Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 10/12 |< < 7 8 9 10 11 12 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/04/2015 15:25
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32742
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/04/2015 15:25
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA

Czegokolwiek by nie zapragn, moesz to zrealizowa ju dzi. Zapraszamy Ci na kurs speniania marze. Z zaj na zajcia bdziesz czu, jak wszechpotne Prawo Przycigania odmienia Twoje ycie na lepsze i spenia krok po kroku Twe pragnienia. Ta ksika stanowi kwintesencj wiedzy praktycznej dotyczcej tego niezwykego Prawa. Dziki niej dzie po dniu w coraz wikszym stopniu otworzysz si na sukces i w konsekwencji przycigniesz go do swego ycia. Ju po pierwszym dniu zauwaysz korzystny wpyw Prawa Przycigania na Twoje ycie. Finanse, kariera, zdrowie i kady inny aspekt ycia ju dzi moe sign ideau.
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/04/2015 15:49
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32743
Smile No có¿ . Film mo¿na obejrzeæ i pewnie to zrobiê . Równie dobrze mo¿na zastanowiæ siê nad tym komentarzem , który mo¿e pos³u¿yæ jak s³owo wstêpne do projekcji ....Kolejny film twórców "Esoteric Agenda" staraj±cy siê wyja¶niæ naturê rzeczywisto¶ci - czym jest otaczaj±cy nas ¶wiat i w jaki sposób jest kszta³towany, jak dzia³a proces ewolucji ¶wiadomo¶ci i dlaczego spo³eczeñstwo oddaje w³adzê nad sob± w rêce psychopatów i tyranów. Film omawia g³êbsze kwestie metafizyczne, ³±cz±c umiejêtnie antyczn± mitologiê i historiê ze wspó³czesn± polityk±. Postawiona zostaje teza, i¿ ludzko¶æ jako zbiorowy organizm na skutek pewnych traumatycznych zdarzeñ w zamierzch³ej przesz³o¶ci zapad³a na rodzaj choroby psychicznej przejawiaj±cej siê jako niezdolno¶æ do kierowania sob± samym, co w skali makro przejawia siê obecnie jako rz±dy i zorganizowane religie...Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 22/04/2015 09:53
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32744
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 30/04/2015 12:13
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32752
To tak dla przypomnienia Smile

Pan Lanto
Musicie odnale¼æ wszystkich wojowników ¦wiat³a znajduj±cych siê we wcieleniu i przypomnieæ im o ich misji

Pan Lanto
12 kwietnia 2005

JAM JEST Lanto przyby³y do was poprzez tego pos³annika.

JAM JEST przyszed³em z bardzo wa¿n± i odpowiedzialn± rozmow±, która siê teraz odbêdzie. Wiecie, ¿e za ka¿dym razem, kiedy przychodzimy udzielaæ przes³añ, staramy siê zaproponowaæ waszej uwadze porcjê nowej informacji, lecz zazwyczaj po prostu przedstawiamy nowe spojrzenie na znane fakty i informacje.

Teraz powinienem zaproponowaæ waszej uwadze zupe³nie now± informacjê. Mo¿liwe jest, ¿e dla wielu z was wyda siê ona niespodziewana i zbyt fantastyczna.

Otó¿ zaczynam. Znacie mnie jako Mistrza Drugiego Promienia. Jest to promieñ M±dro¶ci, dlatego moja wiedza bêdzie zaproponowana w³a¶nie na tym promieniu.

Wyobra¼cie sobie cz³owieka, który zdo³a³ zrównowa¿yæ ca³± negatywn± karmê, nagromadzon± w jego cia³ach w ci±gu wielu tysiêcy wcieleñ. Cia³a emocjonalne, mentalne, eteryczne i fizyczne takiego cz³owieka nie zawieraj± ju¿ ¿adnej energii nieprawid³owo wykorzystanej przez niego w trakcie ca³ego cyklu przebywania na planecie Ziemia. Jak my¶licie, co stanie siê z tym cz³owiekiem?

Czy bêdzie móg³ dalej istnieæ w ¶wiecie fizycznym, czy powinien dokonaæ przej¶cia i kontynuowaæ swoje istnienie w ¶wiecie bardziej subtelnym?

Czy s± na planecie Ziemia ludzie, którzy potrafili zneutralizowaæ ca³± swoj± karmê?

Mo¿liwe, s³usznie zauwa¿yli¶cie, ¿e poza zbilansowaniem karmy konieczne jest wykonanie Boskiego planu.

