Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Transformacja 2012 > przekaz od Jeshua
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/11 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
przekaz od Jeshua
AutorTre
freemind
wierzak
Avatar

Postw: 31
Wsparcie: 31

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 06:18
przekaz od Jeshua
#post11338
Trzy koncepcje – Wiadomo¶æ od Jeshua
The Three Concepts ~ A Message from Jeshua

Wiadomo¶æ od Jesus/Jeshua przez Aluna Joy Yaxk'in
Center of the Sun
Pi±tek, 25 czerwca 2010 (wstawione 27 czerwca 2010)

W¶ród wielu moich nauk trzy koncepcje maj± wiêksze znaczenie ni¿ którekolwiek wcze¶niej. Pierwszym jest pojêcie "Jako na górze, tak i na dole". Drugie to "Co ja zrobi³em, wy równie¿ mo¿ecie uczyniæ... i jeszcze wiêcej." A trzecie i najwa¿niejsze pojêcie to "Królestwo Niebieskie jest w".

Gdy ka¿dy cz³owiek w pe³ni rozumie te trzy koncepcje, bez w±tpienia bêdzie móg³ uzdrowiæ swój ¶wiat i zamanifestowaæ Niebo na Ziemi. Teraz jest bardzo ¶wiêty czas. I powiem wam teraz, ¿e nowy i harmonijny ¶wiat zosta³ ju¿ utworzony w Duchu. Obecnie Twój ¶wiat jest teraz w fazie przekszta³cania. To jest odzwierciedlenie „w dole" twojego ¶wiata tego, co jest ju¿ widoczne „w górze" w Duchu.

Dlatego te¿ wiele osób poszukuj±cych prawdy staje siê coraz bardziej niezadowolonych ze starego modelu ¶wiata. Frustracja ro¶nie, poniewa¿ jedn± nog± jeste¶cie w energii nowego ¶wiata, a jednocze¶nie drug± nog± w starym ¶wiecie. Stare struktury wokó³ siê krusz±. Czujesz intensywn± potrzebê wolno¶ci. . . wyci±æ sobie wolno¶æ, fizycznie, duchowo itp .... mo¿e byæ bardzo potrzebne bycie mobilnym i p³ynnym w swoim ¿yciu. Jeste¶ przygotowany pu¶ciæ dualny ¶wiat, mo¿esz wiêc zacz±æ ¿yæ w raju na ziemi.

Kiedy naucza³em: "Co ja zrobi³em, wy równie¿ mo¿ecie uczyniæ i jeszcze wiêcej", to nowy ¶wiat, który cz³owiek tworzy, jest t± wiêksz± czê¶ci± tych rzeczy. I wielu innych Mistrzów wst±pi³o do Wielkiego Bia³ego Bractwa, widzê, ¿e jeste¶ zdolny zamanifestowaæ wiele cudownych rzeczy.

To prowadzi mnie do trzeciego pojêcia. . . "Królestwo niebieskie jest w". Ka¿dy z was ma w sobie to niebo. Ten raj, który posiada w swoim centrum serca, jest ziarnem, które manifestuje siê w ¶wiecie ju¿ teraz. Przekonasz siê, ¿e pracujesz nad tworzeniem swojego idealnego ¶wiata, który bêdzie odzwierciedlaæ to, co masz wewn±trz siebie. Jest to ca³o¶ciowa duchowo¶ci i totalne przebudzenie, nie tylko dla ludzko¶ci, ale dla ca³ego ¿ycia w twoim wymiarze.

To jest wyzwanie na teraz. Czêstotliwo¶æ Ziemi, uk³adu s³onecznego i galaktyki dojrza³a do ziarna nowego Ogrodu Eden. Ten ogród obejmuje ¶wiat³o wiedzy i m±dro¶ci, WSZYSTKO to zawiera siê w tobie. Nadszed³ czas, który pomaga doprowadziæ ciebie do nowego ¶wiata. Walka o utrzymanie ¶wiat³a wkrótce siê skoñczy. Przej¶cie to bêdzie tak ³atwe, jak bicie twojego serca, bo nowa czêstotliwo¶æ bêdzie wspieraæ te materializacje.

Materializacji tego nowego ¶wiata nie da siê powstrzymaæ. Nic, co nie jest obecnie dostosowywane do ¶wiat³a wy¿szej prawdy, nie wykie³kuje w nowym ogrodzie. Tempo ¶wiat³a nowego ¶wiata jest zbyt du¿e, by utrudniaæ jego przyj¶cie. Nadszed³ czas na "Jak na górze… tak JEST i na dole.”

