Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Szko³a, nauka.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/6 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Szko³a, nauka.
AutorTre
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 12:14
Szko³a, nauka.
#post1823
Mam takie przemy¶lenia, które mnie drêcz± czy mo¿e inaczej...nie wiem co o jak o tym my¶leæ, a mianowicie co z nauk± w szko³ach. Bo to co nas ucz± w szko³ach to przecie¿ wiêkszo¶æ to s± bzdury i nie potrzebne informacje, które nam nie za bardzo pomog± w poznawaniu siebie czy w obudzeniu siê czy jeszcze inaczej...w odzyskaniu ¶wiadomo¶ci kim naprawdê jeste¶my. Ale z drugiej strony ¶wiat jest teraz tak u³o¿ony, ¿e bez odpowiedniego wykszta³cenia nie znajdzie siê pracy, ¿eby siebie utrzymaæ i nie wiem jak mam siê odnosiæ do nauki. Bo teraz to nie bêdê móg³ i chcia³ s³uchaæ tego co mi wmawiaj± czy jakie bzdury kto¶ mówi o ¶wiecie czy innych sprawach maj±c w g³owie te informacje, które zdoby³em, i które jeszcze zdobêdê z nauk Plejadian. Ju¿ ograniczy³em kompletnie telewizjê ale nie by³o to trudne bo i tak wcze¶niej nie ogl±da³em praktycznie w ogóle TV. I teraz nachodzi mnie ci±gle my¶l - co ze szko³± gdzie wpajaj± mi czêsto b³êdne informacje. Przecie¿ nie wstanê i nie powiem, a raczej chyba krzyknê, ¿e TO NIE JEST PRAWDA bo ludzie by mnie wy¶miali bo s± nieu¶wiadomieni co siê dzieje tak naprawdê wokó³ nich. Chcia³bym wiedzieæ jakie jest wasze zdanie na ten temat =)
Pozdrawiam Bracia i Siostry =)
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 12:14
Re: Szko³a, nauka.
#post0000

Dwunasta Planeta. Ksiga pierwsza kronik Ziemi - Zecharia Sitchin

Wieloletnie studia amerykaskiego orientalisty zaowocoway pasjonujc ksik. Badania cywilizacji Sumeru i analiza zabytkw pimiennictwa najstarszych kultur Bliskiego Wschodu skoniy autora do wysunicia miaej hipotezy, e powstanie i rozwj czowieka byyby niemoliwe bez interwencji istot wyszych. Bogowie staroytnoci, skazani na niebyt przez jahwistycznych a potem chrzecijaskich kompilatorw Biblii, nie tylko istniej: to wanie oni umoliwili ludziom wyjcie ze stanu dzikoci.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 12:45
Re: Szko³a, nauka.
#post1826
Szko³a to dalsza przechowalnia dla starszych dzieci z przedszkola, uczy starych nie aktualnych rzeczy, bez mo¿liwo¶ci wyboru i nauki rozwi±zañ nowych, trzyma dzieci razem w warunkach ubytku prany, wywo³uj±c tym agresjê i walkê szczurów, nie zdrow± rywalizacjê, a przypomina stan zwierz±t przebywaj±cych w klatkach, musimy ten stan rozgoniæ, ucz±c dzieci nowych mo¿liwo¶ci rozbijajacych systemy, stworzonych do egzystencji w ¶wiecie boga Mamony!!
Ale nie mów tego narazie mojej córce bo zaczyna pierwsz± klasê...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 17:08
Re: Szko³a, nauka.
#post1827
A ja czêsto ogl±dam telewizjê i nie czuje siê g³upszy od tych którzy ca³kiem z niej zrezygnowali.
Dziêki temu wiem co siê dzieje, znam aktualne trendy i umilam sobie czas.
A nauczanie mo¿e byæ programowe, albo eksperymentalne.
W nauczaniu programowym, wszyscy id± tym samym torem kszta³cenia. Dziêki temu w tym samym wieku wszystkie dzieci ucz± siê czytaæ itd. maj± za zadanie wch³oniêcie konkretnej ilo¶ci wiedzy przek³adaj±c± siê na skale ocen.
Co innego nauczanie eksperymentalne w którym g³ówny nacisk k³adziony jest na indywidualno¶æ ucznia, a ca³y program nauczania tworzony jest pod niego. Zaczyna siê od usuniêcia wad i u³omno¶ci, a nastêpnie wydobycia i rozwiniêcia talentów.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/07/2009 17:54
Re: Szko³a, nauka.
#post1828
Z koleji we wszystkich dziedzinach specjalizacja rozdzieli³a podej¶cia do problemów, brak syntezy powoduje, ¿e ró¿ne dziedziny samodzielnie 'odkrywaj± amerykê'
I tu mi przyszed³ na my¶l fenomen prof. Jana Paj±ka....
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sionnain
Stay user
Avatar

Postw: 111
Wsparcie: 113

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 03/07/2009 13:17
Re: Szko³a, nauka.
#post1865
O ile wiem, dr Paj±k nie jest profesorem.
Nie dawno napisa³ na swojej stronie, ¿e odby³ stosunki seks. z kosmitkami...
--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- *
Sola Scriptura.

Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/07/2009 14:21
Re: Szko³a, nauka.
#post1867
Czêsto z nimi dyskutujê, na temat dekalogu, np 'nie zabijaj' ale jedz± dalej 'braci mniejszych' przyczyniaj±c siê do zabijania, i innych problemów z grona chrze¶cijan po Orygenesie, pocz±wszy od soborów, ale sami uwa¿aj± siê za spadkobierców wczesnych eseñczyków podobnie jak gnostycy, my tu odrzucamy pogl±dy stare i chcemy wytworzyæ takie ponad podzia³ami religijnymi, naprawdê jest teraz wiele religijnych blogów, ¿yjmy chwil± dzisiaj, ¿e wszystko jest mo¿liwe, a spory zostawmy fundamentalistom..
Wykszta³cenie fizyka otwiera Ciê na podró¿e wielowymiarowe z pojêciem fraktalnym rzeczywisto¶ci, a nie wg Newtona liniowo na ksiê¿yc...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 04/07/2009 16:20
Re: Szko³a, nauka.
#post1938
Religia nie jest z³a wg mnie je¿eli naprawdê przestrzegamy tych zasad, które pokrywaj± siê z naukami Plejadian ale i tak lepiej jest siê obudziæ i wiedzieæ co tak naprawdê siê dzieje, i ¿e ta prawda jak± nam przekazuj± Plejadianie jest najlepsz± prawd±.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 04/07/2009 18:37
Re: Szko³a, nauka.
#post1951
Wielki przywódca duchowy Mahatma Gandhi powiedzia³ kiedy¶:
"Religia Chrze¶cijañska by³aby najpiêkniejsz± religi± na ¶wiecie. Gdyby jeszcze sami chrze¶cijanie przestrzegali zasad swojej religi."
Po czym zosta³ buddyst±.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 04/07/2009 18:57
Re: Szko³a, nauka.
#post1953
¦wiêta prawda =D Jeden z najwiêkszych b³êdów jaki pope³nia ludzko¶æ to przyswajanie sobie nowych wzorców czy nowych przykazañ czy zasad i nie przestrzeganie ich =D
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 04/07/2009 19:38
Re: Szko³a, nauka.
#post1954
Co z tego ze religia chrzescijanska nie jest zla"sama w sobie" ?

Hitler czy Stalin tez nie byli zli sami w sobie .

Tylko zle cechy wziely w nich gore.

A wiec w koncu okazali sie zli.

Tak samo z religia.

Co z tego ze jej zalozenia sa szlachetne skoro ich prawie nikt nie przestrzega ?

I zawsze zastanawialo mnie to dlaczego religie sa tak malo skuteczne ?

Czyzby ich "prawo i slusznosc" byly jednak iluzoryczne i tak jak mowia Plejadianie sa jeszcze jednym narzedziem do utrzymywania kontroli czestotliwosci ?

Podejrzewam ze jest tak jak powiedzial Raff, ze od malego wszyscy wkolo nam wciskaja kit jaka sluszna, potrzebna, szlachetna, niezbedna i sluzaca naszym kontaktom z Bogiem jest religia.

Wiec nawet do glowy nam nie przychodzi ze moze byc inaczej i jesli znajdzie sie ktos kto smie twierdzic ze religie sa niepotrzebne to zaraz zostaje obwolany jako heretyk i ateista a druga strona czuje sie b.b. dotknieta, urazona, zraniona itd.

Co z drugiej strony niezmiernie mnie dziwi i smieszy bo skoro moje zalozenia moga byc wysmiewane czy negowane to o mnie nikt sie nie zatroszczy jako ze moje "uczucia religijne" rowniez moga byc teroretycznie zranione, prawda ?

Tylko chronieni przez opinie spoleczna sa czlonkowie danej grupy wyznaniowej a juz ci po przeciwnej stronie to heretycy ktorych mozna obrazac.

Ci maja sie prawo a nawet obowiazek obrazic ale ateista w zadnym wypadku bo przeciez slusznie mu sie dostalo Smile

Ghandi byl fundamentalista , religijnym rowniez, nie pozwolil swojej corce wyjsc za maz za muzulmanina chociaz mlodzi b. sie kochali.

Ale o tym fakcie prawie nie mowi sie wcale, jak rowniez o tym ze ludzie u Matki Teresy w Kalkucie umierali w warunkach uragajacych ludzkiej godnosci chociaz fundusze na to byly aby poprawic ich los.

Tu wlasnie widac w jaki sposob my sami tworzymy historie, na wlasnych oczach zaprzeczamy faktom bo jestesmy jak male dzieci, wolimy nie patrzec niewygodnej prawdzie w oczy.

Moglabym podac wiele wiecej takich przykladow tworzenia mitow przez roznej masci fanatykow ktorych wytworzyly religie, ale po co ?

Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/6 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com