Boski plan dla ka¿dej osoby jest ca³kowicie zgodny z Boskim planem dla planety Ziemia jako ca³o¶ci. Dlatego mo¿liwe, ¿e wielu z was ju¿ domy¶la siê, ¿e raczej taki cz³owiek pozostanie we wcieleniu. Plan Boga nie polega na tym, by pojedynczy cz³owiek posiadaj±cy ogromne osi±gniêcia, dalej doskonali³ siebie bez zwi±zku z innymi ¿ywymi istotami i ca³ym Wszech¶wiatem. Dlatego, je¶li cz³owiek zbilansowa³ swoj± osobist± karmê, to nie oznacza, ¿e natychmiast dokona przej¶cia.

Przeciwnie, taki cz³owiek stanie siê bardzo warto¶ciowy w oczach Boga i Wzniesionych Mistrzów. Jest on nie obci±¿ony zbytecznym karmicznym baga¿em, jego czakry s± wolne od karmicznych ¶mieci i zaczynaj± przewodziæ przez siebie Bosk± Energiê w pe³nym zakresie.

Oczywi¶cie, je¶li osoba ta pragnie dokonaæ przej¶cia, to nie dostanie odmowy. Jednak cz³owiek, który zbilansowa³ swoj± osobist± karmê w 100%, przestaje my¶leæ kategoriami osobowo¶ci. U¶wiadamia on sobie swoj± Jedno¶æ z ca³ym Wszech¶wiatem i swoj± pe³n± Jedno¶æ z Bogiem. Dlatego taki cz³owiek dobrowolnie udziela swoich cia³ w celu realizacji Boskiej misji.

Wiecie, ¿e poza osobist± karm± istnieje równie¿ karma rodziny, miasta, karma kraju i ¶wiata.

Planeta jako ca³o¶æ znajduje siê w otoczeniu bardzo gêstych energii, jakby pod bardzo gêst± skorup± negatywnej energii. W³a¶nie tê skorupê negatywnej energii trzeba rozpu¶ciæ.

Cz³owiek, który przepracowa³ swoj± karmê, na planach subtelnych przyjmuje na siebie zobowi±zania transmutacji karmy planetarnej. Jak to dzieje siê technicznie?

Kiedy aura osi±ga Boskiej Czysto¶ci i czakry swobodnie przewodz± na ¶wiat Bosk± Energiê, to taki cz³owiek z w³asnej wolnej woli, zaczyna wch³aniaæ w swoj± aurê negatywn± energiê otaczaj±cego ¶wiata i j± przetwarza, podobnie jak odkurzacz. Cz³owiek wchodzi w kontakt z aurami innych ludzi albo ze skupiskami negatywnej energii przemieszczaj±cymi siê w przestrzeni i za pomoc± energii swoich czakr zaczyna neutralizowaæ tê gêst± negatywn± substancjê energetyczn±.

Ludzie ci, podobnie jak Chrystus, nios± swoj± s³u¿bê ¶wiatu. Poniewa¿ wibracje tych ludzi zbytnio wyró¿niaj± siê spo¶ród wibracji otaczaj±cego ¶wiata, to samo przebywanie w takim otoczeniu odczuwane jest przez nich jako sta³e, codzienne ukrzy¿owanie.

Rzeczywi¶cie s± oni rozpiêci na krzy¿u pomiêdzy Duchem a materi±.

Wewn±trz tych ludzi z pomoc± ich czakr ³±cz± siê ¶wiaty.

Wiecie, ¿e czakry cz³owieka ³±cz± cia³o fizyczne z bardziej subtelnymi cia³ami. Dlatego, gdy czakry s± ca³kowicie oczyszczone, to taki cz³owiek przedstawia sob± otwarte drzwi miêdzy ¶wiatami.

S³u¿ba, jak± ten cz³owiek wype³nia, podobna jest do s³u¿by pe³nionej przez Chrystusa, kiedy znajdowa³ siê we wcieleniu. Tacy ludzi dobrowolnie przynosz± siebie w ofierze dla zbawienia innych ludzi.