Przekazuj±c mi³o¶æ, odwagê i jedno¶æ w ¶wietle
Jeshua Jozue

http://spiritlibrary.com/center-of-the- ... dium=email

Smile
power of peace
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 06:18
Re: przekaz od Jeshua
#post0000

Zestaw 4 ksiek BARBARY MARCINIAK

Zestaw 4 ksiek Barbary Marciniak z nieziemskimi przekazami na stworzenie Nowego, Piknego ycia - zarwno osobistego jak i w skali wiatowej. Ksiki oferuj twrcze rozwizania do zmiany przekona, odzyskania wasnej mocy oraz tworzenia wiata nieograniczonych moliwoci.

Ksiki trafiy ju do wielu milionw ludzi na wiecie, teraz s dostpne rwnie i polskim czytelnikom. W naszym sklepie oferujemy je w zestawie - oczywicie ze specjaln znik dla Ciebie.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 15:01
Re: przekaz od Jeshua
#post11341
Zawsze wyobra¿a³em sobie cz³owieka jako sondê jak± wysy³amy w kosmos, przechodz±c± przez czarn± dziurê i stanowi±c± co¶ w rodzaju kamery z wy¶wietlaczem projektuj±cej rzeczywisto¶æ na zewn±trz z swojego wnêtrza dysku, ca³y czas nagrywanego, to wszystko co odbiera i przetwarzaj±cego, by znów rzuciæ na zewn±trz, ze ¶wiadomo¶ci± odbioru i pamiêci, ale bez ¶wiadomo¶ci projekcji na zewn±trz...
Co¶ z tego chyba jest prawd± i powoli budzimy to ¶wiadomo¶æ by staæ siê odpowiedzialnym za to co tworzymy wirtualnie, jak pilot æwicz±cy na sucho próby lotu...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
freemind
wierzak
Avatar

Postw: 31
Wsparcie: 31

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 16:51
Re: przekaz od Jeshua
#post11344
Tiaaa, teraz ju¿ bêdzie co¶ zupe³nie nowego :-)

Ja sam czuje po swojej biologii, emocjach i percepcji na rzeczywisto¶c, ¿e to wszystko wchodzi na inne tory, na tory nie przeciwstawne, poprostu inno wymiarowe, ¶wiadomo¶c uczuc, i bod¼ców pochodz±cych z zewn±trz zmienia siê, a tak¿e moja interpretacja ich, wszysto zaczyna byc inne i wspania³e, wystarczy otworzyc siê na to bez strachu, choc ten pielêgnowany przez tyle lat (a mo¿e i tysi±cleci) nie chce te¿ nas zbyt szybko opu¶cic Smile
pozdrówki Smile
power of peace
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 16:57
Re: przekaz od Jeshua
#post11345
ej to z ka¿dym dniem coraz bardziej wygl±da na niez³y kit...

gdzie te zmiany? no w³a¶nie... nie ma zmian. chyba co najwy¿ej w przebraniach....
a w³a¶ciwie z ka¿dym rokiem naprzód jest wiêkszy syf...

tak jak obok w temacie napisa³em, a nikt zabardzo nie ma mi w nim nic do powiedzenia (czy¿by co¶ niewygodnego wyci±g³em na wierzch?) - ³adnych s³ówek osobi¶cie ju¿ siê za du¿o najad³em.

moim zdaniem rozpopularyzowano (jak polityków etc.) ostatnimi czasy, i to bardzo - ró¿ne jakie¶ wierzenia wschodu (zachodu ju¿ sie nie sprzedaj±), ca³e masy jaki¶ rzeczy z kosmosu które równie dobrze sobie kto¶ móg³ z palca wyssaæ i zainscenizowaæ, w ogóle jakie¶ niby zmiany których co¶ nie ma za bardzo, ni w ¶rednim zachowaniu Ludzi, ni we w³adzach, ni w gospodarce od strony praktycznej itd. Bo¿e.... jest coraz gorzej, a to ¶wiñstwo w coraz ³adniejsze szaty siê ubiera. i jeszcze kreowanie niby jakiego¶ przebudzenia, które widze generalnie (czyli wiêkszo¶ciowo) sprowadza siê do zmiany dogmatów religijnych i upojenie siê nimi do tego stopnia ¿e w ogóle znowu osoby zaczynaj± ³aziæ jak zombiaki i odklepywaæ wszystko, a jak zaraz co¶ jest niezgodne z dogmatami to zaraz zbywanie, nie raz z agresj± ¿e "Ty siê nie znasz" itp. (nadteoretyzowanie powie ¿e i tak wszystko zawsze bêdzie jakim¶ dogmatem religijnym ale w³a¶nie nie... nadteoretyzowanie to taka w³a¶nie durna polityczka ¿eby udowodniæ swoj± racje nawet jak siê jej nie ma, tj. brak pokrycia z rzeczywisto¶ci±)

