Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Energetyka,czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/2 1 2 >
Kana RSS (Forum)Reply
Energetyka,czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
AutorTre
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 15:02
Energetyka,czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16871
1)

Muladhara-czakra, zwana tak¿e czakr± korzenia, czakr± podstawow± lub czakr± po¶ladkow±
Kolor: Aktywna pierwsza czakra ¶wieci kolorem ognistoczerwonym

Image
Przyporz±dkowany ¿ywio³: Ziemia
Zmys³: Zapach
Symbol: Czterop³atkowy lotos
Zasada podstawowa: Cielesna wola istnienia (jako przeciwieñstwo duchowej woli istnienia w siódmej czakrze)
Przyporz±dkowanie cielesne: Wszystko, co sta³e, jak: krêgos³up, ko¶ci, zêby i paznokcie, a tak¿e odbytnica, jelito grube, prostata, krew i budowa komórek
Przyporz±dkowane gruczo³y: Nadnercza Nadnercza produkuj± adrenalinê i noradrenaline, których zadaniem jest sterowanie rozdzia³em krwi w systemie kr±¿enia i dopasowywanie ilo¶ci krwi do aktualnych potrzeb. W ten sposób cia³o jest gotowe do dzia³ania i mo¿e natychmiast reagowaæ na wyzwania. Ponadto nadnercza maj± dominuj±cy wp³yw na równowagê temperatury cia³a.
Przyporz±dkowanie astrologiczne:
Baran/Mars: Nowy pocz±tek, pierwotna energia ¿yciowa, sil± przebicia, agresywno¶æ
Byk: Zwi±zek z Ziemi±, podtrzymanie istnienia, posiadanie, rozkosze zmys³owe
Skorpion/Pluton: Nie¶wiadome zwi±zanie, si³a seksualna, przemiana i odnowienie
Kozioro¿ec/Saturn: Strukturalno¶æ, sta³o¶æ

Mo¿liwo¶ci oczyszczenia i pobudzenia pierwszej czakry


Obcowanie z natur±

Obserwacja krwawo-czerwonego wschodz±cego lub zachodz±cego S³oñca, jak równie¿ ¶wiec±cej czerwiem zorzy porannej lub wieczornej, o¿ywia i harmonizuje czakrê podstawow± i rozlu¼nia zawê¿one struktury powsta³e w jej obszarze dzia³ania.

Aby poprzez pierwsz± czakrê wej¶æ w kontakt z uspokajaj±cymi, stabilizuj±cymi i buduj±cymi si³ami naszej . planety, usi±d¼ w postawie lotosu lub krawca na ¶wie¿ej ziemi i ¶wiadomie wdychaj jej zapach.

Je¶li mo¿esz po³±czyæ te oba prze¿ycia do¶wiadczania przyrody, to uzyskasz optymalne ca³o¶ciowe dzia³anie na czakrê podstawow±.

Terapia d¼wiêkiem

Forma muzyczna: Muzyka z monotonnymi, silnie zaznaczonymi rytmami nadaje siê do aktywizacji czakry podstawowej. Archaiczna muzyka wielu narodów pierwotnych wyra¿a tê form? najlepiej. Tak¿e ich tañce zmierzaj± do nawi±zania kontaktu z natur±, z jej si³ami i istot±.

Do harmonizacji czakry podstawowej mo¿esz u¿ywaæ naturalnych d¼wiêków natury. Je¶li nie masz ich pod rêk± “w oryginalnym wydaniu", to mo¿esz skorzystaæ z wielu dostêpnych dzi¶ kaset i p³yt.

Samog³oska: Czakrze podstawowej przyporz±dkowana jest samog³oska “u". ¦piewa siê j± na g³êbokim C gamy. D¼wiêk “u" wywo³uje skierowany w dó³ ruch do twoich korzeni, wprowadza ciê w g³êbiê pod¶wiadomo¶ci i o¿ywia pierwotne ziemskie si³y pierwszej czakry.

Mantra: LAM

Terapia kolorem

Pierwsza czakra pobudzana jest przez jasny, b³yszcz±cy kolor czerwony. Czerwony kolor ociepla i o¿ywia, daje witalno¶æ, si³ê ¿yciow± i odwagê. Je¶li z czerwieni± zmieszana jest odrobina koloru niebieskiego, to pomo¿e ci to przenikn±æ popêdy witalne sil± duchow±.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Agat: Agat u¿ycza powagi, sta³o¶ci i zrównowa¿enia. Pomaga w rozwi±zywaniu negatywnych emocji i chroni wewnêtrzn± istotê. Rozbudza szacunek dla w³asnego cia³a i dzia³a konstruktywnie na organy rozrodcze. P³ytki agatu z krystalicznym wrostkiem daj± wzrastaj±cemu w tobie ¿yciu – czy jest to cielesne czy duchowe dziecko – bezpieczeñstwo i ochronê. Daj± zaufanie i u³atwiaj± rozwi±zania.

Hematyt: Hematyt, zwany te¿ krwawnikiem, daje wytrwa³o¶æ i si³ê, dzia³a wzmacniaj±co i buduj±co na cia³o, mobilizuje ukryte si³y. Pomaga w stanach os³abienia i wspiera rekonwalescencjê po chorobie. Wspomaga równie¿ produkcjê krwi i wzrost komórek.

Czerwony jaspis: Zielono-czerwony jaspis wi±¿e ciê z elementarn± sil± i cierpliw± mi³o¶ci± “Matki Ziemi". Uczy bezinteresowno¶ci i skromno¶ci, wzmacnia krew, daje witalno¶æ, stabilno¶æ, silê i cierpliwo¶æ. Oczyszcza i transformuje cia³o fizyczne oraz daje uczucie bezpieczeñstwa w naturalnym obiegu ¿ycia, z którego mo¿na czerpaæ silê i spokój.

Granat: Granat ofiarowuje silê napêdow±, si³ê woli, zaufanie do samego siebie i sukces. Daje widzenie tego, co ukryte, a¿ do jasnowidzenia. Pobudza seksualno¶æ i pomaga przemieniæ j± w transformacjê, buduj±c± si³ê. Na poziomie fizycznym pomaga w chorobach organów p³ciowych i kr±¿enia.

Czerwony koral: Czerwony koral daje ¿yw±, p³yn±c± energie i si³ê. Dzia³a pobudzaj±co, o¿ywiaj±co i przyspiesza produkcjê krwi. Daje stabilno¶æ, pobudzaj±c jednocze¶nie elastyczno¶æ, tak ¿e mo¿esz zachowaæ w sobie sta³o¶æ p³yn±c w strumieniu ¿ycia.

Rubin: Rubin daje obdarzaj±c± ¿yciem, ciep³± i twórcz± energie, prowadz±c± do oczyszczenia i przemiany. Przywraca harmonijny zwi±zek miêdzy mi³o¶ci± cielesn± i duchow±, seksualno¶ci± i duchowo¶ci±, odkrywaj±c w ten sposób nowe formy prze¿ycia.

Terapia zapachowa


Cedr: Cierpki zapach olejku cedrowego wi±¿e siê z ziemskimi si³ami i istotami natury. Pomaga zbieraæ energiê, daje spokój i uczucie bezpieczeñstwa na ³onie Matki Ziemi.

Go¼dzik: Olejek go¼dzika korzennego pomaga przy uwalnianiu spiêtrzonych w czakrze podstawowej struktur energii. Wspiera gotowo¶æ uwalniania siê ze starych zawê¿aj±cych struktur, powsta³ych z potrzeby odgraniczania siê i potrzeby bezpieczeñstwa. Wspiera te¿ gotowo¶æ do otwierania siê dla nowych, ¶wie¿ych energii. Prowadzi on do przemiany i odnowienia, je¶li przyjmiesz informacje jego wibracji.

Formy yogj, dzia³aj±ce g³ównie przez pierwsz± czakrê

Hatha-yoga: Rozwój ¶wiadomo¶ci dziêki oczyszczaniu i stymulowaniu podstawy cielesnej, poprzez okre¶lone æwiczenia cielesne i postawy cielesne w po³±czeniu z æwiczeniami oddechu.

Kundalini-yoga: Wzbudzanie tzw. si³y wê¿owej, która przebiega równolegle do krêgos³upa, od ko¶ci ogonowej, a wstêpuj±c w górê aktywizuje i o¿ywia wszystkie inne czakry. W tym celu uprawia siê przeró¿ne æwiczenia fizyczne i duchowe.

Tekst pochodzi z:
S.SHARAMON, B.BAGIÑSKI
KSIÊGA CZAKR
(Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988)
Edytowa: 21/01/2011 13:02
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 15:02
Re: Energetyka,czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post0000

cieka Mocy - mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie - Barbara Marciniak

W "ciece Mocy" Marciniak rzuca nam wyzwanie abymy sprzeciwili si odwiecznym siom ograniczajcym wiadomo. Przedstawia ona Plejadiaskie klucze do otwarcia ludzkiej wiadomoci na nieskoczone pole moliwoci "znaczcego ycia". cieka Mocy oferuje cakowicie nowy wgld i praktyczne porady jak w twrczy sposb zmierzy si z wyzwaniami jakie niesie wiat stojcy na progu wielkiej zmiany.
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 15:18
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16872
1)

Instynkt przetrwania:
Czakra pierwsza
Kolor:
Czerwony
Kamienie: Rubin, granat, obsydian
Po³o¿enie: U podstawy ko¶ci ogonowej
To korzeñ naszego istnienia i najg³êbsze powi±zanie z w³asnym cia³em i z ziemi±. Cia³o z jego zwierzêc±, biologiczn± natur± ma swoje prawa. Jest ona wa¿n± czê¶ci± naszej ca³ej istoty, chocia¿ oczywi¶cie mamy w sobie du¿o wiêcej.

Pierwsza czakra ukierunkowana jest na przetrwanie i najsilniej ze wszystkich czakr powi±zana z instynktem. Reaguje na takie potrzeby, jak jedzenie, ubranie, schronienie i bezpieczeñstwo. Jest tak¿e ukierunkowana na instynkt seksualny, maj±cy na celu rozmna¿anie i przetrwanie gatunku. Wszystko to podporz±dkowane jest przetrwaniu.

Trzeba uwa¿nie przyjrzeæ siê swej biologicznej naturze i jej witalnym potrzebom, aby zrozumieæ pierwsz± czakrê. Ka¿dy z nas ma cia³o. Najczystsza energia p³ynie do nas wtedy, gdy znajdziemy siê w takim miejscu na ziemi, które najbardziej o¿ywia nasz± fizyczn± istotê. Ka¿de zwierzê ¿yj±ce w przyrodzie ma na tej planecie swoje najkorzystniejsze miejsce. Jakie ¶rodowisko i otoczenie najlepiej na nas wp³ywa? Na dobr± sprawê, wyszed³szy rano z domu, powinni¶my czuæ o¿ywcze dzia³anie klimatu, ro¶linno¶ci i ca³ego otoczenia, w którym ¿yjemy.

Jest to sprawa bardzo indywidualna. Jednym ludziom s³u¿± góry, innym gor±ce pla¿e; jedni czuj± siê doskonale w piêknych ogrodach, inni w wielkich miastach, a jeszcze inni na szerokich, otwartych przestrzeniach. Trzeba odnale¼æ swoje najlepsze ¼ród³o podstawowej si³y ¿yciowej. Mo¿e to kolidowaæ z nabytymi przekonaniami. Najlepsze dla nas miejsce na ziemi mo¿e nie pasowaæ do budowanego przez nas dot±d ¿ycia. Wielu ludzi rodzi siê w miejscach, które nie s± dla nich odpowiednie jako ¿yciowe ¶rodowisko. Je¶li tak jest, trzeba szukaæ i znale¼æ to w³a¶ciwe, które nas najbardziej o¿ywia.

Dobry jest ka¿dy sposób. Je¶li nie jeste¶my w stanie przenie¶æ siê do odleg³ego miejsca, z którego czerpaliby¶my si³ê, poszukajmy go tam, gdzie mieszkamy. Przyroda istnieje tak¿e w miastach, w których s± parki i skwery. Korzystajmy z naturalnych si³ ¿ycia. Przyno¶my kwiaty do domu i biura. Znajd¼my ulubione drzewo i nawi±¿my z nim kontakt. Moja ¿ona co dzieñ rano biega. Na swej trasie znalaz³a drzewo, które do niej przemawia. Nada³a mu imiê, zatrzymuje siê przy nim i obejmuje je jak najlepszego przyjaciela. Cia³o ka¿dego z nas potrzebuje kontaktu z przyrod±. Zdrowa pierwsza czakra d±¿y do takiego kontaktu.

Przez pryzmat przetrwania

Czakra pierwsza tworzy dolny poziom, na którym zaczyna siê proces indywidualizacji. Postrzeganie z tego poziomu nie sprawia trudno¶ci – decyduje o tym instynkt przetrwania. To element zwierzêcy w cz³owieku, najbardziej oddalony od boskiej jedno¶ci i dzia³aj±cy wed³ug praw d¿ungli. Naczelna zasada: nikomu nie wierzyæ.

Ta czakra poddaje nasz± ¶wiadomo¶æ pierwszej próbie, w której albo opowiemy siê za w³a¶ciwym dla siebie sensem istnienia, albo pozwolimy, aby poch³onê³y nas kulturowe normy naszych czasów. Wszyscy jeste¶my uwarunkowani przez kulturê, czy to w formie zwerbalizowanej, czy nie. Oczekiwania ze strony rodziny, szkoty, Ko¶cio³a, przyjació³

i wspó³pracowników silnie wp³ywaj± na kszta³towanie siê naszego wizerunku, osobowo¶ci, stylu ¿ycia. Powinni¶my zadaæ sobie pytanie, czy wp³ywy te rzeczywi¶cie s± dla nas korzystne. Przecie¿ na skutek tego mo¿emy utraciæ ³±czno¶æ z w³asnym ¿yciem. Je¶li odnosimy sukces, ¿yj±c tak, jak wybrali dla nas inni, choæ nie jest to w zgodzie z naszym duchem, odbywa siê to wielkim kosztem.

Na tym poziomie mamy równie¿ do czynienia z testem bezpieczeñstwa. Czy dzia³amy z ufno¶ci±, czy lêkamy siê o w³asne przetrwanie? To jest nasz sprawdzian. Lêk umacnia w nas poczucie odosobnienia. Wiara nas od tego chroni i daje nam ¶wiadomo¶æ, ¿e ¿yciem kieruje co¶ potê¿niejszego ni¿ my. Aby czakra pierwsza by³a w stanie równowagi, niezbêdna jest wiara w wy¿sz± rzeczywisto¶æ, wychodz±c± poza nasz± izolacjê.

Postrzeganie z poziomu pierwszej czakry jest podporz±dkowane czynnikom przetrwania. Czakra mo¿e byæ zrównowa¿ona lub nie. Je¶li jest zrównowa¿ona, to znaczy, ¿e znale¼li¶my otoczenie, w którym nasza fizyczna istota prosperuje. Nasze przetrwanie jest naturalnie zapewnione, a my znajdujemy sposoby, które pozwalaj± nam je realizowaæ rado¶nie i bez wysi³ku. Nasze ¿ycie siê spe³nia.

Brak równowagi w aspekcie przetrwania
Na stan niezrównowa¿enia wskazuje przede wszystkim poczucie braku bezpieczeñstwa. Brak dostatecznych ¶rodków na zapewnienie sobie wy¿ywienia, ubrania i dachu nad g³ow± sprawia, i¿ potrzeby tej czakry s± tak ogromne, ¿e nie pozwalaj± skierowaæ uwagi na nic innego. Kluczem do zaspokojenia tych potrzeb jest zrozumienie, ¿e dla ka¿dego s± one inne, a tak¿e odkrycie, ile my sami potrzebujemy, aby czuæ siê bezpiecznie.

W stanie niezrównowa¿enia obawa o brak wszystkiego przes³ania nam jasno¶æ postrzegania i wpêdza w b³êdne ko³o poczucia braku bezpieczeñstwa. Maj±c takie poczucie i przyjmuj±c w ¿yciu postawê ofiary, napotykamy mnóstwo sytuacji potwierdzaj±cych nasze obawy. Dopóki poziom przetrwania znajduje siê w stanie niezrównowa¿enia, nie mo¿emy swobodnie przej¶æ na poziom innych czakr. To powinno byæ dla nas motywacj± do zrównowa¿enia pierwszej czakry, aby móc podnie¶æ poziom naszej ¶wiadomo¶ci.

Je¶li potrzeby tej czakry nie s± zrównowa¿one, nasze postrzeganie jest zniekszta³cone, bo patrzymy przez pryzmat niepewno¶ci. Wszyscy znamy to uczucie. Kto przyj±³ kulturowy stereotyp mówi±cy, i¿ bezpieczeñstwo oznacza postawê defensywn±, jest skazany na ci±g³e wzmacnianie swej obrony, na wszelki wypadek. Niezrównowa¿enie czakry pierwszej mo¿e manifestowaæ siê faktycznym niedostatkiem w sferze materialnej, jako odbiciem wewnêtrznego braku równowagi.

Pamiêtajmy, ¿e z energetycznego punktu pojmowania ¿ycia najpierw dochodzi do powi±zania z energi± czakry, a jego manifestacja w ¶wiecie jest zjawiskiem wtórnym. Nie czekajmy wiêc na powrót ¶wiata fizycznego do równowagi po to, aby przywróciæ j± wewn±trz. To nie tak. Zewnêtrzny brak równowagi jest odbiciem jej braku wewn±trz. Wewnêtrcna dysharmonia nie jest skutkiem sytuacji w ¶wiecie zewnêtrznym, lecz w³a¶nie ona tworzy te sytuacje. Z punktu widzenia energetycznego nale¿y zmieniæ wewnêtrzne do¶wiadczanie energii, a to poci±gnie za sob± zmiany na zewn±trz.

