Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Buddyzm - Inny punkt widzenia
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/26 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Buddyzm - Inny punkt widzenia
AutorTre
Damian907
wierzak
Avatar

Postw: 11
Wsparcie: 11

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/06/2009 18:30
Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1569
Buddyzm jest pozbawionym dogmatów, spójnym, wolnym od pojêcia osobowego Boga-Stwórcy systemem nastawionym na duchowy rozwój cz³owieka. G³ównym celem praktykowania metod jakie oferuje jest oczyszczenie umys³u z negatywnych emocji, rozpuszczenie egoizmu oraz rozwiniêcie wszechobejmuj±cego wspó³czucia, intuicyjnej m±dro¶ci i absolutnej wolno¶ci, co prowadzi do do¶wiadczenia nieuwarunkowanej rado¶ci i szczê¶cia.


Religia przysz³o¶ci bêdzie religi± kosmiczn±. Powinna ona przekraczaæ koncepcjê Boga osobowego oraz unikaæ dogmatów i teologii. Zawieraj±c w sobie zarówno to, co naturalne, jak i to, co duchowe, powinna oprzeæ siê na poczuciu religijno¶ci wyrastaj±cym z do¶wiadczania wszelkich rzeczy naturalnych i duchowych jako pe³nej znaczenia jedno¶ci. Buddyzm odpowiada takiemu opisowi.(...) Je¿eli istnieje w ogóle religia, która mo¿e sprostaæ wymaganiom wspó³czesnej nauki, to jest ni± buddyzm.
Autor: Albert Einstein


Pamiêtajmy, ¿e na ¶wiecie jest wiele religii. Nie mo¿na ich wrzucaæ do jednego worka, gdy¿ nie wszystkie zak³adaj± wiarê w niematerialn± i nie¶mierteln± duszê. Niektóre – na przyk³ad buddyzm – mog± okazaæ siê bli¿sze koncepcjom wspó³czesnej nauki.
Autor: Francis Crick angielski biochemik, genetyk i biolog molekularny, noblista.


To, ¿e w buddyzmie nie istnieje koncepcja Boga osobowego, wydaje mi siê najbardziej atrakcyjne. To znaczy, mo¿na wyznawaæ ¶wiatopogl±d naukowy i jednocze¶nie byæ buddyst±.
Autor: Czes³aw Mi³osz"Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, ¿e przez d³ugi czas obowi±zywa³y w wielu krajach. Nie wierzcie w co¶ tylko dlatego, ¿e wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, ¿e kto¶ inny to powiedzia³, ¿e popiera to swoim autorytetem jaki¶ mêdrzec albo kap³an, lub ¿e jest to napisane w jakim¶ ¶wiêtym pi¶mie. Nie wierzcie w co¶ tylko dlatego, ¿e brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobra¿enia, które uwa¿acie za zes³ane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznali¶cie za prawdziwe po d³ugim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym."

"¯adna religia nie jest wa¿niejsza ni¿ ludzkie szczê¶cie."

Budda SiakjamuniOby wszystkie istoty osi±gnê³y szczê¶cie i przyczynê szczê¶cia.

Oby by³y wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.

Oby nie by³y oddzielone od prawdziwego szczê¶cia - wolno¶ci od cierpienia.

Oby spoczywa³y w wielkiej równo¶ci, wolnej od przywi±zania i niechêci."Istnieje bardzo prosty sposób, by staæ siê Budd±. Nie czyñcie z³a, nie lgnijcie do ¿ycia i ¶mierci, miejcie g³êbokie wspó³czucie dla wszystkich odczuwaj±cych istot, odno¶cie siê z szacunkiem do tych ponad wami i b±d¼cie uprzejmi dla tych, którzy stoj± ni¿ej. Porzuæcie nienawi¶æ i pragnienia, zmartwienia i smutek – oto co zwie siê Budd±. Nie szukajcie niczego innego."