dzieje siê bardzo ¼le.... ale oczywi¶cie "¼le" jest wzglêdne i zale¿y od punktu widzenia i celów... jak dla mnie nie zapowiada siê jaka¶ "¶wietlana" przysz³o¶æ.... a w³a¶nie bardzo straszna.... nie ¿e chcê ¿eby by³a straszna, wrêcz przeciwnie - chcê ¿eby by³a rajska... ale... to co siê dzieje i jeszcze widze po internecie jak siê tyle osób upija tym ezo-kitem, to to naprawdê nie wygl±da najlepiej...
Delete Edit Quote
 
freemind
wierzak
Avatar

Postw: 31
Wsparcie: 31

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 17:06
Re: przekaz od Jeshua
#post11346
zwróc uwagê na to, ¿e to ty SAM kreujesz swoje ¿ycie i rzeczywisto¶c, je¶li takim ma byc jak± j± sobie wyobra¿asz i opisujesz tak te¿ JEST dla Ciebie dla kogo¶ innego jest inaczej, ale ka¿dy ma racjê, i ka¿dego prawda jest tak samo prawdziwa
spróbuj przeanalizowac to z tej strony, je¶li interesuje Ciê co¶ takiego Smile je¶li liczysz na spektakularne zmiany odczytywane przez stare receptory to mo¿esz siê przeliczyc, bo wszystko przejdzie ci obok nosa Smile

tak te¿ jest Smile
Edytowa: 28/06/2010 17:08
power of peace
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 17:18
Re: przekaz od Jeshua
#post11347
Od 24 - 26 czerwca mia³y ponoæ miejsce jakies kosmiczne przemiany.

Nie wiem jak reszta ale ja nic w ogóle nie odczu³am.
Pogoda by³a piêkna w sobotê a wiêc by³o mi fajnie i weso³o ale tak normalnie, bez ¿adnych dodatkowych ezoterycznych sensacji.

Myslê coraz czêsciej b. podobnie jak Ty mój drogi II.

W necie dos³ownie jest zalew tych przekazów i przekazików od " wywy¿szonych ".

Codziennie na poczcie dostajê ich co najmniej kilka od ró¿nych osób z ró¿nych stron Polski.

Nie nad±¿am ju¿ z czytaniem a wiêc najczêsciej usuwam bez czytania bo ju¿ te¿ mam dosyæ tych patykiem na wodzie pisanych obietnic z zaswiatów czy jak tam.

Najgorsze jest to ¿e w ¿aden sposób nie mogê zweryfikowaæ prawdziwosci danych przekazów ani tego kto jest ich autorem.

To ¿e przekaz podpisany jest imieniem np. Jezus wcale nie musi oznaczaæ ¿e to jest prawda.

Wygl±da na to ¿e zaczyna siê tworzyæ jakas nowo religia jak mówi CS.

Na razie mówi siê o tym "New Age" czy jak tam, ale myslê ¿e z czasem rozwinie siê to w cos wiêcej.
Znajd± siê nowi kap³ani tacy co to "maj± kontakt" z dan± Istot± od której odbieraj± przekazy chanelingowe.
To cos jak ksiê¿a katoliccy którzy przez wieki utrzymywali ¿e maj± osobisty kontakt z Bogiem, ¿e s± jego namiestnikami na ziemi.

Teraz miejsce takiego kap³ana zajmuj± chanelingowcy.
Oczywiscie odbywa siê to w trochê inny sposób ni¿ to robi³ KK, ale maj±teczki te¿ fajne na tym zbijaj± jak np. Laura Knight czy jak jej tam i jej ma³¿onek.

Druga to polska £obos, nawiedzona przez Kosmitów i zbieraj±ca kasê na odkopywanie jakichs staro¿ytnych truche³ faraonów.
Ta mumia ma mieæ rzekomo moc odwracania biegu planet ( sic !)i tylko ona moze spowodowaæ ¿e Nibiru przejdzie ko³o Ziemi w miarê bezbolesnie.

I co ciekawe, miliony ludzi, zdawaæ by siê mog³o ¿e swiat³ych swiêcie w to uwierzyli.........

