Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Rytualny ubój zwierz±t.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/2 1 2 >
Kana RSS (Forum)Reply
Rytualny ubój zwierz±t.
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 16:34
Rytualny ubój zwierz±t.
#post25626
Czyli bez wcze¶niejszego og³uszania.
Co o tym my¶licie ?

Czy w imiê religii, takie bestialstwo jest w porz±dku ?

Chodzi o ¯ydów w Polsce.
Muzu³manie te¿ chyba maj± jakie¶ religijne wymogi pod tym wzglêdem, ale je¶li chodzi o Polskê, to jest ich tutaj malutka garstka, w przeciwieñstwie do ¯ydów, których wed³ug szacunków, jest kilka milionów.

Zapraszam do dyskusji.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 16:34
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post0000

Jam jest - cieka do Nowej Drogi - Waldemar Witkowski

Kim jeste? Skd pochodzisz? Dokd zmierzasz?

Czy znane s Ci te pytania? Czy szukasz samego siebie? Czy strasz si zrozumie sens wasnego istnienia tu na Ziemi?

Jeli nie, to od t ksik, gdy nie jest przeznaczona dla Ciebie. Szkoda Twojego czasu. yj dalej w narkotycznym upieniu, wsuchujc si w koysank nucon przez Matrixa, hipnotyzujcego wszystko i wszystkich wok siebie.
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 19:13
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25627
Ja tak na gor±co, Tamarku, to tylko iluzja wed³ug Ciebie, prawda ?

Je¶li moje cierpienie jest iluzj± z czym siê mogê ostatecznie zgodziæ, to nie wyra¿am zgody na iluzjê cierpienia zwierz±t, istot mniej ¶wiadomych od ludzi !
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 19:23
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25628
Dla mnie to mamienie oczu, zabójstwo to zabójstwo ka¿dej istoty ¿ywej, by³y i s± fa³szywe interpretacje, jak koszerne miêso, a wiêc nie ¶wini co jest takim samym drapie¿nikiem jak kot, nawet wtedy kiedy poluje w lesie na owady, nie pogardzi ¶cierwem, za tym kryj± siê ciemne wierzenia, ¿e cz³owiek i inni staj± siê tym co jedz±, a w zasadzie komórki...

Psychologia zbiera dane o wp³ywie narz±dów wszczepianych na delikwenta, wiêc gdy makro to i mikroorganizmy te¿ je maj±, a podobno chodzi o krew, dawne rytua³y nakazywa³y zas³aniaæ oczy i szybko podrzynaæ gard³o by nie popsuæ strachem krew, co¶ w tym by³o, wiedza tajemna, teraz ju¿ nie bardzo, mówi, ¿e pozostawiamy emanacje, nie tylko w fizyczne na innych, ale ich zapisy matrycy energetycznej w polu, a szczególnie w akcie seksualnym, mo¿e i sumujemy karmê...

Ale to wszystko wybiegi po to by siê na¿reæ bia³ka i siê poczuæ mocnym i w³adczym, nawet zwierzêta selekcjonuj± smaczniejsze i czy¶ciejsze ro¶lino¿erców...to temat rzeka, czy w ogóle musimy je¶æ?

Mamy d³ugie jelita oko³o 9m, a wiêc zbli¿one do ro¶lino¿erców, a nie krótkie jak u drapie¿ców..

Bia³ko zwierzêcia nie ma przygotowanych enzymów jak owoce, to bardzo utrudnia trawienie, st±d okrê¿nica czarna jak smo³a i truj±ca organizm..
To zaledwie kropla goryczy co do braci mniejszych...Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 20:02
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25629
Smile To smutny temat . My¶lê , ¿e zabijanie po to , by ¿yæ czy prze¿yæ i zabijanie dla upajania siê mordem to dwie ró¿ne rzeczy . Istnieje pojêcie ³añcucha pokarmowego , gdzie miêso¿ercy po¿eraj± ro¶lino¿erców , ale ich nie
morduj± . Lew zabija antylopê po to , by samemu móc ¿yæ i to jest usprawiedliwione , bo tak skonstruowany jest ¶wiat , w którym ¿yjemy . Ubój rytualny jest mo¿e w³a¶ciwy , ale tylko w oczach psychopatów. Oczywi¶cie zgadzam siê z tym , co napisa³a Tulsi Smile
Edytowa: 20/07/2013 20:38
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 21:44
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25631
No tak Lotus, mi tu nie chodzi o ³añcuch pokarmowy, ale o ¶wiadomo¶æ Ludzi.