Eihei Dogen Zenji, Shoi


"Wyobra¼my sobie falê na powierzchni morza. Z jednego punktu widzenie jest samodzielnym zjawiskiem, z pocz±tkiem i koñcem, narodzeniem i ¶mierci±. Z innego punktu widzenia fala, bêd±c tylko stanem wody, nie ma samoistnego bytu. Jest to chwilowy fenomen powsta³y z wody i wiatru. Ka¿da fala jest po³±czona z innymi.

Je¶li spojrzycie na ¿ycie w ten sposób nic nie ma samoistnego bytu. To w³a¶nie w ten sposób postrzega zjawiska i rzeczy umys³ w stanie pró¿ni."

Sogyal RinpocheBudda z seksu zrodzony:

http://interia360.pl/artykul/budda-z-seksu-zrodzony,10668


Wywiad wideo z nauczycielem Buddyzmu - Wojtkiem Tracewskim

http://video.google.com/videoplay?docid=-6366800768231109690&hl=pl

O polskich buddystach:

http://www.tutej.pl/cms.php?i=17527

http://www.multikulti.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=33


Buddyzm a Chrze¶cijañstwo:

http://www.zen.pl/katowice/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=57


Wprowadzenie do Buddyzmu:

http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/list.php?c=intro


Buddyzm w Polsce

http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/index.php
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/06/2009 18:30
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post0000

Przekazy Wyszego Kosmicznego Rozumu Tom I

Niniejsza ksika to m.in. zbir aktualnych przekazw (z lat 2004-2007) kilkudziesiciu osb, w ktrych Nauczyciele Wyszego Kosmicznego Rozumu (Anioowie, Mistrzowie Wniebowstpieni, Wysze Hierarchie Ducha Mioci i sam Bg - Stwrca) udzielaj odpowiedzi na zadawane im pytania, wskazuj drogi ratunku, rozwoju i wyniesienia kadego czowieka, caej ludzkoci do Wyszych Wymiarw Kosmicznej Czasoprzestrzeni i wiadomoci Chrystusowej.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/06/2009 18:58
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1571
Jednym s³owem: Jam Jest
P.S./jak dorosnê/?
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/06/2009 19:04
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1572
Nie ma wiedzy, bez do¶wiadczenia, do¶wiadczenia bez czynu, a czynu bez uczucia, wiêc jak nie czyni±c doj¶æ do o¶wiecenia?
Moja ¿ona na to by mi nie pozwoli³a...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/06/2009 22:25
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1574
Mam wielki szacunek do Buddystów którzy przyk³adowo, gdy rz±d Wietnamu ich prze¶ladowa³ i zamyka³ ¶wi±tynie, potrafili w ramach protestu polaæ siê benzyn± i podpaliæ, jako ¿e ich religia zabrania im zabijania innych. W skutek opini ¶wiatowej rz±d Wietnamu zmieni³ politykê.

Niemniej mam wstrêt do Joginów którzy potrafi± zamkn±æ siê przed ¶wiatem w ¶wi±tyni, robiæ m±dr± mine i nazywaæ siê o¶wieconymi.
Ta droga zaprowadzi³a wy¿ej kilku pierwszych, a ca³a reszta ¶lepo powtarzaj±cych medytacyjne praktyki do niczego nigdy nie dojdzie.

Jak pisa³ Gur¿ijew: "Programy tradycyjnych szkó³ mistycznych nie uwzglêdniaj± indywidualno¶ci ucznia. Fakir to, co robi, czyni bez rozeznania celu, metod i rezultatów. Kazano mu staæ na jednej nodze przez dwa miesi±ce, wiêc stoi. Wytworzy pewien rodzaj energii, która go zmieni, ale nic poza tym. Mnich wie, czego chce. Posty, modlitwy i inne ofiary rozwin± w nim w ci±gu miesi±ca to, na co fakir pracowa³ dwa. Jogin zna swój cel, wie, ¿e musi wytworzyæ pewien rodzaj substancji i zna æwiczenia umys³owe i koncentracyjne, które doprowadz± go do celu. W ci±gu doby, powiedzmy, osi±ga stan fakira i mnicha. Cz³owiek czwartej drogi zna s³abe punkty swych trzech kolegów, wie, jakiej substancji potrzebuje i wie, ¿e substancjê tê mo¿e pozyskaæ z zewn±trz. Czwarta droga jest niebywale efektywna, to jednostkowy program, tworzony dla siebie przez konkretnego cz³owieka."

