Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Rozmowy w T³oku ;)
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 63/63 |< << < 60 61 62 63
Kana RSS (Forum)Reply
Rozmowy w T³oku ;)
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/11/2015 17:51
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33237
No w³a¶nie i jeste¶ na g³odzie mineralnymSmile

To straszneSmile

Lepiej pos³uchaj: https://www.youtube.com/watch?v=dC5Qt1nAtuU zanim wyjedzieszSmileSmile jasnowidza AronaSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/11/2015 17:51
Re: Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post0000

Channeling - Sanaya Roman, Duane Packer

Channeling to pierwszy na wiecie podrcznik opisujcy metody nawizywania kontaktu z wyszymi formami wiadomoci w celu otrzymywania konkretnych i praktycznych przekazw. W oparciu o dowiadczenia wielu osb nie tylko kompleksowo wyjania ten proces, ale rwnie pozwala opanowa go kademu, kto tego pragnie.
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 08/11/2015 20:08
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33238
Ta..........na g³odzie........

Mi s± potrzebne odpowiednie buty dla mojej Frau, a nie woda mineralna.
Te buty nie s± w ogóle moim obowi±zkiem ani w mojej gestii, no ale skoro jej rodzina siê tym jako¶ nie bardzo interesuje, to ja co¶ tu siê staram wymy¶liæ.
Buty ju¿ mam, tylko obmy¶lam co zrobiæ aby mia³y mniejszy po¶lizg na kaflach w ³azience.

I to s± moje problemy na dzi¶, jak na razie najwa¿niejsze.
Moje dobro jest ¶ci¶le zwi±zane z dobrem mojej podopiecznej.
Ale gdyby nawet nie, to i tak je¶li by³oby to mo¿liwe, to zapewni³abym tej osobie mój bezp³atny i bezinteresowny serwis us³ugowy, bo b. cierpi ta kobieta Smile

Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4348
Wsparcie: 4348

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/11/2015 06:49
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33239
quote
Ta..........na g³odzie.......


Smile A moja Etka od urodzenia jest na g³odzie .
Ma ju¿ osiem i pó³ roku i ani razu nie by³a najedzon± .Smile
Kupi³em jej karmê dietetyczn± , aby j± odchudziæ . Dajê jej surow± marchewkê , któr± wsuwa jak królik .
Efekt jest taki , ¿e sam przy niej - jeszcze wprawdzie nie za du¿o , ale jednak - przyty³em .Smile
Mam na jej punkcie hopla , a ona to wykorzystuje jak mo¿e .
¯a³ujê , ¿e psy tak krótko ¿yj± , bo chêtnie da³bym jej ¿ycie wieczne ...SmileSmile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/11/2015 11:01
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33240
Chyba ka¿dy pies jest ¿ar³oczny je¶li ma okazjê siê nawcinaæ Smile

Kotka mojej córki ma zawsze pe³ne michy jedzenia, a i tak chodzi do ogrodu polowaæ na myszy, ptaki, jaszczurki.
Raz nawet zagryz³a padalca, którego chcieli¶my jej odebraæ, ale nie da³a, uciek³a z nim i go po¿ar³a Smile

A mówi siê, ¿e zwierzêta zabijaj± z g³odu...to nieprawda.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/11/2015 11:29
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33248
W w polityce znowu najwa¿niejsze sprawy, krzy¿e na Krakowskim, pomniki, wrak.
Jaki¶ czas by³ spokój, a teraz znowu mamy powtórkê z rozrywki po objêciu rz±dów przez PIS Smile

My¶la³am ¿e zajm± siê aferami, z³odziejami z rz±du, ró¿nej ma¶ci szkodnikami którzy rozgrabiali Polskê.
A tu cisza, tylko krzy¿e i pomniki smoleñskie.

Chocia¿ tyle ¿e nie by³am na wyborach i nie przy³o¿y³am rêki do tej szopki Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/11/2015 19:19
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33249
Wszystko w swoim czasie, wziêli siê za Trybuna³ Konstytucyjny i d±¿± do w³adzy absolutnej, co nie jest z³e, bo z nami Polakami inaczej siê nie da..Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4348
Wsparcie: 4348

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/11/2015 19:43
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33250
Smile W³adzy wydaje siê , ¿e rz±dzi , a spo³eczeñstwu ,
, ¿e jest przez w³adzê , któr± wybra³o rz±dzone .
I tak leci u³udny kabarecik .Smile
Umiesz liczyæ ? Licz na siebie ...Smile
Edytowa: 16/11/2015 14:49
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 16/11/2015 09:20
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33253
Iluminaci – prawdziwe ¼ród³o terroryzmu