Czy rozumiecie, o czym ja mówiê, umi³owani? Cz³owiek dobrowolnie wybiera przebywanie w¶ród gêstych energii tego ¶wiata. Poniewa¿ jego wibracje zbyt ró¿ni± siê od wibracji otoczenia, to sam pobyt w¶ród ludzi podobny jest do codziennego ukrzy¿owania. I jest to prawdziwe ukrzy¿owanie. Taki cz³owiek przyjmuje na siebie karmê ¶wiata, grzechy ¶wiata. On wch³ania te grzechy w swoje cia³o i przetwarza te energie, tê ¶wiatow± karmê, s³u¿±c w ten sposób ¶wiatu i wszystkim ¿ywym istotom.

Opisujê tak szczegó³owo s³u¿bê tego cz³owieka, poniewa¿ wielu z was podobnie s³u¿y ¶wiatu, lecz mo¿liwe, ¿e nie wszyscy u¶wiadamiaj± sobie tê s³u¿bê swoj± zewnêtrzn± ¶wiadomo¶ci±, czuwaj±c± ¶wiadomo¶ci±, fizycznym umys³em.

Ka¿dy prawdziwy nosiciel ¦wiat³a, który jest we wcieleniu, pe³ni swoj± s³u¿bê 24 godziny na dobê nie znaj±c ani snu, ani odpoczynku.

Wielu z was kontynuuje swoj± s³u¿bê nawet we ¶nie, bêd±c na planie astralnym w swoim ciele subtelnym i pomagaj±c w oczyszczaniu planu astralnego z negatywnych energii. Podczas tych nocnych trudów wasze cia³a subtelne doznaj± prawdziwych ran. Wstajecie rano nie pamiêtaj±c o swoich nocnych wyczynach, lecz czuj±c siê rozbitym i s³abym, poniewa¿ anio³y-uzdrowiciele nie zd±¿y³y udzieliæ pomocy waszym subtelnym cia³om podczas nocnego snu.

Chcê, aby¶cie wiedzieli o s³u¿bie wspó³braci i waszym w³asnym s³u¿eniu.

Wasza praca jest bezcenna w oczach Boga i w oczach Wzniesionych Zastêpów.

Nawet niezrêcznie jest mi prosiæ was o przyjêcie na siebie dodatkowych obci±¿eñ. Zbyt ma³o wojowników ¦wiat³a znajduje siê we wcieleniu. Wielu z nich zapomnia³o o swoich powinno¶ciach i uleg³o pokusom tego ¶wiata. Zapomnieli, w jakim celu przyszli we wcielenie.

Dlatego proszê was: odnajd¼cie tych wojowników ¦wiat³a i przypomnijcie im o ich s³u¿bie, któr± zobowi±zali siê pe³niæ przed swoim wcieleniem.

Odnajd¼cie ich, dajcie im do przeczytania te przes³ania, pogadajcie z nimi. Mo¿e to byæ prywatna rozmowa albo publiczny wyk³ad. Ka¿dy z was wie, co powinien robiæ.

Jednak to do was nale¿y odnalezienie wszystkich wojowników ¦wiat³a znajduj±cych siê we wcieleniu i przypomnienie im o ich misji.

Chcê wyraziæ swoj± wdziêczno¶æ za wasz± s³u¿bê. K³aniam siê przed ¦wiat³em Boga w was.

JAM JEST Lanto

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 30/04/2015 21:00
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32754
Smile Jak na mistrza m±dro¶ci to ten twój lanto tu siê za bardzo nie popisa³ .
Takie rzeczy co drugi kleryk gada . Nie wspomnê ju¿ o biskupie .
To nie jest jêzyk Mistrza przez du¿e M dinusiu . Nawet tego z 2005 roku .
Smile
A ty nosisz jaki¶ krzy¿ ?
Je¶li tak , to nazywa siê on sk±piec
Smile
Edytowa: 01/05/2015 03:00
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/05/2015 22:03
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32755
To jego sprawa, jak i twoja ju¿ nie, czy zrównowa¿ona karma, to twój wybór równoleg³ych ¶wiatów: http://tamar102.bloog.pl/id,347875515,title,Przeznaczenie-swiata,index.html

Ja je ogl±da³em, wiêc ¶wiadomie wybieram te mnie interesuj±ce..Smile

A co do krzy¿a ten go nosi jako karmê, jak w niego wierzy, tak jak w bo¿ka, czy diabe³ka, ale nie wci¶nie drugiemu jak nie uwierzy, wiêc wierz w co chcesz i nie zamartwiaj siê innymi, bo w takim ¶wiecie równoleg³ym siê pogr±¿asz, jaki wmawiasz innym..Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 05:44
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32757
quote
A co do krzy¿a ten go nosi jako karmê, jak w niego wierzy, tak jak w bo¿ka, czy diabe³ka, ale nie wci¶nie drugiemu jak nie uwierzy, wiêc wierz w co chcesz i nie zamartwiaj siê innymi, bo w takim ¶wiecie równoleg³ym siê pogr±¿asz, jaki wmawiasz innym