Inni "mesjasze" buduja arki i bior± a konto ogromn± kasê od naiwniaków Smile

Co to siê dzieje teraz to swiat nie widzia³ jak mawia³a moja ciocia swiêtej pamiêci Smile
Delete Edit Quote
 
freemind
wierzak
Avatar

Postw: 31
Wsparcie: 31

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 17:32
Re: przekaz od Jeshua
#post11348
I ka¿dy z nich ma racjê Smile je¶li co¶ komu¶ pasuje to mo¿e tam i¶c, je¶li chce do¶wiadczac tego, by komu¶ dac pieni±¿ków. Mo¿na to zobaczyc z innej strony, a mo¿na z tej, to jest nasze ¿ycie i nikt nim nie pokieruje nikt za nas nie odwali roboty, chcecie wyj¶c z jednej doktryny a wpa¶c w jakie¶ inne bagno? by kto¶ kierowa³ waszym ¿yciem i nadawa³ mu zasady, s³uchajcie jedynie SIEBIE, nic nie jest dobre ani z³e, a mo¿emy do¶wiadczac, ja widzê jak zmienia siê moja percepcja z któr± ma³o siê uto¿samiam ale jest to jakie¶ narzêdzie, które ewoluuje, zwariowac mo¿na taaaak SmileSmile ja ju¿ dawno to zrobi³em Smile
power of peace
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 17:39
Re: przekaz od Jeshua
#post11349
25-27 by³em na KontestCampie, czyli obozie s³uchaczy i fanów jedynego w Polsce wolno¶ciowego radia. Kontestacja to ca³odobowe radio promuj±ce: wolny rynek, przedsiêbiorczo¶æ, wolno¶æ s³owa, oraz w³asno¶æ prywatn±.
Z kilkoma osobami postanowili¶my zacz±æ zak³adaæ w miarê mo¿liwo¶ci pirackie stacje radiowe retransmituj±ce audycje internetowe w eterze. Czyli jak zwyk³e radia.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 18:18
Re: przekaz od Jeshua
#post11352
Osobi¶cie mam coraz wyra¼niejsze sny i szum w g³owie jak bym nosi³ he³m, ale nie lekcewa¿my przekazów ich masowo¶æ odwraca uwagê od tego co nas osobi¶cie dotyczy, jeste¶my w tym ¶wiecie, jak w jednej bañce mydlanej, ale kto¶ i my potem t± bañkê roztrzepa³ na miliardy osobistych banieczek, a proces ten bêdzie teraz je scala³ i ka¿dy jest odpowiedzialny za swoj± osobist± banieczki przestrzeñ, wiêc nie zapominajmy, o w³asnym dalszym poszerzaniu ¶wiadomo¶ci która w którym¶ momencie je po prostu poprzebija, wtedy wszyscy, przetrzemy oczy ze zdziwienia i powiemy Acha teraz pamiêtam! TO BY£A GRA!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2010 21:09
Re: przekaz od Jeshua
#post11353
quote
freemind:
zwróc uwagê na to, ¿e to ty SAM kreujesz swoje ¿ycie i rzeczywisto¶c, je¶li takim ma byc jak± j± sobie wyobra¿asz i opisujesz tak te¿ JEST dla Ciebie dla kogo¶ innego jest inaczej, ale ka¿dy ma racjê, i ka¿dego prawda jest tak samo prawdziwa
spróbuj przeanalizowac to z tej strony, je¶li interesuje Ciê co¶ takiego Smile je¶li liczysz na spektakularne zmiany odczytywane przez stare receptory to mo¿esz siê przeliczyc, bo wszystko przejdzie ci obok nosa Smile

tak te¿ jest Smile


ale synek Ty ¿e¶ w³a¶nie odwali³ to o czym m. in. powiedzia³em....

MOJA kreacja na moje ¿ycie jest NIK£A tak jak wielu Ludzi. Dla Ciebie kreowanie w³asnego ¿ycia to tylko wybór(jeszcze...) czym siê mo¿esz zajmowaæ lub gdzie sobie pójdziesz w dniu takim i takim? To masz ch³opie w±skie te horyzonty troche nieco. Czy Ty kontaktujesz choæ troche to o co mi chodzi? Czy mo¿e jeste¶ kolejn± osob± tak± jak± m. in. opisa³em post wcze¶niej?

