Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Rozmowy w T³oku ;)
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 4/63 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Rozmowy w T³oku ;)
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:13
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20427
Jak miêdzy dwiema osobami jest "chemia" to myslê ¿e ¿adne zió³ka nie s± potrzebne , wystarczy samo zaiskrzenie Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:13
Re: Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post0000

What the bleep do we know!? Co my tak naprawd wiemy!?

Co my tak naprawd wiemy!? Odkrywajc nieskoczone moliwoci zmiany twojej codziennej rzeczywistoci... Ta ksika na zawsze zmieni sposb, w jaki postrzegasz rzeczywisto. William Arntz, Betsy Chasse i Mark Vincente, twrcy kultowego filmu pod tym samym tytuem, wraz z czternastoma synnymi naukowcami odkrywaj przed nami meandry fizyki kwantowej i biologii molekularnej w poszukiwaniu odpowiedzi na Wielkie Pytania.
 
ArOpl
Super user
Avatar

Postw: 762
Wsparcie: 763

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:41
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20428
quote
tulsi:
Jak miêdzy dwiema osobami jest "chemia" to myslê ¿e ¿adne zió³ka nie s± potrzebne , wystarczy samo zaiskrzenie Smile

Kiedy¶ by³em u kole¿anki (ona mia³a ze 20 lat) i zapyta³em j± "Co to jest Mi³o¶æ?". Us³yszawszy pytanie polecia³a do swojej matki o odpowied¼. To wszytko dzieje siê w jej domu. Potem przynosi kawa³ek papierku na której by³a regu³ka, nie pamiêtam co tam by³o na pisane bo s³owa by³y z typowego my¶lenia umys³u. Jednie co mi z tego zosta³o to to ¿e mi³o¶æ to reakcja chemiczna powoduj±ca uniesienie wed³ug tej rodziny.Smile
Ale to przykre Smile

Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:43
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20429
Ja mia³am na mysli poci±g seksualny do drugiej osoby co z mi³osci± czêsto nic wspólnego nie ma Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:44
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20430
A mi³osci bezwarunkowej na swiecie jest niewiele bo nawet niektórzy rodzice potrafi± siê wyrzec swojego dzieka Smile
Delete Edit Quote
 
ArOpl
Super user
Avatar

Postw: 762
Wsparcie: 763

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:53
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20432
quote
tulsi:
Ja mia³am na mysli poci±g seksualny do drugiej osoby co z mi³osci± czêsto nic wspólnego nie ma Smile

poci±g seksualny do drugiej osoby to te¿ mo¿na powied¼ ¿e chemia, wymieniona powy¿ej sytuacja doprowadzi³a do wykrêcenia tego co jest mo¿na powied¼ nienaruszalne, mi³o¶æ zast±piono seksem czyli chemi±Smile

Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 09:59
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20433
Tak, b. czêsto na czynnosci seksualne ludzie mówi±
" kochalismy siê " .
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 10:16
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20435
„Wszyscy jeste¶my anio³ami z jednym skrzyd³em: mo¿emy lataæ wtedy i tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego cz³owieka.” Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 11:56
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20436
Co do mi³o¶ci tyle ju¿ napisano,
gorzej z seksem z tym zwi±zanym,
jedni traktuj± wtedy j± jak wylewkê,
drudzy jako sprawdzian mêsko¶ci..Smile ego?
Jeszcze inni jak kieliszek koniaku,
na chandrê w nie sprawdzonej mi³o¶ci,
ka¿dy chce co¶ od drugiego, tymczasem...

Mi³o¶æ to po prostu energia,
któr± Kundalini podnosi czasem,
nie za wysoko, bo do drugiej czakry,
dla kogo¶ lataj±cego z kutasem,
byle gdzie, byle tylko zamoczyæ...Smile

Tymczasem gdy spotkasz t± wybran±,
wtedy razem mo¿esz z ni± podnie¶æ,
a¿ do czakry korony nieba i wysoko,
wtedy mo¿esz powiedzieæ, ¿e¶ kocha³,
a nie s³u¿y³ w³asnemu zadowoleniu ego!Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 11:59
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20437
U ³a ! Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/07/2011 18:09
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post20458
...Dino , ty zbere¼niku . Nie mów , ¿e sam to pisa³e¶...
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 4/63 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com