphorylation], która zachodzi w ¶rodowisku kwa¶nymi przy niskiej zawarto¶ci tlenu. Komórki tlenowe oddychaj±c tworz± a¿ 36 cz±steczek ATP z ka¿dej cz±steczki glukozy. Beztlenowe oddychanie tworzy tylko 2 cz±steczki ATP.

Kiedy komórki nie s± zasilane w tlen zachodzi proces fermentacji cukru i zaczynaj± siê tworzyæ komórki nowotworowe. G³ównym paliwem dla organizmu ludzkiego jest cukier prosty zwany glukoz±. Glukoza przychodzi z po¿ywieniem które my jemy. Kiedy spo¿ywamy z³o¿one wêglowodany zostaj± one przekszta³cone w glukozê przez nasz system trawienny. Energia zawarta w ¿ywno¶ci jest przekszta³cana w energiê chemiczn± podczas serii reakcji znanych jako oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe wyci±ga maksimum energii z glukozy. Kiedy poziom tlenu jest niewystarczaj±cy, oddychanie beztlenowe mo¿e uwolniæ energiê bez tlenu i zachodzi to w cytoplazmie komórki. Komórki nowotworowe stosuj± oddychanie beztlenowe czê¶ciowo lub ca³kowicie. Takie rzeczy jak niezrównowa¿one od¿ywianie, uraz fizyczny, toksyczne chemikalia, reakcje alergiczne, promieniowanie, infekcje, paso¿yty, bakterie i wirusy mog± uszkodziæ komórkê i jej mitochondria zubo¿yæ w tlen. Kiedy niezbêdne kwasy t³uszczowe s± usuniête z diety, komórki nie maj± szansy aby zast±piæ niew³a¶ciwe t³uszcze w ich strukturze w rezultacie mamy II typ cukrzycy a czasami nowotwór.

Jest 5 niezbêdnych sk³adników od¿ywczych aby utrzymaæ zdrowe mitochondria:

1. L-carnitine: dla prawid³owego utlenienia t³uszczy w komórce. L-carnityna tworzy siê w organizmie z aminokwasu lizyny. Dobrym ¼ród³em aminokwasów jest serwatka w proszku.

2. Koenzym Q 10 : jest niezbêdny do syntezy ATP i zabezpiecza komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Koenzym Q10 jest w sardynkach, jajkach, zbo¿ach, szpinaku.

3. Alfa lipoic acid: pomaga w regeneracji witamin E i C po ich utlenieniu. Jego ¼ród³o znajduje siê w szpinaku, broku³ach, pomidorach, grochu, brukselce i br±zowym ry¿u.

4. Witamina E: zabezpiecza membranê komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Znajduje siê ona w zbo¿u, orzechach, nasionach, szpinaku, i w ró¿nych innych zielonych warzywach li¶ciastych.

5. Witamina C: wstrzymuje utlenianie cholesterolu i podwy¿sza produkcjê antyoksydantów. Witamina C jest w owocach, jagodach, pomidorach. Witamina C jest niezbêdna do syntezy carnityny. Konwersja Witaminy C w carnitynê zachodzi w w±trobie.

Okrê¿nica jest odpowiedzialna za eliminacjê materia³ów odpadowych i toksyn oraz asymilacjê po¿ywienia . Kiedy ¶ciany okrê¿nicy s± twarde z powodu fermentacji odpadowych materia³ów i truj±cych toksyn, zachodzi w niej proces gnilny i tworz± siê gazy. Przewody gastryczno- jelitowe s± oko³o 40% bardziej wydajne w przyswajaniu tlenu ni¿ p³uca. Chirurdzy rutynowo u¿ywaj± okrê¿nicy pacjenta do oddychania podczas niektórych procedur chirurgicznych.

Terapia wod± utlenion±

S± dwie metody wprowadzania wody utlenionej – doustnie i do¿ylnie. Do wiêkszo¶ci medycznych zastosowañ wystarczy doustne przyjmowanie wody utlenionej. Terapia wod± utlenion± jest tak¿e u¿ywana jako alternatywna dla medycznego traktowania nowotworów. Woda utleniona jest wstrzykiwana do¿ylnie w bardzo niskich stê¿eniach [mniej ni¿ 1%] bezpo¶rednio do krwi.

