Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Ca³a prawda > Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/2 1 2 >
Kana RSS (Forum)Reply
Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
AutorTre
KluSeX
Seeker
Avatar

Postw: 8
Wsparcie: 11

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 16:59
Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2438
Ju¿ w tê noc z wtorku na ¶rodê, na terenie Azji, nast±pi najd³u¿sze w ca³ym XXI wieku zaæmienie S³oñca. Maksymalny czas trwania fazy ca³kowitej, w której tarcza S³oñca jest ca³kowicie schowana za Ksiê¿ycem, potrwa a¿ 6 minut i 38.8 sekundy. Co ciekawe, niedawno mieli¶my zaæmienie ksiê¿yca, a lada dzieñ bêdzie kolejne. W ciagu 30 dni mamy a¿ 3 zaæmienia, z czego jedne bardzo d³ugie

Choæ jest to niesamowite do¶wiadczenie, ogólny odbiór faktu ca³kowitego zaæmienia S³oñca nie musi do koñca byæ pozytywny. Poni¿ej przytaczam list, który dosta³em od znajomego, który dosta³ go od znajomego z Art of Living, z wra¿eniami Ravi Shankara na temat zbli¿aj±cego siê zaæmienia, a poni¿ej mój komentarz do tego listu:

[cytat z listu]

W tym miesi±cu s± 3 zaæmienia, 1-sze (Chandra grahan – czyli ksiê¿ycowe) 7 lipca, 2-gie (surya grahan czyli s³oneczne ) 22 lipca oraz 3-cie (chandra grahan - ksiê¿ycowe) 6 sierpnia. To jest rzadkie zjawisko i w historii zapowiada³o krytyczne wydarzenia. Sta³o siê to tu¿ przed wojn± Mahabharata, a nastêpnie 36 lat po wojnie Mahabharata tj. gdy Dwarka. czê¶ci po³udniowej, Mezopotamii, sumeryjska cywilizacja zosta³y zanurzone pod wod±. Odniesienie do arki Noego jest do tej samej powodzi tj. oko³o 5000lat wcze¶niej.

Zjawisko to wystêpowa³o nastêpnie tu¿ przed 1 wojn± ¶wiatow±, a nastêpnie tu¿ przed 2 wojn± ¶wiatow±. Ravi Shankar mówi, ¿e jest to krytyczne i mo¿e prowadziæ do powa¿nych wstrz±sów i / lub czego¶ bardzo transformuj±cego.

Ravi pokazywa³ film (zrobiony przez Art of Living) na ten temat na Wêgrzech, Szwecji i teraz Norwegii. Do tej pory odpowiada³ na pytanie, *Czy 2/3 ludzko¶ci zginie mówi±c Nie. Dzi¶ wieczór po raz pierwszy w Grand Central Hotel, powiedzia³, ¿e 1/3 ludzi na tej planecie bêdzie dotkniêta po tych 3 zaæmieniach. On ci±gle podkre¶la medytacjê.

Na pytanie "Czy nic nie mo¿na zrobiæ na ten temat?" powiedzia³ "ju¿ to robimy" On nieustannie podkre¶la medytacjê.

Wczoraj prowadzi³ 3 niesamowicie potê¿ne medytacje w Szwecji, dzi¶ prowadzi³ 2 odlotowe (dos³ownie) medytacje tutaj. Jak dni mijaj± bêdzie On prowadzi³ coraz wiêcej medytacji do 7 lipca, a nastêpnie 6 sierpnia. Ci w medytacji mog± unikn±æ skutków.

Ravi Shankar powiedzia³ równie¿ , ¿eby ¶piewaæ ¶wiête pie¶ni i modliæ siê w dni gdy jest zaæmienie aby unikn±æ skutków. Proszê poinformujcie wszystkich wokó³, ¿eby robili medytacjê, a tak¿e ¶piewali w dni zaæmienia

[koniec listu]

Ostatni fragment tego listu celowo wyt³u¶ci³em. Dlaczego s±dzê, ¿e mo¿e to byæ wa¿ne? Pos³uchajcie:

W 2000 roku, po szaleñczej je¼dzie wraz z grup± przyjació³ dojechali¶my nad Balaton, gdzie po raz pierwszy w ¿yciu do¶wiadczy³em pe³nego zaæmienia S³oñca. Do¶wiadczenie by³o niesamowite, choæ wizja któr± otrzyma³em przerazi³a mnie. Zobaczy³em wielkiego, czarnego demona, który lecia³ w moim (¶wiata) kierunku nad oceanem, zamieniaj±c go w morze ognia...mia³em wra¼enie, jakby co¶ z³ego zosta³o wpuszczone na Ziemiê, lub kto¶... wtedy siê zdziwi³em, bo oczekiwa³em jaki¶ fajnych mistycznych wizji.

