Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/7 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 22/09/2013 22:19
Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26441
Dzisiaj z rodzin± by³am w lesie.

Najpierw do¶æ daleko od mojego miasteczka.
Na Bukowinie.
Ty Tamar akurat wiesz gdzie to jest.
Pojechali¶my tam zbieraæ aroniê, jest tam jej zatrzêsienie Smile
Taka dzika plantacja, zaro¶niêta pokrzywami, ale aronii zebra³am ca³e wiaderko Smile

Ale nie o to chodzi.

Potem zjechali¶my ni¿ej, do lasu na grzyby.

Przemierzyli¶my las wzd³u¿ i wszerz, i co zauwa¿y³am: w porównaniu z latami wstecz, prawie porz±dek !

Na³azi³am siê naprawdê ile¶ kilometrów po tym lesie, i natknê³am siê tylko na dwie puszki po piwie Smile
A tak, ¿adnych ¶mieci które jeszcze kilka lat temu spotyka³am: jakie¶ butelki PET, pozosta³o¶ci po biwakach, czyli najró¿niejsze ¶mieci.

Nie rozpisuj±c siê, nasze okoliczne lasy s± coraz bardziej czyste !

Je¶li chodzi o grzyby: parê lat temu, te niejadalne prawie zawsze by³y pokopane, zdeptane, zniszczone, wdeptane w ziemiê.

Dzi¶ jest ju¿ inaczej, zdecydowanie !

Parê razy natknêli¶my siê na koloniê czerwonych muchomorów.

Widaæ by³o, ¿e tamtêdy przesz³o mnóstwo ludzi, bo widaæ by³o w poszyciu wydeptane ¶cie¿ki.
A jednak nikt ich nie tkn±³...............w porównaniu z jeszcze sytuacjami sprzed paru lat, gdzie ludzie kopniakami mia¿d¿yli te niejadalne , przepiêkne muchomory tylko dlatego, ¿e by³y niejadalne.

Choæ grzybiarzy wiêcej ni¿ grzybów, widzia³am ¿e te niejadalne s± ju¿ traktowane inaczej ni¿ kiedy¶.

To wielka dla mnie pociecha.

Ja nie wiem jak wygl±daj± lasy poza moim miejscem zamieszkania...................

Mam cich± nadziejê, ¿e podobnie.

Albo ¿e przynajmniej chocia¿ troszeczkê, sytuacja siê polepsza.

Szkoda ¿e nie wiem, jak wkleiæ zdjêcia tych piêknych muchomorów tutaj, nie umiem, bo nigdy nie wkleja³am tu zdjêæ, szkoda.............
A s± naprawdê bajkowe Smile

Jakie s± uwagi forumowiczów ?

Czy podobne do moich, czy Bo¿e broñ, przeciwne ?

Ps. Lotus, Ty mieszkasz w lubelskim gdzie jest du¿o lasów, jakie s± Twoje obserwacje, je¶li w ogóle tam bywasz, w tych swoich lasach ?

A reszta z Was ?

Jakie s± Wasze obserwacje, negatywne czy pozytywne ?

Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 22/09/2013 22:19
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post0000

Ziemia Zwiastunw witu - Barbara Marciniak

Wczorajszy dzie jest PRZESZOCI, a kadego dnia wraz ze wschodzcymi promieniami soca rodzi si nadzieja i nowe szanse... Kady Twj dzisiejszy wybr wpywa na ksztat naszego wsplnego jutra. Ziemia Zwiastunw witu zaprasza ci do kreowania wiata porozumienia, harmonii i prawdziwej przyjani midzy ludmi. wiata, w ktrym kady ma moliwo rozwoju i odkrycia Tajemnicy, ktr jest.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/09/2013 08:54
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26445
Ja te¿ by³em na swoich miejscach po je¿yny, bardzo je lubiê...Smile

Niestety zasta³em spalony kosz na ¶mieci..

Wydaje siê, ¿e ma to zwi±zek ze wzrastaj±c± ¶wiadomo¶ci± i liczb± bezrobotnychSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/09/2013 20:37
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26468
A wiecie ¿e w Norwegii nie wolno zbieraæ w lasach grzybów ?
Za zbieranie gro¿± bardzo wysokie mandaty.

Z kolei we W³oszech grzybiarze musz± wykupiæ specjaln± kartê, jak u nas wêdkarze.
Delete Edit Quote
 
Steven
Stay user
Avatar

Postw: 311
Wsparcie: 311

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/09/2013 22:11
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26473
Spokojnie biurokracja to polski sposób na wszystko. Je¶li braknie w kasie lub tylko taki pomysl podsuniesz to tym te¿ siê zajm± :-)
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/09/2013 07:02
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26477
quote
Ps. Lotus, Ty mieszkasz w lubelskim gdzie jest du¿o lasów, jakie s± Twoje obserwacje, je¶li w ogóle tam bywasz, w tych swoich lasach ?