Stosowanie do¿ylne wody utlenionej by³o opisane w 1920 roku podczas epidemii grypy. Do¿ylne stosowanie wody utlenionej by³o u¿ywane z sukcesem do leczenia zapalenia p³uc podczas epidemii w czasie I wojny ¶wiatowej. Do¿ylne wprowadzanie wody utlenionej zmniejszy³o o po³owê ¶miertelno¶æ z powodu zapalenia p³uc.

W 1940r. ojciec Richard Willhelm pisa³ o zastosowaniu wody utlenionej do leczenia chorób bakteryjnych skóry i polio. Zgodnie z Amerykañskim Stowarzyszeniem Nowotworowym „nie jest naukowo ewidentne, ¿e woda utleniona jest bezpieczna, efektywna i u¿yteczna do traktowania nowotworów”.

Komórki nowotworowe [guzy], bakterie i obce elementy we krwi mog± zwykle byæ zniszczone podczas terapii wod± utlenion±.

Operacja i chemioterapia niszczy tkankê mózgow± . Do¿ylne wprowadzenie wody utlenionej tak¿e pomaga w chorobach p³uc, gangrenie, arteriosklerozie, AIDS, przeziêbieniach, astmie, nowotworach itp.

Rozedma p³uc jest jednym z warunków, dla których do¿ylne wprowadzenie wody utlenionej jest najlepsze. Rozedma jest destrukcj± pêcherzyków ma³ych torebek powietrza w p³ucach. Nawil¿acz z zastosowaniem przynajmniej 1 uncji [28,35g] 35% wody utlenionej dodanej do 1 galona [4,4 litra] niechlorowanej wody u³atwia nocne oddychanie. Wprowadzenie wody utlenionej ma zdolno¶æ do czyszczenia wewnêtrznej czê¶ci p³uc i przywraca zdolno¶æ oddychania. W ci±gu minuty tlen z wody utlenionej zaczyna b±belkowaæ do góry pomiêdzy membranami torebek p³ucnych i akumuluje ¶luz. Pacjent zaczyna kas³aæ i wydala zakumulowany materia³ z p³uc. Czêstotliwo¶æ b±belkowania, kas³ania i oczyszczania mo¿e byæ regulowane po prostu przez w³±czanie lub wy³±czanie nawil¿acza. Poniewa¿ woda utleniona czy¶ci d³ug± powierzchniê i niszczy infekcje bakteryjne, pacjent odzyskuje zdolno¶æ do lepszego oddychania.

Woda utleniona by³a u¿ywana do¿ylnie i dotêtniczo przez lekarzy w USA i innych krajach. Miêdzynarodowa Fundacja Bio-Oxidative Medicine finansuje kliniczne badania w zakresie terapii wod± utlenion±. Znale¼æ lekarza mo¿na pod telefonem /405/ 478 4266 lub napisaæ do The Internacional Bio-Oxidative Medicin Foudation, P.O Box 13205, Oklahoma City, OK 73113.
Wiêcej informacji na temat stosowania wody utlenionej mo¿na uzyskaæ z Educational Concern for Hydrogen Peroxide /ECHO/: Father Richard Willhelm /813/ 597 4111 lub /606/ 635 9297.

Picie wody utlenionej

Organizm ludzki wydziela 70% toksyn przez oddychanie. Gdy oddychamy cz±steczki t³uszczowe w reakcji z atomami tlenu produkuj± CO2. Dwutlenek wêgla jest najbardziej licznym produktem metabolizmu. Pozosta³e 30% toksyn jest wydalanych przez defekacjê i pot. Ma³e ilo¶ci toksyn rozpuszczalnych w wodzie jest usuwanych z moczem. Je¿eli twoje oddychanie nie jest bardzo sprawne, nie masz mo¿liwo¶ci oczy¶ciæ siê z toksyn sam. Badania pokazuj±, ¿e p³ytkie oddychanie bardzo czêsto dotyczy osób chorych na nowotwór. Pij±c wodê utlenion±, zwykle pomagamy oczy¶ciæ cia³o z nadmiaru toksyn, bakterii, wirusów i nowotworów.

