Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Poznajmy siê > Humor i rozrywka :D
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 36/46 |< << < 33 34 35 36 37 38 39 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Humor i rozrywka :D
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/02/2014 14:14
Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post30883
Ta mozaika na kiblu ³udz±co przypomina skórê wê¿a Smile

A Janukowycz ju¿ siê chyba nie nacieszy tymi luksusami, bo pisz± na WP, ¿e gdzie¶ znikn±³ Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/02/2014 14:14
Re: Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post0000

Huna - Staroytny Hawajski SEKRET

Jeli kiedykolwiek syszae o hunie, zastanawiasz si nad rozwojem osobistym, czy chcesz poprawi jako swojego ycia, to masz przed sob niesamowit okazj. To, co skuteczne w staroytnej wiedzy tajemnej i cakiem wspczesnej psychologii jest teraz na wycignicie rki, gotowe wspomc Ci w czynieniu naszego wiata lepszym miejscem.
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/02/2014 16:29
Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post30885
quote
Ta mozaika na kiblu ³udz±co przypomina skórê wê¿a

Bo to skóra z wê¿a , którego King Kong za³atwi³ Smile
Mówi³a¶ , ¿e jest ohydna - prawda , ¿e scena - a tu proszê jakie piêkno¶ci Smile
Edytowa: 23/02/2014 16:30
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/02/2014 22:19
Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post30910
SmileSmileSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/03/2014 13:06
Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post30942

Humor z zeszytów szkolnych:

Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie by³o szkieletu, to miêso ci±gle spada³oby na ziemiê.
***
¦limak ma jednocze¶nie p³eæ mêsk± i ¿eñsk±, ale z niej nie korzysta.
***
Dziedziczno¶æ pozwala wyja¶niæ, dlaczego skoro dziadek i ojciec nie mieli dzieci, to i my bêdziemy bezdzietni.
***
Savoldor zna³ siê bardzo dobrze na anatomii cz³owieka, wiêc namalowa³ m³odzieñca z fujar±.
***
¦limaki s± jadalne, ale tylko we Francji.
***
Bakterie, które rozmna¿aj± siê przez kichanie, prowadz± tryb ¿ycia koczowniczy.

***

W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków.
***
W wierszu "Pie¶ñ o bêbnie" bêben gra pierwsze skrzypce.
***
Pani Emila z "Nad Niemnem", ciê¿ko chora na histeriê, sta³a siê kamieniem u szyi swego mê¿a, który z wysi³kiem p³yn±³ przeciw pr±dowi.
***
Kopernik ju¿ bêd±c ma³ym ch³opcem miewa³ stosunki z cia³ami niebieskimi.
***
Danusia, ratuj±c Zbyszka przed napa¶ci± dzikiego zwierza, zabi³a go.

***

Rewolucja jest to zabicie wszystkich robotników 1 maja.
***
W czasie zaborów Polskê poæwiartowano na trzy nierówne po³owy.
***
Pierwsi S³owianie, gdy chcieli rozpaliæ ogieñ, pocierali krzemieñ o krzemieñ, a pod spód k³adli stare gazety.
***
W ¶redniowieczu drogi by³y tak w±skie, ¿e mog³y siê min±æ najwy¿ej dwa samochody.
***
Po bitwie na Polu Grunwaldzkim zosta³o wiêcej nieboszczyków ni¿ przysz³o.

***

¯eby poznaæ lepiej wszech¶wiat, nale¿y powystrzelaæ wiêcej kosmonautów.
***
Mia³o miejsce 6 morderstw, których ofiary tylko cudem prze¿y³y.
***
Na placu boju s³ychaæ by³o jêki rannych i zabitych.
***
Wielu z nich poleg³o, ale siê tym nie zra¿ali.

***

Skrzetuski dziêki kolegom mia³ du¿o dzieci.
***
A w niedzielê ulepili¶my ba³wana jeszcze wiêkszego od naszego tatusia.
***
Mamusiê zabola³o w piersiach i musia³a przebadaæ serce na KGB.
***
Ludno¶æ Italii wzrasta szybko dziêki odwadze jej mieszkañców.
***
Jan Christian Andersen nie mia³ rodziców, urodzi³ siê u obcych ludzi.