Æwiczenie 3
Gdy tracisz poczucie bezpieczeñstwa, bo nie masz pieniêdzy na op³acenie rachunków, spróbuj zastosowaæ æwiczenie na zbudowanie w sobie innej, nie opartej na pieni±dzach podstawy bezpieczeñstwa. Spójrz na swoj± sytuacjê z perspektywy energii: to nie zewnêtrzny ¶wiat stworzy³ tê sytuacjê. Oczywi¶cie z punktu widzenia twojego ego poczucie zagro¿enia jest spowodowane niesp³aconymi rachunkami. Ale ty ju¿ wiesz, ¿e to iluzja, której nazbyt ³atwo siê poddajesz. Aby siê z niej otrz±sn±æ, wybierz siê na spacer w¶ród przyrody. Nie po to, ¿eby siê ruszaæ, lecz by poczuæ jedno¶æ z przyrod±. Zwróæ uwagê na jej bogactwo, my¶l±c o kr±¿±cej w ca³ej przyrodzie kosmicznej sile ¿yciowej. Tej si³y wystarcza, by o¿ywiæ ro¶liny, drzewa i zwierzêta, rzeki, chmury, ca³y otaczaj±cy ciê ¶wiat. Wszystko to przepe³nia ta sama si³a. Na koniec poczuj tê si³ê ¿yciow± w sobie. Wtedy uderzy ciê my¶l, ¿e to nie ty podtrzymujesz ¿ycie, lecz ono manifestuje siê w tobie. Poczuj, ¿e to nie twoja w³asna wola ka¿e biæ sercu, p³ucom oddychaæ i krwi kr±¿yæ. Ta potê¿na si³a o¿ywia ca³y ¶wiat, którego jeste¶my czê¶ci±. Mo¿e siê nagle okazaæ, ¿e poczucie zagro¿enia zniknê³o.

Wiele osób o niezrównowa¿onej pierwszej czakrze usi³uje dostosowaæ siê do ¿ycia, które inni ludzie uwa¿aj± za odpowiednie, nie sprawdziwszy uprzednio, czy taki styl ¿ycia zaspokaja ich prawdziwe potrzeby. Je¶li tak jest z nami, prêdzej czy pó¼niej poczujemy niedosyt, który nie da nam spokoju.

Oto przyk³ad. M³oda matka z trojgiem dzieci, któr± opu¶ci³ m±¿, bêdzie siê spala³a w walce o przetrwanie rodziny. Inny, mniej oczywisty przyk³ad. M³ody mê¿czyzna, który odniós³ sukces, zanim odkry³, jakie warto¶ci s± dla niego cenne. Mo¿e on ¿yæ w dostatku, mieæ jedzenie, ubranie i mieszkanie, a jednak nie wiadomo dlaczego nie czuæ siê bezpiecznie. Je¶li akurat dla niego bogactwo materialne nie ma wiêkszego znaczenia, ten bezpieczny ¶wiat zewnêtrzny pozostanie pusty. M³ody cz³owiek bêdzie odczuwa³ brak wewnêtrznego bezpieczeñstwa. Mo¿e mieæ piêkny apartament na ostatnim piêtrze w centrum miasta, bo tego siê oczekuje od osoby z jego pozycj±. Je¶li to mu daje poczucie bezpieczeñstwa, w porz±dku. Byæ mo¿e jednak nale¿y on do ludzi, którzy najlepiej czuj± siê na wsi. Nie zakorzeni siê w apartamencie, choæby mia³ najwspanialsze pluszowe kanapy. Dlatego tak wa¿ne jest odkrycie w³asnych prawdziwych potrzeb poprzez uczciw± i ¶wiadom± analizê samego siebie.

Utrzymanie harmonii na poziomie przetrwania

Poziom ¶wiadomo¶ci pierwszej czakry jest czysto fizyczny. W d±¿eniu do przetrwania utrzymanie fizycznego ¿ycia poch³ania nas bez reszty. “Albo ty zabijesz, albo ciebie zabij±" – na p³aszczy¼nie pierwszej czakry obowi±zuje prawo d¿ungli. Nawet seks na tym poziomie pozbawiony jest jakiejkolwiek czu³o¶ci, gdy¿ t± czakr± rz±dzi wy³±cznie fizyczne po¿±danie. Jest to tylko biologiczny instynkt pomna¿ania gatunku. Na tym poziomie kontakt p³ciowy odczuwa siê raczej jako spó³kowanie ni¿ mi³o¶æ.

Mo¿na dyskredytowaæ pierwsz± czakrê jako prymitywn± i zwierzêc±. Je¶li jednak nie przetrwamy fizycznie, istnienie naszych pozosta³ych czakr bêdzie ju¿ tylko teori±. Zdrowe przejawy ¶wiadomo¶ci na poziomie pierwszej czakry to poczucie bezpieczeñstwa, umiejêtno¶æ ugruntowania swego bytu, poczucie ³±czno¶ci z w³asnym cia³em i z ca³± planet±, a tak¿e przekonanie, ¿e mo¿emy zawierzyæ instynktowi.

Ugruntowanie mo¿na osi±gn±æ przez czynno¶æ, która ³±czy nas w jaki¶ sposób z ziemi±: uprawianie ogrodu, spacer czy chodzenie boso po trawie. Mo¿na je wspomagaæ wizualizacj±.

Æwiczenie 4
Wyobra¼ sobie przewód uziemiaj±cy, który biegnie od twego krêgos³upa w g³±b ziemi. Oczyma wyobra¼ni zobacz, jak ka¿dy nadmiar energii mentalnej sp³ywa w dó³ krêgos³upa i dalej po przewodzie uziemiaj±cym do ziemi. Wyobra¼ sobie, ¿e przewód ten wypuszcza korzenie niczym ogromne drzewo. Korzenie twego przewodu uziemiaj±cego splataj± siê z korzeniami wielkich drzew dooko³a. Teraz wyobra¼ sobie, ¿e swoimi korzeniami pobierasz energiê z ziemi. Stajesz siê tak silny jak wielkie drzewa.

Uprawianie sportu jest zdrowym sposobem aktywacji pierwszej czakry. Im wiêcej w nim elementu fizycznej rywalizacji oraz ryzyka, tym bardziej pobudza pierwsz± czakrê do dzia³ania. Klasycznymi przyk³adami wyzwalania agresywnej energii s± pi³ka no¿na i boks. Równie¿ skoki z powietrza, wy¶cigi samochodowe i tym podobne sporty o wysokim stopniu ryzyka s± czynno¶ciami na poziomie pierwszej czakry. Wszelkiego rodzaju mocne wra¿enia, jak szalone przeja¿d¿ki w weso³ych miasteczkach czy zakradanie siê gdzie¶ tak, by nas nie z³apano, równie¿ s± jej przyporz±dkowane.

Czakra ta obejmuje najg³êbszy i najbardziej osobisty aspekt naszego ja. Znajduje siê najdalej od czakr wspólnoty i jako taka jest najbardziej nastawiona na obronê i wspó³zawodnictwo, najbardziej ze wszystkich czakr skupiona na osobowym ja. Poczucie zagro¿enia dla naszego przetrwania zmienia wszelkie regu³y. Instynkt zachowania w³asnego ja jest bardzo silny.

Instynkty s± silnie zakodowane w biologicznej pamiêci gatunku. Nie jest to kwestia postawy czy przekonania. Instynkt przetrwania wynika z ewolucji gatunkowej. Na tym poziomie ¶wiadomo¶ci najwa¿niejszym celem jest utrzymanie siê przy ¿yciu. Zwyk³e radzenie sobie staje siê wa¿nym zadaniem. Naszym dzia³aniem rz±dzi bardziej lêk ni¿ wiara.

Ten poziom ¶wiadomo¶ci jest najbardziej odizolowany od p³aszczyzny duchowej. Znajduj±c siê na nim, do¶æ ³atwo mo¿na poczuæ siê wyizolowanym i odciêtym od rado¶ci ¿ycia, jakich do¶wiadczaj± inni ludzie. Kiedy bowiem jeste¶my poch³oniêci wy³±cznie tym, ¿eby sobie w ¿yciu poradziæ, nie potrafimy cieszyæ siê ¿yciem. Trzeba siê z tego wydostaæ, wyj¶æ ku przyrodzie i zdaæ siê na sw± biologiczn± naturê. Wtedy poczujemy w sobie ¿ycie i do¶wiadczymy b³ogos³awieñstw p³yn±cych z pierwszej czakry.

Aby zachowaæ j± w stanie równowagi, ¿yciowa przystañ dom, praca, rodzina – musi w wystarczaj±cym stopniu zaspokajaæ nasz± podstawow± potrzebê bezpieczeñstwa. Skala mo¿e byæ ró¿na – od poczucia dostatecznego zaspokojenia do obfito¶ci. Najwa¿niejsze, aby ta potrzeba nas nie nurtowa³a. Taki stan mo¿na osi±gn±æ wtedy, gdy pozna siê swe potrzeby i stworzy sytuacje sprzyjaj±ce ich zaspokojeniu. Energia pierwszej czakry pozostaj±ca w stanie równowagi mo¿e siê swobodnie wznie¶æ do czakry drugiej.

Natomiast je¶li nasza ¶wiadomo¶æ stale pozostaje na poziomie pierwszej czakry, potrzeby z ni± zwi±zane nigdy nie bêd± zaspokojone. Bardzo bogaty cz³owiek, który zgromadzi³ wiêcej pieniêdzy ni¿ ktokolwiek, a mimo to ¿yj±cy w poczuciu zagro¿enia i niepewno¶ci, jest przyk³adem doskonale ilustruj±cym opisan± sytuacjê.

Pobudzanie pierwszej czakry
W ¿yciu zdarza siê wiele sytuacji, w których nasze zachowanie motywuje lêk. Je¶li ogarnia nas niepewno¶æ, sprawd¼my swe pole energetyczne i przekonajmy siê, czy w naszej ¶wiadomo¶ci nie panuje lêk i poczucie zagro¿enia. Wtedy nale¿y przywróciæ równowagê pierwszej czakry.

Tak¿e, je¶li po prostu czujemy potrzebê wiêkszego bezpieczeñstwa, pasji, si³y i intensywno¶ci ¿ycia, zwróæmy uwagê na pierwsz± czakrê. Wykonujmy pozycjê Drzewa, aby siê ugruntowaæ i osi±gn±æ równowagê. Przebywajmy na ³onie przyrody i starajmy siê poczuæ jej integraln± czê¶ci±, ¿eby pobudziæ si³ê naturalnych instynktów. My¶lmy o tym, ¿e czerpiemy swymi korzeniami tê sam± si³ê witaln±, co wielkie drzewa. Wizualizujmy kolor czerwony i czujmy, jak nas przenika jego moc. Mo¿na w³o¿yæ na siebie co¶ czerwonego, aby wzmocniæ ten efekt. Spaceruj±c, starajmy siê wy³owiæ z otoczenia jak najwiêcej czerwieni. No¶my przy sobie rubin, granat lub obsydian jako talizmany wzmacniaj±ce w nas zrównowa¿on± si³ê i pasjê.

Lêk ma za zadanie nas alarmowaæ, a nie okupowaæ nasz± ¶wiadomo¶æ. Przez pobudzenie i zrównowa¿enie pierwszej czakry mo¿na uwolniæ siê od mentalno¶ci przesi±kniêtej lêkiem. Wiemy, ¿e nasz zwierzêcy instynkt jest

bardzo czujny i zawsze w gotowo¶ci. Musimy ufaæ, ¿e w razie rzeczywistego zagro¿enia, na przyk³ad naje¿d¿aj±cego na nas samochodu, w³±czy odpowiedni alarm, który sprawi, ¿e w porê uskoczymy z drogi. Wiara we w³asny instynkt uwalnia nasz± ¶wiadomo¶æ i pozwala siê skoncentrowaæ na zadaniach daj±cych wiêcej rado¶ci, zwi±zanych z czakr± drug±.

Tekst pochodzi o ksi±¿ki
DAVIDA POND-a
CZAKRY OD PODSTAW
(Chakras for Beginners / wyd. orygin. 1999)
Edytowa: 20/01/2011 15:34
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 15:33
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16874
2)

Svadhisthana – czakra, zwana tak¿e czakra sakraln± lub centrum krzy¿a
Kolor: Pomarañczowy
Przyporz±dkowany ¿ywio³: Woda
Zmys³: Smak
Symbol: Sze¶ciop³atkowy lotos
Zasada podstawowa: Twórcze rozmna¿anie bytu
Przyporz±dkowanie cielesne: Miednica, organy p³ciowe, nerki, pêcherz; wszystkie p³yny jak krew, limfa, soki trawienne, sperma
Przyporz±dkowane gruczo³y: Gruczo³y p³ciowe – jajniki, prostata, j±dra
Funkcj± gruczo³ów p³ciowych jest wykszta³cenie mêskich i ¿eñskich cech p³ciowych, jak równie¿ regulowanie cyklu kobiecego.
Przyporz±dkowanie astrologiczne:
Rak/Ksiê¿yc: Bogactwo uczuæ, wra¿liwo¶æ, p³odno¶æ
Waga/Wenus: Zwrócenie siê do “ty", relacje partnerskie, zmys³owo¶æ, wra¿liwo¶æ na sztukê
Skorpion/Pluton: Po¿±danie zmys³owe, transformacja osobowo¶ci poprzez oddanie ,ja" w seksualnym zespoleniu

Mo¿liwo¶ci oczyszczenia i pobudzenia drugiej czakry

Obcowanie z natur±

¦wiat³o Ksiê¿yca oraz widok lub dotykanie prze¼roczystej wody o¿ywiaj± drug± czakrê.

Ksiê¿yc, w szczególno¶ci Ksiê¿yc w pe³ni, stymuluje twoje uczucia i czyni ciê wra¿liwym na przes³ania p³yn±ce z twojej duszy, objawiaj±ce ci siê jako obrazy fantazji i snów.

Cicha kontemplacja prze¼roczystych, naturalnych zbiorników wodnych, k±piel w nich a tak¿e kilka ³yków wody ze ¶wie¿ego ¼ród³a pomagaj± w oczyszczaniu i rozja¶nianiu twojej duszy, w usuwaniu emocjonalnych blokad i spiêtrzeñ, aby ¿ycie w tobie mog³o znowu p³yn±æ swobodnie.

Je¶li mo¿esz po³±czyæ kontemplacjê Ksiê¿yca i kontakt z wod±, to uzyskujesz optymalne dzia³anie na drug± czakrê.

Terapia d¼wiêkiem

Forma muzyczna: Dla aktywizacji drugiej czakry nadaje siê ka¿da forma muzyczna budz±ca niezak³ócon± rado¶æ ¿ycia a tak¿e p³ynne rytmy muzyki ludowej i tanecznej. Poza tym ka¿da muzyka, która powoduje przep³yw twoich emocji.

Dla uspokojenia i zharmonizowania drugiej czakry mo¿esz pos³uchaæ ¶piewu ptaków, szumu p³yn±cej w naturze wody lub ma³ej fontanny pokojowej.

Samog³oska: Druga czakra jest pobudzana przez zamkniête “o". Jest ono intonowane na tonie D gamy. Samog³oska “o" wywo³uje ruch okrê¿ny. W swojej formie zamkniêtej, w której zbli¿a siê do “u", rozbudza g³êbiê uczuæ i prowadzi ciê do przyjmuj±cej postaæ krêgu ca³o¶ci, w której Yin i Yang, energie ¿eñskie i mêskie, w harmonijnie p³yn±cej wzajemnej grze si³ osi±gaj± jedno¶æ.

W niektórych je¿ykach (równie¿ w naszym) wykrzyknik “o!" oznacza uczuciowo zdziwienie. Tak wiêc umiejêtno¶æ zadziwienia nad cudem Stworzenia jest przez “o" o¿ywiona.

Mantra: VAM

Terapia kolorem

Przejrzysty kolor pomarañczowy pobudza drug± czakrê. Kolor pomarañczowy daje o¿ywcz±, odnawiaj±c± energiê i uwalnia od sztywnych wzorców emocjonalnych. Wspiera poczucie w³asnej warto¶ci i budzi rado¶æ zmys³owej rozkoszy. W Ajurvedzie mówi siê, ¿e kolor pomarañczowy jest wewnêtrzn± barw± wody.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Karneol: Karneol po³±czy ci? z piêknem i twórcz± si³± tej Ziemi. Pomaga ci ¿yæ chwil± i wspiera skupienie. Przywraca zdziwienie nad cudem Stworzenia, pozwala ¿yciu na nowo p³yn±æ i o¿ywia twórcz± sile wyrazu.

Kamieñ ksiê¿ycowy: Otwiera ciê na wewnêtrzne bogactwo twoich uczuæ. Wi±¿e ciê z twoj± stron± sentymentaln±, wra¿liw±, marzycielsk± i pomaga ci w ich przyjêciu i zintegrowaniu z twoj± osobowo¶ci±. Likwiduje strach przed uczuciami i dzia³a harmonizuj±co na równowagê emocjonaln±.

Na poziomie fizycznym wspiera oczyszczanie zablokowanych arterii limfatycznych i zabiega u kobiet o wywa¿on± gospodarkê hormonami.

Terapia zapachowa


Ylang-Ylang: Delikatny olejek pozyskiwany z kwiatów drzewa ylang-ylang jest jednym z najbardziej znanych afrodyzjaków. Dzia³a odprê¿aj±ce i otwiera ciê równocze¶nie na delikatne zmys³owe odczucia. Jego s³odki zapach u¿ycza ci uczucia bezpieczeñstwa, w którym ufasz przep³ywowi twoich uczuæ. Zatrzymane lub wzburzone emocje zostan± przeniesione i rozpuszczone.

Sanda³: Olejek z drzewa sanda³owego jest czêsto u¿ywany na Wschodzie w celu pobudzenia energii seksualnych i wzniesienia zjednoczenia z ukochanym partnerem na poziom do¶wiadczenia duchowego. Ponadto pobudza on fantazjê i budzi rado¶æ twórczego dzia³ania. Jego wibracje powoduj± integracjê energii duchowych na wszystkich poziomach naszego my¶lenia, czucia i dzia³ania.

Formy yogi, dzia³aj±ce g³ównie przez drug± czakrê

Tantra-yoga: W tantrze ca³a natura jest widziana jako gra ¿eñskich i mêskich si³ Shakti i Shivy, które w ci±g³ym twórczym tañcu tworz± ¶wiat zjawisk.