W³asno¶ci kwasowe t³uszczy obni¿aj± pH komórek organizmu i poziom tlenu, produkuj±c idealny grunt dla nowotworu. Nowotwór potrzebuje kwa¶nego otoczenia z nisk± zawarto¶ci± tlenu do prze¿ycia i wzrostu. Twoje nerki musz± pracowaæ ci±gle, je¿eli mniej ni¿ 70% toksyn jest usuwanych przez oddychanie, co jest przyczyn± licznych chorób.

Pij±c wodê utlenion±, mo¿emy spowodowaæ rozstrój ¿o³±dka. Woda utleniona powinna byæ pita na pusty ¿o³±dek, 1 godzinê przed jedzeniem lub 3 godziny po jedzeniu. Pokarm w ¿o³±dku mo¿e byæ przyczyn± niestrawno¶ci lub wymiotów. Osoby z chroniczn± kandydoz± mog± potrzebowaæ zaczynaæ od 1 kropli na 8 uncji [225g] wody 3 x na dzieñ, nastêpnie 2 krople na 8 uncji [225g] wody 3 x na dzieñ zanim zaczn± stosowaæ schemat. Nie nale¿y mieszaæ chlorowanej wody kranowej z 35% wod± utlenion±. Osoby z ca³± seri± problemów mog± skorzystaæ z pozostawania na 25 kroplach 3 x na dzieñ przez 1 do 3 tygodni.

Nastêpnie zmniejszyæ do 25 kropli 2 x na dzieñ a¿ do momentu, gdy problem zniknie [od 1 do 6 miesiêcy]. Niektórzy pacjenci bior± 3 lub 4 kapsu³ki lecytyny w tym samym czasie co wodê utlenion±, aby zatrzymaæ nudno¶ci.

Gdy obumar³e bakterie i toksyny s± uwalniane z waszego organizmu, wasza zdolno¶æ do ich szybkiej eliminacji znowu mo¿e byæ przyczyn± jakiego¶ bólu lub dyskomfortu w nerkach. To przeci±¿enie toksynami mo¿e byæ przyczyn± zmêczenia, biegunki, bólu g³owy, problemów skórnych, symptomów zimna lub podobnych do przeziêbieñ oraz nudno¶ci. Je¿eli to siê zdarzy, nale¿y zredukowaæ dozowanie wody utlenionej do poprzedniej ilo¶ci, dopóki problemy nie ust±pi±. Nie nale¿y przerywaæ picia wody utlenionej, chyba ¿e ból lub rozdra¿nienie bêdzie bardzo powa¿ne /ostre/. Dyskomfort i rozdra¿nienie szybko zniknie po przej¶ciu do poprzedniej ilo¶ci wody utlenionej, która by³a pita. Kontynuacja programu picia wody utlenionej oczy¶ci organizm szybko z nadmiaru toksyn. Inna metoda picia wody utlenionej polega na dodaniu 1 kropli wody utlenionej do ka¿dej uncji [28,35g] wody, któr± pijecie. Je¿eli smak wody utlenionej jest dla ciebie zbyt mocny, spróbuj dodawaæ 1 kroplê wody utlenionej do ka¿dych 2 uncji [56,7g] wody, któr± pijesz.

Normalnie komórki organizmu maj± pe³no cz±steczek tlenu i lekko alkaliczne pH. Komórki nowotworowe maj± kwa¶ne pH i brak tlenu. Komórki nowotworowe nie mog± prze¿yæ w otoczeniu tlenu. Nowotwór i wszystkie choroby nie lubi± tlenu. W³asne komórki zu¿ywaj±ce tlen wymagaj± diety zawieraj±cej odpowiednie ilo¶ci nienasyconych kwasów t³uszczowych. Wiêkszo¶æ powszechnych produktów spo¿ywczych maj±cych wp³yw na populacjê jest bezpo¶rednio zwi±zana z g³odem tlenu. Astma, rozedma i inne choroby p³uc wzrastaj± szczególnie w metropoliach z zanieczyszczonym powietrzem. Wzrasta ilo¶æ przypadków zaparæ, biegunek, paso¿ytów jelitowych i nowotworów jelit.