***

Sierotka Marysia s³u¿y³a do spe³niania ¿yczeñ gospodarza, a na swoje potrzeby mia³a tylko psa.
***
Zgin±³ pies z czarnym ogonem, do którego by³a przywi±zana chora osoba.
***
Bogumi³ o¿eni³ siê z Barbar± w dniu swojego ¶lubu.
***
Zbyszko jecha³ na koniu i piana lecia³a mu z pyska.

***

¯o³nierze nosz± zielone mundury, ¿eby udawaæ trawê.
***
Normanowie p³ywali po morzu na ³odziach z wikliny i dlatego nazywano ich Wikingami.
***
Przez uderzenia pêdzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki.
***
Przez kilkadziesi±t lat Polska nie pokazywa³a siê na mapie, bo by³a rozebrana.

***

Dawniej jak by³a bieda, bracia szli do ko¶cio³a w jednych spodniach.
***
Obyczaj nakazuje, ¿e kapitan spuszcza siê ostatni.
***
Kiedy ojciec wraca³ z koniem do domu, to ch³opcy pchali mu do pyska skórki od chleba.
***
W jej stroju pe³no by³o dziur, przez które by³o widaæ sytuacjê spo³eczn±.

***

Nie wiadomo do dzisiaj, czy Homer by³ Grekiem, czy udawa³ Greka, czy go wcale nie by³o.
***
Na ³±ce le¿a³a Zosia, a przez jej ¶rodek p³yn±³ strumieñ.
***
Jej córeczka Ania u¶miechnê³a siê pod w±sem.
***
Anielka, mimo zakazu ojca, kolegowa³a siê z Magd± i ¶winiami.

***

Antygona pochowa³a brata, splunê³a moralnie na króla i powiesi³a siê.
***
Cezary zupe³nie sam wraz z t³umem ruszy³ na Belweder.
***
U pasa Gerwazego wisia³ kaktus.
***
¯ycie jest nic niewarte, tak jak wiersz Tetmajera "Koniec wieku".
***
"Bogurodzica" ¶piewana by³a czêsto na rozpoczêcie bitwy pod Grunwaldem.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/03/2014 17:09
Re: Jaskinia Smoka - humor i rozrywka :D
#post30946
Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/03/2014 22:53
Re: Humor i rozrywka :D
#post30997


Na skrzy¿owaniu blondynka otwiera szybê swojego samochodu i wo³a do kierowcy auta ciê¿arowego:
"Dzieñ dobry! Mam na imiê Asia, gubi pan swój ³adunek!"
Facet nie przejmuj±c siê blondynk± jedzie dalej. Na nastêpnym skrzy¿owaniu akcja powtarza siê.
Na kolejnym skrzy¿owaniu zdenerwowana blondynka jeszcze raz próbuje:
"Dzieñ dobry, mam na imiê Asia. Powtarzam panu, gubi pan swój ³adunek!"
Tym razem zdenerwowany kierowca odpowiada:
- Dzieñ dobry, mam na imiê Rysiek, jest zima, a ja sypiê sól na jezdniê!Sekretarka do szefa:
-Panie dyrektorze, dostali¶my wiadomo¶æ z naszej filii na Saharze, ¿e brakuje im wody.
-E, tam.Jak zwykle przesadzaj±!
-Panie dyrektorze uwa¿am, ¿e sytuacja jest powa¿na, bo znaczek by³ przyczepiony spinaczem...


– To straszne, czym dzisiaj zajmuj± siê lekarze! – mówi dyrektor wydzia³u pewnego urzêdu do burmistrza.
– Wyobra¼ sobie, ¿e dzi¶ rano ksiêgowa zwolni³a siê u mnie, ¿eby pój¶æ do przychodni, a wróci³a z now± fryzur±!


Hrabia do Jana:
-Janie podlej kwiaty.
-Przecie¿ pada deszcz!
-Nic nie szkodzi.We¼ parasol.

Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja s±siadka...

W Walentynki do sklepu przyje¿d¿a pewien ch³opak i pyta
- Czy ma pani kartkê z napisem dla mojej jedynej?
- Tak!
- To poproszê 8!

Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego.
- Co¶ mi spod auta kapie, takie ciemne, gêste...
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK, no to olejê.