Nie dajcie siê zwie¶æ iluzji, ¿e nasz± cywilizacjê atakuj± zgraje islamskich faszystów, a globalne elity maj± nas przed nimi uchroniæ. Prawdziwi terrory¶ci steruj± wydarzeniami w zaciszu gabinetów pos³uguj±c siê s³u¿bami specjalnymi i marionetkowymi politykami. Historia sponsorowanego przez rz±d terroryzmu jest stara jak ¶wiat. Ludzie rz±dz±cy zza kurtyny robili to nie raz i nie zawahaj± siê zrobiæ tego ponownie, licz±c na to, ¿e nikt siê nie zainteresuje i nie bêdzie zadawa³ niewygodnych pytañ. A jest to dla nich bardzo skuteczna metoda dla osi±gania ich celów.

Najbardziej znan± metod± osi±gania celów politycznych iluminatów by³y i s± “operacje pod fa³szyw± flag±” (False Flag Operations), które dawa³y zawsze wygodny pretekst do wywo³ywania kolejnych wojen oraz do wprowadzania okre¶lonych aktów prawnych ograniczaj±cych prawa obywatelskie i zwiêkszaj±cych w³adzê biurokratycznych i militarnych instytucji pañstwa. Takich zabiegów agencje rz±dowe m.in. amerykañskie dokonywa³y ju¿ nie jeden raz.

Operacje sponsorowanego, rz±dowego terroryzmu maj± wygl±daæ na operacje wykonane przez wrogie si³y, gdy w rzeczywisto¶ci dokonuj± ich przedstawiciele np. w³asnej armii. False flag operations – angielska nazwa (operacje pod fa³szyw± flag±) wziê³a siê zapewne jeszcze z czasów walk na morzu, lub zachowania piratów, którzy wywieszali na masztach przyjazne flagi, by w ostatnim momencie zmieniæ je na trupi± czaszkê i zaatakowaæ zaskoczonego tym faktem wroga. Takich samych metod u¿ywano tak¿e pó¼niej w marynarce i lotnictwie, uciekaj±c siê do podstêpu i przemalowuj±c w³asne znaki identyfikacyjne na kolory wroga tak, by niepostrze¿enie przedostaæ siê na jego terytorium i tam dokonaæ niespodziewanegoataku lub aktu dywersji.

Z naszej w³asnej historii doskonale pamiêtamy pewien fakt – pretekstem do niemieckiego ataku na Polskê by³ rzekomy atak Polskich ¿o³nierzy na niemieck± radiostacjê w Gliwicach. Ta od samego pocz±tku zaplanowana przez Niemców prowokacja nosi³a kryptonim „Operacji Himmler”. Fakt zorganizowania ca³ej akcji przez Niemców wyszed³ na jaw dopiero w czasie procesu norymberskiego. Jest to typowy i bardzo znany przyk³ad w³a¶nie operacji „pod fa³szyw± flag±”.


Nieco na innej zasadzie oparto operacjê specjalna zwan± incydentem w Zatoce Tonkijskiej z 1964 r. By³a ona pretekstem przyst±pienia Stanów Zjednoczonych do wojny w Wietnamie. Otwarty konflikt pomiêdzy USA i Wietnamem Pó³nocnym rozpocz±³ siê 5 sierpnia 1964 r., gdy lotnictwo strategiczne Stanów Zjednoczonych rozpoczê³o zmasowane lotnicze bombardowanie terytorium Demokratycznej Republiki Wietnamu. Powodem reakcji amerykañskich wojsk by³o oficjalne wyja¶nienie, ¿e w nocy z 2 na 3 sierpnia trzy kutry torpedowe DRW zaatakowa³y amerykañski niszczyciel „Maddox”, ponoæ ju¿ na otwartym morzu. W 1999 r. – po up³ywie 35 lat – odtajnione zosta³y przez USA akta i dokumenty wojskowe, dotycz±ce tego¿ incydentu i nawet dowódca okrêtu „Maddox” oraz wysocy urzêdnicy Departamentu Stanu i CIA wyja¶nili, ¿e ¿adnego incydentu nie by³o! Wszystko zosta³o wymy¶lone na u¿ytek propagandowy ju¿ po przygotowaniu siê do wojny przez USA! No – jedynie dziêkowaæ losowi nale¿y w tym przypadku, ¿e tajne s³u¿by nie zdecydowa³y siê faktycznie sami zatopiæ swojego w³asnego statku z w³asnymi obywatelami, a zatem nikt nie ucierpia³…Ale marna to pociecha, bo ile milionów ludzi zginê³o podczas wywo³anej przez to wojny…