Poprzez otwarcie wszystkich zmys³ów, zupe³ne “tak" dla ¿ycia oraz wysubtelnienie i podniesienie seksualnych prze¿yæ, d±¿y tantra do zjednoczenia z “kosmiczn± seksualno¶ci±".

Tekst pochodzi z:
S.SHARAMON, B.BAGIÑSKI
KSIÊGA CZAKR
(Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988)
Edytowa: 20/01/2011 15:35
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 15:37
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16875
2)


Szukanie przyjemno¶ci:
Czakra druga
Kolor: Pomarañczowy
Kamienie: Karneol, bursztyn
Po³o¿enie: Okolica miednicy
Czakry ta ukierunkowana jest g³ównie na szukanie przyjemno¶ci. Podstawowe zadanie to aktywno¶æ p³ciowa i d±¿enie do przyjemno¶ci zmys³owych. Inn± potrzeb± sterowan± przez drug± czakrê jest poczucie w³asnej atrakcyjno¶ci i zdolno¶æ przyci±gania rzeczy przez siebie po¿±danych, a tak¿e umiejêtno¶æ zatracenia siê w ¶wiecie uczuæ. Stymuluje ona prze¿ywanie ¿ycia w pe³ni i odczucia emocjonalne. O ile pierwsza czakry zadowala siê samym przetrwaniem, w drugiej budzi siê pragnienie do¶wiadczania rado¶ci.

Przez pryzmat przyjemno¶ci
Postrzeganie z poziomu drugiej czakry o¿ywia magnetyzm. Co nas poci±ga, a co odpycha? Energia wzniesiona na ten poziom przewa¿nie jest zdominowana przez seksualizm, ale do niego siê nie ogranicza. Od poczucia spe³nienia, poprzez postawê hedonistyczn±, po rozczarowanie nieodwzajemnion± mi³o¶ci± – druga czakry oferuje ca³y wachlarz nowych do¶wiadczeñ ¿yciowych. Maj±c zapewnione przetrwanie, mo¿emy na poziomie drugiej czakry szukaæ rado¶ci z do¶wiadczania ¿ycia.

¯ycie, w którym zdajemy siê na magnetyzm, nadaje barw nawet najbardziej przyziemnym do¶wiadczeniom i zmienia je w co¶ wyj±tkowego. Na tej drodze jednak czyhaj± niebezpieczeñstwa. Gdy obudzimy w sobie magnetyzm, musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e przyci±gamy nie tylko zdrowe do¶wiadczenia. W miarê zwiêkszania siê naszej si³y magnetycznej przyci±gamy te¿ coraz wiêcej potencjalnych b³êdnych posuniêæ. Wszystko to ostatecznie prowadzi do wytworzenia siê w nas systemu warto¶ci. Bez nich szukanie przyjemno¶ci ogranicza siê do zwyk³ego hedonizmu i ¿ycia pozbawionego dyscypliny. System warto¶ci pozwala korzystaæ z przyjemno¶ci ¿yciowych przy jednoczesnej umiejêtno¶ci rozró¿niania, które z nich nam nie s³u¿±.

Magnetyzm sprawia, ¿e towarzyszy nam uczucie radosnego podniecenia, poniewa¿ uwalniamy siê od piêtna wo³u roboczego chodz±cego w kieracie obowi±zków. Do¶wiadczanie ¿ycia rozja¶nionego blaskiem drugiej czakry nape³nia nas energi±. M±dro¶ci wielu narodów przestrzegaj±, ¿e gonitwa za przyjemno¶ci± koñczy siê upadkiem, i wskazuj± drogê wyrzeczeñ i ascezy. £atwo zrozumieæ, sk±d bior± siê takie pogl±dy. Jest bowiem bardzo trudno do¶wiadczyæ rzeczywistej, pe³nej przyjemno¶ci, jak± mo¿e zapewniæ druga czakry, i przy tym utrzymaæ stan równowagi. Potrzebna jest umiejêtno¶æ prawid³owego prze¿ywania rado¶ci.

Do¶wiadczenie przyjemno¶ci to jedno; odczuwanie jej jako radosnego do¶wiadczenia i osi±gniêcie zadowolenia to sztuka. D±¿enie drugiej czakry mo¿e siê ³atwo przerodziæ w g³ód nie do zaspokojenia, je¿eli nie nauczymy siê, jak naprawdê do¶wiadczaæ przyjemno¶ci, a nie po prostu za ni± goniæ. Patrz±c przez pryzmat tej czakry, dostrzegamy szansê autentycznego prze¿ywania przyjemno¶ci. Je¿eli druga czakry jest zrównowa¿ona, to korzystamy z przyjemno¶ci zmys³owych jako nieod³±cznej czê¶ci sk³adowej ¿ycia.

Druga czakry obejmuje wszystko to, co dostarcza przyjemno¶ci, w tym seks, alkohol, papierosy, czekoladê i narkotyki. £atwo przy tym wpa¶æ w na³óg. Perspektywa mi³ych doznañ sk³ania do nadu¿ywania przyjemno¶ci. Tkwienie w sferze na³ogów, zwi±zanej z tym o¶rodkiem energetycznym, jest ci±g³± prób± odtworzenia zapamiêtanych przyjemno¶ci. To oczywi¶cie nie mo¿e prowadziæ do ich spe³nienia. Chwili bie¿±cej brak spontaniczno¶ci, jako ¿e my¶li biegn± ku przesz³o¶ci. Zerwanie z na³ogiem rzadko pomaga. To, co zostaje st³umione, urasta w si³ê. Wyj¶ciem z tej sytuacji jest uleganie s³abo¶ciom, ale pod kontrol±.

W pogoni za przyjemno¶ci± czêsto tracimy nad sob± kontrolê. Aby temu przeciwdzia³aæ, nale¿y pozostaæ w pe³ni ¶wiadomym i uwa¿nym podczas prze¿ywania przyjemno¶ci. Jest to zupe³nie co innego ni¿ próba zerwania z na³ogiem. Zerwanie z czym¶ odczuwa siê jako stratê jakiej¶ cz±stki swej osobowo¶ci. Pragnienie powrotu do tego prze¿ycia nigdy nie ustaje, zostaje tylko st³umione. Lepiej pozwoliæ, aby na³ogi same nas opu¶ci³y, gdy przestan± nam s³u¿yæ. Skupiaj±c siê na samej przyjemno¶ci, a nie na d±¿eniu do niej, pozostawimy za sob± nawyki. Pomo¿e nam ¶wiadomo¶æ, ¿e do¶wiadczanie ich ju¿ nie prowadzi do oczekiwanej przyjemno¶ci. Tak± ¶wiadomo¶æ nabywa siê oczywi¶cie w trakcie do¶wiadczenia, a nie przed nim lub po nim.

Æwiczenie 5
Przypomnij sobie, jakiej przyjemno¶ci do¶wiadczasz notorycznie z poczuciem winy. Pozwól sobie j± prze¿yæ z pe³n± ¶wiadomo¶ci±. Jakie odczucia towarzysz± temu do¶wiadczeniu? Czy s± radosne? Gdzie w swoim ciele odczuwasz tê rado¶æ? Odkryj, ¿e jeste¶ coraz bardziej zdolny do odczuwania przyjemno¶ci i mniej ci potrzeba, aby odczuwaæ zadowolenie.

Æwiczenie to nazywam “Diet± ciastka czekoladowego". Kiedy znów ogarnie nas nieprzeparta chêæ zjedzenia ciastka lub innych s³odyczy, nie os±dzajmy tego, tylko poddajmy siê do¶wiadczeniu. Prze¿ywajmy to wolno, pog³êbiaj±c doznawan± przyjemno¶æ. Rozkoszujmy siê ka¿dym kêsem. Niech smak wype³ni nasze usta, wprawiaj±c kubki smakowe w ekstazê. Nie po³ykajmy po¶piesznie, gubi±c ca³± przyjemno¶æ. A wtedy oka¿e siê, ¿e do¶wiadczyli¶my czego¶ w pe³ni. Mogliby¶my nawet nie koñczyæ tego ciastka. Oddali¶my siê ca³kowicie przerywanemu do¶wiadczeniu.

Brak równowagi w prze¿ywaniu przyjemno¶ci
W przypadku braku równowagi poszukiwanie przyjemno¶ci nie jest uwieñczone spe³nieniem. Nigdy niezaspokojona pogoñ za przyjemno¶ci± trwa nadal. Równowaga w tym o¶rodku zwiêksza wra¿liwo¶æ na przyjemne doznania, ale jej zaburzenie prowadzi do utraty wra¿liwo¶ci i ho³dowaniu prymitywnym popêdom. Trzeba coraz silniejszych doznañ, ¿eby pobudziæ serce z odrêtwienia. Co blokuje zrównowa¿one odczuwanie? Urazy pozosta³e po dawnych prze¿yciach czy cynizm, bezduszno¶æ i brak zaufania? Cokolwiek to jest, warto siê tego pozbyæ. Trzeba przywróciæ stan równowagi poprzez do¶wiadczanie tego, co sprawia nam rado¶æ, ca³± sw± istot±. ¯ycie do¶wiadczane z poziomu zrównowa¿onej drugiej czakry na pewno sprawia wiêcej rado¶ci.

Najwyra¼niejsz± wskazówk±, ¿e czakra druga jest niezrównowa¿ona, jest nadmiemy poci±g do seksu, narkotyków, alkoholu, jedzenia i wszelkiej stymulacji zmys³ów. Drêcz±ce fantazje seksualne tak¿e s± spowodowane pragnieniem pobudzania wyobra¼ni z poziomu tej czakry. Mo¿e to doprowadziæ do oceniania wszystkich ludzi pod k±tem ich sprawno¶ci seksualnej. Jak to okre¶li³ Ram Dass, “ludzie patrz±cy na ¿ycie z tej perspektywy widz± ka¿dego w kategoriach przydatno¶ci lub nieprzydatno¶ci w tej dziedzinie".

Bardzo ³atwo przychodzi nam zasmakowaæ w przyjemno¶ciach. Strach przed niemo¿no¶ci± ich za¿ywania doprowadza do dysharmonii na poziomie drugiej czakry. Odpowiedzialne s± za to przede wszystkim zazdro¶æ i nadmierne przywi±zanie. Strach przed utrat± uniemo¿liwia odczucie spe³nienia. Pobudza to w niezrównowa¿onym o¶rodku drugiej czakry silne namiêtno¶ci. ¯yciem targaj± wybuchy zazdro¶ci i furii. Potê¿ne emocje stymuluj± drug± czakrê, ale s± to w swej naturze prze¿ycia destrukcyjne, prowadz±ce do cierpieñ.

Powrót ze stanu gwa³townej furii do stanu równowagi nie jest zadaniem ³atwym, ale jest mo¿liwy do osi±gniêcia. Pamiêtajmy, ¿e pierwotna jest energia, która nastêpnie siê manifestuje. Jedyny sposób na odzyskanie równowagi to praca nad sob±. Tam trzeba dotrzeæ, a nie czekaæ na zmianê sytuacji zewnêtrznej.

Kiedy ogarnia mnie uczucie zazdro¶ci, zaczynam od u¶wiadomienia sobie, ¿e znajdujê siê w stanie wewnêtrznego niezrównowa¿enia i nad tym powinienem pracowaæ. Nastêpnie powtarzam sobie, ¿e odpowiadam jedynie za to, aby ¿yæ w zgodzie z w³asnymi zasadami moralnymi i etycznymi. Nie odpowiadam za to, jak ¿yj± inni, ani te¿ nie mam na to ¿adnego wp³ywu. Taki kierunek my¶lenia zawsze prowadzi ku temu, nad czym mam kontrolê – czyli mnie samemu. Jak przestrzegam w³asnych zasad?

Inny typ dysharmonii, powstaj±cy na przeciwleg³ym biegunie, to obawa o w³asn± atrakcyjno¶æ. Tutaj bardzo siê przydaje znajomo¶æ swej prawdziwej natury, reklama bowiem prezentowana w ¶rodkach masowego przekazu, jest wymierzona dok³adnie w to centrum energetyczne. Has³a w rodzaju “Je¶li nie zastosujesz naszego produktu, nie zdobêdziesz mê¿czyzny" zak³ócaj± równowagê czakry, bo sugeruj±, ¿e nasza atrakcyjno¶æ nie jest dostateczna. Moda mo¿e byæ inspiruj±ca i twórcza, ale te¿ czasem rodzi stresy zak³ócaj±ce drug± czakrê. Obawy zwi±zane z naszym wygl±dem fizycznym i atrakcyjno¶ci± pochodz± w³a¶nie z tej czakry. Eksperymentowanie z w³asnym wygl±dem mo¿e byæ zdrowym dzia³aniem, je¿eli nas bawi i sprawia nam autentyczn± rado¶æ. Natomiast je¶li wci±¿ czujemy siê ma³o atrakcyjni lub boimy siê, ¿e kto¶ zobaczy nas, zanim “siê ogarniemy", to nale¿y przyj±æ, i¿ sprawy posunê³y siê zbyt daleko. Wtedy trzeba ponownie nawi±zaæ kontakt ze swym wewnêtrznym piêknem i atrakcyjno¶ci±, aby odzyskaæ równowagê.

Mo¿e te¿ wyst±piæ poczucie niedoskona³o¶ci i u³omno¶ci w sytuacjach towarzyskich, postrzeganie siebie jako niedorównuj±cego innym. Je¶li odczuwamy, ¿e w porównaniu z innymi wypadamy gorzej, ³ub zazdro¶cimy innym ludziom tego, co maj±, oznacza to brak zrównowa¿enia drugiej czakry.

Utrzymanie harmonii na poziomie przyjemno¶ci
Twórcza, lecz pozostaj±ca pod kontrol± pasja ¿ycia zapewnia do¶wiadczenie stanu równowagi drugiej czakry. Umiejêtno¶æ spontanicznego zatracenia siê w cudowno¶ci ¿ycia pozwala na twórcze wykorzystanie pasji i instynktów. ¯ycie seksualne pozostaje w harmonii z naszymi potrzebami, co sprawia, ¿e sfera prze¿yæ intymnych nas wzbogaca, a nie przysparza stresu. Do wzbogacania drugiej czakry prowadzi tak¿e kontakt z przyrod± oraz sztuka, taniec i piêkno w ka¿dej formie.

Gdy obudzimy w sobie ten poziom ¶wiadomo¶ci, o¿ywaj± zmys³y i zazwyczaj pojawia siê silna d±¿no¶æ do podjêcia dzia³alno¶ci twórczej. Wynika to z fascynacji piêknem i z pragnienia, aby wnie¶æ go jak najwiêcej do naszego ¿ycia.

Innym objawem stanu równowagi jest pewno¶æ siebie, która wynika z pozytywnego obrazu samego siebie i przekonania, ¿e jeste¶my zdolni do przyci±gniêcia wszystkiego, czego nam potrzeba od wszech¶wiata. Jest to przywilej dany od Boga i nie zale¿y od naszej fizycznej urody. Taka ¶wiadomo¶æ wyrabia w nas wewnêtrzne poczucie w³asnej atrakcyjno¶ci, której zewnêtrznym przejawem jest osobisty magnetyzm.

Utrzymanie drugiej czakry wstanie zrównowa¿enia zale¿y od umiejêtno¶ci odczuwania g³êbokiej satysfakcji w trakcie prze¿ywania rozkoszy zmys³owych.

Æwiczenie 6
Gdy przytulasz siê do kogo¶ lub smakujesz co¶ pysznego, kiedy s³uchasz piêknej muzyki lub ogl±dasz wspania³y zachód s³oñca, zamknij na chwilê oczy i skoncentruj siê na g³êbokiej satysfakcji, jak± odczuwasz. Podobnie, gdy prze¿ywasz mi³osne uniesienia ze swym partnerem, zamknij oczy, poczuj wdziêczno¶æ za to do¶wiadczenie i odczuj wspania³o¶æ cielesnych wra¿eñ. Niech ka¿da komórka twego cia³a wype³ni siê przyjemno¶ci±. Pielêgnuj w sobie ten stan. Przekonasz siê, ¿e prowadzi on do ogólnego poczucia spe³nienia.

Gdy poszukiwanie przyjemno¶ci i sztuka do¶wiadczania rado¶ci pozostaj± ze sob± w harmonii, ¿ycie jest zachwycaj±cym do¶wiadczeniem. Tym, którzy umiej± to dostrzec, ziemia stwarza wiele mo¿liwo¶ci doznawania przyjemno¶ci. Równowaga na tym poziomie wyostrza wra¿liwo¶æ i zwiêksza zdolno¶æ do ich prze¿ywania.

Do¶wiadczanie ¿ycia z poziomu drugiej czakry niesie ze sob± pewne niebezpieczeñstwa, a mianowicie ³atwo¶æ popadniêcia w obsesjê na punkcie seksu i magnetyzmu. Ka¿dy z nas ma magnetyzm, a przep³yw energii pomiêdzy lud¼mi jest u¶wiadamiany na poziomie drugiej czakry. Przy braku równowagi magnetyzm ka¿e goniæ za kolejn± przyjemno¶ci±. Je¶li jest zrównowa¿ony, dodaje ¿yciu blasku i sprawia, ¿e wszystkie kontakty z lud¼mi s± przyjemne i o¿ywione. W stanie równowagi drugiej czakry zanika jej uwodzicielsko-my¶liwski charakter, a pozostaje pr±d energii magnetycznej, czyni±cy przyjemn± ka¿d± chwilê ¿ycia.

Zarówno pragnienie, jak i wdziêczno¶æ zwi±zane s± z drug± czakr±, ale prowadz± do zupe³nie odmiennych do¶wiadczeñ. Pragnienie skupia siê na tym, czego chcemy, ale nie mamy. Typowym, choæ mo¿e skrajnym przyk³adem jest pornografia. Koncentracja na czym¶, czego nie mamy, to uznanie siê za osobê, której czego¶ brakuje. Pragnienie staje siê swoist± nagrod±. W ciele zachodz± reakcje chemiczne, które daj± siê odczuæ i zmierzyæ – wydzielaj± siê hormony. Zaspokojenie pragnienia identyfikuje siê ze zjawiskiem samego po¿±dania, a nie posiadaniem obiektu, którego dotyczy.