- Halo s±siedzie! Czy pan ju¿ zrobi³ swojemu synowi zadanie z matematyki?
- Tak, przed chwil±.
- A da pan spisaæ?

Blondynka do mê¿a:
- Kochanie, czy ty uwa¿asz mnie za idiotkê?
- Nie. Ale mogê siê myliæ.

- Jasiu taki brudny nie pójdziesz do szko³y!!!
- Dobrze mamusiu nie pójdê.

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesiêæ z³otych, to powiem Ci, co mówi mamie pan listonosz jak jeste¶ w pracy.
Ojciec wyjmuje 10z³ i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: "Dzieñ dobry. Poczta dla pani".

Para kochanków seidzie na kanapie, nagle dzwoni telefon, odbiera kobieta:
- Kto dzwoni³?
- Mój m±¿.
- O! i co mówi³?
- ¯e spó¼ni siê do domu, bo gra z tob± w pokera.

-Tato, masz dzisiaj takie ma³e zebranie rodziców w szkole.
-Co masz na my¶li, mówi±c "ma³e"?
-No,ja, ty, wychowawczyni i dyrektor...

Przybiega dzieciak na stacjê benzynow± z kanistrem:
- Dziesiêæ litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali siê?
- Tak, moja szko³a. Ale trochê jakby przygasa.

Jasiu, dlaczego spó¼ni³e¶ siê na lekcje? - chce wiedzieæ pani wychowawczyni.
- Bo jak szed³em do szko³y, to napad³ mnie uzbrojony bandyta.
- O Bo¿e, dziecko, czy nic ci siê nie sta³o?!
- Owszem, zabra³ mi zeszyt z wypracowaniem.

Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty mo¿esz zadawaæ siê z Wojtkiem. Przecie¿ to niegrzeczny ch³opiec, najgorszy uczeñ w klasie!
- Przez wdziêczno¶æ tato. Gdyby nie on, ja by³bym najgorszym uczniem!

W ¶rodku nocy wchodzi do domu pijany m±¿ ze ¶wini± pod pach±...
- Widzisz kochanie? To jest ta ¶winia, z któr± ciê zdradzam.
¯ona na to:
- Ale kochanie, ja tylko ¿artowa³am...
- Zamknij siê, nie do ciebie mówiê!Nauczyciel kaza³ Jasiowi napisaæ w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie bêdê mówi³ do nauczyciela "TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisa³e¶ nie 100, ale 200 razy?
- Bo ciê lubiê Kaziu!

- Pani syn nie powinien chodziæ na lekcje gry na skrzypcach.
On nie ma za grosz s³uchu - mówi nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma s³uchaæ, on ma graæ.

Iluzjonista po swoim kolejnym numerze, oznajmia widzom:
- Teraz sprawie, ¿e na waszych oczach zniknie jedna z obecnych tu kobiet.
Nagle z ostatniego rzêdu s³ychaæ mêski g³os:
- Zo¶ka, zg³asza siê na ochotnika!

Rozmawiaj± dwaj psychiatrzy
- Wiesz co mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na rozdwojenie ja¼ni.
- A co w tym rewelacyjnego?- Pyta drugi
- Obydwaj mi p³ac±.

- Mamo, dzi¶ na chemii uczyli¶my siê o materia³ach wybuchowych!
- Tak, to bardzo ciekawe. A na któr± jutro idziecie do szko³y.
- Do jakiej szko³y?

Gajowy napotyka na skraju lasu m³od± dziewczynê.
- A pani siê nie boi tak sama chodziæ po lesie? Jeszcze kto¶ pani± zgwa³ci...
- Oj, gdyby pan by³ tak mi³y... to bym ju¿ dalej nie musia³a i¶æ...

Pani kaza³a dzieciom przynie¶æ do szko³y swoje domowe zwierz±tka.
Ma³gosia przynios³a kotka, Jadzia pieska, a Jasiu przyniós³ ¿abê.
- No i co ta Twoja ¿aba potrafi, Jasiu? - pyta pani. Jasio szturchn±³ ¿abê, a ¿aba na to:
- K³a!
Jasio jeszcze raz szturchn±³ ¿abê, ale ona znowu:
- K³a!
Wreszcie Jasiu siê zdenerwowa³ i uderzy³ piê¶ci± o stó³, a ¿aba na to:
- K³anta namera, tarira k³antanamera, k³anta namera, tarira k³antanamera.