Polska zosta³a dawno temu ju¿ sprzedana. Dlatego nie masz tu chocia¿by wojny czy jeszcze wiêkszej nêdzy. A sobie w wakacje zamiast np. jechaæ teraz na wczasy (jak je¼dzisz) w góry czy tam nad morze czy gdzie¶ na wycieczke za granice/etc - we¼ sobie wypo¿ycz/skombinuj auto, $$$ na paliwka conieco, papierki ¿eby siê nikt nie czepia³, mapy (z GPS'em siê w Polsce zabijesz a "tam" to dopiero), co tam sobie uznasz za stosowne, i sobie pojed¼ kawa³ek na wschód i po³udniowy wschód za Polskê, sobie poogl±daj co siê tam dzieje. co Ci Ludzie tam do cholery sobie mog± "wykreowaæ". no w³a¶nie nic, tak jakby. zostali odgórnie wpl±tani w to wszystko i poszczególne jednostki nie maj± (bo maj± zwi±zane rêce) prawie ¿adnego wp³ywu na swoje ¿ycie. i nie - to nie jest ¿adna "karma", bo siê lubicie te¿ tym zas³aniaæ, ¿eby (oj Bo¿e!) sobie tym g³owy przez przypadek powa¿niej nie zaprz±taæ(!!!). przesz³o¶æ ma realny i sta³y wp³yw na tera¼niejszo¶æ. w pierwotnym stanie mo¿e by³o wszystko mo¿liwe i nieskoñczona ilo¶æ mo¿liwo¶ci i decyzji, ale ró¿ne rzeczy siê sta³y i one narzuci³y te ograniczenia i w³a¶nie nie sposób je obej¶æ. ka¿dy siê da³ w to wpl±taæ, w t± gierkê. Jaki¶ sposobem na wyj¶cie z tego jest naprawdê masowy bojkot, ale on siê nie stanie, bo warunki do niego s± ¿adne. co najprawdopodobniej siê stanie to Ludzie sami siebie pozabijaj± (niekoniecznie bezpo¶rednio), mo¿e pó¼niej zostanie jaka¶ garstka któr± o¶wieci i to naprawdê i zaczn± wszystko od nowa, i ju¿ nigdy nie dopuszcz± do powstania takiego gnoju w jakim my wszyscy tutaj na Ziemi mamy "przyjemno¶æ" "¿yæ".

Ty i wiele innych "przebudzonych" osób na zachodzie siê w³a¶nie kolego tak ³udzicie ca³± t± niby w³adz± nad swoim ¿yciem (ona naprawdê jest nik³a, nie widzisz tego?), i jeszcze innymi ostatnio popularnymi rzeczami, a tymczasem systemik zrobi swoje. w reszcie ¶wiata Ludzie s± inaczej uziemiani - przez terrorystów ekonomicznych, ¿ó³nie¿yków o wypranych mózgach i ca³ej tej spó³ce....

i tutaj w³a¶nie problem masz kolego, bo nie muszê sobie niczego wyobra¿aæ dla siebie, bo moja wyobra¼nia to mój ¶wiat wewnêtrzny(eksperymentalny) i sobie moge tam robiæ co chce i sobie w³a¶nie, wyobra¿aæ co chce. ale to co sobie tam ubzduram, mo¿e byæ równie dobrze totalnym k³amstwem w ¶wiecie zewnêtrznym. ¶wiat zewnêtrzny to jest kompletnie inna bajka i w nim nigdy nie bêdzie do koñca to co my sobie ubzduramy w swojej wyobra¼ni (a szczególnie w sprawach nie-przyziemnych), bo tutaj ma udzia³ ka¿dy, i Istota konkretnego typu ma inny udzia³ od innych. Np. teraz nawet zamiast w pow³oce Ludzkiej, by³bym w (prawdopodobnie) swojej oryginalnej, czyli Smoczej, to co z tego ¿e podskoczy³by mi udzia³ w ¶wiecie zewnêtrznym (ze wzglêdu na mo¿liwo¶ci tej akurat pow³oki)? ten udzia³ i tak jest za ma³y, bo czym on jest w porównaniu z miliardami Ludzi którzy poprzez wieki dali siê tak otumaniæ, ¿e robi± wszystko jak im inni Ludzie, których sami wy¿ej od siebie utrzymuj±, powiedz±. a Ci Ludzie wy¿ej to prawie wszyscy skoñczeni (bez obrazy) idioci którym tylko zabawa i w³adza w g³owie i posiadanie milionowych jak nie miliardowych (jak i nie wiêkszych) kont bankowych.

dlatego ja sobie niczego nie bêdê wyobra¿a³, bo ¶wiat zewnêtrzny to miejsce w którym na wyobra¿aniu sobie i wmawianiu sobie czego¶, daleko nie zajedziesz. Przydatno¶æ ¶wiata wewnêtrznego w ¶wiecie zewnêtrznym jest fragmentaryczna. Mo¿na sobie go wykorzystaæ tylko do jaki¶ poszczególnych czynno¶ci jako czysta pomoc. za du¿o siê na zachodzie (ale to jest specjalnie podane/wciskane) naogl±dali¶cie filmów i wszystkiego tego typu rzeczy. "Matrix"em np te¿ nie radzi³bym siê rajcowaæ zbytnio, bo kto to wypu¶ci³? I tak samo nagle siê popojawiali (jak politycy) z nik±d jacy¶ super "mistrzowie" (nawet nie jest okre¶lone czego...) z niejednokrotnie ju¿ z rozpoznawalnymi imionami, i ich przekazy, tony spamu nieraz totalnego....

