Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 11/12 |< << < 8 9 10 11 12 >
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 12:55
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32761
quote
Religie programuj± umys³ planetarny, aby uczyniæ ludzi g³uchymi, niemymi i ¶lepymi na wy¿sze duchowe prawdy


Smile To prawda , dlatego g³ówn± zagadk± w tobie dla mnie jest .... dlaczego pod±¿asz za......religi± ?Smile Przecie¿ go³ym okiem widaæ , ¿e ci±gniesz w poziom fizyczny , sk±d wiêc odwo³ywanie siê do kilku piêter wy¿ej ?

Wspólna wypadkowa nie patrzy³a na mnie przychylnym okiem , bo skoro trafi³em na ciebie ....
Nie walczysz , bo widocznie nie musia³e¶
zabiegaæ o w³asne byæ lub nie .
Ze mn± by³o ciut inaczej... Smile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 12:55
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

cieka Mocy - mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie - Barbara Marciniak

W "ciece Mocy" Marciniak rzuca nam wyzwanie abymy sprzeciwili si odwiecznym siom ograniczajcym wiadomo. Przedstawia ona Plejadiaskie klucze do otwarcia ludzkiej wiadomoci na nieskoczone pole moliwoci "znaczcego ycia". cieka Mocy oferuje cakowicie nowy wgld i praktyczne porady jak w twrczy sposb zmierzy si z wyzwaniami jakie niesie wiat stojcy na progu wielkiej zmiany.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 17:10
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32762
Im bardziej z nas religijnym by³, tym bardziej czu³ siê ograniczony, ale czasami ograniczenie egzocarpium owocu, stanowi jego mocniejsze uwolnienie, budzenie siê z tego jest pierwszym objawieniem, ale potem ju¿ ka¿dy sobie indywidualnie radzi, jak ro¶liny w zale¿no¶ci od warunków, dlatego by okre¶liæ czyj¶ wzrost, trzeba znaæ jego ¶rodowisko wzrostu i wiele innych czynników, znamy siê jedynie z warstewki przypadkowych wypowiedziSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 18:20
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32763
quote
t, trzeba znaæ jego ¶rodowisko wzrostu i wiele innych czynników, znamy siê jedynie z warstewki przypadkowych wypowiedzi


Smile Czy ty wiesz chocia¿ co tak naprawdê pleciesz ? Kontrolujesz to troszeczkê ?
Ja twojego wzrostu nie dostrzegam mimo , ¿e jestem ju¿ tu kilka lat . Mówiê o wzro¶cie duchowym oczywi¶cie . Krêcisz siê jak karuzela wokó³ w³asnej osi i na tym polega twój wzrost .
Dinusiu , jestem duchowej ¶cie¿ce kupê lat , z których nie zmarnowa³em nawet jednego dnia , dlatego dzi¶ po przeczytaniu kilku zdañ czy te¿ wymienieniu paru s³ów potrafiê okre¶liæ , w którym miejscu ktokolwiek siê znajduje . Uwierz mi .Smile
Oczywi¶cie nie musicie siê ze mn± zgadzaæ ani ja nie zamierzam z wami o tym polemizowaæ , ale jest dok³adnie tak , jak napisa³em Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 19:54
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32764
Mia³em takich 'kolegów' nie za wysokich lotów, co gdy co¶ us³yszeli jak kto¶ o sobie co¶ powiedzia³, natychmiast powtarzali "Ja te¿" mówi³e¶ ¿e gdzie¶ by³e¶ za granic±, czy zmieni³e¶ tv, zawsze powtarzali to "Ja te¿" ale oni nie byli gro¼ni tylko ma³ego rozumku jak u PuchatkaSmile