- Czym jest radziecka wolno¶æ s³owa?
U¶wiadomion± potrzeb± milczenia!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/03/2014 12:48
Re: Humor i rozrywka :D
#post31043
"Polska s³u¿ba zdrowia" Smile

Wczoraj zosta³am zawezwana telefonicznie do mojego O¶rodka Zdrowia celem....................przyuczenia do dawania zastrzyków mojej cioci, która powa¿nie choruje na nogi, wiêc codzienne tam chodzenie jest dla niej prawdziw± udrêk± i mêczarni±.
W³asnym uszom nie wierzy³am, kiedy dosta³am ten telefon......szczena mi opad³a do samej pod³ogi !

Dzisiaj posz³am tam z cioci±, mi³a pani pielêgniarka po krótkim instruktarzu, kaza³a mi zrobiæ iniekcjê.
To s± zastrzyki w brzuch, jakby co.
No to zrobi³am, pielêgniarka powiedzia³a ¿e piêknie mi idzie i...........wrêczy³a mi opakowanie z siedmioma zastrzykami, które ciocia musi wybraæ.
Jeden raz dziennie.

I takim to sposobem zosta³am domoros³± "pielêgniark±".

Teraz czekam, bo bardzo mo¿liwe ¿e dostanê wezwanie na przeszkolenie chirurgiczne, dentystyczne, i nie wiadomo jakie, na stare lata jeszcze jakim¶ znachorem zostanê Smile

Jako ¿e nie wiadomo czy ¶miaæ siê czy p³akaæ, a do p³aczu nie mamy tu specjalnego w±tku, wiêc wklejam w humory SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/03/2014 19:58
Re: Humor i rozrywka :D
#post31050


HUMORCzym siê ró¿ni kobieta od mê¿czyzny?
-Niczym ,bo z ty³u s± do siebie podobni, a z przodu do siebie pasuj± !!!

***
Przychodzi ch³opiec do spowiedzi i mówi: - Proszê ksiêdza, oszuka³em ¯yda, czy to grzech?
- Nie to cud.

***
Moja ¿ona odesz³a z frajerem, którego pozna³a przez internet. Ale ja g³upi by³em, mog³em ju¿ dwa lata temu za³o¿yæ sta³e ³±cze w domu!

***
Mê¿czy¼ni wszystko odkrywaj±:
- fakty naukowe,
- nowe l±dy,
- duszê przed kumplem przy kielichu...
A kobiety wszystko skrywaj±:
- kochanka przed mê¿em,
- rozwód przed dzieæmi,
- wiek przed wszystkimi..
A wagê to nawet przed sob±..

***
Rozmowa dwóch przyjació³ek:
- Mój m±¿ nie widzi ju¿ we mnie kobiety. Przychodzi wieczorem do domu, pyta "Co jest do ¿arcia?", potem ¿re i idzie spaæ.
- Mam na to sposób - mówi druga. - Z moim mê¿em by³o to samo. Kupi³am sobie seksown±, satynow± czarna koszulkê, czarne podwi±zki z poñczochami i do tego czarna maskê. Wieczorem jak wróci³ z pracy, ledwo mnie w tym zobaczy³, to mówiê ci... By³o boooosko!
- O kurcze, ja te¿ tak zrobiê!
Przyjació³ki spotykaj± siê po kilku dniach.
- I co, pomog³o?
- Daj spokój. Zrobi³am jak mi radzi³a¶, a on wraca do domu, patrzy na mnie i mówi: "Cze¶æ, Zorro. Co jest do ¿arcia?".

***
Boksera obraziæ mo¿e ka¿dy, ale nie ka¿dy zd±¿y przeprosiæ.

***
Lekarz rozmawia z pacjentem - na³ogowym palaczem.
- Czy nie mo¿e pan obej¶æ siê bez papierosów?
Czy sprawiaj± panu a¿ tak± przyjemno¶æ?
- Oczywi¶cie. Ilekroæ zapalê, te¶ciowa wychodzi z pokoju.

