Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Agnihotra
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/2 1 2 >
Kana RSS (Forum)Reply
Agnihotra
AutorTre
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/05/2011 14:59
Agnihotra
#post18741
O agnihotrze

Historia agnihotry siêga czasów bardzo odleg³ych i prawdopodobnie jej tradycja powstawa³a równolegle w kilku miejscach na ziemi z mniejszym lub wiêkszym wp³ywem na siebie. W postaci pierwotnej forma ogranicza³a siê do ogniska do którego wrzucane by³y ró¿ne polne zio³a. W Indiach agnihotra zosta³a znacz±co rozbudowana pod k±tem formy i stworzony zosta³ rytua³ bazuj±cy na spalaniu wysuszonego nawozu w miedzianej odwróconej piramidzie. Powsta³o tak¿e wiele wskazówek i wytycznych odno¶nie procedury.
Ta metoda palenia agnihotry jest teraz najbardziej popularna i oczywi¶cie prawid³owa. Na dole strony zamieszczamy linki do wybranych witryn po¶wiêconych tradycyjnym formom palenia agnihotry. Na tej stronie przedstawiamy technikê naszym zdaniem prostsz± i ³atwiejsza do stosowania w europejskich warunkach, bazuj±c± na dawnych sposobach przesy³ania tej energii i wysoce skuteczn±.

Cel palenia to pozyskanie energii, która jest si³± napêdowa wszelkiego ¿ycia organicznego. Ma ona wiele wspólnego z energi± s³oneczn± choæ oczywi¶cie nie znajduje siê w pa¶mie promieniowania widzialnego.
Co prawda pewna cze¶æ tej energii p³ynie wraz z promieniami s³onecznymi ale pozyskanie jej w skondensowanej postaci wymaga pewnych zabiegów.
Jest to energia o silnym dzia³aniu oczyszczaj±cym (wzglêdem wszelkich energii niskowibracyjnych) i podczas jej przesy³ania w zale¿no¶ci od przep³ywu oczyszczony zostaje tak¿e teren wokó³ miejsca przesy³ania. Energia ta ma ciekawe w³a¶ciwo¶ci. Jest swego rodzaju katalizatorem dziêki któremu ro¶liny mog± pobieraæ minera³y których bez niej nie by³yby w stanie pozyskaæ. Zwiêkszaj± siê przesz to plony i poprawia zdrowotno¶æ ro¶lin. Energia agnihotry ma tak¿e zbawienny wp³yw na wodê w naszych rzekach i jeziorach. Oddzia³uje ona pozytywnie na wszelkie mikroorganizmy oczyszczaj±ce wodê i wp³ywa pozytywnie na przywracanie równowagi biologicznej w ekosystemach wodnych. Energiê agnihotry charakteryzuj± wibracje które powoduj± ze mikroorganizmy chorobotwórcze które bazuj± na nisko wibracyjnych energiach nie maja mo¿liwo¶ci rozwoju i w efekcie obumieraj±. Z naszych obserwacji wynika ¿e energia agnihotry jest bardzo ³agodna i przyjazna dla organizmu osoby przesy³aj±cej. Na ludzi agnihotra sprowadza spokój i równowagê - jest to typowo witalna energia wspomagaj±ca ¿ycie.
Energia agnihotry w tradycyjnym ujêciu nie jest przesy³ana w konkretnym celu i wspomaga jedynie "medytuj±cego" co powoduje niewielki jej przep³yw i co naszym zdaniem powoduje pewnego rodzaju niewykorzystanie jej potencja³u. Przep³yw energii mo¿na dowolnie kierunkowaæ si³± my¶li z zastrze¿eniem ¿e cel jej przesy³ania jest zgodny z najwy¿szym dobrem osób i miejsc do jakich jest przesy³ana. Tak wiec cel mo¿e byæ dowolny ale z naszego do¶wiadczenia wynika ze wszelkie cele o charakterze altruistycznym s³u¿±cym bezinteresownej pomocy s± najlepiej tolerowane, co skutkuje zwiêkszonym przep³ywem energii i w zwi±zku z tym wiêksz± skuteczno¶ci± dzia³ania. Zachêcamy by przekazywaniu tej energii tak jak to ma tez miejsce przy wszelkiego innego typu energiach dodaæ jako intencje przesy³ania, aby energia ta p³ynê³a z najwy¿szym dobrem np. osoby której jest przesy³ana. Takie za³o¿enie nie pozwoli na przeenergetyzowanie . Zachecamy tak¿e do przesy³ania choæby czê¶ci energii agnihotry dla ogólnie pojêtej poprawy sytuacji na ziemi - ju¿ takie za³o¿enie spowoduje skierowanie energii tam gdzie jest ona potrzebna. Energia agnihotry ma tak¿e znacz±cy wp³yw na rozwój struktur energetycznych u osoby przesy³aj±cej: min. Poszerzenie kana³ów i podnoszenie wibracji czakr, za czym zazwyczaj idzie ogólna poprawa zdrowia.