Izraelici to ponoæ nasi starsi bracia w wierze.

W jakiej wierze ?

A¿ mi siê nie chce tego komentowaæ.....................
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 21:53
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25632
No tak , ale je¶li akceptujemy pojêcie reinkarnacji , to mo¿emy wywnioskowaæ , ¿e obecni Izraelici , niekoniecznie s± tymi samymi duszami , które zamieszkiwa³y te tereny 2000 lat temu . Gdy Lotus by³a w Polsce , to powiedzia³a nam , ¿e ka¿dy z nas by³ przy ukrzy¿owaniu Jezusa i ja jej oczywi¶cie wierzê . Dzisiaj jeste¶my Polakami i zamieszkujemy inne ni¿ kiedy¶ tereny.Smile
Edytowa: 20/07/2013 21:54
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 22:12
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25633
Lotus...............chrze¶cijan jest w tej chwili na ¶wiecie kilka miliardów.
Nie chce mi siê szperaæ w wiki, ale co¶ ko³o tego.

Czy te miliardy ludzi by³y przy ukrzy¿owaniu ?

Z ca³ym szacunkiem dla Twojej Lotus, ale w co¶ takiego trudno uwierzyæ !

I gdyby nawet ( hipotetycznie ) jakim¶ cudem tam by³ ka¿dy z nas, to i co z tego ?
Nadal mamy kultywowaæ barbarzyñskie praktyki podyktowane przez jakiego¶ plemiennego bo¿ka Jehowê ??? Smile

To¿ mamy XXI wiek !!!.......................


Ps. Wbrew temu co twierdzi Twoja Lotus, ja z ca³± pewno¶ci± nie by³am przy ukrzy¿owaniu Jezusa z prostej przyczyny, ¿e to jest tylko mit.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 22:21
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25634
Smile Nieprecyzyjnie siê wyrazi³em , bo pisz±c "ka¿dy z nas" mia³em na my¶li 80 - osobow± grupê , która towarzyszy³a Lotus , gdy ta by³a w Polsce 20 lat temu . Nie my¶la³em tu o uczestnikach tego forum . Sorry za przejêzyczenie .

quote
" Ps. Wbrew temu co twierdzi Twoja Lotus, ja z ca³± pewno¶ci± nie by³am przy ukrzy¿owaniu Jezusa z prostej przyczyny, ¿e to jest tylko mit. "


A ja z ca³± pewno¶ci± twierdzê , ¿e za du¿o czytasz , no ale to ju¿ nie mój problem .

SmileSmile
Edytowa: 20/07/2013 22:22
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/07/2013 22:47
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25635
Przygania³ sagan garnkowi................
Ty zapewne nic a nic prawie nie czytasz, mój drogi i kochany Lotusie Smile

Jeste¶ prawie ¿e nie gramotny, co widaæ po Twoich wpisach SmileSmile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/07/2013 07:16
Re: Rytualny ubój zwierz±t.
#post25637
Smile Tak Dana , rzeczywi¶cie prawie nic , a nic nie czytam , chocia¿ pewnie po raz który¶ tam powrócê wkrótce do wyk³adów , które zamieszcza³em równie¿ na tym forum . One za ka¿dym razem wydaj± siê byæ nieco innymi .
Patrzê raczej na to co przyci±gam , a potem sprawdzam czy to mnie kontroluje , a je¶li tak to staram siê te energie przemieniæ i zwolniæ . Tak w³a¶nie pracujê nad samym sob± .SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/2 1 2 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com