Wdziêczno¶æ jest wy¿sz± form± ¶wiadomo¶ci drugiej czakry. Zamiast zajmowaæ siê tym, czego nie mamy, uczymy siê cieszyæ tym, co jest dla nas dostêpne. ¦wiadomo¶æ skupia siê na tym, czego do¶wiadczamy, a nasze cia³o przenika wdziêczno¶æ. Umo¿liwia to zaspokojenie i zrównowa¿enie drugiej czakry. Kolory, zachody s³oñca, przytulanie siê i wszelkie rodzaje do¶wiadczeñ zmys³owych s± przyjmowane jako dostarczaj±ce satysfakcji.

Gdy potrafimy utrzymaæ ¶wiadomo¶æ na poziomie drugiej czakry, uczymy siê ¿yæ zgodnie z prawami magnetyzmu. Idziemy za energi±, prze¶wiadczeni, ¿e tam zawsze bêdzie ¿ycie, tam bowiem nigdy nie ma pró¿ni. Pewno¶æ tego, ¿e zawsze bêdziemy do¶wiadczaæ przyjemno¶ci, pozwala nam na wiêksz± ¿yciow± mobilno¶æ. Mamy odwagê próbowaæ ró¿nych rzeczy, wiedz±c, ¿e wszêdzie czeka nas rado¶æ i przyjemno¶æ.

Otwarto¶æ na zmiany ma swoje dobre i z³e strony. Mo¿e ona, na przyk³ad, doprowadziæ do prze¶wiadczenia, ¿e liczba atrakcyjnych mo¿liwo¶ci ukierunkowania ¿ycia jest nieskoñczona. Je¶li nie skupimy siê na spe³nieniu drugiej czakry, nie bêdziemy w stanie w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem, gdy¿ bêdziemy wiecznie szukaæ czego¶ jeszcze lepszego. Pozostaj±c w harmonii z t± ¶wiadomo¶ci±, mamy uspokajaj±c± pewno¶æ, ¿e zawsze s± inne mo¿liwo¶ci, ale nie przeszkadza nam to prze¿ywaæ w pe³ni takiego ¿ycia, jakie sobie wybrali¶my.

Je¶li obudzimy ¶wiadomo¶æ drugiej czakry przy niezrównowa¿onej pierwszej, to brak poczucia bezpieczeñstwa wp³ywa na do¶wiadczanie z poziomu drugiej czakry. Mo¿e staæ siê ono ¼ród³em zazdro¶ci i zawi¶ci. Druga czakra mobilizuje nas do zwi±zków z lud¼mi. Utrzymuj±c równowagê na drugim poziomie, zwiêkszamy sw± zdolno¶æ cieszenia siê sukcesami innych. Zawi¶æ pozbawia nas w ogóle rado¶ci ¿ycia i odbiera si³y. Je¶li z aprobat± przyjmujemy innych ludzi, to zwi±zki z nimi wzbogacaj± nas samych.

Pobudzanie drugiej czakry


Gdy po raz kolejny poczujesz siê nijaki, a ¿ycie wyda ci siê bezbarwne, spróbuj ¶wiadomie zanurzyæ siê w przyjemno¶æ. Na przyk³ad zrób sobie gor±c± k±piel w pianie przy ¶wiecach i ulubionej muzyce. Rozkoszuj siê wszystkimi zmys³ami. Poczuj, jak ciep³a woda pie¶ci ka¿dy milimetr twej skóry. Odsuñ od siebie my¶li, ws³uchaj siê w muzykê. Przez na wpó³ przymkniête oczy popatrz na ¶wiat³o ¶wiec i cienie tañcz±ce na ¶cianach. Wybacz sobie wszystko i zapomnij o tym, co powiniene¶ w tym momencie robiæ. Ca³kowicie oddaj siê przyjemno¶ci chwili. Odnajd¼ miejsce wewn±trz siebie, które odczuwa tê przyjemno¶æ, i poczuj, jakie ci to daje zadowolenie.

Gdy magnetyzm w twoim zwi±zku zszed³ niemal do zera, spróbuj go o¿ywiæ odrobin± romantyzmu. Jest on potrzebny nie tylko w ³ó¿ku. Przypomnij sobie, jak to by³o, gdy byli¶cie zakochani. Jak siê starali¶cie, aby wywo³aæ u¶miech na ukochanej twarzy. Wróæ do dawnych romantycznych zwyczajów. Umawiajcie siê raz w tygodniu wieczorem na randkê i pilnujcie, ¿eby sta³o siê to tradycj±. Wspólny wyjazd na weekend raz w miesi±cu lub co dwa miesi±ce tak¿e jest bardzo cenny i daje okazjê do oderwania siê od codzienno¶ci.

Mam swoj± ulubion± herbatkê ¿eñszeniow±, któr± mo¿na dostaæ tylko w moim rodzinnym stanie, wiêc biorê j± zawsze ze sob±, jad±c w podró¿. Raz jednak zapomnia³em jej wzi±æ i poprosi³em telefonicznie ¿onê, by mi j± przys³a³a ekspresem. Na ka¿dej torebce herbatki ¿ona umie¶ci³a naklejki z mi³osnymi napisami. Za ka¿dym razem, gdy parzy³em sobie herbatkê, czyta³em to, co ¿ona napisa³a, i serce mi miêk³o. Takie drobne gesty s± bardzo istotne.

Kiedy poczujesz siê pozbawiony magnetyzmu i atrakcyjno¶ci, przestañ zajmowaæ siê piêknem zewnêtrznym, a zacznij pielêgnowaæ wewnêtrzne. Rozpocznij dzieñ od medytacji “z³otego pucharu".

Oczyma wyobra¼ni ujrzyj swe serce jako z³oty puchar, a potem wszystkie osoby, które kochasz, i te, które ciebie kochaj±. Niech pe³na ciep³a energia tych obrazów wype³ni twój puchar. Przypomnij sobie w my¶lach, na ile sposobów dostrzega³e¶ ostatnio piêkno: w przyrodzie, ¶miechu dziecka, sztuce, gdziekolwiek. Ta energia piêkna równie¿ nape³nia twój puchar. Wyobra¼ sobie to, co w ¿yciu duchowe, anielskie. Niech bo¿a mi³o¶æ sp³ynie na ciebie i wype³ni puchar. Potem wyjd¼ do ¶wiata i ludzi. Na pewno poczujesz, ¿e masz w sobie wiêcej magnetyzmu.

Tekst pochodzi o ksi±¿ki
DAVIDA POND-a
CZAKRY OD PODSTAW
(Chakras for Beginners / wyd. orygin. 1999)
Delete Edit Quote
 
Krekrops
Szaleniec
Avatar

Postw: 1255
Wsparcie: 1261

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 20:21
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16878
Co¶ po¿ytecznego, ³adnie podoba mi siê.
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 21:57
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16880
3)


Manipura-czakra, zwana tak¿e czakra splotu s³onecznego lub centrum pêpkowym.
Kolor: ¯ó³ty do z³oto¿ó³tego
Przyporz±dkowany ¿ywio³: Ogieñ
Zmys³:
Wzrok
Symbol: Dziesieciop³atkowy lotos
Zasada podstawowa: Kszta³towanie bytu
Przyporz±dkowanie cielesne: Dó³ pleców, jama brzuszna, system trawienny, ¿o³±dek, w±troba, ¶ledziona, woreczek ¿ó³ciowy, wegetatywny system nerwowy
Przyporz±dkowane gruczo³y: Trzustka (w±troba) Trzustka pe³ni decyduj±c± rolê przy przetwarzaniu i trawieniu po¿ywienia. Wydziela hormon insulinê, która ma decyduj±ce znaczenie w utrzymywaniu równowagi poziomu cukru we krwi i w przemianie wêglowodanów. Wydzielane przez trzustkê enzymy s± wa¿ne dla przemiany t³uszczów i bia³ek.
Przyporz±dkowanie astrologiczne:
Lew/S³once: Ciep³o, si³a, pe³nia, d±¿enie do uznania, w³adzy i statusu spo³ecznego
Strzelec/Jowisz: Afirmacja do¶wiadczeñ ¿yciowych, wzrost i rozszerzanie, synteza, m±dro¶æ, ca³o¶ciowo¶æ
Panna!Merkury: Wyja¶nianie, analiza, adaptacja, bezinteresowne s³u¿enie
Mars: Energia, aktywno¶æ, gotowo¶æ do dzia³ania, przeforsowywanie w³asnej osobowo¶ci

Mo¿liwo¶ci oczyszczenia i pobudzenia trzeciej czakry

Obcowanie z natur±
Z³ote ¶wiat³o s³oñca koresponduje ze ¶wiat³em, ciep³em i si³± czakry splotu s³onecznego. Je¶li ¶wiadomie otworzysz siê na jego wp³yw, to jako¶ci te zostan± w tobie o¿ywione.

Kontemplacja o¶wietlonego S³oñcem dojrza³ego pola rzepaku lub zbo¿a u¿yczy ci ponadto prze¿ycia przejawionej pe³ni jako rezonansu dla ciep³a i pe³nej ¶wiat³a si³y S³oñca.

W ¶rodku s³onecznika, w jedno¶ci poruszaj±cego siê ko³a znajdziesz uformowany w spiralê o¿ywiony wzór, a w p³atkach kwiatu promieniuj±ce na zewn±trz z³ote ¶wiat³o. Zanurzaj±c siê we wzór tej naturalnej mandali do¶wiadczasz, ¿e w wewnêtrznym prze¿yciu jedno¶ci obecna jest sensowna, uporz±dkowana i taneczna aktywno¶æ i ruch, które silnie, rado¶nie, a jednocze¶nie delikatnie, z ca³ym piêknem promieniuj± na zewn±trz.

Terapia d¼wiêkiem

Forma muzyczna: Trzecia czakra jest pobudzana przez ogniste rytmy, do harmonizowania czakry splotu s³onecznego mo¿e s³u¿yæ muzyka orkiestrowa z jej harmonijnym wspó³graniem wielo¶ci d¼wiêków.

Przy hiperaktywno¶ci stosuje siê dla uspokojenia odprê¿aj±c± muzykê, prowadz±c± ciê do twojego ¶rodka.

Samog³oska: Trzeciej czakrze przyporz±dkowano otwarte “o". Jest ono intonowane na tonie E gamy. Tak¿e tutaj “o" powoduje ruch po okrêgu, który jest skierowany na zewn±trz. Wspiera on zewnêtrzne kszta³towanie bytu, wywodz±ce siê z wewnêtrznej ca³o¶ci. Otwarte “o" sk³ania siê ku ,,a" czakry serca. Przynosi uzewnêtrznienie rozleg³o¶ci, pe³ni i rado¶ci.

Mantra: RAM


Terapia kolorem

Klarowna s³oneczna ¿ó³æ pobudza i wzmacnia funkcjê trzeciej czakry. Kolor ¿ó³ty o¿ywia czynno¶æ nerwów i my¶lenie. Wspiera kontakt i wymianê z innymi. Przeciwdzia³a uczuciu wewnêtrznego zmêczenia, daje weso³o¶æ i radosne rozlu¼nienie. Je¶li jeste¶ zbyt pasywny lub rozmarzony, to jasny kolor ¿ó³ty pomo¿e ci aktywnie wej¶æ w ¿ycie. Poza tym kolor ¿ó³ty wspiera fizyczne trawienie, podobnie jak i “trawienie psychiczne".

Kolor z³oto-¿ó³ty dzia³a rozja¶niaj±ce i uspokajaj±co przy problemach i zachorowaniach psychicznych. Wzmacnia aktywno¶æ duchow± i wspiera tê formê m±dro¶ci, która mo¿e narodziæ siê tylko z do¶wiadczenia.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Tygrysie oko: Tygrysie oko wspiera zewnêtrzn± jak i wewnêtrzn± zdolno¶æ widzenia. Wyostrza rozum, pomagaj±c widzieæ w³asne b³êdy i odpowiednio dzia³aæ.

Bursztyn: Bursztyn obdarowuje ciep³em i zaufaniem. Jego s³oneczna si³a prowadzi ciê na twojej drodze do wiêkszej rado¶ci i ja¶niejszego ¶wiat³a. Udziela wgl±du i pokazuje ci, jak mo¿esz realizowaæ siê w ¿yciu. Daje te¿ “szczê¶liw± rêkê" w interesach.

Na poziomie fizycznym bursztyn oczyszcza i rozja¶nia organizm, dzia³a równowa¿±ce na system trawienny i system gruczo³ów dokrewnych. Oczyszcza i wzmacnia w±trobê.

Topaz szlachetny: Z³oto-¿ó³ty topaz szlachetny nape³nia ciê w szczególnym stopniu strumieniem si³y i ciep³ym ¶wiat³em S³oñca. Daje wiêksz± ¶wiadomo¶æ, czujno¶æ, jasno¶æ, rado¶æ i witalno¶æ. Ponadto odbiera obci±¿aj±ce uczucia i ciemne my¶li – jest pomoc± w lêkach i depresjach. Wzmacnia i stymuluje cale cia³o, wspiera duchowe i fizyczne trawienie.

Cytryn: U¿ycza dobrego samopoczucia, ciep³a, witalno¶ci, bezpieczeñstwa i ufno¶ci. Pomaga przy przepracowaniu do¶wiadczeñ ¿yciowych i integrowaniu ich w osobowo¶æ, jak równie¿ w przenoszeniu odczuæ intuicyjnych w codzienne ¿ycie. Przyci±ga zewnêtrzn± i wewnêtrzn± pe³ni? i wspiera ciê w urzeczywistnianiu twoich celów.

Na poziomie cielesnym wspiera wydzielanie toksyn i pomaga w trudno¶ciach trawiennych oraz w cukrzycy. Ponadto o¿ywia krew i czynno¶ci systemu nerwowego.

Terapia zapachowa
Lawenda: Olejek lawendowy dzia³a uspokajaj±co i odprê¿aj±co na nadaktywn± czakrê trzeci±. Jego delikatne, ciep³e wibracje pomagaj± przy rozwi±zywaniu i przeprowacowaniu zastyg³ych emocji.

Rozmaryn: Cierpko-korzenny olejek rozmarynowy szczególnie nadaje siê do terapii przy niedoczynno¶ci czakry splotu s³onecznego. Dzia³a o¿ywiaj±ce i pobudzaj±co, pomaga przezwyciê¿yæ ociê¿a³o¶æ i wspiera gotowo¶æ do dzia³ania.

Bergamotka: Wibracje tego olejku nios± w sobie bardzo wiele ¶wiat³a. Jego ¶wie¿y, podobny do cytrynowego zapach wzmacnia nasz± energiê ¿yciow±. Daje zaufanie i obdarowuje pewno¶ci± siebie.

Formy yogi, dzia³aj±ce g³ównie przez trzeci± czakrê

Karma-yoga: W karma-yodze d±¿y siê do bezinteresownego dzia³ania, bez my¶lenia o osobistych profitach i wynikach dzia³añ. W ten sposób karma-yogin otwiera siê na dzia³anie boskiej woli i doprowadza do zgodno¶ci swojego dzia³ania z naturalnymi si³ami ewolucji, które odzwierciedlaj± wolê Najwy¿szego w Stworzeniu.

Tekst pochodzi z:
S.SHARAMON, B.BAGIÑSKI
KSIÊGA CZAKR
(Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988)
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 21:59
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16881
3)


D±¿enie do w³adzy:
Czakry trzecia
Kolor:
¯ó³ty
Kamienie: Bursztyn, ¿ó³ty turmalin, cytryn i topaz
Po³o¿enie: Splot s³oneczny
Pewno¶æ siebie i poczucie si³y, postrzeganie siebie jako jednostki odrêbnej, a jednak maj±cej wp³yw na otaczaj±cy ¶wiat – to ukierunkowania trzeciej czakry. W tym centrum energii kszta³tuj± siê zasady, etyka i przekonania, których jeste¶my gotowi broniæ. St±d pochodzi umiejêtno¶æ wytyczenia granic: kiedy powiedzieæ zdecydowanie “tak", a kiedy “nie". To rozró¿nienie wprowadza intelekt, który jest przewodnikiem naszej woli i wskazuje, w co mamy siê anga¿owaæ, a w co nie. Zdolno¶æ dokonywania wyborów jest wa¿n± funkcj± trzeciej czakry.

Ukierunkowania tej czakry pozwalaj± osi±gn±æ mistrzostwo w ró¿nych formach wyra¿ania siebie. St±d bierze siê samokontrola, wyczucie umiaru i wewnêtrzna dyscyplina. Je¶li jednak nie rozwinêli¶my w sobie samokontroli, rodz± siê ma³e i du¿e konflikty dotycz±ce w³adzy.

Przez pryzmat w³adzy
Patrz±c na ¶wiat z pozycji trzeciej czakry, dostrzegamy mo¿liwo¶æ manifestowania swej w³adzy. Tutaj znajduje siê o¶rodek si³y woli i zdolno¶ci do podejmowania dzia³añ, do okre¶lania granic i obrony przed wtargniêciem ¶wiata, czyli wszystko, co przydaje naszemu ¿yciu dynamizmu. W idealnym przypadku wyposa¿a nas w woln± wolê, zdolno¶æ wyboru. Budzimy w sobie moc wp³ywania na ¶wiat zewnêtrzny i na siebie.

Z perspektywy trzeciej czakry patrzymy na ¿ycie pod k±tem tego, co dobre, a co z³e. Z tej pozycji bronimy swych prawd i manifestujemy postawê ¿yciow±. Co jaki¶ czas ¿ycie nas sprawdza, i to w³a¶nie trzecia czakry odpowiada na testy wymagaj±ce odwagi. Sfera w³adzy mo¿e siê jawiæ jako zagro¿enie. Podczas gdy pierwsza czakry umacnia siê i broni za pomoc± czystego instynktu, w trzeciej potrzebna jest odwaga. Od tego, jakich przekonañ chcemy broniæ, bêdzie zale¿a³ nasz kodeks etyczny, któremu przyporz±dkuje siê wola.

Intelekt w³±cza siê na poziomie trzeciej czakry w proces rozeznania. Musimy dobrze znaæ siebie i stosowaæ rozeznanie, ¿eby wiedzieæ, które zasady s± dla nas wa¿ne. Nie represjê czy negacjê, lecz w³a¶nie rozeznanie, czyli wiedzê, w których bitwach nale¿y braæ udzia³. Musimy byæ pewni swych idea³ów, a nie broniæ czego¶ tylko po to, ¿eby pokazaæ, i¿ potrafimy to uczyniæ.

