Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Poznajmy siê > Humor i rozrywka :D
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 45/46 |< << < 42 43 44 45 46 >
Kana RSS (Forum)Reply
Humor i rozrywka :D
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/09/2015 10:48
Re: Humor i rozrywka :D
#post33108

Pani Jadziu, proszê posprz±taæ windê.
- Na ka¿dym piêtrze?
____________________________________________________

- Dlaczego student jest podobny do psa?
- Bo jak mu siê zada jakie¶ pytanie, to tak m±drze patrzy...
_______________________________________________

Nasze stosunki seksualne by³y tak aktywne, ¿e po wszystkim nawet s±siedzi
wychodzili zapaliæ.
________________________________________________

Japonki to maja zajebi¶cie:
- wstaj± rano i... znowu w kimono

_______________________________________________________

G³os z radia:- Czas na porann± gimnastykê.
Jeste¶cie gotowi?
No, to zaczynamy!
Góra-dó³, góra-dó³. A teraz druga powieka!!!

_______________________________________________________

Rozmowa dwóch kolegów:
- S³ysza³em, ¿e s± w sprzeda¿y takie szk³a, przez które wszystko
wydaje siê piêkniejsze, nawet w³asna ¿ona...
- Znam je ju¿ od lat. S± dobre, tylko stale trzeba je nape³niaæ..


________________________________________________________
Dialog :
- O¿enisz siê ze mn±?
- Nie.
- To z³a¼!

________________________________________________________

Naiwna :
Spotykaj± siê dwaj koledzy. Jeden mówi:
- Ty wiesz, jaka moja ¿ona jest naiwna? Robi sobie prawo jazdy i my¶li, ¿e
jej dam samochód.
Na to drugi:
- To jeszcze nic. A moja jaka naiwna! Jutro jedzie do sanatorium, zagl±dam
do torby a tam 10 prezerwatyw. I ona my¶li, ¿e bede przyjezdzal ?...

________________________________________________________

Rozwód
Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce siê pan rozwie¶æ?
- Bo moja ¿ona ca³y czas szwenda siê po knajpach!
- Pije?
- Nie, ³azi za mn±!

________________________________________________________

Smutny
- Dlaczego masz tak± nieszczê¶liw± minê?
- Moja ¿ona wyje¿d¿a na tydzieñ do swojej matki.
- I z tego powodu jeste¶ taki ponury?
- Muszê, Bo inaczej nie wyjedzie.

________________________________________________________

¯ona do mê¿a :
- Zobaczysz, przyczepiê kartkê nad naszym ³ó¿kiem, ¿e jeste¶ idiota.
Niech ca³e miasto siê dowie.

________________________________________________________

Facet wchodzi do urzêdu i pyta siê sekretarki:
- Naczelnik przyjmuje?
- Nie odmawia...

________________________________________________________

M³oda Para w sypialni:
- Zrobimy to na "Urz±d Skarbowy"?
- A jak to jest na "Urz±d Skarbowy"?
- Ty masz zwi±zane rêce, a ja dobieram ci siê do dupy.

________________________________________________________

Do Kowalskiego przyjecha³a te¶ciowa:
- Otwieraj ty ³obuzie, wiem ¿e jeste¶ w domu, Bo twoje adidasy stoj± przed
drzwiami!
- Niech siê mama tak nie wym±drza, poszed³em w sanda³ach!

________________________________________________________

Sprz±taczka zosta³a zgwa³cona w pewnym biurze. Policjant j± przes³u****e:
- No, proszê pani, jak do tego dosz³o?
- My³am pod³ogê klêcz±c na kolanach, nagle czujê ¿e kto¶ jest z ty³u i mnie
zgwa³ci³.
- To czemu pani nie ucieka³a do przodu?
- Gdzie??? Na umyte?!!!!

________________________________________________________

Mózg jest zadziwiaj±cym organem. Zaczyna ju¿ funkcjonowaæ sekundy po tym,
jak obudzisz siê rano, i dzia³a nieprzerwanie, a¿ do chwili, gdy znajdziesz
siê w pracy.

________________________________________________________

Te¶ciowa do ziêcia:
- Dzi¶ w radiu pu¶cili przebój mojej m³odo¶ci!
- "Bogurodzicê"?!
______________________________________________________
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/09/2015 10:48
Re: Re: Humor i rozrywka :D
#post0000

Odwane Dusze

Czy planujemy swoje ycie przed przyjciem na wiat? Czy to moliwe, e odpowied na odwieczne pytania: "Dlaczego ze rzeczy przytrafiaj si dobrym ludziom?" lub "Dlaczego ja?" maj swoje rdo w penym mioci planowaniu zdarze i okolicznoci przed narodzinami? Czy to moliwe, e niektrzy z naszych drczycieli to osoby obdarzajce nas najwiksz mioci? Czy wreszcie to moliwe, e takie rzeczy nie zdarzaj si tylko po to bymy cierpieli, ale raczej su rozwojowi duchowemu?
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/09/2015 16:44
Re: Humor i rozrywka :D
#post33123
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/09/2015 19:40
Re: Humor i rozrywka :D
#post33150
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/11/2015 20:22
Re: Humor i rozrywka :D
#post33241
Eliksir m³odo¶ci

Przed s±dem staje mê¿czyzna. Sêdzia pyta:
- Czy to prawda, ¿e oskar¿ony sprzedawa³ sok pomidorowy w butelkach twierdz±c, ¿e to eliksir m³odo¶ci?
- Tak, wysoki s±dzie.
- A czy oskar¿ony by³ ju¿ wcze¶niej za to karany?
- Tak, w roku 1323, 1556 i 1728...Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/11/2015 09:46
Re: Humor i rozrywka :D
#post33242
Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/11/2015 06:45
Re: Humor i rozrywka :D
#post33243
Gdzie i po ile mo¿na taki pomidorowy soczek kupiæ dinusiu ? Lotusek by siê na taki zakup pisa³ Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/11/2015 10:03
Re: Humor i rozrywka :D
#post33245
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/11/2015 10:14
Re: Humor i rozrywka :D
#post33246
quote
Kup w sklepie tu zastosuj, od razu odm³odniejesz:


Smile Chêtnie kupiê , ale to nie jest soczek o ile mnie wzrok nie myli Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/11/2015 21:39
Re: Humor i rozrywka :D
#post33247
Edytowa: 11/11/2015 21:42
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 16/11/2015 14:30
Re: Humor i rozrywka :D
#post33254
warto siê u¶miechaæ
Emotikon grin

Podró¿ny przy kasie
- Poproszê bilet za 15 z³otych
- Dok±d?
- Powiedzia³em, ¿e za 15 z³otych!
- No, ale dok±d?
- Niewa¿ne, ale jak ju¿ pani taka ciekawa, to powiem - do te¶ciów!

M±¿ do ¿ony:
- Wiesz, co¶ niedobrze dzi¶ spa³em.
Na co ¿ona:
- A bo ty cokolwiek robisz dobrze?
Edytowa: 16/11/2015 19:40
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 45/46 |< << < 42 43 44 45 46 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com