S³ynne podpalenie Reichstagu tak¿e jest przyk³adem tego typu dzia³añ. Sam Goering zaj±³ siê planem pod³o¿enia ognia pod budynek niemieckiego parlamentu. Nastêpnie winê zrzucono na upo¶ledzonego umys³owo m³odego cz³owieka, którego skazano w pokazowym procesie. Podpalenie parlamentu wywo³a³o odpowiednie nastroje w¶ród niemieckich obywateli, które podsycane przez propagandê, pozwoli³y Hitlerowi przeforsowaæ ustawy daj±ce mu praktycznie pe³niê w³adzy w pañstwie – a to w³a¶nie by³o mu potrzebne. Czy zatem nie dziwi was fakt, ¿e ustawy przeforsowane wówczas w nazistowskich Niemczech w swej wymowie by³y bardzo podobne do wprowadzonej przez G. W. Bush’a ustawy “Patriot Act” po atakach na World Trade Center, a tak¿e do brytyjskich “Terrorist Acts”?. To naprawdê sprawdzony i wypróbowany schemat dzia³añ, zmierzaj±cy do ustanowienia kolejnejdyktatury, tym razem ¶wiatowej.

W Stanach Zjednoczonych bêd±cych siedliskiem iluminatów mo¿na wymieniæ kilka takich operacji, o których mo¿na by³o siê dowiedzieæ dopiero po wielu latach, gdy przedawni³a siê w stosunku do nich klauzula „tajne” uniemo¿liwiaj±ca wcze¶niejszy wgl±d w dokumenty. Bardzo znana swego czasu by³a sprawa amerykañsko-brytyjskiej operacji „Ajax”, o której pisa³ The Guardian w 2003 roku. Dotyczy³a ona obalenia w roku 1953 pierwszego demokratycznego rz±du Iranu, na którego czele sta³ ówcze¶nie prezydent – Mohammed Mossadek. Chodzi³o o ropê naftow± – Mossadek stwierdzi³, ¿e Iran powinien zacz±æ osi±gaæ jakie¶ profity z wydobywanej na ich terytorium przez Brytyjczyków praktycznie za bezcen ropy naftowej i w konsekwencji nie zgodzi³ siê na dalszy wydobywczy monopol ówczesnego BP (British Petrol). Na to Brytyjczycy nie mogli pozwoliæ, wiêc rozpoczêto akcje s³u¿b specjalnych. Rozpêtano akcjê dezinformacyjn± w Irañskich mediach, która wini³a w³a¶nie Prezydenta za szereg terrorystycznych „ataków” w rzeczywisto¶ci przeprowadzanych przez CIA oraz brytyjskie MI6. Na ulicach Teheranu rozrzucono propagandowe ulotki informuj±ce o ogólnym niezadowoleniu z terrorystycznych rz±dów Prezydenta Mossadeka, podburzano do buntu i sprowokowano zamieszki w czasie których zginê³o oko³o 300 osób. W rezultacie zainscenizowanego “przewrotu”, prezydent Muhammed zosta³ odsuniêty, a w³adzê obj±³ szwagier wspó³pracuj±cego z CIA genera³a, którego dyktatorski re¿im przez nastêpne 20 lat utrzymywany si³± i przemoc± na narodzie irañskim, w olbrzymiej czê¶ci sponsorowany by³ przez amerykañskie i brytyjskie s³u¿by specjalne. Widzicie ju¿ w jak prosty sposób “za³atwiani” s± ci wszyscy, którzy przeciwstawiaj± siê interesom iluminatów.

Bardziej szokuj±cym przyk³adem terrorystycznej dzia³alno¶ci rz±dów s± operacje pod wspólnym kryptonimem „Gladio”, w których mniej wiêcej od 1959 roku poprzebierane za terrorystów tajne si³y NATO dokonywa³y prowokacji i zamachów bombowych praktycznie na ca³ym ¶wiecie! W oficjalnych dokumentach mo¿emy przeczytaæ, ¿e celami “zamachowców” by³y m.in. poci±gi, autobusy miejskie, szko³y i szkolne autobusy…Tak, tak widok zabitych dzieci by³ bardzo korzystny, gdy¿ zszokowana opinia publiczna pozwala³a siê tym samym ³atwiej manipulowaæ.