Wiele z nowych „cudownych” leków i suplementów zawiera Koenzym Q10, który pomaga regulowaæ utlenianie miêdzykomórkowe. Organiczny german zwiêksza poziom tlenu w komórkach. Niacyna i witamina E popiera oksydacjê tkankow± przez rozszerzenie naczyñ krwiono¶nych. Witamina E powoduje skuteczniejsze u¿ycie dostêpnego tlenu i bakterii acidofilnych do ustabilizowania dobroczynnej flory bakteryjnej w jelitach. Woda utleniona jest tylko jednym z wielu sk³adników, które pomagaj± regulowaæ ilo¶æ tlenu dostarczanego do komórek. Obecno¶æ wody utlenionej jest niezbêdna do wielu innych funkcji. Woda utleniona jest wymagana do produkcji hormonów tarczycy i hormonów seksualnych, do produkcji interferonu, rozszerzenia naczyñ krwiono¶nych w sercu i mózgu, i do utylizacji glukozy przy cukrzycy.

German jest ¶ladowym pierwiastkiem, który wspiera absorpcjê tlenu w komórce. German podwy¿sza zdolno¶æ komórek do generowania energii przez zwiêkszenie dostarczania tlenu do komórek. Organiczny German – 132 nie wykazuje ¿adnych dzia³añ ubocznych. German wzmacnia system immunologiczny, normalizuje wysokie ci¶nienie krwi i cholesterolu oraz zabezpiecza organizm przed ponownymi zaburzeniami komórek. German stymuluje system immunologiczny pacjentów z nowotworem w zale¿no¶ci od indywidualnego zdrowia. Wysokie stê¿enia germanu mo¿na znale¼æ w zio³ach: ¿eñ-szenia, grzybach shitake, aloesie i czosnku. Uzdrawiaj±ca woda z Lourdes we Francji tak¿e zawiera znacz±ce ilo¶ci germanu. German znacz±co zwiêksza produkcjê interferonu w organizmie. Badania sugeruj±, ¿e german pomaga normalizowaæ obronê organizmu u chorych na raka.

Pojedynczy atom tlenu jest bardzo aktywny i jest okre¶lany jako wolny rodnik. Ci±gle czytamy, ¿e wolne rodniki s± odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju dolegliwo¶ci, a nawet przedwczesne starzenie siê. Nasze organy tworz± i wykorzystuj± wolne rodniki, aby zniszczyæ szkodliwe bakterie, wirusy i grzyby. Bia³e cia³ka krwi s± odpowiedzialne za zwalczanie infekcji i obcych okupantów [bakterie, wirusy i grzyby itp.] w organizmie przez wytworzenie nadtlenku wodoru, aby je utleniæ. Witamina C pomaga walczyæ z

infekcjami przez produkowanie nadtlenku wodoru, który stymuluje produkcjê prostaglandyn. Lactobacillus znajduj±cy siê w okrê¿nicy i pochwie tak¿e produkuje nadtlenek wodoru. To niszczy szkodliwe bakterie i wirusy, zapobiegaj±c chorobom okrê¿nicy, pochwy, infekcjom pêcherza i wielu innych dolegliwo¶ci. Gdy lactobacillus w okrê¿nicy lub pochwie s± wyparte przez szkodliwe wirusy, dro¿d¿e lub bakterie, dobre efekty daje natrysk lub lewatywa roztworem z 3 ³y¿ek 3% wody utlenionej na 1,1 litra destylowanej wody. Przyjazne bakterie w okrê¿nicy i pochwie s± tlenowe, podczas gdy szkodliwe bakterie, wirusy i komórki nowotworowe s± beztlenowe i nie mog± prze¿yæ w obecno¶ci tlenu lub wody utlenionej.

Rodniki hydroksylowe tworz± siê, gdy superutleniacz i nadtlenek wodoru reaguj± razem. Aby zapobiec uszkodzeniu komórek, antyutleniacze i kwas solny powinny byæ u¿yte, je¿eli woda utleniona bêdzie stosowana przez d³u¿szy okres czasu. Antyutleniacze wystêpuj± w ró¿nej postaci pigu³kach i ró¿nej formie ¿ywno¶ci. Antyutleniaczem jest ¿urawina, borówki, jagody, aronia, granaty itp.

