Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 7/7 |< < 4 5 6 7
Kana RSS (Forum)Reply
Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/10/2015 22:19
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post33184
Och, witaj Planetariuszu Smile

No nie wiem czy siê tak tu zaklimatyzowa³am, bo dopiero dzisiaj wróci³am z Niemiec po dwumiesiêcznym pobycie tam w pracy, st±d moja nieobecno¶æ na forum Smile
Trafi³am w dobre miejsce, nie wiem sama, czy mia³am tam lepiej ja, czy moja podopieczna.
Bo to wygl±da³o tak, ¿e ja opiekowa³am siê ni±, a w pewnym sensie ona mn±, bo ja te¿ jestem niepe³nosprawna pod wzglêdem jêzykowym.
Tak czy owak, i Ona i ja, jeste¶my zadowolone. Smile

Ps. Nie mia³am tam dostêpu do internetu.........
Edytowa: 23/10/2015 22:21
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/10/2015 22:19
Re: Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post0000

Zniknicie wszechwiata - Gary Renard

Zniknicie wszechwiata" to dokumentalny zapis 17 wizyt, jakie na przestrzeni 9 lat autorowi ksiki zoyli wniebowstpieni mistrzowie, bdcy w poprzednich wcieleniach uczniami Jezusa: w. Tadeuszem Jud i w.Tomaszem (autorem "Ewangelii wedug Tomasza", odnalezionej w 1945 r. w Egipcie).

Z przytoczonych rozmw wyania si fascynujco inny obraz rzeczywistoci ni ten, jaki widzimy; dowiadujemy si, w jaki sposb wszechwiat powsta i jak zniknie. Ksika jest idealnym wprowadzeniem do "Kursu cudw", uatwiajcym zrozumienie jego dualistycznej metafory.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/10/2015 14:22
Re: Gaja - Matka Ziemia - dba³o¶æ o ni±
#post33185
Witaj bracie.. to o Tobie:

Ludzie-Anio³y wcielaj± siê po¶ród zwyczajnej ludzko¶ci, aby ¿yæ na tej Ziemi, po¶ród zwyk³ych ludzi jako istoty „nie z tego ¶wiata”! Poczucie kosmicznego pochodzenia, niepasowania do ogó³u ludzi, wra¿enie przynale¿no¶ci do innego poziomu bytu, to zwykle bardzo proste oznaki anielskiej natury i jej inno¶ci. Anielskie dusze, dewaiczne natury s± w swej istocie bardzo ufne i prostolinijne, szczere a¿ do bólu i uczciwe i czêsto trudno im jest funkcjonowaæ w¶ród demonicznej, asurowej ludzko¶ci pe³nej fa³szu, ob³udy i rozmaitych intryg. Anio³y wcielone w ludzkie cia³a nie tworz± mocnych wiêzów z ziemskimi istotami ani z rzeczami, a suwerenno¶æ, niezale¿no¶æ i wyra¼na odmienno¶æ jest w nich bardzo wyra¼na. Anio³ idzie przez ziemskie ¿ycie nie ogl±daj±c siê wstecz i nie jest przywi±zany do tego, co przemija ani do tych, którzy odchodz±. Je¶li ludzka istota pokocha Anio³a z wzajemno¶ci±, mo¿e byæ pewna uczucia, ale jak odejdzie, to musi wiedzieæ, ¿e nie ma ju¿ powrotu, gdy¿ Anio³y nie wracaj± do przesz³o¶ci i nie bawi± siê w demoniczn± grê rozstañ i powrotów, jak± lubi± asurowi ludzie. Anielska natura spontanicznie popada w nastrój refleksji i zadumy w czasie wschodu i zachodu S³oñca oraz w czasie pe³ni Ksiê¿yca, które bardzo lubi ogl±daæ. Cz³owiek anielski zwykle od dzieciñstwa oddaje siê spontanicznej, prostej kontemplacji i unika miejsc oraz rzeczy sztucznych, nienaturalnych, a wybiera wszystko to, co naturalne i o¿ywione rêk± Stwórcy!Kto ma rozwiniêt± eteryczn± zdolno¶æ postrzegania, ten na czo³ach i d³oniach anielskich ludzi mo¿e widzieæ pewne subtelne znaki pokazuj±ce, w jakich niebiañskich hierarchiach umiejscowiona jest Dusza i jaka jest jej misja czy rola na tej Ziemi, w ludzkiej inkarnacji. Poczucie wa¿nego celu czy wznios³ej misji towarzyszy anielskim duszom ju¿ od dzieciñstwa i potrafi± z wielk± moc±, na przekór ziemskim przeciwno¶ciom skierowaæ siê ku swej duchowej aktywno¶ci. Ka¿da anielska osoba posiada na Ziemi swoje wcielone duchowe zwierzchnictwo, które rozpoznaje jako duchowego Mistrza czy Nauczyciela i którego trzyma siê wiernie w ca³ym biegu swojego ¿ycia. Budzenie siê anielskich dusz miewa miejsce zwykle w wieku 16-tu lub 25-ciu lat rozpoczêcia biegu ziemskiego wcielenia. Ludzie-Anio³y maj± naturalny wstrêt i niechêæ do wszelkich toksycznych i osza³amiaj±cych ¶rodków, jakich u¿ywaj± ludzie. W naturalny sposób wcielony anio³ek nie chce je¶æ miêsa ani piæ alkoholu, unika narkotyków i toksycznych leków, unika wielu ziemskich zwyczajów i zabobonów, które nie maj± oparcia w prawach i zasadach Niebiañskiego ¯ycia. Anielska osoba d±¿y do wznios³ych, idealistycznych sposobów ¿ycia i funkcjonowania i zwykle nie jest od dzieciñstwa rozumiana przez swoje otoczenie. Dziwi siê oszustwom, plotkom i ob³udnemu zak³amaniu ludzi, czuj±c, ¿e nie tak wedle praw natury nale¿y postêpowaæ. Jednocze¶nie jest osob±, która ¿yje w przyja¼ni ze zwierzêtami i ro¶linami, potrafi±c siê z nimi doskonale porozumiewaæ! Kiedy anielska osoba pozna siê na ludziach i ich biednych zwyczajach, bêdzie siê stara³a wyra¼nie podkre¶liæ sw± odmienno¶æ i przynale¿no¶æ do innego, wy¿szego ¶wiata, co bywa czêsto przyczyn± dramatycznych prze¿yæ.Wcielone anio³y nie bolej± specjalnie nad tymi, co odchodzi z ich ¿ycia ani nad tymi, co umieraj±, a ich uczciwo¶æ jest bardzo subtelna, tak, ¿e ludzie ziemscy podejrzewaj± boskie anielskie inkarnacje o brak uczuæ lub brak uczuæ wy¿szych, choæ w rzeczywisto¶ci Ludzie-Anio³y maj± jedynie Uczucia Wy¿sze. Dewata – osobowo¶æ anielska nie zna ani depresyjnych do³ków, ani stanów zazdro¶ci, zawi¶ci czy strachu, ani te¿ nie po¿±da zemsty z osobistych powodów, gdy¿ takich nie ma. Nie jest Cz³owiekiem-Anio³em kto¶, kto popada w depresje smutki, ¿al, przygnêbienia albo cierpi strasznie z powodu rozstania lub ¶mierci krewnych. Ludzie-Anio³y nie s± zwi±zane ze swoimi rodzinami poczuciem wiêzów pokrewieñstwa i maj± do tego ¶wiata i ludzko¶ci du¿y dystans, choæ w tym samym czasie równie¿ ogrom mi³osierdzia, wspó³czucie i ¿yczliwo¶æ. Czuj± prawa i zasady Niebios w naturalny sposób i nie obchodz± ich prawa ustanowione przez ludzkie bezprawie, a jedynie zasady Wszechducha, prawa Kosmosu, zasady objawione przez Pos³añców Niebios. Je¶li doznaj± zawodu na jakiej¶ osobie z tytu³u jej niesolidno¶ci, to szukaj± innej w miejsce skorumpowanego ogniwa, a w swych g³êbokich d±¿eniach i celach s± zawsze nieugiête, bohaterskie i waleczne. Ka¿dy Cz³owiek-Anio³ jest bohaterskim wojownikiem czy dzieln± wojowniczk± w ka¿dej s³usznej sprawie, a szczególnie w radykalnej obronie przyrody, wolno¶ci i praw cz³owieka, w têpieniu i obna¿aniu