i Twoje stwierdzenie ¿e ka¿dy ma racjê i ka¿dego prawda jest tak prawdziwa wynika z tego oczym te¿ post wcze¶niej napisa³em! mianowicie z nadteoretyzowania... nie wiem czy mam racjê, i zapewne jej zawsze te¿ nie mam. i ka¿da teoretyzuj±ca Istota tak samo. wiesz kto ma racje w ¶wiecie zewnêtrznym? brawo - ¶wiat zewnêtrzny. Inaczej mówi±c to co JEST. JU¯ jest. do³anczaj±c teoriê ¿e Bóg jest wszystkim, to tylko Bóg ma zawsze racjê i nigdy sie nie pomyli. ale indywiduum to nie Bóg, tylko Jego fragment z taka ma³± ró¿nic±....

je¶li mówisz ¿e ka¿dego prawda jest prawdziwa?
no to czas na mikro "role-playing"
sytuacja wygl±da tak:
Zenek zabija Zosie, a jako ¿e bardzo lubi nekro, to po zabiciu Jej, uprawia sobie seks z Jej martwym cia³em.

i co? bêdziesz nadteoretyzowa³ i ktokolwiek cokolwiek sobie powie o tej sytuacji to bêdzie prawd±? no chyba nie? Prawd± bêdzie tylko to co siê sta³o, a nie co kto¶ sobie powie, chyba ¿e akurat relacja tego kogo¶ bêdzie siê rzeczywi¶cie pokrywa³a z rzeczywisto¶ci±.

brzmiê jak naukowiec? i dobrze. tylko nie myl mnie z tymi innymi oszo³omami którzy bardzo szybko z nauki te¿ zrobili religijkê nastêpn± a pó¼niej ¿eby nie by³o, j± zapudrowali.

nie musze próbowaæ przeanalizowaæ to z tej strony tak jak mi piszesz, bo ju¿ to przeanalizowa³em a efekt mo¿esz dostrzec w moich wypowiedziach (a szczególnie aktualniejszych) i porównuj±c je do stanu faktycznego który byæ powinien sprawdzany przez ka¿dego indywidualnie, niezale¿nie. je¶li sie nie ma mo¿liwo¶ci czego¶ osobi¶cie solidnie i rzetelnie sprawdziæ i podtwierdziæ, nie mo¿na tego uzupe³niaæ wyobra¼ni± i braæ tego powa¿niej pod uwagê, bo inaczej skoñczy siê na zak³amaniu i religiach....

i czym wed³ug Ciebie maj± byæ jakie¶ niby stare receptory? receptory s± takie same, a je¶li dla Ciebie jakimi¶ nowymi receptorami jest zmienienie dogmatów religii zachodnich na wschodnie, no to nie.... normalnie... ja chyba siê przy Ludziach dorobie za³amania nerwowego....

no i.... czym wed³ug Ciebie mia³yby byæ te spektakularne zmiany dla mnie? proszê mi napisz jakie wed³ug Ciebie bo jestem bardzo ciekaw co chcesz mi zasugerowaæ.

zacytuje Ylenay - "Jeden drugiego by utopi³ w ³y¿ce wody" cholera.... sam bym tego aspektu lepiej nie uj±³. to jest g³ówny problem Ludzi.

wiesz co wed³ug mnie jest do zmiany? (tak ogólnie na pierwsze my¶li):
- 1: ekumena do totalnej kasacji, tak ¿e bêdzie max. kilka % w skali ¶wiata. nie trzeba nikogo wy¿ynaæ... da³oby siê to "lightowo" zrobiæ, ale Ludzie bardzo lubi± produkcjê dzieci i wydzieraniu reszcie(NIE LUDZI!!!) mieszkañców Ziemi ca³ych po³aci terenów naturalnych. W naturalnych ekosystemach populacja jednego gatunku "pilnuje" populacji drugiego gatunku, tak ¿e nikt nie zniszczy równowagi. widaæ Mama Ziemia zbytnio zaufa³a Ludziom ¿e umiej± siebie pilnowaæ i ¿e bêd± jak Jej bia³e krwinki.... Bo¿e.... by siê tak w³a¶nie my¶le przyda³o, ¿eby wypu¶ci³a zza kiecki jakie¶ stworzonka które by ze smakiem sobie Ludzi pozjada³y... a swoj± drog± to bardzo fajne uczucie zostaæ po³kniêtym ¿ywcem i siê utopiæ w sokach ¿o³±dkowych Smile nie wiem sk±d mi to wspomnienie wróci³o ale to naprawdê b. fajne uczucie hehe Smile dobra, bo zjecha³em z tematu.
o tej hipotezie z filmów "Zwalczaj NWO" ¿e da³oby siê zmie¶ciæ wszystkich Ludzi w australii ju¿ pisa³em w innym temacie. to jest takie na "przekabacenie" rzucone w tym filmie. jakby tylko o jedzenie i powierzchniê chodzi³o.... w tym wzglêdzie anty-NWO jest po jednych pieni±dzach z NWO i innymi pojebusamni (bez urazy, ponios³o mnie).
Bo¿e gdzie nie obejrze map to albo beton, albo pola uprawne albo "lasy". dlaczego lasy w cudzys³owiu? bo to nie s± lasy. lasem mo¿na szczerze nazwaæ to co jest pod bardziej szczegó³ow± nazw±, tj. las pierwotny. ale ile tych jest? kot nap³acze wiêcej...... Bo¿e nawet nie sposób je odnawiaæ, by trzebaby by³o sobie nie¼le ¿y³y wypruæ ¿eby zorganizowaæ z powrotem te warunki... a jeszcze w po³±czeniu zajebist± potrzeb± ogóln± $$$$$ do robienia czegokolwiek to ju¿ w ogóle szkoda gadaæ....