Zawsze my¶la³em, ¿e zaæmienie S³oñca jest czym¶ pozytywnym. Jednak kilka lat pó¼niej natrafi³em w internecie na seriê artyku³ów tycz±cych siê tamtego zaæmienia, wyja¶niaj±cych, ¿e jest wrêcz przeciwnie. Czas zaæmienia to ten czas, w którym Ciemno¶æ ujawnia siê w ¶wietle dnia. Przys³oniêcie tarczy S³oñca cieniem Ksiê¿yca otwiera wrota z³u, ciemno¶ci...na kilka minut, ale zawsze. Nie muszê chyba mówiæ, jak bardzo siê zdziwi³em czytaj±c to, bo potwierdzi³o to moj± wizje z momentu zaæmienia w roku 2000. Wszyscy pamiêtamy, co siê wydarzy³o w parê lat po tym zaæmieniu: wybór Dablju Busha na prezydenta USA, wyburzenie WTC i globalna wojna z terroryzmem, wybuch 2 wojen, ataki terrorystyczne, strasznie ca³ej planety globalnym ociepleniem, a teraz wirusem grypy. Do tego klimat oszala³...¶wiat siê zmieni³, na gorsze.

Tym razem nie do¶æ, ¿e zaæmienie ca³kowite S³oñca bêdzie baaardzo d³ugie, do tego przejdzie nad najwiêkszymi krajami ¶wiata – Chiny, Indie, które nied³ugo mog± zdetronizowaæ USA na tronie w³adców planety Ziemia. Dodatkowe dwa towarzysz±ce zaæmienia Ksiê¿yca potêguj± moc tego wydarzenia.

Czy wydarzenie to bêdzie mia³o jakikolwiek wp³yw na nasze ¿ycie i ca³± planetê dowiemy siê za jaki¶ czas. Jednak ju¿ teraz zachêcam do po¶wiêcenia chwili czasu w wtorkowy wieczór i ¶rodowy poranek na krótk± medytacjê czy modlitwê o pokój, mi³o¶æ i bezpieczeñstwo dla ka¿dego z nas i ca³ej planety. Na pewno to nie zaszkodzi Smile, a lepiej chuchaæ na zimne...

Pas zaæmienia ca³kowitego przebiega przez Indie, Nepal, Bangladesz, Birmê, Chiny, Morze Chiñskie, po³udniow± Japoniê i Ocean Spokojny. Fazy czê¶ciowego zaæmienia bêdzie mo¿na podziwiaæ z ca³ej po³udniowo-wschodniej Azji i du¿ej czê¶ci Oceanu Spokojnego.

Zaæmienie rozpocznie siê 22 lipca o godzinie 2:53 naszego czasu w zatoce Khambhat w Indiach, a zakoñczy o 6:18 na Oceanie Spokojnym. Transmisja na ¿ywo na www.zacmienie2009.pl
Edytowa: 21/07/2009 17:06
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 16:59
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post0000