Jedn± z najstraszniejszych akcji owych tajnych grup NATO by³ atak bombowy w 1980 roku na Boloñski dworzec kolejowy. Zginê³o wtedy 95 osób, a ponad 200 osób zosta³o rannych. Fakty mówi± jasno: za tê tragediê nie byli odpowiedzialni ani ¿adni neo-faszy¶ci, ani lewicowe Czerwone Brygady, tylko rz±dy pañstw nale¿±cych do NATO, które z premedytacj± prowadzi³y takie operacje w celu manipulowania opini± publiczn±, a co za tym idzie wewnêtrzn± polityk± poszczególnych pañstw. Przera¿aj±ce, ale niestety prawdziwe. Sprawa wysz³a na jaw dziêki premierowi W³och Giulio Andreottiemu, który ujawni³ fakty dotycz±ce rzekomych “terrorystów”. Po ich ujawnieniu nawet Parlament Europejski wystosowa³ wtedy specjaln± rezolucjê potêpiaj±c± takie dzia³ania, w której wzywa³ do indywidualnych ¶ledztw w ka¿dym z pañstw struktur NATO. Niestety wiêkszo¶æ pañstw wraz z USA na czele przyjê³a taktykê ca³kowitego milczenia.

I tak oto przechodzimy do s³ynnych “zamachów terrorystycznych” z 11 wrze¶nia 2001 roku. Przypomnijmy sobie kilka faktów: wyra¼ne ¶lady wybuchów na poszczególnych piêtrach oraz zeznania ¶wiadków o licznych eksplozjach tu¿ przed zawaleniem siê wie¿ (³adunki wybuchowe maj±ce wyburzyæ w kontrolowany sposób obie konstrukcje), zawalenie siê z niewiadomych przyczyn WTC 7 – budynku, w który nie uderzy³ ¿aden z samolotów (centrum dowodzenia akcj±?), brak ¶ladu samolotu, który rzekomo uderzy³ w Pentagon, brak jakiegokolwiek nagrania z tego miejsca naszpikowanego kamerami (wszystkie skonfiskowane przez tajne s³u¿by), jakikolwiek brak reakcji Si³ Powietrznych USA pomimo istnienia odpowiednich procedur, czê¶æ rzekomych terrorystów-zamachowców okaza³o siê ¿yæ i mieæ dobrze…Wystarczy? No to jeszcze dodajmy, ¿e w przeddzieñ zamachów, George Bush Sr. jad³ ¶niadanie z bratem Bin Ladena, a sam Osama Bin Laden bêd±cy g³ównym straszakiem wojny z terroryzmem od lat pracowa³ dla CIA pod nazwiskiem Tim Osman (przys³u¿y³ siê USA kiedy ZSRR zaatakowa³ Afganistan). Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e jego rodzina ma bliskie osobiste i finansowe powi±zania z Bushami. Firma Bin Laden Construction zbudowa³a 100% wojskowych baz amerykañskich na Bliskim Wschodzie i bra³a te¿ udzia³ w budowie World Trade Center. Rodziny Bushów i Bin Ladenów nawet wakacje spêdza³y wspólnie.


Tak wiêc na pewno nigdy nikt go nie z³apie, a s± nawet informacje, ¿e zmar³ on z powodu niewydolno¶ci nerek w okresie ataków z 11 wrze¶nia… Ca³a ta fikcyjna “Wojna z terroryzmem” ma na celu stworzenie nowego przeciwnika, bo wraz z Murem Berliñskim upad³ komunizm, (co zapewne tak¿e by³o manipulacj±) i trzeba by³o wytworzyæ nowego przeciwnika. Terroryzm jest kolejnym straszyd³em. Iluminatom zale¿a³o na wywo³aniu fikcyjnego zagro¿enia, niezbêdnego do przeforsowania ustaw i praw których nie uda³oby siê wdro¿yæ w czasie wzglêdnego pokoju. Rz±dz±cy nami zawsze potrzebuj± wroga, prawdziwego lub fikcyjnego.

Miko³aj Rozbicki
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/12/2015 18:48
Re: Rozmowy w T³oku ;)
#post33302
Wszystkiego wszystkim co najpiekniejsze zycze w nowym 2016 Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 63/63 |< << < 60 61 62 63

Panel usera

Witaj Go
IP: 3.238.204.31

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com