Smile Mo¿e by¶ w koñcu wyja¶ni³ co w twoim pojêciu oznacza ¶wiat równoleg³y (?)
Czyta³em parê rzeczy na ten temat i s± one dla mnie tak rozbie¿nymi jak twoje pogl±dy . Tak wiêc w koñcu nie wiem i nie rozumiem
o co tu chodzi .
Zak³adam , ¿e twój ¶wiat jest równoleg³ym do mojego.
Czy mo¿esz go jako¶ scharakteryzowaæ ?
Edytowa: 02/05/2015 08:20
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 11:38
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32758
Gdybym wiedzia³Smile by³bym m±dry jak inni, a tak na podstawie przemy¶leñ i do¶wiadczeñ, mogê podejrzewaæ, fizyka mówi o iluzji holograficznego tworzonego z cz±stki i fali, tak szybko zmieniaj±cego siê jak smuga obrazu ¶wiat³a kinematografu na ekran, jak muszce obraz tv pod ³apkami, potwierdza to moje widzenie, pod S³oñce, jak i moje do¶wiadczenia szpitalne, kiedy oczka firanki otwiera³y siê i wylatywa³em przez nie w równoleg³e ¶wiaty;
Jak ten fragment o którym piszê:


Pamiêtaj, nie mo¿esz zmieniæ tego, czego nie jeste¶ ¶wiadomy.

To ca³kowicie zmienia relacje nasze z Stwórc± i z Stworzeniem.


Nie mo¿emy byæ odpowiedzialni za to czego nie wiemy,

Za to co robi± inni w naszym mniemaniu i ich wyborów,

To my wybieram ¶wiat jak w³asny pionek gry planszowej.


Potem skaczemy w³asnym wyborem po planszy kwantowej,

Faktycznie i podobnie jak mucha po ekranie tv, czy klawiszach,

Graj±c wyborami jak palcami po fortepianie naszego tak wyboru.
Nie ma przeznaczenia, a s± tylko jego wyboru klawisze,

W ka¿dym kwancie tachionu wybieramy ³apkami uwagi,

Tak z równoleg³ych mo¿liwo¶ci uk³adamy w³asn± mozaikê.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 11:45
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32759
Smile Powiem krótko .
To gruby , by nie powiedzieæ , kardynalny (od kardyna³a) b³±d .
Ca³e szczê¶cie , ¿e nie muszê go poprawiaæ Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 12:04
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32760
No w³a¶nie ka¿dy z nas jest w innym równoleg³ym ¶wiecie którego wypadkowa siê wspólnie przejawia i ka¿dy ma nieskoñczono¶æ swoich w³asnych odbiæ jak obraz odbicia w³asnego w dwóch lustrach naprzeciw,
ale nie musisz tego oceniaæ i zwalczaæ, bo to nie jest prawda, a moje podejrzenia, ja jak zauwa¿y³e¶ z twoimi nie walczê, bo po co?Smile

Zale¿y mi na swoim zrozumieniu a nie innych czêsto wiara jak obroñców Czêstochowy przeszkadza my¶leæ, jak czego¶ nie rozumiem, to zostawiam w spokoju, bo:

Pamiêtaj, nie mo¿esz zmieniæ tego, czego nie jeste¶ ¶wiadomy.

Jak tego nie rozumiesz dyskusja staje siê ja³owa, o pietruszkê i zwalczanie s±dów innych Smile

Religie programuj± umys³ planetarny, aby uczyniæ ludzi g³uchymi, niemymi i ¶lepymi na wy¿sze duchowe prawdy. Aplikuj± ludziom takie pó³prawdy, ¿e ci czuj± siê nieadekwatni lub przera¿eni, kiedy odkrywaj± g³êbsz± wiedzê duchow±. Religijne programowanie chrze¶cijañskie nie ma zwi±zku z prawdziw± kosmiczn± chrystusow± ¶wiadomo¶ci± dlatego tak ma³o osób zdaje sobie sprawê, ¿e kosmiczny Chrystus jest na Ziemi - w ludzkich cia³ach.
Edytowa: 02/05/2015 12:06
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 10/12 |< < 7 8 9 10 11 12 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com