- 2: do wyeliminowania (dos³ownie, je¶li Ludzie chc± prowadziæ szerokie spo³eczeñstwa, jak teraz) ³owy w zasobach naturalnych. czyli - co¶ Homo Dupo chcesz - hodowla. nie chodzi tu tylko o miêso z tych biednych zwierzaków..... kto siedzi g³ebiej w temacie przyrodniczym tak na powa¿nie to wie doskonale o co mi chodzi....

(teraz bardziej w¶ród Ludzi)- 3: totalne skasowanie prawa, w³adzy, wojsk, podzia³u politycznego, i systemów gospodarczych, a wiêc i pieni±dza. je¶li chodzi o towary to Ludzie tak przesi±kli tym gównem ¿e nie wyobra¿aj± sobie czego¶ nie sprzedawaæ. ale moim zdaniem by³oby ok ze wszystkim w tych sprawach jak np. (oczywi¶cie mo¿na w przyjazny sposób to modyfikowaæ) rodzina Pana Zenka i Pan Zenek s± bardzo dobrzy w produkowaniu szkie³, i ró¿nych przedmiotów z nich wykonanych. zbieraj± ze swojego zasiêgu kto ile czego potrzebuje i to robi±. Inna rodzina (czy nawet poprostu osoba , która siê zaanga¿uje w jak±¶ grupê) np jest bardzo dobra w piekarnictwie, no to robi± ile komu potrzeba chleba, ciast, czy czego tam. Inna z kolei np. jest bardzo dobra (w tym te¿ w³a¶nie Ci Ludzie lubi± to robiæ) w uprawie roli to te¿, ile potrzeba robi±, i bez interesów siê miêdzy sob± wymieniaj±. te¿ jako ¿e nie ma interesów, mo¿na by by³o w koñcu robiæ t± magiczn± rzecz czyli odzysk surowców z odpadów(bo ekonomiczniej jest wydobywaæ nowe surowce), czy to jest z zepsutych urz±dzeñ/przedmiotów, czy to elementów do od¿ywiania ro¶lin na uprawie (np. nawozy sztuczne które s± generalnie nie ¿adn± kosmiczn± "chemi±" ale przetworzonymi kopalinami soli mineralnych - kiedy¶ siê prêdzej czy pó¼niej skoñcz± i te¿ jakim kosztem przy wydobywaniu? nie wygodniej ogólnie by³oby zorganizowaæ wydzielone rury kanalizacyjne wy³±cznie dla odchodów i pó¼niej jak siê ma je tak pozbierane - produkowaæ z nich nawozy organiczne? jest obieg zamkniêty, wszystko kr±¿y w kó³ko. tak samo s± efektywniejsze, zdrowe i naturalne metody ochrony ro¶lin, ale "ekonomiczniej i ³atwiej" jest zrobiæ GMO i napsikaæ substancji które w dokumentacjach maj± niejednokrotnie nawet T+, no ale w³a¶nie z tego powodu "spe³niaj± swoje zadanie", tylko szkoda ¿e wy³±cznie w zakresie ekonomicznym....)
w³a¶nie du¿o rzeczy mo¿naby tak fajnie zorganizowaæ.... ale to jest nie mo¿liwe. i szczerze Ludzie zmieni± swoj± mentalno¶æ chyba dopiero po bardzo dotkliwej traumie. je¶li jaki¶ Bóg ma znowu zamiar (bo podobno ju¿ tak by³o) zes³aæ jaki¶ naprawdê przera¿aj±cy kataklizm - mo¿e to zabrzmi surowo i bezdusznie, ale to Mu kibicuje, tylko ¿eby tym razem ta trauma zosta³a zapamiêtana, jej odczucie.... ale.... i tak historia siê powtórzy znowu....