Pierwsz± czakrê zadowala przetrwanie, druga nieustannie d±¿y do przyjemno¶ci, a zadaniem trzeciej jest rozwój kontroli wewnêtrznej. G³ówn± cech± zdrowej trzeciej czakry jest umiejêtno¶æ rozró¿niania i tu niezbêdna jest pomoc umys³u. To, ¿e wiemy, kiedy mamy czego¶ do¶æ, na przyk³ad przyjemno¶ci, jest elementem kontroli wewnêtrznej. A wiêc nasza wola jest skierowana nie tylko na ¶wiat, ale te¿ i do wewn±trz nas samych. Na tym polega rozró¿nianie w³a¶ciwego u¿ycia woli.

Brak równowagi w obrêbie w³adzy
Brak równowagi mo¿e byæ skutkiem obu skrajno¶ci: nadu¿ywania woli lub jej niedostatecznego wykorzystania.

Nadu¿ywanie ³atwo rozpoznaæ. Wszystko staje siê konkurencj±. Ka¿da sytuacja stwarza zagro¿enie dla naszej pozycji spo³ecznej, a ¿yciem rz±dzi konflikt. Wszystko jest wyzwaniem, testem, bitw±. W najgorszym przypadku doprowadza to do bezwzglêdnego kierowania siê ambicjami, braku zaufania, strachu przed utrat± kontroli nad biegiem wydarzeñ. Taki brak ufno¶ci sprawia, ¿e jeste¶my zawsze zwarci, gotowi do obrony i do stawienia czo³a kolejnemu wyzwaniu.

Okre¶lam taki stan postaw± “æpuna adrenaliny". Potrzeba sprawdzania siê jest tak silna, ¿e wci±¿ prowokujemy konflikty na tle w³adzy. Pobudzaj± one wydzielanie adrenaliny, która dodaje nam energii. Bardzo ³atwo siê od niej uzale¿niæ. Jest ona jednak niezrównowa¿ona i dlatego nie pozostaje w harmonii z otaczaj±cym ¶wiatem, a w konsekwencji wywo³uje konflikty.

Szczególnie trudno uwolniæ siê od tego typu niezrównowa¿enia. Osoba uzale¿niona od adrenaliny nieustannie szuka okazji do “uzasadnionego gniewu". Gdy mo¿e powiedzieæ: “Mam prawo siê z³o¶ciæ, spójrzcie, co mi siê sta³o!", czuje siê w swoim ¿ywiole. Dlatego wci±¿ przyci±ga sytuacje, które w jej przekonaniu usprawiedliwiaj± reagowanie gniewem.

Ka¿dego z nas charakteryzuje najbardziej naturalny sposób bycia. Je¶li siê do niego dostroimy, konflikty ustan±. Energia pojawia siê w pierwszej kolejno¶ci, wydarzenia w drugiej. Osoba ogarniêta “uzasadnionym gniewem" uwa¿a wydarzenia za pierwsze. Tymczasem to nie wydarzenia wyzwalaj± energiê, to energia wywo³uje wydarzenia, wiêc takie podej¶cie przypomina ustawianie wozu przed koniem. Dopiero gdy zrównowa¿ymy energiê wewn±trz siebie, otaczaj±cy nas ¶wiat osi±gnie stan równowagi.

Na niedostateczne dzia³anie trzeciej czakry wskazuj±: odczuwanie winy, gdy mówimy “nie", sprawianie wra¿enia, jakby¶my zachêcali innych do wykorzystywania nas, i odgrywanie roli mêczennika. Brak asertywno¶ci i poczucie bezradno¶ci to objawy dysharmonii. Wszystkie te zachowania wynikaj± z niskiej samooceny i s³abej wiary w siebie.

Zbyt s³abe okazywanie silnej woli ³atwo zauwa¿yæ. Ce****e ono osobê sfrustrowan±, która musi robiæ to, czego nie chce. Jej ¿ycie jest podporz±dkowane potrzebom innych ludzi, a nie nakazom jej w³asnego serca. Wina i wstyd blokuj± wyra¿anie siebie, odkupieniem ich za¶ jest bycie “dobrym cz³owiekiem" i robienie tego, czego od nas oczekuj± inni.

Tego rodzaju zaspokajanie oczekiwañ innych nie jest prawdziwym s³u¿eniem, lecz us³ugiwaniem. “S³u¿yæ" i “us³ugiwaæ" – mo¿e te czynno¶ci tak bardzo siê od siebie nie ró¿ni±. Jednak pod wzglêdem ich odczuwania s± od siebie oddalone o mile. Gdy to, co robimy, jest s³u¿eniem, pomoc ludziom sprawia nam przyjemno¶æ. Je¶li jeste¶my s³u¿±cymi, wykonuj±cymi to, czego siê od nas wymaga, swoje dzia³anie odbieramy jako poni¿enie. W rozró¿nianiu tych dwóch pól dzia³alno¶ci bardzo przydatna jest ta funkcja trzeciej czakry, która jest zwi±zana z wyznaczaniem granic.

Zaburzenie równowagi trzeciej czakry mo¿e byæ równie¿ skutkiem braku zrównowa¿enia pierwszych dwóch czakr. Je¶li czujemy siê zagro¿eni lub nie potrafimy siê cieszyæ lud¼mi, z pewno¶ci± nasza rzeczywisto¶æ stanie siê walk± o miejsce w hierarchii. Wywy¿szanie siê przeszkadza w ¿yciu, wszelkie odmienne opinie budz± natychmiast nasz sprzeciw. Je¶li nasze ¿ycie obfituje w konflikty na tle w³adzy, musimy zastanowiæ siê nad w³asnym poczuciem bezpieczeñstwa i zdolno¶ci± podzielania rado¶ci innych. Je¶li ocena nie wypadnie najlepiej, to trzeba przede wszystkim przywróciæ równowagê w tych sferach. Dopiero wtedy mo¿na skutecznie pracowaæ nad problemami w³adzy na poziomie trzeciej czakry.

Tê zasadê bêdziemy przypominaæ jeszcze wielokrotnie: je¶li w ni¿szych czakrach energia nie jest zrównowa¿ona, to dysharmonia blokuje do¶wiadczanie wy¿szych czakr. Mog± wyst±piæ przeb³yski ¶wiadomo¶ci na ich poziomie, ale nie da siê utrzymaæ poziomu ¶wiadomo¶ci, dopóki ni¿sze czakry nie zostan± zrównowa¿one.

Utrzymanie harmonii na poziomie w³adzy
Powinni¶my optymalnie u¿ywaæ swego autorytetu. Demonstrowaæ go, gdy sytuacja tego wymaga, a w razie potrzeby powstrzymaæ siê od dzia³ania. Przejawem zrównowa¿enia na poziomie tej czakry jest umiejêtno¶æ zaprzêgania woli do osi±gniêcia wyznaczonego celu oraz pozwolenie jej na odpoczynek, kiedy cieszymy siê swymi osi±gniêciami. Nie nale¿y nadu¿ywaæ woli, ale jednocze¶nie nie ustawaæ w d±¿eniu do celu. Osoba odnosz±ca sukcesy i nie przeszkadzaj±ca innym w odnoszeniu sukcesów to dobry przyk³ad ilustruj±cy tê sytuacjê.

Zrównowa¿ona energia trzeciej czakry daje poczucie w³asnej efektywno¶ci, bezpieczeñstwa i pewno¶ci w ¿yciu. Nasza to¿samo¶æ wyrasta z g³êbokiego poczucia harmonii. Kiedy odczuwamy w ¿yciu brak równowagi, zwracamy baczniejsz± uwagê na to, co dzieje siê wewn±trz nas. Nie zajmujemy siê wtedy sprawami zewnêtrznymi, pracujemy nad przywróceniem równowagi swej energii. Stajemy siê swoistym kamertonem i innym tak¿e pomagamy osi±gn±æ równowagê ¿yciow±. Nie wywo³uj±c dysharmonii, nie przyci±gamy do siebie konfliktów na tle w³adzy.

Stan zrównowa¿enia na tym poziomie sprawia, ¿e stajemy siê elastyczni i sk³onni do wspó³pracy z lud¼mi, zamiast do rywalizowania z nimi. Wiemy, kiedy sytuacja wymaga naszej zdecydowanej interwencji. Czujemy siê w ¿yciu wystarczaj±co bezpieczni, by, gdy wszystko dobrze siê uk³ada, móc pozwoliæ naszej woli odpocz±æ i pozostaæ nadal w stanie harmonii. ¯ycie jest zmienne i w ci±g³ym ruchu, a my mo¿emy wiêcej osi±gn±æ, je¶li nie pozostajemy w sta³ym konflikcie z otaczaj±cymi nas lud¼mi.

“Aby do¶wiadczyæ w ¿yciu wiêcej spokoju, wyzb±d¼my siê potrzeby posiadania racji" – to w skrócie sposób na osi±gniêcie harmonii trzeciej czakry. Nie wolno jednak myliæ tej cechy trzeciej czakry z bierno¶ci±. Jest to o¶rodek w³adzy i si³y. Zrównowa¿ona, mo¿e byæ u¿yta z korzy¶ci± dla wszystkich, ale bez wykorzystywania kogokolwiek.

W miarê rozwijania zdolno¶ci u¿ywania w³adzy mo¿e doj¶æ do konfrontacji z lud¼mi szukaj±cymi okazji do walki o dominacjê. Mo¿emy siê staæ chodz±cym wyzwaniem do walki. Si³a przyci±ga si³ê i w miarê budzenia siê jej w nas przyci±gamy innych, którzy te¿ nad ni± pracuj±.

Selektywna rola woli zosta³a ukazana w znanym amerykañskim serialu Gunsmoke. Jego bohater, Matt Dillon, to typ silnego mê¿czyzny – szeryfa, który bieg³e pos³uguje siê broni±. Nie by³o tygodnia, ¿eby jaki¶ m³odzik nie zawita³ do miasta z zamiarem spróbowania siê z Mottem Dillonem. On jednak za ka¿dym razem ocenia³, czy walka jest jego godna. Nie zni¿a³ siê do zabijania ka¿dego, kto go obrazi³. Korzysta³ z umiejêtno¶ci rozró¿niania. Je¶li przeciwnik nie dorasta³ mu do piêt, oddala³ siê. Nie znaczy to, ¿e siê poddawa³. Po prostu nie zawraca³ sobie g³owy. Jednak w wa¿nych sprawach nie tylko obstawa³ przy swoich racjach, ale o nie walczy³.

Æwiczenie 7
Mo¿na w sobie wyrobiæ tak± postawê ¿yciow±. Gdy znajdziemy siê w sytuacji konfliktu o w³adzê, zadajmy sobie dwa istotne pytania:

1. Czy naprawdê jestem zagro¿ony (zagro¿ona)? Czy moje przetrwanie lub bezpieczeñstwo jest zagro¿one?

2. Czy naprawdê zale¿y mi na wyniku tej walki? Czy je¶li wygram, bêdzie to mia³o dla mnie znaczenie?

Te dwa wa¿ne pytania pomog± nam zdecydowaæ, czy konflikt faktycznie nas dotyczy. Je¶li nasze bezpieczeñstwo nie jest zagro¿one albo nie zale¿y nam na wyniku walki, oznacza to, ¿e to nie jest nasza sprawa. To nasze ego obudzi³o siê i mówi, ¿e honor jest zagro¿ony i trzeba go broniæ. Powinni¶my jednak wiedzieæ, ¿e to naprawdê nie jest nasz problem, a potem u¿yæ woli, aby omin±æ tê sytuacjê. W przeciwnym razie staniemy siê dla innych workiem treningowym. Bêd± na nas sprawdzali swoj± si³ê, a my bêdziemy siê temu poddawaæ, poniewa¿ bêdziemy braæ udzia³ w konfliktach, które nas nie dotycz±.

Gdy jednak odpowied¼ na jedno z dwóch pytañ brzmi “tak", jeste¶my zagro¿eni albo naprawdê zale¿y nam na wygraniu. Wówczas z honorem podejmijmy walkê i starajmy siê j± wygraæ. Niech intelekt wesprze wolê w dokonaniu oceny, jakiej reakcji wymaga dana sytuacja: czy mamy siê w ni± anga¿owaæ, czy te¿ nie.

Poziom ¶wiadomo¶ci generowany przez trzeci± czakrê daje poczucie si³y i skuteczno¶ci. Na tym poziomie jednostka demonstruje si³ê woli. Choæ mamy do czynienia z u¿yciem du¿ej energii, nie jest to energia o czysto fizycznym charakterze, jak to by³o w przypadku pierwszej czakry. Decyduj±c± rolê odgrywa umys³.

G³ówn± cech± tego aspektu ¶wiadomo¶ci jest zdecydowana wola. Pocz±wszy od negatywnych przyk³adów ci±g³ego anga¿owania siê w konflikty o w³adzê, po pozytywne przejawy niezwyk³ego po¶wiêcenia, trzeci poziom ¶wiadomo¶ci dotyczy w³adzy, si³y i obrany przekonañ.

Zanim jeszcze trzecia czakra siê obudzi³a, zbierali¶my do¶wiadczenia na poziomie drugiej czakry. Dowiedzieli¶my siê, co nam siê podoba lub nie. Mieli¶my ju¿ wtedy pewne rozeznanie i mogli¶my powiedzieæ “tak" lub “nie". Dopiero jednak trzecia czakra okre¶la w pe³ni, za jakimi zasadami siê opowiadamy i gdzie tkwi± korzenie naszej osobowo¶ci. Tworzy siê nasz charakter, gdy postanawiamy broniæ warto¶ci, których istnienie u¶wiadomili¶my sobie dziêki drugiej czakrze.

W naszym ¿yciu wszystko staje siê jasne, je¶li tylko potrafimy utrzymaæ w sobie ¶wiadomo¶æ trzeciej czakry. Oczywisto¶æ naszych intencji pozwala nam zredukowaæ do minimum wszelkie pomy³ki. Nie musimy siê ju¿ broniæ. Jeste¶my tak zdecydowani co do tego, do czego zmierzamy, ¿e ¿adne przeciwne opinie nam nie zagra¿aj±. Potrafimy byæ skuteczni, nie wchodz±c w niepotrzebne konflikty.

Sta³e utrzymanie równowagi trzeciej czakry mo¿e nas ca³kowicie uwolniæ od my¶lenia o problemach si³y i w³adzy. Nastêpuje naturalne oczyszczenie, w wyniku czego energia trzeciej czakry uwidacznia siê jako nasze zdecydowanie. Wszystko przes±dzaj± nasze intencje. Kiedy wywi±zuje siê walka o w³adzê, natychmiast sprawdzamy nasze intencje, a nie pytamy o motywacjê innych. My znale¼li¶my ju¿ godny sposób wyra¿ania swej si³y. Nasz honor broni naszych interesów, ale tak¿e i spraw innych ludzi. Nauczyli¶my siê, jak domagaæ siê tego, co jest dla nas dobre, ale jednocze¶nie nie ¿±daæ za du¿o.

Dyplomacja staje siê nasz± naturaln± cech±. Kiedy trzeba, potrafimy siê broniæ, ale nie jeste¶my nastawieni defensywnie. Poniewa¿ nie postrzegamy opinii innych jako zagro¿enia dla nas, nie wywo³ujemy konfliktów ani staræ. Zaakceptowali¶my paradoksaln± naturê rzeczywisto¶ci, która ma tyle ró¿nych wizerunków, ile jest ludzi na ¶wiecie. Ka¿dy widzi j± na podstawie w³asnych do¶wiadczeñ. Potrafimy skutecznie podejmowaæ dzia³ania, na które siê ¶wiadomie zdecydowali¶my. Zamiast rywalizowaæ z lud¼mi, w³±czamy siê do wspó³pracy z nimi.

Pobudzanie trzeciej czakry
Kiedy musimy byæ stanowczy, korzystajmy z energii trzeciej czakry. Spróbujmy pobudziæ j± do dzia³ania i zrównowa¿yæ, gdy targaj± nami rozterki i niepewno¶æ. Nastêpnie zaufajmy temu, co siê zrodzi z tej harmonii, podejmijmy decyzjê i nie ogl±dajmy siê za siebie.

Jest to wspania³e centrum energii, nieodzowne, gdy potrzebujemy dodatkowego bod¼ca. Pozwala nam skupiæ siê na dzia³aniu. W trakcie wykonywania æwiczeñ fizycznych skierowanie uwagi na o¶rodek trzeciej czakry doda nam woli do ich kontynuowania, czy bêdzie to bieganie, p³ywanie, uprawianie jogi czy podnoszenie ciê¿arów. Zrobimy wtedy dziesiêæ okr±¿eñ zamiast dwóch, sto pompek zamiast piêædziesiêciu. Ta czakra dodaje nam wiatru w ¿agle.

Trzecia czakra mo¿e nam pomóc w rozwi±zywaniu sporów (nawet s±dowych), w jasnym wyra¿aniu opinii, zdawaniu egzaminów. Nawet wtedy, gdy policjant zatrzyma³ nas za przekroczenie prêdko¶ci, powinni¶my wzi±æ g³êboki oddech do splotu s³onecznego, wyciszyæ reakcjê i z pozycji równowagi rozmawiaæ z przedstawicielem w³adzy.

Kiedy chcemy oczy¶ciæ my¶li z chaotycznych dywagacji i zapêtleñ, energia trzeciej czakry wzmocni nasz± wolê. Je¶li uporczywie wracaj±, zabieraj± energiê i musimy od pocz±tku podejmowaæ wysi³ek umys³owy. Potrzebujemy skupienia i zdecydowania, które daje trzecia czakra, aby nie anga¿owaæ siê w zbyteczne marnotrawienie energii.