Przekazy Wyszego Kosmicznego Rozumu Tom I

Niniejsza ksika to m.in. zbir aktualnych przekazw (z lat 2004-2007) kilkudziesiciu osb, w ktrych Nauczyciele Wyszego Kosmicznego Rozumu (Anioowie, Mistrzowie Wniebowstpieni, Wysze Hierarchie Ducha Mioci i sam Bg - Stwrca) udzielaj odpowiedzi na zadawane im pytania, wskazuj drogi ratunku, rozwoju i wyniesienia kadego czowieka, caej ludzkoci do Wyszych Wymiarw Kosmicznej Czasoprzestrzeni i wiadomoci Chrystusowej.
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 18:14
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2439
No to ja na pewno bêdê medytowaæ. Trzeba byæ dobrej my¶li. Czasami mam wahania oceny sytuacji bo du¿o jest przes³anek o tym, ¿e bêd± katastrofy i straszne rzeczy ale czasem mi co¶ mówi, ¿eby siê tym tak nie przejmowaæ i zaj±æ siê innymi sprawami. Ale bardzo ciekawe to co napisa³e¶ =)
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 18:14
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2440
No to ja na pewno bêdê medytowaæ. Trzeba byæ dobrej my¶li. Czasami mam wahania oceny sytuacji bo du¿o jest przes³anek o tym, ¿e bêd± katastrofy i straszne rzeczy ale czasem mi co¶ mówi, ¿eby siê tym tak nie przejmowaæ i zaj±æ siê innymi sprawami. Ale bardzo ciekawe to co napisa³e¶ =)

*przypadkiem da³em dwa takie same posty...jak kto¶ mo¿e to do usuniêcia =P
Edytowa: 21/07/2009 18:16
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 18:23
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2441
quote
To jest rzadkie zjawisko i w historii zapowiada³o krytyczne wydarzenia.

Zjawisko to wystêpowa³o nastêpnie tu¿ przed 1 wojn± ¶wiatow±, a nastêpnie tu¿ przed 2 wojn± ¶wiatow±.No to chyba nie takie rzadkie... jak je tu obrazuj±.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 18:52
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2442
No to mo¿e nam siê da nak³oniæ Was i naszego kochanego Misia, do wspólnej medytacji by w tym czasie stworzyæ prawdziw± tarczê nad nasz± ziemi±, to nie ¿arty, bo nie ma przypadków, jak w komputerze...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 18:53
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2443
a kto to jest Mi¶?
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 20:20
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2446
Zg³osi³ siê na blogu.
Mam propozycjê by pomiêdzy 2-g± a 7-m±, kto chce i mo¿e, niech stworzy w umy¶le tarczê /nie militarn±/ z lustra ponad ziemi± tak by mentalnie odbijaæ promienie s³oñca jak od aury ziemi, by nie mogli l±dowaæ i tworzyæ hologramów jak to by³o w 2000-m roku, a szykuj± siê do portali azjatyckich, podobnych do tego najwiêkszego, na bliskim wschodzie...
Kochajmy wtedy jaszczury, jako nasze praszczurt, ale nie pozwólmy dzia³aæ z 4- wymiaru i straszyæ potem ludzi..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 20:58
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2448
Dlaczego odbijaæ promienie s³oneczne? Nie zachwieje to równowagi? Bo to chyba chodzi o to, ¿eby podczas zaæmienia nie mia³y dostêpu do naszej planety ¿adne ciemne moce. Czyli nie lepiej wizualizowaæ sobie nasz± kochan± Ziemiê w z³otej aurze, której nie przenika ¿adna ciemno¶æ, zamiast odbijaæ promienie s³oneczne? Pozdrawiam Szaleniec.

PS. Je¿eli co¶ namiesza³em to niech kto¶ na¶wietli sprawê jak trzeba.


Edytowa: 21/07/2009 22:51
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
pkmodern
wierzak
Avatar

Postw: 98
Wsparcie: 98

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 21:25
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2449
Dziwne rzeczy dziej± siê w kosmosie i nale¿y siê do tego dobrze przygotowaæ.
Jowisz po raz kolejny nas uratowa³!!!: http://www.tvn24.pl/-1,1610887,0,1,cos-uderzylo-w-jowisza-dziura-wielkosci-ziemi,wiadomosc.html
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 21/07/2009 21:47
Re: Zaæmienie S³oñca - lipiec 2009 - nadzieja czy zagro¿enie
#post2450
Prêdzej bym powiedzia³, ¿e kto¶ komu¶ rozpieprzy³ bazê lub koloniê za pomoc± jakiej¶ nie znanej nam techniki ni¿, ¿e co¶ w niego uderzy³o. Gdyby lecia³a jaka¶ wielka kometa to wielu ludzi zaobserwowa³o by j± wcze¶niej przez teleskopy zanim by uderzy³a, a nic takiego chyba nie nast±pi³o. Zatem ja stawiam na jakie¶ kosmiczne porachunki...
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/2 1 2 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com