***
Dwóch dziadków siedzi na parkowej ³awce, pierwszy siê skar¿y:
-nogi mnie bol±, w krzy¿u mi strzyka, w zasadzie wszystko mnie boli.
Czujê siê taki stary.
a drugi na to:
a ja czujê siê tak m³odo jak niemowlê. Bez w³osów, bez zêbów a i w gacie te¿ ju¿ dzisiaj nasra³em.

***
Idzie garbaty o pó³nocy przez cmentarz.
Nagle zza grobu wyskakuje upiór i mówi: - Dawaj pieni±dze!
- Nie mam.
- A co masz?
- Garba.
- To dawaj. I zabra³.
A garbaty szczê¶liwie wróci³ do domu i opowiedzia³ o wszystkim kumplowi - kulawemu.
Kulawy chcia³ byæ znowu zdrowy i poszed³ w nocy na cmentarz.
Historia siê powtórzy³a.
Wyskoczy³ upiór i mówi:
- Masz garba?
- Nie.
- To masz!

***
Brytyjscy uczeni wykazali, ¿e czekolada poprawia nastrój.. Ci idioci jeszcze najwyra¼niej nie próbowali wódki...

***
Kupi³am herbatê na odchudzanie. Z tortem jest zajebista.

***
Kubu¶ mówi do Prosiaczka:
- Wiem co siê z tob± stanie gdy doro¶niesz.
- A co, czyta³e¶ mój horoskop?
- Nie, ksi±¿kê kucharsk±...

***
Pijany Kowalski idzie przez park. Nagle zatacza siê i wpada na drzewo.
- Przepraszam pana bardzo...
Idzie dalej i po chwili znowu zderza siê z drzewem.
- Najmocniej pana przepraszam... Zdarza siê to jeszcze kilka razy.
W koñcu zirytowany i porz±dnie poobijany siada na ³awce i mówi:
- Poczekam, a¿ ta ho³ota przejdzie...

***
¯ona do mê¿a:
- Tyle razy Ci mówi³am, maksymalnie 2 piwa i o 22 w domu.
- Kurde, znowu mi siê pomiesza³o...Pozdrawiam,
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 19/03/2014 18:43
Re: Humor i rozrywka :D
#post31102


