Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Czakram Wawelski
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/5 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Czakram Wawelski
AutorTre
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 17:56
Czakram Wawelski
#post1791
Zamieszczê tutaj filmiki, które znalaz³em na youtube na temat Czakramu Wawelskiego. S± to filmiki z programu telewizyjnego pt. "Strefa Tajemnic". Chcia³bym wiedzieæ jakie jest wasze zdanie na ten temat. =)


Strefa Tajemnic - Czakram Wawelski cz.1

Strefa Tajemnic - Czakram Wawelski cz.2

Strefa Tajemnic - Czakram Wawelski cz.3
Edytowa: 29/06/2009 09:28
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 17:56
Re: Czakram Wawelski
#post0000

Uzdrowiciele z bliska i z daleka - Adrian Dvir

Komunikacja telepatyczna z bytami i pozaziemianami pozwala Adrianowi Dvirowi na podjcie prb lepszego zrozumienia wszechwiata, w ktrym yjemy...i wszechwiat ten okazuje si miejscem cudowniejszym ni jakiekolwiek wymarzone przez nas miejsca. Jest to miejsce zamieszkane przez niezliczone gatunki istot ywych, ktrych kultura i technologie s o wiele bardziej zaawansowane ni nasze. Co wicej, istoty te s tutaj, by nam pomc?
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 18:38
Re: Czakram Wawelski
#post1792
To jak gdyby dziury w polu elektromagnetycznym i jeszcze pozytywnie odzia³owuj±ce na nasze aury, w polu blokuj±cym nas od innych wymiarów stworzonym przez naszych pó¼niejszych twórców blokuj±cych nas przed rozwiniêciem 12 helis DNA, to tak jak by nas trzymano w klatce energetycznej, nied³ugo siê z niej uwolnimy, ale na zdrowie wyjdzie to g³ównie tym oczyszczonym z karmy i ¶wiadomym wielu wymiarów, ¿eby to zrozumieæ trzeba czytaæ 'Zwiastunów' wielokrotnie, by otwiera³y wiedzê w nas zgromadzon±...
To pole prawdopodnie stworzono obracaj±c w lewo ziemiê, dlatego derwisze i plejadianie namawiaj± do odwrotnego, s± teorie mówi±ce, ¿e ziemia zwalnia i spada pole, by stan±æ na trzy dni i ruszyæ w prawo.. zobaczymy /Hopi i Majowie/
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 18:50
Re: Czakram Wawelski
#post1793
'We wrzesniu 2008 naukowcy zauwazyli, ze slonce przestalo byc aktywne do tego stopnia, ze w duzej mierze zanikla ochraniajaca nas przed promieniowaniem kosmicznym heliosfera, czyli pole elektromagnetyczne, wytwarzane przez slonce. Mozna powiedziec, ze slonce bylo i jest do teraz prawie martwe, jezeli chodzi o jego aktywnosc. Ziemia znajdowala sie w zasiegu tego pola i po jego zaniku, zostala wystawiona bez ochrony na silne promieniowanie kosmiczne. Cos takiego nie zdarzylo sie jeszcze nigdy, a przynajmniej od czasow Galileusza. Jednoczesnie, dzieki badaniom sondy Ulisses (NASA), bylo wiadomo ze Uklad Sloneczny jest bombardowany silnym strumieniem fotonow i promieniowania, naplywajacym z centrum naszej galaktyki. Nikt tak naprawde nie wie, jakie beda skutki tego bombardowania, jesli chodzi o wszelkie zycie biologiczne na ziemi. Wiadomo tylko tyle, ze te skutki na pewno beda. Wielu naukowcow uwaza, ze wszelkie DNA na ziemi bedzie przez to ulegalo przeksztalceniom, poniewaz promieniowanie tego typu oddzialowuje bezposrednio na DNA, wywolujac jego mutacje. Proces ten pokrywa sie z niektorymi przepowiedniami Majow, mowiacymi o czekajacej nas przemianie. Czyzby o tego typu przemiane chodzilo ? Tego, tak naprawde nikt nie wie. Jedno jest pewne - COS SIE DZIEJE ! Cos, czego dotychczas nie znalismy, lecz wedlug starych przekazow, wiele tysiecy lat temu juz sie zdarzylo ... i wedlug niektorych, zdarza sie cyklicznie.'
To z podanego linku globalnaswiadomosc.com
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 18:54
Re: Czakram Wawelski
#post1794
Ciekawe to co napisa³e¶ =D ja na szczê¶cie mieszkam w Krakowie i mam lepsz± okazjê choæby zbli¿enia siê do tego miejsca. Zamierzam siê wybraæ tam parê razy i jak jakie¶ wiêksze odczucia bêdê mia³ z tym miejscem zwi±zane to oczywi¶cie je opiszê =) Najgorsze jest to, ¿e wej¶cie do tej kaplicy jest zabronione a ¶mieszne jest to, ¿e widnia³y tam tabliczki zabraniaj±ce jaki¶ medytacji bo to by by³o niezgodne z religi± =D My¶lê, ¿e to nie przypadek, ¿e mieszkam w Krakowie i mam okazjê, ¿eby odwiedzaæ to miejsce =)
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 18:56
Re: Czakram Wawelski
#post1795
a takie pytanie. czy w ogóle widaæ linki na youtube? =D bo ja ich nie widzê =P
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/06/2009 19:04
Re: Czakram Wawelski
#post1796
Wystarczy ¿e mieszkasz, wystarczy ze medytujesz, czakramy to portale miêdzywymiarowej energii, mo¿esz wiekami na nim siedzieæ i nic, gdy nie otworzysz ¶wiadomo¶æ, ale teraz to nie ma znaczenia..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 09:56
Re: Czakram Wawelski
#post1818
Plejadianie pisz± tak:
'Potencjaln± wstawk± holograficzn± w tym portalu jest przybycie istot pozaziemskich z kosmosu. Albo powrót Chrystusa. Albo powrót jakiego¶ boga, lub jakiego¶ zbawiciela, albo co¶ co bêdzie stanowi³o powód, aby wszyscy zaczêli my¶leæ w ten sam sposób. W tej chwili, jak to widzimy, nie ma to nic wspólnego ze ¶wiat³em. Przyk³adem wstawki holograficznej, która w przesz³o¶ci zosta³a wprowadzona na planetê, aby zmieniæ bieg historii jest ukrzy¿owanie Chrystusa. Dramat, który rozegra³ siê i przeszed³ do waszej historii nie jest rzeczywisto¶ci±, do której przyby³ Chrystus aby w niej uczestniczyæ. Jedna z wersji ¿ycia tej jednostki zosta³a wymodelowana i zaprojektowana w holograficzny film rozrywkowy, który zosta³ nastêpnie wprowadzony i odtworzony, jak gdyby by³ rzeczywisty.