Bo có¿ rzec o tych co ze skrajnego materializmu przeszli w skrajny duchowizm?
Chocia¿by hindusi, klepi±cy biede i umieraj±cy na chodnikach z g³odu, nie potrafi±cy siê nigdy zorganizowaæ itd. Nie wolno paln±æ krowy kijem ¿eby siê przesune³a, bo jest ¶wiêta i to jest z³e, a wegetowaæ w nêdzy to ju¿ dobre i o¶wiecone?
Wszyscy lubi± Dalajlamê ci±gle powtarzaj±c ¿e jest wspania³ym orêdownikiem pokoju.
Super... stan±³ ktokolwiek w jego obronie? Tybet by³ zacofany wzglêdem reszty ¶wiata i pokojowa koegzystencja buddystów z reszt± ¶wiata nie uchroni³a ich przed komunizmem. Do walki w obronie kraju staneli ludzie bez przeszkolenia, pomimo i¿ tybetañski 'minister wojny' sk³ada³ przywódcy raport ze stanu armii i prosi³ o pozwolenie na jej reformê. Dalajlama zgodzi³ siê, zaraz po tym jak Chiny wypowiedzia³y im wojnê. Najnowszy sprzêt wojskowy pochodzi³ z I wojny ¶wiatowej, niezmienione od prawieków ³uki, a nawet muszkiety.
Chiñska armia ludowa zmiot³a ich bez strat w³asnych, w³a¶ciwie z marszu.
Co doprowadzi³o do tego? Moim zdaniem izolacjonistyczna polityka pañstwa. Skupili siê na rozwoju duchowym, którego spora czê¶æ z nich nie rozumia³a, bo poza Lars± w³a¶ciwie reszta kraju by³a "g³uch± prowincj±".
Nie zdawali sobie sprawy w jakim ¶wiecie ¿yj±.
Co z tego, ¿e mówi siê o nich dobrze ja pytam?
Skoro Pekin dostaje zielone ¶wiat³o do organizacji igrzysk, a na informacje o rozruchach w Tybecie z którego notabene przesiedlono niemal ca³± tamtejsz± ludno¶æ i zast±piono obywatelami ChRL-u, nikt nie zwraca uwagi?
Rz±d Chin jak to w komunistycznym pañstwie przysta³o wystawi³ piêkne przedstawienie, pod budowê stadionów przeznaczono tereny mieszkalne, z których wysiedlono mieszkañców nie daj±c im nic w zamian.
Dopiero przypadkowe spotkanie zachodnich dziennikarzy, relacjonuj±cych stopieñ przygotowañ ze strajkuj±cymi w tej sprawie chiñczykami kórych w³a¶nie usówa³a policja zaowocowa³a tym, ¿e dostali mieszkania.
Jednak z organizacji Olimpiady w Chinach nikt nie zrezygnowa³... to daje do my¶lenia.
Edytowa: 10/06/2009 22:27
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 04:56
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1576
Indie roja sie od najrozniejszych joginow, swietych, sanjasinow, mnichow i innych darmozjadow Smile

Pelno tego talatajstwa wloczy sie po calym kraju i zebrze.

Jest tradycja utrzymywania tzw: swietych mezow.
A wiec daja im jesc, ubieraja itd.

A oni robia za "oswieconych" i dobrze im sie zyje Smile

Polecam swietna ksiazke Williama Paula Robertsa "Imperium Duszy.