> > Hitler doszed³ do w³adzy.> >
Do Goldberga czytaj±cego na ulicy faszystowski "Der Sturmer" podchodzi Rosenberg i mówi z niesmakiem:
> > - Icek! Dziwiê siê, ¿e czytasz tê szmatê!?!
> > Na co Goldberg:
> > - Bo jak czytam nasze czasopisma, to tylko: tu pogrom, tam antysemityzm, tu zbezcze¶cili synagogê, tu zwalili nagrobki. A jak czytam to pi¶mid³o - to od razu dowiadujê siê, ¿e: ¯ydzi opanowali banki! ¯ydzi rz±dz± na rynku budowlanym! ¯ydzi rz±dz± ¶wiatem! A¿ przyjemnie siê to czyta!
> > ***
> >
> > Jeszcze gdzie¶ w po³owie poprzedniego wieku rosyjski ¯yd odwiedzi³ swoj± rodzinê w Izraelu. Przed powrotem do Zwi±zku Radzieckiego umówi³ siê z nimi, ¿e listy pisane przez niego niebieskim atramentem bêd± oznacza³y, ¿e wszystko w porz±dku, a te pisane zielonym oznaczaæ bêd±, ¿e ma problemy lecz boi siê o nich pisaæ.
> > Pierwszy list przychodzi do Izraela ju¿ po paru tygodniach i jest napisany. niebieskim atramentem. Pierwsze zdanie brzmi:
> > " ¯yje siê tu mnie i mojej rodzinie wspaniale, niczego nam nie brakuje i wszystko mo¿na kupiæ... No mo¿e za wyj±tkiem zielonego atramentu."
> >
> > ***
> > Grinnberg idzie do lekarza. Lekarz po badaniu kontrolnym stwierdza:
> > - Mam z³± wiadomo¶æ dla pana. Ma pan przed sob± tylko 3 miesi±ce ¿ycia.
> > Grinnberg siedzi przez chwilê w os³upieniu, w koñcu mówi:
> > - Ale wie pan, panie doktorze, ja te¿ mam kiepsk± wiadomo¶æ dla pana. Nie staæ mnie, ¿eby w najbli¿szym czasie zap³aciæ panu rachunek.
> > - Dobrze - odpowiada doktor - w takim razie dam panu rok ¿ycia...
> > ***
> > -Dwóch ¿ebraków siedzi na chodniku przed Watykanem. Jeden z nich trzyma du¿y krzy¿, a drugi du¿± Gwiazdê Dawida. Obaj trzymaj± wyci±gniête kapelusze na datki pieniê¿ne. Ludzie przechodz±, spogl±daj± d³ugo na ¿ebraka z Gwiazd± Dawida, ale nikt mu nic nie wrzuca, natomiast za ka¿dym razem zbiera co¶ ¿ebrak z Krzy¿em. Idzie zakonnik, stan±³ i z daleka przygl±da siê ¿ebrakom. W koñcu podchodzi do tego z Gwiazd± Dawida i mówi:
> > - Nie zdajesz sobie sprawy, ¿e to chrze¶cijañski kraj? Nie otrzymasz tu ¿adnej ja³mu¿ny trzymaj±c Gwiazdê Dawida. Tu was nie lubi±.
> > ¯ebrak zwraca siê do tego z krzy¿em:
> > - Ty, Mosze, patrz! On próbuje nas uczyæ jak prowadziæ interesy?
> > ***
> > Nowy Jork. Icek zadaje ojcu pytanie:
> > - Tate, co to znaczy "prosperity", a co znaczy "kryzys"?
> > - Jak by ci to, synku, wyt³umaczyæ? - zastanawia siê rodzic i mówi po chwili: - Prosperity to szampan, elegancka limuzyna i piêkne kobiety, a kryzys to lemoniada, metro i twoja matka.
> > ***
> > Nowojorski bankier, Wildsztejn pragn±c wydaæ za m±¿ swoj± nie pierwszej ju¿ m³odo¶ci córkê, mówi do niej:
> > - Rachel, kiedy dzi¶ wieczorem przyjdzie Icek, usi±d¼ przy sejfie z pieniêdzmi. Na jego tle wygl±dasz o wiele m³odziej.
> > ***
> > Chicagowski ¯yd chwali siê koledze: - Mosze! Ubezpieczy³em sklep od po¿aru, kradzie¿y i gradobicia!
> > - Aj waj! A gradobicie to jak zrobisz?!
> > ***
> > PRL. Przychodzi ¯yd do Urzêdu Stanu Cywilnego i mówi, ¿e chce zmieniæ nazwisko.
> > - Na jakie?
> > - Chcia³bym siê nazywaæ Kowalski.
> > - A jak siê pan teraz nazywa?
> > - Malinowski.
> > - Panie, po co to panu, dlaczego chce pan to zmieniæ?!
> > - Widzi pan, bo jak siê mnie wtedy zapytaj± o poprzednie nazwisko, to chcê powiedzieæ: "Malinowski"!
SmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/03/2014 08:18
Re: Humor i rozrywka :D
#post31107

Przychodzi do KGB stary Issak Mojsiejewicz i powiada, ¿e chce paszport , bo ma zamiar wyemigrowaæ . Oficer pyta siê go:
"co siê sta³o? Wytrzymali¶cie Stalina, Chruszczowa , Bre¿niewa , pierestrojkê i kryzys , a teraz , gdy nareszcie mo¿na odetchn±c , chcecie emigrowaæ na stare lata?"

"To z powodu homoseksualizmu".
"Przecie¿ u was z tym wszystko w porz±dku!"
"U mnie w porz±dku, ale widzê co siê dzieje!
Za Stalina homoseksualistów rozstrzeliwali.
Za Chruszczowa wsadzali do paki.
Za Bre¿niewa - leczyli przymusowo.
Za Gorbaczowa przestali siê nimi zajmowaæ ,
a potem homoseksualizm zrobi³ siê modny.
To ja chcê wyjechaæ póki jeszcze nie jest obowi±zkowy !"
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 36/46 |< << < 33 34 35 36 37 38 39 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com