Chrystus przybywa³ jako grupa istot przez pewien czas. Historia jak± wam opowiedziano jest udramatyzowan±, skomercjalizowan± wersj± – bardzo mocno kontrolowan± wersj± tego, kim by³a i kim jest ta istota. Czê¶æ dramatu Chrystusa, której was uczono, by³a wstawk± holograficzn±. A czê¶æ tego co odkryjecie w przysz³o¶ci o Chrystusie mo¿e byæ inn± wstawk± holograficzn±. Tak wiêc b±d¼cie ¶wiadomi. Wiêkszo¶æ ludzi powiedzia³aby, ¿e jeste¶my ¶wiêtokradcami i wys³añcami diab³a mówi±c to. Jak mo¿emy kwestionowaæ to, co mówi Biblia? Jak mo¿emy kwestionowaæ te rzeczy? Poniewa¿ wszystko to mówi³y i czyni³y patriarchalne organizacje, które promowa³y same siebie. To by³o wszystko, czym byli. Wykorzystywano ich do przywrócenia kontroli energii na planecie.'
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 10:14
Re: Czakram Wawelski
#post1819
czyli uwa¿asz, ¿e Czakram Wawelski to wstawka holograficzna? bo jako¶ mi ten przytoczony fragment przez Ciebie wychodzi z kontekstu i nie wiem po co go tutaj zamie¶ci³e¶ =)
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 11:31
Re: Czakram Wawelski
#post1820
Byæ mo¿e, ale najwiêksze s± na bliskim wschodzie..To ju¿ od nich zale¿y które s± do wykorzystania, w zale¿no¶ci od planowanych manipulacji i to równie¿ znaczy, ¿e w nich czujemy siê wra¿liwsi na Wy¿sze i niewidzialne, w zale¿no¶ci od osobistego odbioru..

Mówili¶my o portalu na Bliskim Wschodzie, ¿e jest wymiarowym wej¶ciem, czy drzwiami na planetê dla pewnych energii szukaj±cych cywilizacji. Pamiêtajcie, kiedy opuszczacie sferê planetarn± i wchodzicie w kosmos, kiedy ju¿ przemierzacie pewne pasy ¶wiadomo¶ci, musicie znale¼æ w³a¶ciwy portal, aby wróciæ na planetê w precyzyjnie okre¶lonym czasie, albo czasowym korytarzu którego szukacie. W ten w³a¶nie sposób systemy s± zamkniête i izolowane, i tak s± chronione przed najazdami i przejêciem w³adzy. Portale znajduj± siê na kontynencie po³udniowoamerykañskim, pó³nocnoamerykañskim, w Azji, w Chinach i na ca³ym globie. Ogromny portal o którym obecnie mówimy to portal na Bliskim Wschodzie. Ma on gigantyczne rozmiary.

Wiele wstawek holograficznych czy scen zosta³o wprowadzonych poprzez ten portal, aby zdezorganizowaæ umys³y i wierzenia ludno¶ci. Poniewa¿ ten portal mie¶ci siê w centrum kryzysu, jest pierwszorzêdnym kana³em do projekcji wstawek holograficznych. A co za tym idzie, sposobem zmiany systemów wierzeñ, aby przekszta³ciæ ten chaotyczny ¶wiat i sk³oniæ ludzi do pój¶cia w innym kierunku. B±d¼cie ¶wiadomi swoich o¶rodków czuciowych kiedy tego rodzaju zdarzenia zaczn± wystêpowaæ na tej planecie.

Bliski Wschód jest portalem, w którym spotyka siê wiele wymiarów i przez który jednostki z innych wymiarów mog± przybyæ-na tê planetê. Jest punktem zapalnym. W ostatnich czasach, w ci±gu minionych czterdziestu czy piêædziesiêciu tysiêcy lat, wiele cywilizacji pojawi³o siê na powierzchni Ziemi i wiele dramatów religijnych rozegra³o siê na Bliskim Wschodzie. Z powodu wiru, wstawki holograficzne s± ³atwiejsze do wyprodukowania w tym regionie, tak jak np. filmy ³atwiej produkowaæ w Kalifornii.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 11:48
Re: Czakram Wawelski
#post1821
By³a jedna przepowiednia o Mesjaszu Krakowskim.
Odno¶nie III wojny ¶wiatowej itd... jaki¶ ma³o znany wizjoner, g³ównie o losach Polski. Niestety nie mogê tego znale¶æ nigdzie...
Ma siê objawiæ w Krakowie mnich z pochodzenia, który zjednoczy naród i Polska bêdzie s³a³a pomoc humanitarn± do wszystkich potrzebuj±cych jej krajów.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/5 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com