Podstawowym i niezbêdnym elementem agnihotry jest mantra, której ogólne znaczenie mo¿na zinterpretowaæ jako pro¶bê o energiê s³oñca. Mantra ta wywodzi siê z tradycji indyjskiej. Mantrê wymawia siê rano i wieczorem Zapocz±tkowuje ona przep³yw energii. Mantry powinny byæ wymawiane z odpowiedni± intonacj± w odpowiednich porach dnia. Istnieje mantra któr± stosuje siê rano tzn. od wschodu do 1/4 drogi s³oñca (ok. 3-4 godz. od wschodu) :

Sooryáya Sváhá
Sooryáya Idam Na Mama
Prajápataye Sváhá
Prajápataye Idam Na Mama

POS£UCHAJ: http://www.youtube.com/wa...feature=related

Oraz drug± wieczorn± któr± stosuje siê w okresie od 1/4 drogi schodz±cego s³oñca do zachodu (ok. 3-4 godz. do zachodu) :

Agnaye Sváhá
Agnaye Idam Na Mama
Prajápataye Sváhá
Prajápataye Idam Na Mama

POS£UCHAJ: http://www.youtube.com/wa...feature=related

Mantrê nale¿y wypowiedzieæ trzy razy pod rz±d.
Drugim elementem znacznie poszerzaj±cym mo¿liwo¶ci przesy³ania jest palenie odpowiedniej mieszanki zió³ . Skuteczno¶æ przesy³ania energii Agnihotry bazuje bezpo¶rednio na naszych osobistych w³a¶ciwo¶ciach dotycz±cych przep³ywu energii przez organizm. Palenie mieszanki zió³ jest metod± znacznego poszerzenia naszych mo¿liwo¶ci przesy³ania energii. Podczas palenia zió³ wykorzystywane s± tak¿e mo¿liwo¶ci przesy³ania energii jakie posiadaj± nasze subtelne cia³a energetyczne co mo¿e zwiêkszyæ przep³yw o ok. 60 % Poszerzaj± siê wtedy kana³y energetyczne, które w trakcie przesy³ania anergii w zale¿no¶ci od osobistego rozwoju mog± mieæ od 1 do kilkudziesiêciu metrów.

Agnihotrê pali siê ok. 20 minut -najwa¿niejsze jest pierwsze 15 min do pó³ godziny - pó¼niej energia p³ynie w zasadzie samoczynnie .
Czêsto w tradycyjnych technikach czas zachodu s³oñca jest podawany b³êdnie jako moment w którym powinno siê zacz±æ przesy³anie energii a jest to w zasadzie moment kiedy przep³yw siê koñczy.
Z naszych obserwacji wynika ¿e energia agnihotry stopniowo zmniejsza przep³yw i przestaje p³yn±æ po zachodzie s³oñca.

Sk³ad zió³
Poszczególne zio³a (s± one pojedynczo ogólnie dostêpne w sk³adach zielarskich typu "Herbapol") nale¿y zmieszaæ w odpowiedniej proporcji i drobno zmieliæ. Najlepsze wed³ug nas rozwi±zanie to rozdrobnienie zió³ w np. m³ynku do kawy. Dziêki rozdrobnieniu zio³a tl± siê powoli wydzielaj±c dym bardzo wa¿ny dla ca³o¶ci procesu.
Sk³ad zió³ powinien byæ dobrany do miejsca w którym siê mieszka i dla terenu Polski wygl±da nastêpuj±co:

Betula pendula - Brzoza brodawkowata -dowolne czê¶ci ro¶liny (mog± to byæ np. trociny ) 40-50% ca³ej masy
Plantago maior - Babka zwyczajna (lub lancetowata)
Symphytum officinale - ¯ywokost lekarski (korzeñ)
Hypericum perforatum - Dziurawiec zwyczajny
Artemisia vulgaris - Bylica pospolita
Lamium album - Jasnota bia³a
Mentha × piperita - Miêta pieprzowa
Achillea millefolium - Krwawnik pospolity
I niewielka ilo¶æ sproszkowanych ziaren ja³owca (Juniperus communis)
Proporcje to 40-50 % brzozy i reszta mieszanki z pozosta³ych zió³ zmieszanych w równych proporcjach z niewielkim dodatkiem ziaren ja³owca.¬RÓD£O: http://agnihotra.pl/
Edytowa: 27/05/2011 15:02
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/05/2011 14:59
Re: Agnihotra
#post0000

Atlantyda 2012 - wielki powrt

Zaginiony ld? Legenda? Inna cywilizacja? Na pewno co subtelnego osnutego delikatn mgiek wyobrani i nieznanego... co kilkanacie tysicy lat nasza planeta "przeywa" zjawisko przesuwania osi ziemi. Wie si to z wieloma nieprzewidywalnymi skutkami - zarwno tymi zewntrznymi jak i duchowymi. Ostatnie badania naukowe stwierdzaj, e owo zjawisko ma miejsce wanie teraz (od okoo 1999 roku) i moe potrwa okoo 12 lat. Ruchy tektoniczne pyt pod powierzchni ziemi mog wywoywa nieobliczalne konsekwencje... czyli - TRANSFORMACJA!
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/05/2011 15:05
Re: Agnihotra
#post18742
Przydatne informacje, cytujê znajomego.

"Mo¿na Opiekunów S³oñca poprosiæ o energiê swoimi s³owami ale w rozmowie z nimi powiedzieli ¿e mantra jest dobra i jej wymawianie doskonale jest przez nich s³yszane i ¿e mo¿na przy niej pozostaæ.
Nie s±dzê aby religia mia³a co¶ przeciw energii s³oñca , bo ta daje ¿ycie , a wszystkie religjê uwa¿aj± ¿ycie za co¶ cennego.
Zreszt± cze¶æ tej energii dop³ywa do ziemi z normalnym ¶wiat³em s³onecznym i tego nikt nie zatrzymuje jako¶.
Dym mieszanki zio³owej ma te¿ i inne cenne w³a¶ciwo¶ci bo oczyszcza teren , pomieszczenie z negatywnych energii i wypêdza ciemne istoty, duchy i energie z³ych ludzi.
Wspomaga te¿ telepatiê i jasnowidzenie , bo poszerza kana³y energetyczne i to nie wielka jego ilo¶æ. "

" Palimy od wschodu s³oñca i skupiamy siê jakie¶ 20 minut , dalej przekazywanie energii idzie si³± rozpêdu do jednej czwartej drogi s³oñca po niebie.
Wieczorem zapalamy tak 2-3 godziny przed zachodem s³oñca.
B³êdnie jest przekazywana w wielu ¼ród³ach pora zachodu s³oñca,
Zachód s³oñca koñczy agnihotrê.
Piramida nie ma wiêkszego znaczenia , daje 2-3% energii wiêcej.
Moc agnihotry zale¿na jest od tego ilu Opiekunów Agnihotry przyjdzie na ni±.
To znów zale¿y od celu jej palenia , czy dla siebie , dla rodziny , dla kraju i od stopnia rozwoju duchowego prowadz±cego.
Wa¿na te¿ jest czysto¶æ energetyczna uczestników.
Mantrê powinien wymawiaæ ten kto jest najbardziej ¶wietlisty.
Osoby z ciemnej strony nie chc± w tym uczestniczyæ , zreszt± agnihotra te¿ ich nie toleruje bo ciemnymi wibracjami przeszkadzaj±.
Mo¿na j± paliæ w domu ale dobrze jest wietrzyæ pomieszczenie bo dym ma swój specyficzny zapach.
Dym jest po to aby oczy¶ciæ uczestników i poszerzyæ kana³y energetyczne co pomaga w ilo¶ci energii agnihotry.
Dawniej palem nawóz , mas³o i ry¿ i efekt by³ podobny ale zapach nie bardzo.
W nawozie jest trawa i w niej w sumie jakie¶ zio³a te¿ siê trafi± , ale lepiej nie czekaæ na przypadek jak siê ma tak± wspania³± recepturê.
Co do zasiêgu to dobrze by by³o dekretem fioletowego p³omienia oczy¶ciæ siê i najbli¿sze otoczenie , bo agnihotra jest energi± ¿yciow± i zasila wszelkie ¿ycie a nie bojow±.
Równie¿ medytacja 2 serc mi³o¶ci± dobrze oczyszcza otoczenie i wzmacnia agnihotrê.
Mi³o¶æ jest do wszystkiego idealna.
Tych zió³ek wystarczy szczypta na koniuszek ³y¿eczki je¶li dymu nie porywa wiatr.
Ja to pale na klocuszku brzozowym. "
Edytowa: 27/05/2011 15:07
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/05/2011 20:30
Re: Agnihotra
#post18760
Ch³olera dlaczego te literki s± takie ma³e a¿ mnie oczka bol±Smile Nie da siê tego jako¶ zwiêkszyæ...Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 08:37
Re: Agnihotra
#post18767
A mo¿na paliæ j± w pojedynkê czy musi byæ jakas grupa ?
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 09:32
Re: Agnihotra
#post18768
Mo¿na samemu paliæ. Ale jak chce sie mieæ wiêcej osób przy temu to wystarczy zaprosiæ wszystkie swoje odprowadzone do nieba poprzednie wcielenia, duszyczki które s± chêtne wzi±¶æ udzia³ w tej medytacji, mo¿na np, zaprosiæ na poziomie duszy jak±¶ osobne. Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 09:47
Re: Agnihotra
#post18769
Mam tylko taki problem "techniczny".

