Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Nowa Energia - warsztaty aktywacji prawej pó³kuli mózgu w Lublinie
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 2/2 < 1 2
Kana RSS (Forum)Reply
Nowa Energia - warsztaty aktywacji prawej pó³kuli mózgu w Lublinie
AutorTre
Alexa
Stay user
Avatar

Postw: 142
Wsparcie: 142

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 15/10/2012 21:03
Re: Nowa Energia - warsztaty aktywacji prawej pó³kuli mózgu w Lublinie
#post25100
Nauc zyc i e l e Nowe j Ene rgi i
£ a t w o , p r o s t o i p r z y j e m n i e

Smutek z utraty
Seria „Mistrz i uczeñ”
Id±c drog± Mistrz napotyka swego ucznia siedz±cego na poboczu w zatroskanym nastroju.
Podchodz±c do niego Mistrz g³adzi jego czuprynê pytaj±c:
- Co siê sta³o uczniu?
- Na to uczeñ nie podnosz±c wzroku odpowiada ze smutkiem:
- W³a¶nie siê dowiedzia³em ze str±ci³em prace w gospodzie, bo przeoczy³em parê ma³ych kwestii zwi±zanych z moimi obowi±zkami.
- Na to Mistrz z pe³nym wspó³czuciem odrzeka:
- Kochany uczniu, ze strata jest jak z nowa szansa, która sam sobie da³e¶ by ewaluowaæ w swej kreacji. Tak sobie pomy¶l jak by to by³o cale ¿ycie pracowaæ w tej gospodzie, nie pozna³by¶ na co tak naprawdê ciê staæ, co móg³by¶ poznaæ i jaka sta³by¶ siê dla siebie legenda.
- Ale mistrzu co ja teraz mam robiæ? – z ¿alem pyta uczeñ.
- Jak to co? He he teraz mo¿esz robiæ wszystko, przecie¿ ju¿ nie ma co ciê w tym hamowaæ. Jeste¶ Wolny i teraz mo¿esz robiæ wszystko, czego dusza zapragnie.
- Ale jak? – pyta uczeñ.
- Po prostu co¶ wybierz, co¶ co w sercu ci gra, a pop³yniesz w swej kreacji. – i mistrz ruszy³ dalej, bo tak w³a¶nie wybra³.
Tego dnia uczeñ ju¿ nie by³ smutny i zrozumia³ jaki dar sobie da³, by móg³ byæ wolny i wybraæ cokolwiek zechce.
„Gdy co¶ tracisz, nie oznacza to koniec twego istnienia, wrêcz przeciwnie dajesz sobie szanse by wzrosn±æ w swej kuracji i do¶wiadczyæ to co tak naprawdê czujesz.”
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/10/2012 21:03
Re: Re: Nowa Energia - warsztaty aktywacji prawej pó³kuli mózgu w Lublinie
#post0000

Odwane Dusze

Czy planujemy swoje ycie przed przyjciem na wiat? Czy to moliwe, e odpowied na odwieczne pytania: "Dlaczego ze rzeczy przytrafiaj si dobrym ludziom?" lub "Dlaczego ja?" maj swoje rdo w penym mioci planowaniu zdarze i okolicznoci przed narodzinami? Czy to moliwe, e niektrzy z naszych drczycieli to osoby obdarzajce nas najwiksz mioci? Czy wreszcie to moliwe, e takie rzeczy nie zdarzaj si tylko po to bymy cierpieli, ale raczej su rozwojowi duchowemu?
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/10/2012 21:35
Re: Nowa Energia - warsztaty aktywacji prawej pó³kuli mózgu w Lublinie
#post25101
Droga Alekso.

To co wklei³a¶ czy sama skonstruowa³a¶, to jest fajne i ciekawe, ale proszê Ciê...............je¶li ju¿ co¶ piszesz, to staraj siê to pisaæ z jak najmniejsz± ilo¶ci± b³êdów.

Dla mnie ortografia jest bardzo wa¿na.
O stylu to ju¿ nawet nie chce mi siê wspominaæ.

Wiec je¶li chcesz byæ wiarygodna, to zwracaj uwagê na styl oraz ortografiê.

Teksty z b³êdami ortograficznymi czy stylistycznymi, traktujê raczej niepowa¿nie Smile

Traktujê to jako brak szacunku dla odbiorcy Smile

Tak czy owak, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 2/2 < 1 2

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.161.49.216

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com