ob³udy, bezprawia czy korupcji. Zdolno¶æ do bohaterstwa i ekscentrycznych, radykalnych, bezkompromisowych wyst±pieñ to cechy Anio³a wcielonego w ludzkie cia³o.Anielska natura czuje te¿ spontaniczny wstrêt i niechêæ do obrzêdów i ceremonii ustanowionych przez ludzkie tradycje, z³e ¿±dze i szatañskie w³adze tego ¶wiata. Jako¶ pijackie imprezy czy pijackie ¶luby, albo grzebalne pogrzeby budz± niechêæ i anielska osoba naturalnie nie chce w nich uczestniczyæ, wiedz±c, ¿e o zwi±zku decyduje mi³o¶æ, a nie papier wystawiony przez po¿±daj±ce zysku skorumpowane w³adze. Kiedy jednak anielska osoba ujrzy rytua³ niebiañski, czysty i nieska¿ony, zaraz bêdzie go pragn±æ i za nim têskniæ. St±d wiele dusz wcielonych anio³ów odszukuje i odnawia spontaniczne staro¿ytne misteria rytua³y i inicjacyjne ceremonie o g³êboko duchowym sensie i pe³ni mocy. Nawet seksualna, erotyczna natura wcielonych Anio³ów i Anielic jest bardzo czu³a i delikatna, bardzo inna od ziemskiej zwierzêco¶ci i gwa³townej, pijackiej prymitywno¶ci. Ludzie-Anio³y swobodnie porozumiewaj± siê ze sob± spojrzeniem lub dotykiem, teletransmisj± odczuæ, my¶li i obrazów zsynchronizowanych w czasie i ³atwo rozumiej± siê poza s³owami. Ludziom-Anio³om wystarczy jeden raz powiedzieæ, co ma zrobiæ i nie trzeba ich poganiaæ ani im przypominaæ, szczególnie o duchowych obowi±zkach. Anio³ zawsze wszystko robi na czas i jest we w³a¶ciwym miejscu o w³a¶ciwej porze, a i duchowej pracy, s³u¿by czy praktyki nigdy nie zaniedba!Wcielony anielski byt, nie jest zwi±zany ani z ¿adn± miejscowo¶ci±, ani z jakimkolwiek krajem, nawet jak ma wyznaczon± pracê w obrêbie jakiego¶ narodu i jêzyka z racji urodzenia. Cz³owiek-Anio³ nie ulega te¿ modyfikacjom wychowawczym, ani wp³ywom ziemskiego zezwierzêcenia i demonicznego otoczenia. Chêtnie jednak pod±¿a za G³osem Hierarchów Niebiañskiej Drogi, Dewalaya, jacy ukrywaj± siê w ludzkich cia³ach, wystêpuj±c niejako w ziemskim przebraniu. Do¶wiadczenia ¶wiadomych snów, spontanicznych eksterioryzacji, ¶wiadomo¶æ istnienia subtelnych ¶wiatów, to wszystko normalne prze¿ycia ludzi bêd±cych w rzeczywisto¶ci przebranymi Anio³ami. Ludzie-Anio³y jak krowy do wodopoju ci±gn± do Proroków i Mistrzów Wschodu i do duchowych, ezoterycznych nauk z obszaru Himalaya. Kochaj± widoki pradawnych gór uznawanych za ¦wiête i ceni± sobie miejsca, gdzie sprawowano niebiañskie rytua³y. Unikaj± oble¶nych, demonicznych przepowiadaczy przysz³o¶ci i rzekomych jasnowidzów, którzy ska¿eni s± pijañstwem, nikotynizmem i miêso¿erstwem. Cz³owiek-Anio³ zwykle we wczesnych latach ¿ycia manifestuje swoje duchowe sk³onno¶ci do³±czaj±c do wegetarian, radykalnych obroñców zwierz±t czy przyrody, a tak¿e do hermetycznych grup Wtajemniczonych, dla których kontemplacja ¦wiat³a o ¶wicie i zmierzchu jest najcudowniejsz± rozkosz±! Zdarzaj± siê oczywi¶cie przypadki zagubienia i zatrucia anielskiej duszy, ale s± to wyj±tkowo rzadkie przypadki, gdy¿ Anio³ wcielony pamiêta i spontanicznie realizuje zasady Boskiego ¯ycia.Najcenniejszymi po¶ród anielskich ludzi s± te jednostki, które nale¿± do Duchowej Hierarchii, do Wielkiego Bractwa ¦wiêtych, Mistrzów i Proroków, którzy s± oczyma i ustami Niebios, G³osem Boga i Ducha Przyrody po¶ród ludzko¶ci. Cz³owiek-Anio³ zwykle nie miewa problemów i sytuacji ¿ycia nie postrzega w kategorii problemów trosk czy k³opotów, a jako zadanie do natychmiastowego i sprawnego rozwi±zania. W wypadku zmuszenia do ³amania boskich praw i zasad, Ludzie-Anio³y staj± siê mêczennikami Prawdy i Wolno¶ci, ¯ycia i Prawdy! Jest zaledwie 140 tysiêcy ¦wiêtych Ludzi-Anio³ów i 4 tysi±ce Mistrzów, ale Ludzi-Anio³ów jest znacznie wiêcej i s± oni zawsze osobami o subtelnej, mistycznej naturze i wznios³ych d±¿eniach. Ludzie anielscy zawsze spontanicznie gromadz± siê wokó³ swych ¦wiêtych Przewodników i Mistrzów Duchowych Boskich Guru, wiernie pod±¿aj±c z nimi przez ca³e ¿ycie we Wspólnocie i w gorliwej pracy, s³u¿bie dla Dobra innych ludzi, dla dobra stworzeñ, dla o¶wiecenia i wyzwolenia demonicznej i prymitywnej ludzko¶ci z jej ska¿eñ. Anielska osoba ³atwo znajduje Guru Mistrza i duchow± wiedzê hermetyczn±, a gdy przychodni do Mistrza, to poznaæ j± po tym, ¿e nigdy nie odejdzie i po¶wiêci siê niebiañskiej pracy staj±c siê filarem i fundamentem Wspólnoty. Anio³y nie cierpi± fa³szywej religijno¶ci i odrzucaj± ob³±kane fa³szem polityczne systemy pseudo-religii o inkwizycyjnym charakterze. Anio³y nale¿± do Boga i Guru!Himalaya Swami

Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 7/7 |< < 4 5 6 7

Panel usera

Witaj Go
IP: 3.238.204.31

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com