Je¶li czujemy siê przyt³oczeni i wydaje nam siê, ¿e stracili¶my kontrolê nad sob±, to zaktywizujmy trzeci± czakrê. Uczucie przyt³oczenia bierze siê zawsze z fa³szywego wra¿enia, i¿ wszystko dzieje siê naraz. W istocie odbywa siê to po kolei: w danym momencie jeste¶my tylko w jednym miejscu, w jednym “tu i teraz". Gdy zdarza siê ciê¿ki dzieñ, zadajmy sobie pytanie: “Czy gdybym mia³ do zrobienia tylko jedn± rzecz, czu³bym siê przyt³oczony?". Przewa¿nie odpowiemy sobie, ¿e nie. Zróbmy wiêc jedn± rzecz. A potem róbmy nastêpne, po kolei. I tak minie dzieñ, który pomog³a nam prze¿yæ trzecia czakra.


Tekst pochodzi o ksi±¿ki
DAVIDA POND-a
CZAKRY OD PODSTAW
(Chakras for Beginners / wyd. orygin. 1999)
Edytowa: 20/01/2011 22:00
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 22:03
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16882
4)
SmileSmileSmileSmileSmile

Teraz najpiêkniejsza z czakr SmileSmileSmile

Anahata-czakra, zwana tak¿e czakr± serca lub centrum serca
Kolor: Zielony, tak¿e ró¿owy i z³oty
Przyporz±dkowany ¿ywio³: Powietrze
Zmys³: Dotyk
Symbol: Dwunastop³atkowy lotos
Zasada podstawowa: Oddanie, po¶wiêcenie
Przyporz±dkowanie cielesne: Serce, górna czê¶æ pleców z klatk± piersiow±, dolna czê¶æ obszaru pruæ, krew, kr±¿enie krwi, skóra
Przyporz±dkowane gruczo³y: Grasica
Grasica reguluje wzrost i steruje systemem limfatycznym. Ponadto jej zadaniem jest pobudzanie i wzmacnianie systemu immunologicznego.
Przyporz±dkowanie astrologiczne:
Lew/S³oñce: Ciep³o uczuæ, serdeczno¶æ, wielkoduszno¶æ
Waga/Wenus: Kontakt, mi³o¶æ, d±¿enie do harmonii, dope³nienie w “ty"
Saturn: Przezwyciê¿enie indywidualnego “ego", co umo¿liwia bezinteresown± mi³o¶æ

Mo¿liwo¶ci oczyszczenia i pobudzenia czwartej czakry

Obcowanie z natur±

Ka¿dy spokojny spacer na ³onie dzikiej, nienaruszonej, zielonej natury harmonizuje poprzez czakrê serca ca³± nasz± istotê. Ka¿dy kwiat wysy³a przes³anie mi³o¶ci i niewinnej rado¶ci, pozwalaj±c zakwitn±æ tym samym w³a¶ciwo¶ciom w naszym sercu. Ró¿owe kwiaty szczególnie nadaj± siê do delikatnego o¿ywiania i leczenia energii czakry serca.

Zaró¿owione niebo z delikatnymi formami chmur wznosi i rozszerza serce. Pozwól, aby piêkno i delikatno¶æ kolorów i kszta³tów takiego „niebiañskiego obrazu" otuli³y ciê i unios³y.

Terapia d¼wiêkiem

Forma muzyczna: Ka¿da muzyka klasyczna, muzyka New Agê lub sakralna muzyka tradycji wschodniej lub zachodniej, która brzmi wzniosie i wprawia twoje serce w taniec z ca³ym Stworzeniem, budzi si³ê mi³o¶ci w czakrze serca, dzia³aj±c na ni± o¿ywiaj±ce i harmonizuj±co. Podobnie dzia³aj± tañce sakralne i medytacyjne, które poprzez formê ruchu wyra¿aj± harmoniê i rado¶æ Stworzenia.

Samog³oska: Czakrze serca przyporz±dkowano samog³oskê „a". Jest ona intonowana jako F gamy. Samog³oska „a" symbolizuje bezpo¶redni± obecno¶æ serca, tak jak wyra¿a to nasz wykrzyknik „ach!". Jest to najbardziej otwarty ze wszystkich d¼wiêków i reprezentuje on pe³niê wyrazu ludzkiego g³osu. W „a" zawiera siê wolne od uprzedzeñ przyjmowanie wszystkich przejawów, z których wyrasta mi³o¶æ. Samog³oski tej niemowlêta, których intelekt nie rozró¿nia jeszcze „dobra" i „z³a", u¿ywaj± najczê¶ciej „komentuj±c" swoje prze¿ycia.

Mantra: YAM


Terapia kolorem

Zielony: Kolor ³±k i lasów naszej planety daje harmoniê i wspó³czucie, nastraja nas pojednawczo, pozwala odczuwaæ sympatiê, daje uczucie pokoju. Dzia³a równie¿ regeneruj±ce na cia³o, umys³ i duszê i daje nowe energie.

Ró¿owy: Delikatne, subtelne wibracje ró¿u likwiduj± skurcze w sercu. Budz± uczucia mi³o¶ci i czu³o¶ci, daj± dzieciêcy stan szczê¶liwo¶ci. Ponadto pobudzaj± twórcz± aktywno¶æ.

Terapia kamieniami szlachetnymi


Ró¿owy kwarc: Delikatne, ró¿owe ¶wiat³o ró¿owego kwarcu wspiera subtelno¶æ, czu³o¶æ i mi³o¶æ. Owija twoj± dusze w pe³n± mi³o¶ci wibracjê, mog±c± uleczyæ rany serca powsta³e przez szorstko¶æ, grubiañstwo lub niedbalstwo, a twoja dusza mo¿e coraz bardziej otwieraæ siê na mi³o¶æ i dawaæ jej coraz wiêcej.

Ró¿owy kwarc: uczy ciê przyjmowaæ i kochaæ tak¿e ciebie samego. Otwiera twoje serce ku wyra¿aniu mi³o¶ci i delikatno¶ci w tobie, w innych ludziach i w ca³ym Stworzeniu. Czyni ciê wra¿liwym na piêkno poezji, muzyki, malarstwa i innych sztuk oraz o¿ywia twoj± fantazjê i twórcz± si³ê wyrazu.

Turmalin: Ró¿owo-czerwony turmalin wyprowadza ciê z zawê¿onych struktur uczuciowych, czyni twoje serce otwartym. Otwiera twoj± ¶wiadomo¶æ na “rado¶nie-daj±cy" aspekt mi³o¶ci. Wi±¿e siê z ¿eñsk± manifestacj± Boskiej mi³o¶ci, która wyra¿a siê w piêknie Stworzenia, w naturalnej rado¶ci, w duchowym tañcu i w zabawie. Turmalin jednoczy przeró¿ne formy wyrazu ziemskiej i Boskiej mi³o¶ci.

Szczególnie dobre s± dla czakry serca p³ytki ró¿owego turmalinu z zielonym brzegiem. W tak oszlifowanych kamieniach w³a¶ciwo¶ci ró¿owo-czerwonego turmalinu s± uzupe³nione lecz±cymi, harmonizuj±cymi wibracjami zieleni.

Kunzyt: W tym kamieniu delikatny ró¿ podnios³ej mi³o¶ci jednoczy siê z fioletem czakry korony, który wspiera zjednoczenie z Najwy¿szym.

Kunzyt otwiera twoj± czakrê serca na Bosk± mi³o¶æ. Pomaga wzrastaæ mi³o¶ci twojego serca ku bezinteresowno¶ci i doskona³o¶ci. Ponadto udziela ci prostolinijno¶ci i ci±gle sprowadza z powrotem na tê drogê.

Szmaragd: Szmaragd jest kamieniem wszechmi³o¶ci, poniewa¿ wzmacnia i pog³êbia mi³o¶æ na wszystkich poziomach. Daje pokój, harmoniê i zgodno¶æ ze wszystkimi si³ami natury. Sk³ania ciê tak¿e do dorównania jego promiennemu ¶wiat³u i pokazuje obszary, na których jeszcze siê to nie sta³o.

Szmaragd przyci±ga lecz±ce energie Kosmosu na ziemiê. Regeneruje, odm³adza, od¶wie¿a i uspokaja.

Jadeit: Delikatne, zielone ¶wiat³o jadeitu obdarza pokojem, harmoni±, m±dro¶ci± serca, sprawiedliwo¶ci± i skromno¶ci±. Jadeit odprê¿a i uspokaja serce, pozwala ci odkryæ i prze¿yæ piêkno we wszystkim, co zosta³o stworzone, wzmacnia w ten sposób twój szacunek i mi³o¶æ dla Stworzenia. Jadeit pomaga w stanach niepokoju i zmêczenia, daje spokojne i przyjemne sny.

Terapia zapachowa

Olejek ró¿any: ¯aden inny zapach nie dzia³a tak harmonizuj±ce na ca³± nasz± istotê jak drogocenny olejek ró¿any. Jego delikatne, czu³e wibracje u¶mierzaj± i lecz± rany naszego serca. Rozbudzaj± postrzeganie mi³o¶ci, piêkna i harmonii wyra¿anej wszêdzie w Stworzeniu. G³êboka rado¶æ i gotowo¶æ oddania wype³niaj± serce. Olejek ró¿any powoduje tak¿e pobudzenie i wysubtelnienie przyjemno¶ci zmys³owych, wspieraj±c tak¿e ich transformacjê ku ponad-personalnej mi³o¶ci.

Formy yogi, dzia³aj±ce g³ównie przez czwart± czakrê

Bhakti-yoga: Bhakti-yoga jest drog±, na której mi³o¶æ do Boga i oddanie dla niego prowadz± do urzeczywistnienia bosko¶ci. Bhakta pog³êbia i wzmacnia twoje uczucia, kieruj±c je ku Bogu. Odnosi wszystko do Boga, w ka¿dej rzeczy widzi Go i wznosi siê w mi³o¶ci ku Niemu.

Tekst pochodzi z:
S.SHARAMON, B.BAGIÑSKI
KSIÊGA CZAKR
(Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988)
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 20/01/2011 22:04
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16883
4)


Poszukiwanie mi³o¶ci:
Czakra czwarta
Kolor:
Zielony (ró¿owy)
Kamienie: Awenturyn, kwarc ró¿owy
Po³o¿enie: Serce
Gdy w krêgach poszukiwaczy duchowego rozwoju mówimy o “¶cie¿ce serca", chodzi oczywi¶cie o samo ¼ród³o Stworzenia, czyli mi³o¶æ. ¦cie¿ka serca rozpoczyna siê tam, gdzie jest ciep³o i rado¶æ. Nie jest ona zaplanowan± strategi±. Wychodzi z tego miejsca wewn±trz nas, gdzie mieszka szczê¶liwo¶æ. Towarzyszy jej ufno¶æ, ¿e je¶li czerpiemy ¶wiadomo¶æ z tego poziomu, w naszym ¶wiecie materialnym wszystko siê bêdzie udawa³o.

Potrzebna jest do tego wiara, gdy¿ wspó³czesny ¶wiat postrzega ¿ycie jako walkê i wmawia nam, ¿e musimy mieæ porz±dny plan obrony w³asnego bezpieczeñstwa i bytu. Bierze siê to z mentalno¶ci opartej o strach, a tak¿e obawê, ¿e wszystkiego jest za ma³o. ¦cie¿ka serca nie zna takich lêków. Musimy wierzyæ, ¿e przyci±gniemy do siebie wszelk± obfito¶æ w ¿yciu przez dzia³anie naszego magnetyzmu: wiara w obfito¶æ przyci±ga obfito¶æ.

Im wiêcej czujemy mi³o¶ci, tym wiêcej do¶wiadczeñ mi³o¶ci przyci±gamy. To takie proste. Mo¿e a¿ za proste dla nas, ³udzi wspó³czesnych. Wszystko, co jest zbyt proste lub za darmo, wydaje nam siê podejrzane. “Nie ma nic za darmo" – ta postawa odgradza nas od prostych i ogólnie dostêpnych prawd. Jedn± z najwspanialszych warto¶ci jest wra¿liwe serce. Trzeba wielkiej wiary, aby tego do¶wiadczyæ. Musimy wierzyæ, ¿e je¶li os³abimy sw± gotowo¶æ do obrony, to nie zostaniemy zmia¿d¿eni. I o to w³a¶nie chodzi – pozwólmy ¿yciu up³ywaæ swobodniej. Musimy te¿ wierzyæ, ¿e mi³o¶æ jest najwiêksz± si³± we wszech¶wiecie.

Rodzimy siê do odrêbno¶ci. Otrzymujemy cia³o, umys³, osobowo¶æ i ego. One nas okre¶laj± i wyró¿niaj±. Pierwsze trzy czakry dotycz± zachowania tej odrêbnej to¿samo¶ci. Obudzenie czwartej oznacza wzniesienie siê ponad nasz± odrêbno¶æ po to, aby do¶wiadczaæ jedno¶ci z wszelkim ¿yciem.

Celem jest do¶wiadczenie mi³o¶ci – osobistej i ogólnoludzkiej. A je¶li nie mi³o¶ci, to przynajmniej uczucia harmonijnego po³±czenia, które niweluje ró¿nice miêdzy nami a innymi. To równie¿ jest darem czakry serca. Poprzez to centrum energii zaczynamy siê jednoczyæ ze wspólnot±. Trzy ni¿sze czakry zawiaduj± energi± jednostkow±, oddzieln± i ró¿n± od energii wszystkich innych ludzi. Trzy najwy¿sze czakry wyra¿aj± kolektywny aspekt naszego ja, coraz silniej ³±cz±c nas z energi± wszech¶wiata. Czakra serca jest miejscem, gdzie te dwa aspekty spotykaj± siê i jednocz±.

Z przebudzonym sercem mamy ³±czno¶æ i ze swym ¿yciem osobowym, i duchowym. Jeste¶my spójni. Serce jest mediatorem miêdzy naszym ego a duchem. Mo¿emy do¶wiadczaæ ¿ywotno¶ci na poziomie czakr ni¿szych, fizycznych, a tak¿e b³ogo¶ci i twórczego potencja³u czakr wy¿szych. Zintegrowana czakra serca jest zrównowa¿ona na obu p³aszczyznach. To nasz g³ówny o¶rodek energetyczny i siedziba naszej duszy.

Pêd do szukania mi³o¶ci o¿ywia ludzko¶æ. Do¶wiadczanie mi³o¶ci, jej wyra¿anie i branie, jest g³ównym d±¿eniem ka¿dego cz³owieka. Odkrywamy to, co kochamy robiæ, a nastêpnie w³a¶nie tym siê zajmujemy, po czym dzielimy siê rado¶ci± z innymi. Umiemy akceptowaæ spotkanych w ¿yciu ludzi i szczerze siê o nich troszczyæ, nie daj±c siê wci±gn±æ w ich gry. Zdolno¶æ do dawania bez my¶lenia o tym, co dostaniemy w zamian, oraz przyjmowania z wdziêczno¶ci± tego, co ofiaruj± nam inni, ¶wiadczy o tym, ¿e nasze serce siê przebudzi³o.

Mi³o¶æ to naturalna wylewno¶æ serca. Mi³o¶æ matki do dziecka jest pozbawiona egoizmu – mi³o¶æ nie ma ¿adnej innej motywacji poza ni± sam±. Gdy kochamy ludzi w taki sposób, ¿e ich szczê¶cie staje siê nadrzêdn± warto¶ci± w naszym ¿yciu, oznacza to, ¿e nasza czakra serca zosta³a obudzona.

Przez pryzmat mi³o¶ci

Pierwsze oznaki budzenia siê czakry serca s± odczuwane jako sp³ywaj±ce na nas chwile ³aski. W tych ulotnych momentach jeste¶my w wielkiej zgodzie ze sob± i ¶wiatem. Wszêdzie i we wszystkim panuje harmonia i wydaje siê, ¿e nie mamy ¿adnych zmartwieñ. Zaczynamy lubiæ siebie. Ro¶nie tak¿e nasza zdolno¶æ do cieszenia siê prostymi ¿yciowymi przyjemno¶ciami, je¶li dolne czakry s± zrównowa¿one. Pocz±tkowo jedynie z rzadka do¶wiadczamy takiego stanu, w którym jawi nam siê ¶wiat bez walki o przetrwanie i rywalizacji. W miarê coraz d³u¿szego pozostawania na poziomie czakry serca taki stan staje siê dla nas czym¶ zwyczajnym.

Z perspektywy tego o¶rodka energii w ka¿dym napotkanym cz³owieku widzimy swoje odbicie. W naturalny sposób przestajemy walczyæ z innymi. Serce pragnie wspó³pracy, a nie rywalizacji. Forsowanie swych racji ¶ci±ga nas z powrotem do ni¿szych czakr, gdzie panuje konkurencja. Z punktu widzenia czwartej czakry nie ma nic, czego trzeba broniæ. Z bezwarunkowej akceptacji ¿ycia i ludzi czerpiemy rado¶æ. Jak twierdzi³ zacny Osho: “Rado¶æ jest funkcj± akceptacji".

Przej¶cie z poziomu trzeciej czakry do czwartej to ogromna zmiana jako¶ciowa – nastêpuje ca³kowita zmiana postawy. W czwartej czakrze porzucamy wszelkie d±¿enie do rywalizacji, poniewa¿ uzyskali¶my ju¿ ¶wiadomo¶æ, ¿e kontaktujemy siê z lud¼mi z potrzeby serca. Prowadzi to wy³±cznie do wspó³pracy. Towarzyszy jej poczucie obfito¶ci i pewno¶æ, ¿e wystarczy wszystkiego dla wszystkich. Budzi siê w nas wspó³czucie. Rozumiemy, ¿e dobro innych jest równie wa¿ne, jeste¶my bowiem tu razem, powi±zani ze sob±.

Postrzeganiu ¶wiata poprzez serce towarzyszy wielki spokój i wyciszenie. Harmonia jest norm±, a nie rzadko¶ci±, jak to siê dzia³o w poprzednich czakrach. Teraz, gdy w pierwszych trzech czakrach nast±pi jakie¶ zak³ócenie harmonii, ³atwo nam to naprawiæ i przywróciæ równowagê, poniewa¿ znale¼li¶my siê ju¿ na naszej ¶cie¿ce ¿ycia. Wiemy, ¿e ¿ycie zrównowa¿one daje du¿o wiêcej rado¶ci ni¿ niezrównowa¿one i to nas motywuje do utrzymywania równowagi. Coraz mniej uwagi po¶wiêcamy sprawom, które nas z niej wytr±caj±, skupiamy siê na d±¿eniu do do¶wiadczania rado¶ci. Jak zawsze, wydarzenia s± dzie³em energii. Je¶li zatem coraz wiêcej czasu spêdzamy w stanie harmonii, przyci±gamy do siebie kolejne harmonijne sytuacje.