Najlepszym naturalnym antyutleniaczem jest kropla oleju go¼dzikowego na jêzyk, który zawiera 10 razy wiêcej antyutleniaczy ni¿ owoce jagodowe. Denty¶ci u¿ywaj± oleju go¼dzikowego jako antyseptyka od wielu lat.

Woda utleniona pomaga na nastêpuj±ce choroby i dolegliwo¶ci:pocz±tki cukrzycy u doros³ych, alergie, chorobie Alzheimera, anemiê, anginê, arytmiê, artretyzm, astmê, infekcje bakteryjne, zapalenie oskrzeli, nowotwory, candida, choroby uk³adu kr±¿enia, choroby naczyniowe mózgu, syndrom chronicznego zmêczenia, przewlek³y ból, zgorzel cukrzycowa, retinopatia cukrzycowa, problemy trawienne, rozedma, infekcja Epstein-Barr, alergie pokarmowe, zaka¿enia grzybicze, gangrena, zapalenie dzi±se³, bóle g³owy, choroby serca,, opryszczka, pó³pasiec, zaka¿enia, zaburzenia odporno¶ci, infekcje HIV, choroby zaka¼ne, grypy, ugryzienia owadów, marsko¶æ w±troby, toczeñ rumieniowaty, migrenowe bóle g³owy, stwardnienie rozsiane, zaka¿enia paso¿ytami, choroba Parkinsona, zapalenie p³uc, choroby prostaty, choroby p³uc, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie zatok, ból gard³a, cukrzyca typu II, wrzody, zaka¿enia wirusowe, brodawki, grzybice itp.

Pewne efekty picia wody utlenionej s± nastêpuj±ce: znika zapalenie stawów, normalizuje siê ci¶nienie krwi, nowotwory przechodz± w remisjê, powraca wysoki poziom energii, reguluj± siê organy wewnêtrzne, polepsza siê pamiêæ, eliminuje siê depresja itp. Woda utleniona stymuluje system enzymatyczny w ca³ym organizmie, zwiêksza metabolizm, powoduje rozszerzenie ma³ych têtnic i zwiêksza przep³yw krwi, wzmacnia w organizmie dystrybucjê i konsumpcjê tlenu podczas wzrostu temperatury cia³a.

Mo¿liwe s± nastêpuj±ce reakcje podczas picia wody utlenionej: wysypki na skórze, nudno¶ci, senno¶æ, nietypowe zmêczenie, biegunka, katar, infekcje ucha, czyraki lub inne, które ¶wiadcz± o tym, ¿e toksyny s± wydalane z organizmu. Jest to naturalna reakcja organizmu na oczyszczanie i to oczyszczanie bêdzie trwa³o krótko, je¿eli bêdziesz kontynuowa³ swój program stosowania wody utlenionej. Przede wszystkim nawet je¿eli musisz zmniejszyæ ilo¶æ dawki, kontynuuj program. Nie rezygnuj. Je¿eli masz jak±¶ reakcjê na wodê utlenion± z powodu oczyszczania organizmu, mo¿esz chcieæ zwiêkszyæ dawkê, aby przyspieszyæ oczyszczanie.

Oczyszczanie jest efektem dzia³ania organizmu na umieraj±ce bakterie lub ró¿ne formy trucizn, które s± uwalniane i eliminowane z organizmu przez ró¿ne organy, jak skóra, p³uca, nerki i wnêtrzno¶ci. Pamiêtaj: kiedy woda utleniona wchodzi w kontakt z wirusami i paciorkowcami, bêdzie uwalniany wolny tlen. To mo¿e siê zdarzyæ w twoim ¿o³±dku. Je¿eli twój ¿o³±dek czuje dyskomfort, to znaczy tylko, ¿e woda utleniona niszczy wirusy i paciorkowce w twoim organizmie.