ide sobie pop³akaæ dalej nad atlasem ile piêkno¶ci ¶cierwo na tej planecie zniszczy³o i niszczy.

na koniec - "przebudzenie" to ¶ciema, widaæ by³o ¿e siê co¶ mo¿e niekorzystnego dla systemu pojawiæ i pu¶cili w popular to i tamto, a Ludzie jak zwykle to kupili.... wina jest wszystkich. w³adzy ¿e niekomtetentnie j± sprawuj±, Ludzi ¿e dali siê tak og³upiæ i otumaniæ, Ziemi i innych Istot ¿e pozwolili na rozwój pewnych wydarzeñ.... ale mo¿e to jaka¶ lekcja dla ka¿dego... tak czy owak... jak narazie katastrofa totalna jest nieunikniona, a stan uk³adu o nazwie "Ziemia" i wynikaj±cych z niego ograniczeñ w czasie obecnym, nie pozwala na wycofanie zagro¿enia katastrof± i naprawienia czegokolwiek "po dobroci". a w tym momencie to powiem nawet - niech ka¿dy daruje sobie filozofowanie-nadteoretyzowanie z tym, bo to jest ¿a³osne. poprosi³bym zamiast nadteorii, wymianê argumentów maj±cych co¶ wspólnego ze ¶wiatem zewnêtrznym w tej czasoprzestrzeni na Ziemi. to tyle.

nie chcê ¿eby mi ktokolwiek dawa³ wiarê. chcê ¿eby ka¿dy bada³ na w³asn± rêkê, rzetelnie. a nie topi³ siê w iluzjach swojego ¶wiata wewnêtrznego(bo to jest w³adzy tutaj na rêkê), co je Tamar te¿ tak opiewa tutaj. swój ¶wiat wewnêtrzny mo¿na przenosiæ do zewnêtrznego, a nawet warto - lecz to dzia³anie jest bardzo niebezpieczne dla w³adzy tutejszej, dlatego zosta³o sparali¿owane na rozmaite wyszukane sposoby, lub raczej - Ludzie dali sobie je sparali¿owaæ. a "¿eby nie by³o", dali sobie wcisn±æ kit ¿e maj± mo¿liwo¶ci jakie¶ - gówniane szczerze. tak przypomne po co s± ziarenka prawy w religiach - przynêta na rybki...
jak "przebudzenie" sta³o siê tak popularne, to prosi³bym o zaprzestanie odpieprzania pozorów i siê naprawdê obudzi³ ka¿dy "przebudzony", a to co jest to jest koszmar, przez to ka¿dy spieprza do u³udy i swoich ¶wiatów wewnêtrznych. czy to przypadkiem nie brzmi znajomo choæby nawet?

polecam przeczytaæ kilkukrotnie w odstêpach czasu, aby umo¿liwiæ g³êbsze zrozumienie mojej wypowiedzi, a to dlatego ¿eby siê nie powtórzy³a sytuacja jak przed chwil±, stylu "ja mówie swoje, a drugi swoje, jakbym nie powiedzia³ pewnych rzeczy w wypowiedzi"...

phew.... nie wiem ile tego ju¿ jest ale chyba du¿o, ale jak kto¶ chce abym rozwin±³ jeszcze jaki¶ aspekt to proszê. ma byæ szczegó³owo i parali¿uj±co dla systemu, i tak robiê, po to nie przesypiam nocy nie raz, po to siê nie bawiê prawiê nic.... bo mia³em marzenie... a siê tylko spe³nia³y takie dla których siê pracowa³o, nigdy o tym nie zapomnê...

eeeeeeeeeeeeee Gajowy Misiu, trudno - nadal jestem jak ul, walnie mnie kij, to kupa pszczó³ek wylatuje...

i tak na P.S. przyk³adem ³adnych s³ówek które z rzeczywisto¶ci± maj± ma³o wspólnego mo¿e sam Twój nick – freemind. To bardzo ciê¿ko stwierdziæ czy siê ma wolny umys³, bo stwierdzenie owe mo¿e byæ u³ud±. Trzeba bardzo d³ugo siebie samego obserwowaæ czy czasem siê nie pojawiaj± schematy/programy my¶lowe bo tego ³atwo nie zauwa¿ysz. Ja sam zauwa¿am je u siebie i nie jeden by powiedzia³ ¿e przesadzam. Nie nie nie.... ja mam dosyæ oprogramowania i je doszczêtnie zniszczê. Jest go minimalnie ju¿, ale ja nie bêdê chowa³ ¿adnego. Moim zdaniem Twój umys³ na pewno nie jest wolny, posiada jeszcze jak±¶tam wolno¶æ, ale wolny umys³ to wolny umys³, nie ma ubarwiania!
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/11 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com