Gro¼niejsi byli ci co wszystkiemu zaprzeczali. mówi±c : nie prawda lub zmy¶lasz i patrzyli zazdro¶nie, sami nie chcieli nic czytaæ do¶wiadczaæ, wnioskowaæ, ale najgro¼niejsi byli ci którzy mieli te same cechy i nie tylko zaprzeczaj±c natychmiast mówili swoje, nie wa¿ne na jaki temat, aby by³o ich na wierzchu, próbuj±c niezdarnie o¶mieszyæ, zdeptaæ by zrobiæ z tego swój ju¿ w³asny stopieñ wzrostu, ale do czego nie wiem, mo¿e ty mi odpowiesz?Smile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 20:05
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32765
Smile Wynikaj±cej z twardog³owo¶ci czy niereformalnowo¶ci g³upoty siê nie zazdro¶ci dino , a poza tym ja jej w sobie nie mam (sprawdza³em to dok³adnie) jak wiêc mogê ci zazdro¶ciæ i niby czego ?
Czy zazdro¶ci siê ¶lepemu bia³ej laski ?
O duchowo¶ci nie masz bladego pojêcia i powtarzam ci to po raz n-ty z pe³n± odpowiedzialno¶ci± za s³owa .
Dotar³o to w koñcu do ciebie czy nie ?
Ja nie muszê ciê o¶mieszaæ .
Sam to robisz , a ja jedynie nie rozumiem co chcesz przez to osi±gn±æ (?).Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 20:30
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32766
Smile Zachowujesz siê jak rozwydrzona dziewczynka ,
o której siê mówi stara-malutka .
Nie wysz³a jeszcze z przedszkola , a ju¿ zabiera siê za pisanie pracy magisterskiej .Smile
Je¶li naprawdê pragniesz prawdziwej duchowo¶ci , która jest czym¶ fantastycznym i przepiêknym , to zakasuj rêkawy i bierz siê do konstruktywnej roboty .
Nie udaj wiêc , ¿e co¶ wiesz , bo nie wiesz i basta .
Ponja³?Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 20:32
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32767
Czy¿by¶ siê zalicza³ do tych wymienionych?Smile

Nie s±dzê, masz wysokie mniemanie o sobie, ale nie na tyle by siê nie porównywaæ z innymi i to ci ka¿e próbowaæ ich loty obni¿yæ, by siê wywy¿szyæ, ale przed kim, przecie¿ nie przed sob± ani innymi których uwa¿asz, ¿e s± ni¿ej...

Kto mówi o o¶wieceniu nie jest o¶wieconym, to samo dotyczy innych cech cz³owieka...
Nasze oczy zbieraj± ¶wiat³o z otoczenia, a nastêpnie reguluj± i skupiaj± je przez soczewki w celu wytworzenia obrazu, przekszta³caj± ten obraz na zestaw sygna³ów elektrycznych i przesy³aj± je do mózgu za pomoc± skomplikowanych szlaków neuronalnych. Nasz systemy przekonañ negatywnego ego tworzy filtry, które mog± byæ implantami ograniczaj±cymi widmo ¶wiat³a, przez co powstaj± obrazy, które s± akceptowane przez nasze oczy. Dlatego wa¿ne jest aby utrzymaæ otwarty i elastyczny umys³, inaczej spektrum ¶wiat³a i filtry w oczach bêd± poddawane kontroli i ograniczeniom. Chodzi o to, ¿e negatywne ego kontroluje twoj± wizjê - to co mo¿esz zobaczyæ a czego nie, kontroluj±c tym samym umys³. Osoba z tak sterowanym umys³em bêdzie widzieæ du¿o mniej ni¿ osoba z otwartym i wolnym umys³em.

Spróbuj to przemy¶leæ, bo je¿eli ci siê uda, to przestaniesz innych mieæ za g³upszych, zostaw duchowo¶æ w spokoju, bo nie wiemy o czym mówimy, tak jak mucha o nas samych, a siedz±ca nam na palcu, strojenie siê je za ludzkiego filozofa jest ¶mieszne.. Smile
Wszystko odbieramy umys³em ego cia³a, do ducha nam daleko, ¶mieje siê z naszych sporów jak my z much na d³oni..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 20:53
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32768
Smile Dobry mecz w rêczn± leci .
Nasi graj± z Egiptem . Id¼ poogl±daj , to ci siê mo¿e trochê lepiej zrobi i przestaniesz przynudzaæ Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 21:04
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32769
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/05/2015 21:06
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32770
Image

No w³a¶nie . Po ile sprzedajesz dino ?Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 11/12 |< << < 8 9 10 11 12 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com