Nie jestem pewna czy potrafiê perfekt zrobiæ tê mieszankê do palenia ?

Jak ty to robisz Rock ?
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 09:48
Re: Agnihotra
#post18771
I czy to trzeba nastawiaæ budzik przed wschodem s³oñca ?

Bo to 2 razy dziennie nale¿y paliæ, prawda ?

A mo¿na na zwyk³ym balkonie ?
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 10:38
Re: Agnihotra
#post18777
quote
Nie jestem pewna czy potrafiê perfekt zrobiæ tê mieszankê do palenia ?


Idziesz sobie do zielarskiego i kupujesz Smile.
Ja mam zamiar w lato przej¶æ siê na ³±kê i pozbieraæ te zio³a, no ale moze byæ ma³y problem z tym Smile
quote

I czy to trzeba nastawiaæ budzik przed wschodem s³oñca ?

Bo to 2 razy dziennie nale¿y paliæ, prawda ?

Ja z rana nie pale, bo do szko³y chodzê no i troszke leniwy jestem zeby wstawaæ codziennie o ¶wicie.

Pale tylko wieczorem tak mniej wiêcej w godzinach 17-18,30.

Najczê¶ciej do mnie przychodzi 2 opiekunów agnihotry- wygl±daj± oni jak z³ote kule ¶wiat³a, no ale niestety osobi¶cie ich nie widzia³em jeszcze.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 11:03
Re: Agnihotra
#post18782
Dziêki Rock Smile

Ja mieszkam w takim zak±tku ¿e mogê zbieraæ zio³a.

Mi chodzi tylko o to czy ta mieszanka rzeczywiscie ma byæ taka precyzyjna czy wa¿niejsze s± intencje ?
Delete Edit Quote
 
Rocker
Stay user
Avatar

Postw: 264
Wsparcie: 264

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/05/2011 11:24
Re: Agnihotra
#post18786
quote
Mi chodzi tylko o to czy ta mieszanka rzeczywiscie ma byæ taka precyzyjna czy wa¿niejsze s± intencje ?


No idiealne proporcje nie musz± byæ, no ale najlepiej ¿eby by³y zbli¿one do "przepisu".
Jak kupowa³em z koleg± to kupili¶my po równo wszystkie sk³adniki.
quote

A mo¿na na zwyk³ym balkonie ?

Tak, mo¿esz to paliæ wszêdzie, ale najlepiej w jednym miejscu, bo potem robi siê taki kr±g z energii wokó³ tego miejsca. Im czê¶ciej sie pali to kr±g siê powiêksza i mo¿e mieæ nawet kilka kilometrów ¶rednicy(no ale na to trzeba lat)
Edytowa: 28/05/2011 11:26
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/2 1 2 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com