Niebezpieczeñstwa i skutki uboczne stosowania wody utlenionej s± nieliczne i sprzeczne. Zaobserwowano 2 wypadki ¶miertelne u dzieci, które spo¿y³y 27% wodê utlenion± i 40% wodê utlenion± [oczywi¶cie nie spo¿ywa siê w celach leczniczych takich stê¿eñ, tylko nadtlenek siê rozcieñcza; to by³y wypadki]. Pewna kobieta po³knê³a pe³ne usta 35% wody utlenionej. Zaczê³a natychmiast wymiotowaæ, a nastêpnie zemdla³a i zatrzyma³ siê oddech. Do¶wiadczy³a erozji i krwawienia z prze³yku i ¿o³±dka, ale prze¿y³a ten wypadek. Zosta³a poddana badaniu 12 dni pó¼niej i jej ¿o³±dek i prze³yk by³y zdrowe.

Uwaga

Bior±c wodê utlenion± bezpo¶rednio przed snem mo¿na mieæ trudno¶ci z zasypianiem, poniewa¿ wzrasta poziom tlenu w komórkach.

UWAGA: osoby, które mia³y przeszczepy, nie mog± stosowaæ wody utlenionej. Woda utleniona stymuluje system odporno¶ciowy i mo¿e spowodowaæ odrzucenie przeszczepu.

Wodê utlenion± nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Najlepiej przechowywaæ j± w tyle lodówki lub zamra¿arki w pude³ku lub innym pojemniku z napisem NIEBEZPIECZNE.

Piæ wodê utlenion± 1 godzinê przed lub 3 godziny po jedzeniu. Dodaj wodê utlenion± do czysto¶ci „do celów spo¿ywczych” do 8 uncji [226,8g] destylowanej wody, ¼ródlanej wody, mleka, soków warzywnych lub soków owocowych. Nie nale¿y u¿ywaæ chlorowanej wody kranowej. Woda utleniona jest u¿ywana do pasteryzacji mleka w wiêkszo¶ci krajów na ca³ym ¶wiecie. 12 kropli 35% wody utlenionej na 1,1 litra mleka jest równoznaczne z pasteryzacj±. W ¶wie¿ych sokach z marchwi i bananów znajduje siê enzym, który rozk³ada wodê utlenion± na wodê i tlen podczas kontaktu. Nie u¿ywaæ napojów s³odzonych, alkoholowych lub gazowanych. Piæ wodê utlenion± na pusty ¿o³±dek. Je¿eli twój ¿o³±dek siê rozstroi na danym poziomie, zostañ na tym poziomie

lub wróæ do poprzedniego poziomu. Ofiary grzyba Candida mog± potrzebowaæ zostaæ na 1 dawce na dobê a¿ do 1 tygodnia, zanim zaczn± schemat dozowania wody utlenionej. Kiedy reagujemy na wy¿sze dawki, mo¿na u¿ywaæ wiêcej wody. Bardzo wa¿ne s± g³êbokie oddechy na ¶wie¿ym powietrzu i æwiczenia.

Uwaga: Je¿eli jakie¶ wysokie stê¿enie wody utlenionej upadnie na skórê, nale¿y natychmiast sp³ukaæ skórê wod±. Na skórze mog± czasowo powstaæ bia³e plamy.

Uwaga t³umacza: po porównaniu schematów u¿ywania wody utlenionej stwierdzono, ¿e w schemacie dozowania 3% wody utlenionej pomy³kowo napisano „uncja” zamiast ³y¿eczka, co zosta³o poprawione w t³umaczeniu.
1 ³y¿eczka 3% wody utlenionej i ½ ³y¿eczki 6% wody utlenionej oraz 4 krople 35% wody utlenionej zawieraj± t± sam± ilo¶æ nadtlenku wodoru.

Schemat u¿ywania 3% wody utlenionej o czysto¶ci do celów spo¿ywczych.

