Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Rozmowy w T³oku ;)
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 11/63 |< << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Rozmowy w T³oku ;)
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 19:53
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20755
Dla tych co siê ucz± bêdzie ³atwo i przyjemnie, a reszta nawet nie zdaj±c sobie z tego bêdzie odrabia³a, o ile pamiêtam to spór dotyczy³ £aski, bo gdyby tak nie by³o, nie starczy³o by na bilionów wcieleñ, by j± odrobiæ, a za niezrozumienie przepraszamSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 19:53
Re: Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post0000

Uzdrowiciele z bliska i z daleka - Adrian Dvir

Komunikacja telepatyczna z bytami i pozaziemianami pozwala Adrianowi Dvirowi na podjcie prb lepszego zrozumienia wszechwiata, w ktrym yjemy...i wszechwiat ten okazuje si miejscem cudowniejszym ni jakiekolwiek wymarzone przez nas miejsca. Jest to miejsce zamieszkane przez niezliczone gatunki istot ywych, ktrych kultura i technologie s o wiele bardziej zaawansowane ni nasze. Co wicej, istoty te s tutaj, by nam pomc?
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4265
Wsparcie: 4265

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 20:02
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20757
quote
Dla tych co siê ucz± bêdzie ³atwo i przyjemnie, a reszta nawet nie zdaj±c sobie z tego bêdzie odrabia³a, o ile pamiêtam to spór dotyczy³ £aski, bo gdyby tak nie by³o, nie starczy³o by na bilionów wcieleñ, by j± odrobiæ, a za niezrozumienie przepraszam


Mówiê o ubieg³ym 2010 roku i nie udawaj , ¿e nie pamiêtasz , bo stawia³e¶ siê na czele procesji id±cej czwórkami do nieba .
A co z karm± ? Negowa³e¶ jej istnienie czy nie ?
Nie wykrêcaj teraz kota ogonem , bo zadam sobie trud i wyszukam odpowiednie twoje posty .Smile O jakiej ³asce ty w ogóle piszesz ? Czyja ma to byæ ³aska . Draconians ?
Oni ¿adnej ³aski ani nie dadz± ani nie zrobi± , tylko bêd± stad w podskokach
wyp....aæ !
Smile Tu nie ma srania po krzakach , Dino . Przekonasz siê jak nie wierzysz .
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 20:16
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20759
Ka¿dy bêdzie mia³ taki ¶wiat jaki sobie stworzy³ i ¿yczy³ innymSmile

A co bêdê robi³ w krzakach to inna sprawa, nie sprowadzisz mnie do takie poziomu, rozwój duchowy i dyskusja nie polega na strzelaniu do kaczek, czy rzutków Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4265
Wsparcie: 4265

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 20:28
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20761
Smile Je¶li mowa o kaczkach , to bardziej pasuje tu kaczy kuper . Znasz chyba ten zwrot ?Smile
Rozwój duchowy to nie dyskusja , bo jest albo rozwój
alba czcza paplanina
jak na tym forum . No , ale tu mo¿emy sobie na to pozwoliæ .Tak s±dzê .Smile Twoje milczenie na temat ³aski drako
oznacza akceptacjê tego , co
o tym napisa³em ?
Moim zdaniem nikt przy zdrowych zmys³ach na tak± "³askê" liczyæ nie powinien .
Stwarzaj sobie ten swój ¶wiat jaki chcesz
tylko na Boga nie ¿ycz tego samego innym . Opamiêtaj siê Dino . SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/07/2011 22:52
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20770
Kto nie wierzy w £askê, na pewno uwierzy w kl±twê, jak to wyja¶nisz?

http://strefatajemnic.onet.pl/ezoteryka/klatwa-z-obrazu,1,4653348,artykul.html
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4265
Wsparcie: 4265

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/07/2011 05:01
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20772
Smile
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/07/2011 21:02
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20782
Dziwne to wszystko Smile

Czy Jezus zosta³ ukrzy¿owany ?

