Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 4/4 |< < 1 2 3 4
Kana RSS (Forum)Reply
Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
AutorTre
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/05/2012 21:00
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24811
Ale¿ o to chodzi Tamar aby 5 wymiar urzeczywistniæ na Ziemi a nie tylko w g³ówce Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/05/2012 21:00
Re: Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post0000

ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA

Czegokolwiek by nie zapragn, moesz to zrealizowa ju dzi. Zapraszamy Ci na kurs speniania marze. Z zaj na zajcia bdziesz czu, jak wszechpotne Prawo Przycigania odmienia Twoje ycie na lepsze i spenia krok po kroku Twe pragnienia. Ta ksika stanowi kwintesencj wiedzy praktycznej dotyczcej tego niezwykego Prawa. Dziki niej dzie po dniu w coraz wikszym stopniu otworzysz si na sukces i w konsekwencji przycigniesz go do swego ycia. Ju po pierwszym dniu zauwaysz korzystny wpyw Prawa Przycigania na Twoje ycie. Finanse, kariera, zdrowie i kady inny aspekt ycia ju dzi moe sign ideau.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2012 07:57
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24812
Projekt powstaje najpierw w g³owie, by zaistnieæ siê w rzeczywisto¶ci wcinaj±c siê jako b±bel, w inne projekty innych ludzi tworz±c osobne konglomeraty, które ³±cz± siê z podobnymi w wiêksze, potem zachodzi efekt 100 ma³py i rzeczywisto¶æ siê zmienia, podobno ju¿ siê to sta³o tylko my nie chcemy jej widzieæ trzymaj±c siê starej wizji....SmileSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2012 08:06
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24813
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2012 11:13
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24814
MY ? Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2012 19:28
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24815
My, a kto, przecie¿ widzimy j± nie zmienion± na lepsze a na gorsze, bo patrzymy w jeden zbiorowy teledim, a nie na swój osobistySmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/05/2012 09:01
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24818
Obawiam siê Tamar ¿e przede wszystkim ka¿dy patrzy na swój osobisty telebim Smile

Gorzej jak mu siê zdaje ¿e jego film/projekcja jest najlepsza nie tylko dla niego ale i dla innych wiêc zaczyna j± narzucaæ otoczeniu Smile

St±d ju¿ blisko do wojen, przemocy i zniewolenia Smile
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/05/2012 16:58
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24822
http://www.geekweek.pl/na-sloncu-pojawila-sie-gigantyczna-plama/359395/

Na S³oñcu pojawi³a siê gigantyczna plamaKrzysiek Dzieliñski

Astronomia


More Sharing ServicesPodziel siê!|Share on facebookShare on twitterShare on blipShare on wykopShare on myspaceShare on email

1476, astronomia, gwiazda, plama, plamy, rozb³ysk, S³oñce

Ocena:
ShareZza skraju s³onecznej tarczy wy³oni³ siê wczoraj olbrzymi kompleks plam oznaczony numerem 1476. Sk³ada siê z czterech du¿ych plam, które da³y rozb³ysk klasy M. Aktywno¶æ s³oneczna wraca?

Po wielu tygodniach niezbyt du¿ej aktywno¶ci s³onecznej na powierzchni naszej dziennej gwiazdy co¶ siê zaczyna dziaæ.

Na pó³nocno-wschodnim skraju tarczy pojawi³ siê sporych rozmiarów kompleks plam o numerze 1476. S± to cztery du¿e plamy oraz wiele mniejszych.

Ich ³±czna ¶rednica przekracza 100 tysiêcy kilometrów, a wiêc wewn±trz nich zmie¶ci³oby siê wiele naszych planet.

Kompleks okre¶lono jako „beta-gamma”, co oznacza, ¿e jest on w stanie wygenerowaæ olbrzymie rozb³yski promieniowania rentgenowskiego i wyrzuty masy.

Wczoraj dosz³o w nich do dwóch rozb³ysków klasy M. Tymczasem prognozy wskazuj± na 70 procentowe prawdopodobieñstwo kolejnej M-ki i 5 procent szans na rozb³ysk najwy¿ej klasy X.

Mniej wiêcej za tydzieñ plamy znajd± siê naprzeciw Ziemi i je¶li dojdzie do du¿ego rozb³ysku i wyrzutu masy, to bêdziemy mieli szansê na ujrzenie zorzy polarnej. Mog± te¿ wówczas pojawiaæ siê problemy z ³±czno¶ci± i energetyk±, ale to oczywi¶cie bêdzie uzale¿nione od skali rozb³ysku i tego czy w ogóle on wyst±pi.


Rozb³ysk klasy M w plamie 1476
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/05/2012 16:58
Re: Kolejna Planeta - Nowa Ziemia?
#post24823
http://www.geekweek.pl/na-sloncu-pojawila-sie-gigantyczna-plama/359395/

Na S³oñcu pojawi³a siê gigantyczna plamaKrzysiek Dzieliñski

Astronomia


More Sharing ServicesPodziel siê!|Share on facebookShare on twitterShare on blipShare on wykopShare on myspaceShare on email

1476, astronomia, gwiazda, plama, plamy, rozb³ysk, S³oñce

Ocena:
ShareZza skraju s³onecznej tarczy wy³oni³ siê wczoraj olbrzymi kompleks plam oznaczony numerem 1476. Sk³ada siê z czterech du¿ych plam, które da³y rozb³ysk klasy M. Aktywno¶æ s³oneczna wraca?

Po wielu tygodniach niezbyt du¿ej aktywno¶ci s³onecznej na powierzchni naszej dziennej gwiazdy co¶ siê zaczyna dziaæ.

Na pó³nocno-wschodnim skraju tarczy pojawi³ siê sporych rozmiarów kompleks plam o numerze 1476. S± to cztery du¿e plamy oraz wiele mniejszych.

Ich ³±czna ¶rednica przekracza 100 tysiêcy kilometrów, a wiêc wewn±trz nich zmie¶ci³oby siê wiele naszych planet.

Kompleks okre¶lono jako „beta-gamma”, co oznacza, ¿e jest on w stanie wygenerowaæ olbrzymie rozb³yski promieniowania rentgenowskiego i wyrzuty masy.

Wczoraj dosz³o w nich do dwóch rozb³ysków klasy M. Tymczasem prognozy wskazuj± na 70 procentowe prawdopodobieñstwo kolejnej M-ki i 5 procent szans na rozb³ysk najwy¿ej klasy X.

Mniej wiêcej za tydzieñ plamy znajd± siê naprzeciw Ziemi i je¶li dojdzie do du¿ego rozb³ysku i wyrzutu masy, to bêdziemy mieli szansê na ujrzenie zorzy polarnej. Mog± te¿ wówczas pojawiaæ siê problemy z ³±czno¶ci± i energetyk±, ale to oczywi¶cie bêdzie uzale¿nione od skali rozb³ysku i tego czy w ogóle on wyst±pi.


Rozb³ysk klasy M w plamie 1476
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 4/4 |< < 1 2 3 4

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com