Dzieñ 1 ....................... 1 ³y¿eczka dziennie

Dzieñ 2 ....................... 2 ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 3 ....................... 3 ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 4 ....................... 4 ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 5 ...................... 5 ³y¿eczek dziennie

Dzieñ 6 do 12 ............. 5 ³y¿eczek 2 x dziennie

Dzieñ 13 do 19 ............ 5 ³y¿eczek 3 x dziennie

Dzieñ 20 do 25 ............ 5 ³y¿eczek 2 x dziennie

Dzieñ 27 do 32 .......... 5 ³y¿eczek co drugi dzieñ

Dzieñ 33 i dalsze ...... 5 ³y¿eczek co trzeci dzieñ

Je¿eli powy¿sze ilo¶ci s± zbyt du¿e, wróæ do takich ilo¶ci spo¿ywania, przy których czujesz siê komfortowo. Zostañ na tym poziomie a¿ do czasu, kiedy uzyskasz oczekiwane rezultaty. Je¿eli kondycja jest z³a, zostañ na 8 ³y¿eczkach 0,5% roztworu dwa razy na dzieñ tak d³ugo, jak potrzeba. Aby uzyskaæ 0,5% roztwór wody utlenionej, nale¿y zmieszaæ 1 czê¶æ 3% wody utlenionej z 5 czê¶ciami wody destylowanej. Je¿eli masz s³aby ¿o³±dek, spróbuj u¿ywaæ 1 ³y¿eczkê 3% wody utlenionej w 8 uncjach [226,8g] mleka, soku warzywnego, soku owocowego, napojach nies³odzonych, bezalkoholowych i nie gazowanych.

Schemat u¿ywania 6% wody utlenionej o czysto¶ci do celów spo¿ywczych:

Dzieñ 1 ......................... 1/2 ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 2 ........................ 1 ³y¿eczka dziennie

Dzieñ 3 ........................ 1 ½ ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 4 ......................... 2 ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 5 ......................... 2 ½ ³y¿eczki dziennie

Dzieñ 6 do 12 .................. 2 ³y¿eczki 3 x dziennie

Dzieñ 13 do 19 ................. 2 ³y¿eczki 2 x dziennie

Dzieñ 20 do 27 .............. 2 ³y¿eczki co drugi dzieñ

Dzieñ 28 do 35 .............. 1 ³y¿eczka co drugi dzieñ

Schemat u¿ywania 35% wody utlenionej o czysto¶ci do celów spo¿ywczych

Dzieñ 1 .......................... 3 krople, 3x dziennie

Dzieñ 2 ......................... 4 krople, 3 x dziennie

Dzieñ 3 ......................... 5 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 4 ......................... 6 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 6 ......................... 8 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 7 ......................... 9 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 8 ........................ 10 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 9 ........................ 12 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 10 ....................... 14 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 11 ....................... 16 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 12 ...................... 18 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 13 ...................... 20 kropli, 3 x dziennie

Dzieñ 14 ...................... 22 krople, 3 x dziennie

Dzieñ 15 ...................... 24 krople, 3 x dziennie

Dzieñ 16 ...................... 25 kropli, 3 x dziennie

Przy powa¿nych problemach zostañ na 25 kroplach 3 x dziennie przez 1 do 3 tygodni. Zredukuj dozowanie do 25 kropli 2 x dziennie, gdy problemy odejd±. Mo¿e to byæ od 1 do 6 miesiêcy. Kiedy problem zniknie, zredukuj dozowanie do 25 kropli 1 x dziennie przez tydzieñ, nastêpnie 25 kropli co drugi dzieñ przez tydzieñ, nastêpnie 25 kropli co trzeci dzieñ przez tydzieñ i 25 kropli co czwarty dzieñ przez tydzieñ. Dobre rutynowe postêpowanie to od 5 do 20 kropli na tydzieñ. Dodatek miedzi do wody utlenionej zwiêksza skuteczno¶æ wody utlenionej na bakterie a¿ do 3000 razy. Koenzym Q10, organiczny german, niacyna, witamina E, olej lniany, lecytyna i acidofilne bakterie pomagaj± zwiêkszyæ utlenialno¶æ.
power of peace
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/05/2010 12:34
Re: WODA UTLENIONA na stra¿y zdrowia
#post0000

Koniec wiata w 2012 roku - Gilbert Adrian

Rok 2012 bdzie kocem wiata, jaki znamy. O pnocy 21 grudnia 2012 roku zacznie si nowe odliczanie upywu czasu. Majowie przepowiedzieli to wydarzenie i ostrzegli, e poprzedz je straszliwe katastrofy naturalne.
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com