Rado¶æ jest naturaln± konsekwencj± patrzenia na ¿ycie przez pryzmat czwartej czakry. Promieniuj±cy od nas spokój i rado¶æ wzbudza podobny stan u innych. Przyci±gamy do siebie coraz wiêcej ludzi. Im wiêcej czerpiemy z uniwersalnego ¼ród³a, tym wiêcej czasu ludzie chc± z nami spêdzaæ, a my mamy im coraz wiêcej do dania. Energia kosmiczna p³ynie przez nas i mo¿emy j± wysy³aæ do innych.

Gdy jednak zapomnimy o czerpaniu z duchowego ¼ród³a, a nadal bêdziemy z siebie du¿o dawaæ, szybko siê wypalimy. Pomimo równowagi w trzech pierwszych czakrach poczujemy zmêczenie. Choæ obudzili¶my czakrê serca, zapomnieli¶my o ¼ródle, które jest niewyczerpalne. Gdy jeste¶my po³±czeni ze ¼ród³em, mo¿emy odnawiaæ nasze si³y. Kiedy ogarnia nas zmêczenie, udajmy siê w plener, upajajmy siê piêknem przyrody i poczujmy je w sobie. Pamiêtajmy o tym, ¿e je¶li chcemy dawaæ, musimy wiedzieæ, jak odnawiaæ si³y. ¬ród³o jednostkowe wyczerpuje siê, uniwersalne nie. Co jest dla nas takim ¼ród³em, inspiracj±? Odnajd¼my je i po³±czmy siê z nim.

Oto zwyczajna historia: dwoje zakochanych. Zanim siê poznali, oboje mieli swe ¼ród³a inspiracji. Gdy zaczê³a rosn±æ ich mi³o¶æ, coraz wiêcej czasu spêdzali, czerpi±c energiê od siebie nawzajem, a coraz rzadziej pozostawali w kontakcie ze swymi ¼ród³ami. Zamiast czerpaæ ¿ywotno¶æ z samego ¿ycia, a potem dzieliæ siê ni± z partnerem, staj± siê dla siebie nawzajem ¼ród³ami ¿ywotno¶ci. Nastêpuje ci±g³y subtelny wzajemny drena¿ bez odnawiania energii ze ¼ród³a.

Gdyby jaki¶ nasz znajomy z takich czy innych powodów prosi³ nas o po¿yczenie 20 z³otych za ka¿dym razem, gdy go spotykamy, czy ta znajomo¶æ w koñcu by nas nie zmêczy³a? Czy nie uznaliby¶my, ¿e nadu¿ywa naszej ¿yczliwo¶ci? Tak samo jest w mi³o¶ci. Je¶li traktujemy drug± osobê jako ¼ród³o zaspokajania naszych potrzeb, wyczerpujemy jej energiê. Pamiêtajmy wiêc o utrzymaniu ³±czno¶ci ze swoim ¼ród³em inspiracji, z którego mo¿emy czerpaæ si³y ¿yciowe i wnosiæ je do naszego zwi±zku.

Przy obudzonej czwartej czakrze patrzymy na ¶wiat oczyma mi³o¶ci. Mi³o¶æ z poziomu trzech pierwszych czakr jest zawsze powi±zana z jak±¶ potrzeb± – zawsze ma zewnêtrzn± motywacjê, jak bezpieczeñstwo, seks lub w³adza. Natomiast mi³o¶æ z poziomu czwartej czakry jest mi³o¶ci± dla samej mi³o¶ci. Nie ³±czy siê z ¿adnymi potrzebami; niczego nam nie potrzeba. Czujemy siê spe³nieni i bardzo pragniemy podzieliæ siê tym z innymi. Mówi³ to Jezus, a Beatlesi ¶piewali: “Wszystko, czego potrzebujesz, to mi³o¶æ!".

Zwi±zki miêdzyludzkie na poziomie czwartej czakry wyra¼nie ró¿ni± siê od tych na poziomie pierwszych trzech czakr. Bezinteresowna mi³o¶æ jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy czakra serca jest przebudzona. Patrz±c z poziomu trzech pierwszych czakr, nie da siê zobaczyæ ludzi takich, jakimi s± naprawdê, skupiamy bowiem uwagê na tym, jak zaspokajaj± oni nasze potrzeby. Czakra serca pozwala do¶wiadczaæ bezinteresownej mi³o¶ci. Nie oceniamy, w jakim stopniu kto¶ pasuje do naszego ¿ycia, lecz szczerze cieszymy siê towarzystwem przyjació³, bior±c ich takimi, jacy s±. Naturalnie, ten spokój i harmonia zwi±zków na poziomie czwartej czakry pog³êbi siê jeszcze, gdy pozbêdziemy siê nawyku oceniania i defensywnych reakcji wobec ludzi.

Mi³o¶æ erotyczna tak¿e zmienia siê, gdy nastêpuje przebudzenie czakry serca. Seks na poziomie ni¿szych czakr jest ukierunkowany na potrzeby: uwolnienia st³umionej energii, doznania przyjemno¶ci, odczucia si³y i w³adzy. Na poziomie czwartej czakry jest to absolutne stopienie siê w dawaniu i braniu. Otwiera ono drzwi do intymno¶ci na wy¿szym poziomie, gdzie uczymy siê obcowaæ jednocze¶nie z partnerem i bosko¶ci±. Oprócz czysto fizycznego nastêpuje zespolenie na poziomie emocjonalnym, mentalnym i duchowym.

Brak równowagi w aspekcie mi³o¶ci

G³ównym przejawem braku równowagi czwartej czakry jest sentymentalizm. “Krwawi±ce serce" nie potrafi oddzieliæ swoich problemów od cudzych, dlatego jego kontakt z innymi jest niezdrowy i bolesny. Robienie czego¶ dla innych tylko po to, aby uzyskaæ ich akceptacjê, jest powszechnym objawem tego niezrównowa¿enia.

Nadmierne przywianie i uzale¿nienie uczuciowe to przyk³ad dysharmonii, w której zwi±zana z ni¿szymi czakrami potrzeba bezpieczeñstwa zak³óca naturalne wyra¿anie mi³o¶ci. Mi³o¶æ staje siê równie¿ potrzeb± i traci wiele ze swego blasku. Mówimy “kocham ciê", a naprawdê to oznacza “potrzebujê ciê". Powstaje mi³o¶æ pe³na zobowi±zañ zbudowana w sercu, lecz przyæmiona przez dysharmonijne oddzia³ywanie ni¿szych czakr. Uwarunkowania te uniemo¿liwiaj± wolno¶æ, jaka powinna cechowaæ mi³o¶æ p³yn±c± z czakry serca.

Æwiczenie 8
Je¶li masz jakie¶ obawy zwi±zane z obiektem twej mi³o¶ci, dotycz± one poczucia bezpieczeñstwa, a nie mi³o¶ci. Znajd¼ ¼ród³o problemu i popracuj nad swymi obawami na poziomie pierwszej czakry. Id¼ na spacer i obserwuj przyrodê, jej niewyczerpaln± si³ê ¿yciow±. Poczuj, ¿e w tobie p³ynie taka sama si³a, ¿e nie tylko zwyczajnie ¿yjesz, ale ¿ycie ciê przepe³nia. Kiedy poczujesz, ¿e ty i twoje ¿ycie s± bezpieczne, mo¿esz wnie¶æ to uczucie do swego zwi±zku, zamiast w nim szukaæ bezpieczeñstwa.

Osoby z przebudzon± czakr± serca nie zawsze potrafi± dawaæ. Szczodro¶æ sprawia, ¿e bardzo chêtnie ofiarowujemy, ale sami czujemy siê skrêpowani, otrzymuj±c co¶ od innych. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wszczepiono nam zasadê moraln±, ¿e lepiej jest dawaæ ni¿ braæ.

Wejd¼my w po³o¿enie osób, którym grzecznie odmawiamy, gdy co¶ nam ofiaruj± – czy to mi³e s³owa, czy gotowo¶æ do pomocy, dowód wdziêczno¶ci czy jaki¶ prezent. Czego do¶wiadczaj±, gdy im odmawiamy, bez wzglêdu na nasze intencje? Czuj± siê niedocenieni. Rado¶æ chwili zostaje zm±cona. Umiejêtno¶æ przyjmowania z wdziêczno¶ci± szczodro¶ci innych jest te¿ rodzajem dawania: dajemy innym rado¶æ z obdarowania nas.

Mi³o¶æ bezwarunkowa ³atwo mo¿e siê zmieniæ w mi³o¶æ bezkrytyczn± i prowadziæ do ¶lepej wiary w ludzi. Wierzymy, ¿e s± wyposa¿eni w cechy, których wcale nie maj±. Kochamy nasze wyobra¿enie drogiej osoby. Serce mo¿e ukszta³towaæ nasze postrzeganie tak, ¿e widzimy w innych wiêcej dobra. Czy mo¿e to staæ siê problemem? Mo¿e, je¶li nasze postrzeganie jest tak zniekszta³cone, ¿e stajemy siê ¶lepi na rzeczywisto¶æ. Przebudzone serce widzi w ka¿dym duchowy potencja³, ale zapomina, ¿e jeste¶my dopiero kandydatami na duchowo przebudzonych. Kiedy wiêc zafascynuje nas czyj¶ potencja³ duchowy, zadajmy sobie pytanie, czy i kiedy mo¿e siê on przebudziæ.

Do przywrócenia równowagi czakry niezbêdna jest uczciwa ocena. Zapytaj siebie, czy kochasz to wszystko, co druga osoba osi±gnê³a w ¿yciu w³asnym wysi³kiem, czy te¿ raczej kochasz j± za to, kim bêdzie, gdy to nast±pi. Je¶li prawd± jest ta druga mo¿liwo¶æ, w zwi±zku z t± osob± bêdziesz realizowa³ swój plan. Bêdziesz nieustannie kierowaæ swe si³y ¿yciowe do kszta³towania twojej w³asnej wizji tej osoby. Problem powstaje wtedy, gdy ta osoba ma odmienn± wizjê. Tego rodzaju zwi±zku nie da siê utrzymaæ, poniewa¿ w koñcu zmêczy ciê oddawanie si³y ¿yciowej tej osobie. Ona za¶ nie bêdzie w stanie zachowaæ cech, które siê rozwinê³y pod wp³ywem twojej woli, bo jej wola nie bra³a w tym udzia³u. Nic dziwnego, ¿e szybko wraca do swych poprzednich zwyczajów. Twoja wizja mo¿liwo¶ci drugiej osoby mog³a pomóc rozbudziæ jej w³asn± wizjê, lecz je¶li bêdzie ona ró¿na od budowanej przez ciebie, nie da siê jej d³ugo utrzymaæ.

Brak równowagi czwartej czakry sprawia, ¿e nie mo¿emy znie¶æ my¶li o zranieniu drugiej osoby i unikamy zrobienia jej jakiejkolwiek nieprzyjemno¶ci. Ulegaj±c wszystkim zachciankom innych po to, aby unikn±æ konfliktu, pozwalamy im wykorzystywaæ nasze uczucia i wynagradzamy takie ich zachowania, których wcale nie popieramy.

B³êdem by³oby s±dziæ, ¿e czakra serca to sama mi³o¶æ i ¶wiat³o. G³êbokie, p³yn±ce z ducha wspó³czucie budzi w nas wra¿liwo¶æ na cierpienia ¶wiata. Je¶li czakra nie jest zrównowa¿ona, mo¿e siê ono przekszta³ciæ w niekoñcz±ce zamartwianie siê. Osoba o niezrównowa¿onej czakrze serca czêsto do¶wiadcza uczuæ winy i wstydu. Je¶li cierpimy z powodu cierpieñ innych, to tylko zwiêkszamy ilo¶æ cierpienia na ziemi. Obwinianie siê o cudze cierpienia jest b³êdem. Takie osobiste zaanga¿owanie jest domen± ni¿szych czakr. Cierpienie towarzyszy naszej podró¿y przez ¿ycie, ka¿dy go do¶wiadcza. Powinni¶my nauczyæ siê, jak nie przywi±zywaæ siê do cierpienia. Je¶li nie trzymamy siê kurczowo do¶wiadczenia, to pozwalamy mu przemin±æ. Serce nam pêka, gdy dotykaj± nas cierpienia ludzi, ale prze¿ywamy to i ¿yjemy dalej.

Je¶li odczuwamy dysharmoniê, to wróæmy do pierwszych trzech czakr i sprawd¼my, czy s± one ustabilizowane. Czy jeste¶my w zgodzie z biologiczn± natur±? Czy znale¼li¶my odpowiednie dla siebie ¶rodowisko ¿yciowe (pierwsza czakra)? Czy potrafimy siê w pe³ni cieszyæ ¿yciem i spe³niaæ dziêki przyjemnym do¶wiadczeniom (druga czakra)? Czy mamy w sobie do¶æ odwagi, aby broniæ zasad, w które wierzymy (trzecia czakra)?

Utrzymanie harmonii na poziomie mi³o¶ci
O utrzymanie harmonii czakry serca trzeba siê troszczyæ przez ca³y czas. Bardzo ³atwo dajemy siê zepchn±æ z pok³adu ³odzi serca i pogr±¿amy siê w oceanie sprzecznych emocji. To czêsto siê zdarza. Im d³u¿ej przebywamy w tej ³odzi, tym rzadziej z niej wypadamy i potrafimy szybciej do niej wróciæ. Sama ¶wiadomo¶æ, ¿e ona istnieje, daje nam motywacjê do zaprzestania walki i skupienia siê na powrocie na pok³ad. Pamiêtajmy, ¿e mi³o¶æ jest najwiêksz± si³± na ¶wiecie.

Nagroda jest wspania³a. Je¶li nauczymy siê ¿yæ zgodnie z czakr± serca, to nasze ¿ycie zmieni siê nie do poznania. We wszystkim odnajdywaæ bêdziemy dobro i rado¶æ. Uwolnimy siê od przymusu ci±g³ych zmagañ, charakterystycznego dla trzech pierwszych czakr. Dziel±c z innymi ten sam ¶wiat, nie bêdziemy uczestniczyæ w ich walce. Bêdziemy stawaæ przed trudno¶ciami i wyzwaniami, ale z przebudzonym sercem poradzimy sobie z nimi bez niechêci, na najsubtelniejszym poziomie, i dalej bêdziemy i¶æ przez ¿ycie.

Gdy, maj±c tê czakrê zrównowa¿on±, patrzymy na ¿ycie oczyma duszy, nabiera ono ogromnej warto¶ci. Nasze wspó³czucie dla cierpieñ ludzkich owocuje dzia³aniem i robimy, co w naszej mocy, aby im ul¿yæ. Wspó³czucie, zamiast wpêdzaæ w przygnêbienie, mobilizuje nas do dzia³ania.

Jak ju¿ wspomnia³em, trzeci± i czwart± czakrê dzieli przepa¶æ. Aby j± pokonaæ, trzeba inaczej spojrzeæ na ¿ycie, wyzbyæ siê poczucia odizolowania. Ogarnia nas cudowne uczucie, i¿ jeste¶my tu razem z innymi, do¶wiadczaj±c tego samego cudu ¿ycia. Zmiana schematu my¶lenia odmienia ca³y nasz stosunek do ¿ycia, a zw³aszcza do innych ludzi.

¦wiadomo¶æ mi³o¶ci jest przez nas do¶wiadczana na trzech ró¿nych p³aszczyznach: osobistej, pe³nej wspó³czucia i kosmicznej.

Mi³o¶æ do najbli¿szych. Na poziomie osobistym przebudzone serce czerpie niezwyk³e szczê¶cie z mi³o¶ci do najbli¿szych nam ludzi. Prawdziwa mi³o¶æ przebudzonego serca niesie rado¶æ z przebywania z tymi, których kochamy. Najmilsz± form± mi³o¶ci na poziomie osobistym jest zakochanie, niekoniecznie prowadz±ce do zwi±zku erotycznego. Jak± przyjemno¶æ sprawiaj± zaloty na pocz±tku znajomo¶ci, gdy staramy siê na wszelkie sposoby wywo³aæ u¶miech na ukochanej twarzy? Je¶li serce bije nam mocniej na my¶l, ¿e za chwilê podejdzie do nas kochana osoba, to znaczy; ¿e dobrze dbamy o harmoniê tego o¶rodka energii.

Taki stan mo¿na utrzymaæ. Jest on naturalny na pocz±tku nowej mi³o¶ci, gdy uczucie nas rozpiera i robimy wszystko, aby przypodobaæ siê ukochanej osobie. Trzeba nieustannie zalecaæ siê do partnera czy partnerki, aby utrzymaæ romantyczne wibracje. W ma³¿eñstwie natomiast koniecznie kontynuowaæ umawianie siê raz w tygodniu na randkê. Li¶ciki mi³osne, podarunki, romantyczne kolacje... wszyscy wiemy, o co chodzi. Romans jest swoist± gr±. Powinni¶my przestrzegaæ jej regu³, je¶li chcemy zachowaæ romantyczn± atmosferê zwi±zku. Na pocz±tku przychodzi nam to ³atwo i naturalnie. Z czasem musi byæ pielêgnowane. Inaczej mi³o¶æ szybko stygnie i przeradza siê w tzw. dojrza³e uczucie.

Mi³o¶æ do najbli¿szych ce****e silne przywi±zanie, bo wci±¿ istnieje tu wiê¼ z pierwszymi trzema poziomami do¶wiadczenia. Czêsto towarzyszy jej lêk przed utrat± partnera. Gdy wznosimy siê na poziom mi³o¶ci pe³nej wspó³czucia, lêk ten zmniejsza siê, aby znikn±æ ca³kowicie wraz z naszym przebudzeniem siê do mi³o¶ci kosmicznej, uniwersalnej.