Fajne jest Roztocze , gdzie jodu jest tyle co nad morzem , a w nim trójk±t Zwierzyniec-Krosnobród-Susiec jest wrêcz magiczny . Polecam .
Smile
Wystarczy wyjechaæ poza Lublin , by ¿yæ "innym ¶wiatem" . To zupe³nie inne powietrze .
Czêsto je¿d¿ê do Niedrzwicy , gdzie mamy niewielk± schedê po dziadkach . Le¿y w na³êczowskim korytarzu i wystarczy jeden dzieñ pobytu tam , by móc poczuæ siê o kilka lat m³odszym.Smile
Niedrzwica nosi³a podobno kiedy¶ nazwê Nied¼wiedzica i zaczerpniêto j± od tej Wielkiej , kosmicznej Smile Byæ mo¿e dlatego od dziecka ci±gnie mnie gdzie¶ tam w górê . I mam pod górê .... te¿ od dzieckaSmileSmile
Edytowa: 24/09/2013 07:22
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2013 12:49
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26734
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2013 12:56
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26736
No wreszcie siê pojawi³e¶ Przemku ze ¦lê¿y SmileSmile
Delete Edit Quote
 
pbcd
Szaleniec
Avatar

Postw: 1008
Wsparcie: 1010

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2013 13:17
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26743
Przylecia³em na miotle Smile a ¿e to stary model by³, to mi trochê zesz³o Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4262
Wsparcie: 4262

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2013 18:28
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26763
Smile To co poruszacie
w pewnym sensie jest istotne , bo jednak restauracja zniszczonego obrazu korzystnie wp³ywa na pod¶wiadomo¶æ . Jednak na t± chwilê najistotniejszym jest energetyczne odci±¿enie Gai
. Odci±¿enie poprzez wysy³anie jej ca³ej masy Mi³o¶ci , a przede wszystkim poprzez indywidualne oczyszczenie . Zreszt± jedno z drugim ¶ci¶le siê wi±¿e . Trzeba j± ci±gn±æ do góry , nie odwrotnie . Smile Wtedy Gaia bêdzie nam wszystkim naprawdê wdziêczna . Sugerujê równie¿ po³±czon± z wizualizacj± Wielk± Inwokacjê .

Z punktu ¦wiat³o¶ci w Umy¶le Boga
Niech ¶wiat³o sp³ywa na umys³y ludzi.
Niech ¦wiat³o¶æ zstêpuje na Ziemiê.

Z punktu Mi³o¶ci w Sercu Boga
Niech mi³o¶æ sp³ywa do serc ludzi.
Niech Chrystus powróci na Ziemiê.

Z o¶rodka, gdzie jest znana Wola Boga
Niech zamiar wiedzie ma³± wolê ludzi -
Zamiar, który znaj± Mistrzowie i któremu s³u¿±.

Z o¶rodka zwanego przez nas ras± ludzi,
Niech siê wy³oni Plan Mi³o¶ci i ¦wiat³a,
K³ad±c pieczêæ na wrotach, gdzie przebywa z³o.

Niech ¦wiat³o, Mi³o¶æ i Moc
przywróc± ten Plan na Ziemi.


quote
We wszystkich czasach my¶l±cy cz³owiek zwraca³ siê w pe³ni zaufania i nadziei od swego doczesnego ¶wiata ku wy¿szemu, transcendentnemu w za¶wiatach, by wyprosiæ wsparcie dla swego codzienengo ¿ycia. Odbywa³o siê to i odbywa te¿ dzisiaj poprzez rytua³y i modlitwy odpowiednie do danego systemu wiary, w którym siê porusza³ lub porusza.

Wielka Inwokacja to przywo³anie przed nas Wy¿szego, Transcendentnego, który nie przynale¿y do ¿adnej religii, lecz przekraczaj±c granice mo¿e mieæ znaczenie dla wszystkich ludzi.

Wielka Inwokacja u¿ywana jest w powy¿szej formie od po³owy XX stulecia na ca³ym ¶wiecie, przez coraz wiêksz± liczbê osób. Ludzko¶æ ukszta³towana chrze¶cijañsko ma nadziejê na powrót Chrystusa i w tej Inwokacji wyra¼nie u¿ywa Jego Imienia. Ludzie innych religii u¿ywaj± zamiast niego imion w³asnych zbawicieli, ku którym zwracaj± swe nadzieje, b±d¼ te¿ sformu³owania „Jeden Przychodz±cy“. Wszyscy czynimy to pomni faktu, ¿e transcendentny ¶wiat po drugiej stronie jest jedno¶ci±, która zmanifestowana wyra¿a siê w wielo¶ci.

Wielka Inwokacja mo¿e byæ odmawiana o ka¿dej porze dnia indywidualnie lub w grupach, wewnêtrznie lub te¿ na g³os. Wspieraj±co dzia³aæ mo¿e przy tym wyobra¿enie, ¿e jest siê czê¶ci± obejmuj±cej ca³y ¶wiat, przepe³nionej ¶wiat³em sieci, która opina nasz± kulê ziemsk±.

Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2013 19:35
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post26767
quote
Z punktu ¦wiat³o¶ci w Umy¶le Boga
Niech ¶wiat³o sp³ywa na umys³y ludzi.
Niech ¦wiat³o¶æ zstêpuje na Ziemiê.

Z punktu Mi³o¶ci w Sercu Boga
Niech mi³o¶æ sp³ywa do serc ludzi.
Niech Chrystus powróci na Ziemiê.

Z o¶rodka, gdzie jest znana Wola Boga
Niech zamiar wiedzie ma³± wolê ludzi -
Zamiar, który znaj± Mistrzowie i któremu s³u¿±.

Z o¶rodka zwanego przez nas ras± ludzi,
Niech siê wy³oni Plan Mi³o¶ci i ¦wiat³a,
K³ad±c pieczêæ na wrotach, gdzie przebywa z³o.

Niech ¦wiat³o, Mi³o¶æ i Moc
przywróc± ten Plan na Ziemi.


Piêkna ta inwokacja ...
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/7 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com