I tak i nie

Nie dla "Hollywood-skiej" wersji tego i ca³ego tego melodramatu (manipulacja,zniekszta³cenie)

Tak bo Krzy¿ to cia³o fizyczne A Jezus to symbol duszy na nim umieraj±cej dla ponownego odrodzenia

I takie s± moje dzisiejsze przemy¶lenia

Smile
Edytowa: 13/07/2011 21:19
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/07/2011 21:35
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20786
I czy Sanat Kumara to Jezus...
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4265
Wsparcie: 4265

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/07/2011 21:47
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20787
Tylko poprzez bezwarunkowe po¶wiêcenie fizycznego , mo¿esz otrzymaæ duchowe . To prawda stara jak ¶wiat .
B³yskawica symbolizuje zwolnienie ziemskiej karmy .
Planeta by³a tak silnie na³adowana negatywizmem , ¿e
mog³o doj¶æ do jej wrêcz rozsadzenia . Wyobra¼my wiêc sobie kosmiczne skutki takiej katastrofy .
Sanat Kumara to Sanat Kumara
Przemek .
Przejrzyj te dwa clipy , to sporo ci siê wyja¶ni.
http://www.youtube.com/watch?v=L_7KZa-HgS8

http://www.youtube.com/watch?v=8EfPT6b2q2o&feature=related
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/07/2011 22:00
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20788
Sanat Kumara to Inaczej Subramanyan , pierworodny syn Boga Sziwy:

Sanat Kumara - Murugan - Skanda - Subrahmanya - Karttikeya
Sanatkumara jest pierworodnym Synem ¦iwa Boga i bratem ¦ri Gane¶a. W Indii najczê¶ciej znany jest pod imieniem ¦ri Muruga - g³ównego inspiratora i autora Jogasutr spisanych przez Ryszi Patañd¿ali. Bóstwo Sanatkumara jest uwa¿ane za najwy¿sze duchowe ¼ród³o inspiracji, mocy i energii z tych, które dostêpne s± dla ludzi ¿yj±cych na Ziemi. W Bibli wspominany jako Przedwieczny. Nazywany Królem O¶wieconych, Mistrzem Illuminati, W³adc± Królestwa Szamabali. Na Sri Lance znajduje siê ¦wi±tynia Kataragama po¶wiêcona imieniu Sanat kumara. W literaturze buddyjskiej i teozoficznej wspomina siê Sanat kumara jako Rudraæakrina lub Raudraæakrina - Króla Szambali. Sanat kumara znany jest pod wieloma imionami duchowymi, zawsze jako Król i Mistrz Wojowników ¦wiat³o¶ci: Murugan, Skanda, Karttikeya czy Subrahmanya.

Sanat Kumara (Kumāra), znany te¿ jako Murugan (Piêkny), Skanda (Atakuj±cy), Karttikeya (Syn Plejad, Kārttikeya), Subrahmanyan czyli Przedwieczny, Wieczny M³odzieniec, Syn Sze¶ciu Matek (Plejad) jest W³adc± ¦wiata i Królestwa Szambali. Jest Hierarch± przyby³ym z o¶rodka duchowego planety Wenus, a wcze¶niej z Plejad i istot± duchow± o wielkim ¶wietle. Jest równie¿ jednym z Siedmiu ¦wiêtych Kumarów, Wiecznie M³odych Wojowników, wygl±daj±cych zawsze jak Szesnastoletni M³odzieñcy. Broni± Sanat kumara jest ³uk i w³ócznia, ¶wiêtym zwierzêciem i wierzchowcem - paw. Ma³¿onkami boga s± Walli i Dewayani acz wed³ug wersji pó³nocnoindyjskich bóg nigdy siê nie o¿eni³, tylko wzi±³ sobie dwie dziewczyny za duchowe przyjació³ki jako zdobycz wojenn±. Dla wyznawców hinduizmu to bóstwo jest jedn± z niezliczonych, acz sze¶ciu g³ownych form czy atrybutów Absolutu-Brahmana.
Itd.itd......

Tu masz ¼ród³o:
http://www.himavanti.org/pl/c/himavanti/szambala-i-sanatkumara-karttikeya-subrahmanyan-skanda-murugan
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 11/63 |< << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com