Plejada swietych darmozjadow przewija sie tam jak w kalejdoskopieSmile

Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 09:18
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1578
Z tymi ¶wiêtymi mê¿ami jest dok³±dnie jak w tym skeczu:

http://www.youtube.com/watch?v=_URX68U7wEc
Edytowa: 11/06/2009 09:19
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Damian907
wierzak
Avatar

Postw: 11
Wsparcie: 11

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 09:54
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1579
quote
Dziecie_Chaosu:
Ta droga zaprowadzi³a wy¿ej kilku pierwszych, a ca³a reszta ¶lepo powtarzaj±cych medytacyjne praktyki do niczego nigdy nie dojdzie.


Tego nie wiemy, ale skoro "reszta" nie uciek³a jeszcze z klasztorów to co¶ mo¿e w tym byæSmile

quote
Dziecie_Chaosu:
Chocia¿by hindusi, klepi±cy biede i umieraj±cy na chodnikach z g³odu, nie potrafi±cy siê nigdy zorganizowaæ itd. Nie wolno paln±æ krowy kijem ¿eby siê przesune³a, bo jest ¶wiêta i to jest z³e, a wegetowaæ w nêdzy to ju¿ dobre i o¶wiecone?


Pomyli³a¶ chyba Buddyzm z Hinduizmem, w Buddyzmie nie ma ¿adnych "¶wiêtych krów".

Delete Edit Quote
 
Damian907
wierzak
Avatar

Postw: 11
Wsparcie: 11

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 10:00
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1580
quote
Dziecie_Chaosu:
Wszyscy lubi± Dalajlamê ci±gle powtarzaj±c ¿e jest wspania³ym orêdownikiem pokoju.
Super... stan±³ ktokolwiek w jego obronie? Tybet by³ zacofany wzglêdem reszty ¶wiata i pokojowa koegzystencja buddystów z reszt± ¶wiata nie uchroni³a ich przed komunizmem.


Mylisz kilka rzeczy, po pierwsze Buddyzm z buddystami oraz Buddyzm z polityk±, nikt nie twierdzi ¿e Dalaj Lama jest ¶wiêty a Tybet by³ rajem. Tak oczywiscie nie by³o, ale to nie powinno wp³ywaæ na ocenê nauki Buddy samej w sobie.

quote
Dziecie_Chaosu:Co doprowadzi³o do tego? Moim zdaniem izolacjonistyczna polityka pañstwa. Skupili siê na rozwoju duchowym, którego spora czê¶æ z nich nie rozumia³a, bo poza Lars± w³a¶ciwie reszta kraju by³a "g³uch± prowincj±".


Poza Lhasê rozwija³y siê równie¿ onne klasztory oraz inne linie buddyjskie (jak KagyuSmile), sami w sobie Tybetañczycy wybrali tak± drogê, to naród bardzo uduchowiony, choæ rzeczywi¶cie masz racjê ¿e nale¿a³o lepiej zabezpieczyæ granice zw³aszcza przed ludzmi Mao.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 10:01
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1581
Ale ich zasady wychowawcze odci±gaj± od zabawek cywilizacyjnych, wiêc u³atwiaj± od oderwania od materializmu, a to podstawa do wej¶cia w g³±b siebie, na drug± stronê..
Zasada nie czynienia niczego jako droga do O¶wiecenia jest dla mnie najmniej przejrzysta, mimo ¿e logiczna..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Damian907
wierzak
Avatar

Postw: 11
Wsparcie: 11

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/06/2009 10:03
Re: Buddyzm - Inny punkt widzenia
#post1582
quote
Dziecie_Chaosu:
Bo có¿ rzec o tych co ze skrajnego materializmu przeszli w skrajny duchowizm?


Je¶li kto¶ powa¿nie podchodzi do rozwoju duchowego to trudno po³±czyæ to z materializmem, jednak nikt nikogo nie zmusza, mo¿na byæ i ¶wieckim praktykuj±cym.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/26 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com