Mo¶æ pe³na wspó³czucia. Na tym poziomie obudzonego serca nie ograniczamy naszych uczuæ do najbli¿szych osób. Potrafimy wspó³czuæ zarówno im, jak i ludziom obcym. Nie jest to mi³o¶æ o charakterze osobistym i zaborczym. Nie ma w niej miejsca na nasze ego. Jest bezosobowa i bezgraniczna. Zaczynamy do¶wiadczaæ mi³o¶ci przenikaj±cej wszelkie istnienie. Wspó³czucie rodzi siê ze ¶wiadomo¶ci, ¿e cierpienie jest spowodowane poczuciem odizolowania, zwi±zanym z postrzeganiem ¶wiata poprzez trzy pierwsze czakry.

Wspó³czuj±ce serce widzi piêkno ka¿dej duszy d±¿±cej do rozwoju ¶wiadomo¶ci. Nie ocenia surowo tych, którzy nie wznie¶li siê jeszcze ponad trzy pierwsze czakry, lecz traktuje ich wyrozumiale. Cz³owiek przepe³niony wspó³czuciem pragnie pomóc tym, którzy cierpi± po to, aby otworzyli siê na do¶wiadczanie rado¶ci p³yn±cej z otwarcia serca.

Chyba najwiêksz± zalet± serca otwartego na mi³o¶æ wspó³czuj±c± jest zdolno¶æ do przebaczania. Wspó³czucie pozwala nam zrozumieæ, i¿ ka¿dy jest w³a¶cicielem kawa³ka ciemno¶ci spowijaj±cej ludzk± egzystencjê. Wszyscy posiadamy niskie instynkty. Wiedz±c to, nie potêpiamy siebie ani innych za dawne b³êdy. S± one czê¶ci± ludzkiego do¶wiadczenia.

Jednak nie wszystko, co wi±¿e siê ze wspó³czuciem p³yn±cym z czwartej czakry, jest sam± s³odycz±. Gdy po raz pierwszy otwieramy serce na cierpienie innych, mo¿e nas ono wci±gn±æ i sparali¿owaæ inne nasze dzia³ania. Nie chodzi o po¶wiêcenie siebie. Musimy wznie¶æ siê do serca jako pe³ny cz³owiek. Trzy pierwsze czakry musz± byæ zrównowa¿one, aby mi³o¶æ wspó³czuj±ca nie rozrywa³a nam serca na kawa³ki.

Je¶li sami poddamy siê uczuciom cierpienia, to tylko zwiêkszymy ogóln± ilo¶æ cierpienia na ¶wiecie, a nie ograniczymy po. Wspó³czuj±ce serce nie przywi±zuje siê do cierpienia. ¦wiadomi tego, ¿e praca nad sob± wzmacnia pomy¶lno¶æ ca³ej planety, najpierw wydob±d¼my siê z cierpienia, traktuj±c to jako akt wspó³czucia wobec samego siebie. Potem, b³ogos³awieni bo¿± opiek±, mo¿emy wyj¶æ z ³ask± naszego serca ku cierpieniom innych.

Mi³o¶æ kosmiczna. Przebudzenie siê do niej wiedzie do prze¿ycia nieba na ziemi. Trzy dolne czakry zwi±zane z ziemi± (energia jin) i trzy górne zwi±zane z niebem (energia jang) ³±cz± siê w czakrze serca i nastêpuje spontaniczny przyp³yw uczucia mi³o¶ci. Jest to mi³o¶æ nieobci±¿ona przywi±zaniem ani zaborczo¶ci±, niestawiaj±ca ¿adnych warunków. Kiedy mistycy mówi± o mi³o¶ci przenikaj±cej na wskro¶ ca³y ¶wiat, mówi± w³a¶nie o tym poziomie otwarcia serca.

Je¶li umiemy podtrzymywaæ w sobie ¶wiadomo¶æ czakry serca, otacza nas morze mi³o¶ci. Przyci±gamy do siebie ludzi i obdarzamy ich sw± duchowo¶ci±. Daj±c innym, mamy wra¿enie, jakby przez nas przep³ywa³a kosmiczna energia, i tak dok³adnie siê dzieje. Nasze ¼ród³o energii na tym poziomie jest niewyczerpalne. Nigdy siê nie wypala, nie czujemy siê wyczerpani przekazywaniem jej innym. Oczywi¶cie, pod koniec dnia mo¿emy siê czuæ zmêczeni, ale nie przemêczeni. Je¶li odczuwamy spadek energii, oznacza to, ¿e dajemy j± z niew³a¶ciwego miejsca. Przy pierwszych objawach wyczerpania wiemy, ¿e zeszli¶my z poziomu czakry serca do poziomu odczuæ osobistych. Odczytawszy znaki w polu energetycznym, ¶wiadomie wracamy do ¼ród³a energii i po uzupe³nieniu jej braku jeste¶my znów gotowi do ofiarowania jej innym.

Gdy osi±gniemy harmoniê serca ze wszystkimi ¿ywymi istotami; do¶wiadczamy b³ogiego uczucia. Wszelkie przes±dy o niedostatku znikaj± wraz z obudzeniem siê w nas przekonania o dostatku, jakie przynosi mi³o¶æ kosmiczna. Mo¿emy z wdziêczno¶ci± i hojno¶ci± traktowaæ dary ¿ycia. Na tym poziomie mi³o¶ci objawia siê prawda: “Szukajcie najpierw Królestwa Bo¿ego, a wszystko inne bêdzie wam dodane".

Na poziomie mi³o¶ci kosmicznej nie mamy do czynienia z przywi±zaniem. Przywi±zanie ¿ywi siê lêkiem, a gdy przy budzimy w sobie mi³o¶æ kosmiczn±, przestajemy siê poddawaæ lêkowi. To nie znaczy, ¿e on znika. Lêk jest cz±stk± ludzkiej ¶wiadomo¶ci i nigdy nas nie opuszcza. Mo¿na siê jednak nauczyæ z nim postêpowaæ. Polega to przede wszystkim na utrzymywaniu dystansu. Rozumiemy, ¿e zajmuje on jakie¶ miejsce w nas, ale s± i inne miejsca. Lêk i wiara s± ze sob± zwi±zane. Mo¿na do¶wiadczaæ albo jednego, albo drogiego. Nauczmy siê nie zwracaæ uwagi na sprawy i sytuacje, które wywo³uj± lêk, lecz skupiaæ siê na tych, które wzmacniaj± nasz± wiarê.

Uwaga jest tu bardzo wa¿nym czynnikiem. Na co zwracamy uwagê? Pielêgnujmy w sobie mi³o¶æ do ¿ycia i wszelkiego stworzenia, a przekonamy siê, jak wzbogaci to wszystkie sfery naszego ¿ycia.

Duchowy cel czwartej czakry
Obudzenie energii wy¿szych czakr poci±ga za sob± wzrost odpowiedzialno¶ci. Umacnia siê ona wraz z coraz pe³niejsz± ¶wiadomo¶ci± i nie stanowi obci±¿enia. Osoby utrzymuj±ce ¶wiadomo¶æ na poziomie wy¿szych czakr nigdy nie pytaj± o cel swojego ¿ycia; znaj± go. Jest on zakodowany w do¶wiadczaniu ¿ycia poprzez wy¿sze czakry i wyra¼nie odczuwany. Gdy czakra serca jest otwarta, mamy naturaln± potrzebê pomagania innym w zwróceniu siê ku do¶wiadczeniu mi³o¶ci. Kierujemy uwagê ludzi na piêkno i mi³o¶æ. Ludzie wokó³ nas s± przyja¼nie nastawieni, gdy¿ ich nie os±dzamy. Dziêki temu mog± w naszej obecno¶ci byæ autentyczni, zgodni ze sw± natur±. Stwarzamy im bezpieczne, wspieraj±ce ¶rodowisko.

Budzimy tak¿e w ludziach zdolno¶æ do wspó³czucia. Nasze serce jest otwarte dla wszystkich. Otwarto¶æ ta pobudza innych do wznoszenia siê ponad os±dzanie, a my mamy poczucie sensu i celowo¶ci, widz±c, jak inni otwieraj± siê na wibracje mi³o¶ci i wspó³czucia. Jest to spe³nienie poprzez trwa³e do¶wiadczanie ¿ycia z przebudzonej czakry czwartej. Nasza wiara budzi w innych wiarê w ¿ycie zgodnie z w³asnym sercem.

Pobudzanie czwartej czakry
Je¶li przebywaj±c w¶ród ludzi, odczuwamy zmêczenie, to otwórzmy serce. Korzy¶æ jest ogromna. Gdy separujemy siê od innych, ponosimy podwójny uszczerbek. Po pierwsze, nie korzystamy z energii dawanej nam przez innych, a po drogie, separowanie siê poch³ania nasz± energiê. Skupmy siê wiêc na sercu, przestañmy siê broniæ i poczujmy, jak wstêpuje w nas si³a ¿yciowa.

Za ka¿dym razem, gdy próbujemy rozwi±zaæ jaki¶ konflikt z inn± osob±, powinni¶my siê koncentrowaæ na tej czakrze i najpierw popracowaæ nad sob±: podziêkowaæ Bogu za to, co mamy, poczuæ wdziêczno¶æ. To zawsze pobudza serce. Gdy jeste¶my ju¿ uspokojeni i zaczynamy czuæ wewnêtrzne ciep³o, pomy¶lmy o tej osobie. Wyobra¼my sobie, ¿e stoi przed nami druga dusza walcz±ca z trudno¶ciami egzystencji, i poczujmy wspó³czucie. Skupmy uwagê na kontakcie naszych serc. Nastawmy siê, ¿e nasze prawdziwe spotkanie z t± osob± bêdzie nawi±zaniem takiego kontaktu. I spróbujmy to urzeczywistniæ. Ram Dass radzi, aby nigdy nie wyrzucaæ drugiej osoby ze swego serca. Taka winna byæ zasada wspó³¿ycia z lud¼mi. Mo¿na kogo¶ przywo³aæ do porz±dku, skrytykowaæ lub nawet okazaæ mu gniew, ale nie wolno go wyrzucaæ z serca. Pamiêtajmy, ¿eby móc tê zasadê realizowaæ, musimy przede wszystkim sami byæ w swoim sercu!


Tekst pochodzi o ksi±¿ki
DAVIDA POND-a
CZAKRY OD PODSTAW
(Chakras for Beginners / wyd. orygin. 1999)SmileSmile
Edytowa: 21/01/2011 12:45
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/01/2011 12:49
Re: Czakramy, cia³a subtelne,aura i inne takie..
#post16902
I równie piêkna czakra, dziêki niej s³yszymy wewnêtrzny g³os duszy.

5)


Vishuddha-czakra, zwana tak¿e czakr± gard³a lub krtani albo centrum komunikacji
Kolor: Jasno-niebieski, tak¿e srebrzyste i zielonkawo-niebieski
Przyporz±dkowany ¿ywio³: Eter – przestrzeñ niebiañska
Zmys³: S³uch
Symbol: 16-platkowy lotos
Zasada podstawowa: Rezonans bytu
Przyporz±dkowanie cielesne: Obszar gard³a, karku i szczêk, uszy, aparat g³osu, tchawica, oskrzela, górny obszar p³uc, prze³yk, ramiona
Przyporz±dkowany gruczo³: Tarczyca
Tarczyca odgrywa wa¿n± rolê przy wzro¶cie ko¶æca i organów wewnêtrznych. Troszczy siê o równowagê miêdzy wzrostem cielesnym i duchowym. Reguluje przemianê materii, a tym samym sposób i szybko¶æ w jaki przekszta³camy nasz pokarm w energiê i jak j± wykorzystujemy. Reguluje przemianê jodu, jak równie¿ gospodarkê wapnia we krwi i tkankach.
Przyporz±dkowanie astrologiczne:
Bli¼niêta/Merkury: Komunikacja, wymiana wiedzy i do¶wiadczeñ
Mars: Aktywna samoekspresja Byk/Wenus: Odczuwanie przestrzeni i formy
Wodnik/Uran: Boska inspiracja, przekaz wy¿szej m±dro¶ci i poznania, niezale¿no

Mo¿liwo¶ci oczyszczenia i pobudzenia pi±tej czakry


Obcowanie z natur±
Jasny, prze¼roczysty kolor niebieski nieba pozbawionego chmur, wywo³uje rezonans w twojej czakrze gard³a. Aby naprawdê dosta³ siê do twego wnêtrza, po³ó¿ siê odprê¿ony na ³onie natury i otwórz twoj± istotê na nieskoñczony rozmiar sklepienia niebieskiego. Poczujesz, jak twój duch siê otwiera, jak staje siê klarowny i jak wszelkie zawê¿enia i zakrzepniêcia w twojej czakrze gard³a i obszarze jej promieniowania powoli ustêpuj±. Stajesz siê wewnêtrznie otwarty na przyjmowanie “niebiañskich wie¶ci".

Odbicie niebieskiego nieba w przejrzystej wodzie dzia³a ponadto rozszerzaj±ce i uwalniaj±co na twoje uczucia. Cichy szum fal niesie pos³anie twoich ukrytych emocji i odczuæ do twojej ¶wiadomo¶ci. Je¶li pozwolisz przenikn±æ siê wibracyjnej energii nieba i wody, to duch i uczucia po³±cz± siê w uzupe³niaj±c± siê nawzajem silê.

Terapia d¼wiêkiem
Forma muzyczna: Pobudzaj±co na czakrê gard³a dzia³aj± muzyka i ¶piew bogate w wy¿sze tony, jak równie¿ sakralne i medytacyjne tañce ze ¶piewem– Pi±t± czakrê harmonizuje i odprê¿a najlepiej spokojna muzyka New Age z pó³g³osowymi efektami d¼wiêkowymi. Przynosi ona uwolnienie, daje przestrzeñ i otwiera wewnêtrzne ucho.

Samog³oska: Czakrê gard³a o¿ywia samog³oska “e" w tonie G gamy. Przechodz±c powoli g³osem od “a" do “i" dochodzisz do punktu, w którym w pewnym momencie pojawia siê d¼wiêk “e". Podobnie jak gard³o jest kana³em ³±cz±cym g³owê z reszt± cia³a, tak d¼wiêk “e" czakry gard³a ³±czy serce i rozum: “a" z “i", i kieruje ich si³y na zewn±trz. Intonuj±c “e" zauwa¿asz, ¿e ten d¼wiêk wymaga najwiêkszego nacisku g³osu. Tym samym d¼wiêk ten o¿ywia zdolno¶æ wyrazu w twojej pi±tej czakrze.

Manra: LAM

Terapia kolorem

Z czakr± pi±t± zwi±zany jest klarowny jasny kolor niebieski. Barwa ta udziela spokoju i wewnêtrznej przestrzeni, otwiera ciê na duchow± inspiracje.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Akwamaryn: ¦wietliste-niebieska barwa akwamarynu jest jak morze, w którym odbija siê bezchmurne niebo. Dlatego akwamaryn pomaga duszy staæ siê lustrem nieskoñczonych rozmiarów ducha. Wspiera komunikacjê z wewnêtrznym , ja" i wnosi ¶wiat³o i jasno¶æ w najbardziej ukryte zak±tki duszy. Jego wibracje u¿yczaj± duszy czysto¶ci, wolno¶ci, przestrzeni, tak ¿e otwiera siê ona na wizyjny wgl±d i intuicyjne zrozumienie, pomagaj±c w wyra¿aniu tej wiedzy w sposób jasny i twórczy. Pod wp³ywem akwamarynu dusza mo¿e staæ siê kana³em bezinteresownej mi³o¶ci i lecz±cej si³y.

Turkus: Turkus, w którego barwie jednoczy siê b³êkit nieba z zieleni± Ziemi, wi±¿e wy¿sze idea³y ducha z pierwotn± witaln± si³± naszej planety. Pomaga wyra¿aæ idee i poznanie duchowe i realizowaæ je w ¿yciu na Ziemi. Ponadto przyci±ga pozytywne energie i chroni cia³o i duszê przed negatywnymi wp³ywami.

Chalcedon: Bia³o-niebieski chalcedon dzia³a pozytywnie na tarczycê. Posiada uspokajaj±cy i równowa¿±cy wp³yw na umys³, zmniejsza rozdra¿nienie i nadwra¿liwo¶æ. Poprzez swój uspokajaj±cy wp³yw otwiera dostêp do wewnêtrznej inspiracji i wspiera wyra¿anie samego siebie za pomoc± mowy i pisma.

Terapia zapachowa

Szatnia: ¦wie¿y, cierpki zapach sza³wi wysy³a lecz±ce wibracje na domenê jêzyka. Rozpuszcza skurcze w czakrze pi±tej, powoduj±c, ¿e nasze s³owa wyra¿ane s± harmonijnie i energicznie i w najskuteczniejszy sposób przekazuj± zamiary naszej duszy.

Eukaliptus: Od¶wie¿aj±cy zapach olejku eukaliptusowego wnosi w obszar czakry pi±tej jasno¶æ i przestrzeñ. Jego wibracje otwieraj± nas na wewnêtrzn± inspiracjê i daj± samoekspresji twórczo¶æ i pierwotn± si³ê.

Formy yogi, dzia³aj±ce g³ównie przez pi±t± czakrê

Mantra-yoga: Mantry to medytacyjne sylaby, w których odbity jest poprzez specyficzn± formê wibracji okre¶lony aspekt Najwy¿szego. W mantra-yodze s± one powtarzane w my¶lach, g³o¶no recytowane lub ¶piewane. Przy tym wibracja mantry powoli zmienia my¶lenie i odczuwanie æwicz±cego, i wynosi go na poziom kosmicznej Boskiej si³y, która manifestuje siê w mantrze.

Wyj±tkiem jest medytacja transcendentalna. W tej formie medytacji zawarta jest technika, dziêki której mantra jest do¶wiadczana przez coraz bardziej subtelne poziomy ¶wiadomo¶ci. Medytuj±cy przekracza najsubtelniejszy aspekt samej mantry, transcendentuje ten aspekt i dochodzi do prze¿ycia czystego bytu. Ten proces dokonuje siê niejednokrotnie w czasie ka¿dej medytacji.

Tekst pochodzi z:
S.SHARAMON, B.BAGIÑSKI
KSIÊGA CZAKR
(Das Chakra-Handbuch / wyd. orygin. 1988)
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/2 1 2 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.161.49.216

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com