Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 2/12 < 1 2 3 4 5 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/01/2015 13:52
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32321
"Mo¿e to byæ pomocne, ¿e przypomnimy o dwóch definicjach gêsto¶ci, z naukowego punktu widzenia. Jedn± z nich jest masa lub po³o¿enie masy. Ziemia jest trzeci± gêsto¶ci± masy i czwart± gêsto¶ci± w lokalizacji; Nirwana jest czwart± gêsto¶æ w masie i lokalizacji. Drug± definicj± jest stan ewolucji duszy. Gaia, dusza Ziemi, zawsze by³a pi±t± gêsto¶ci± niezale¿nie od gêsto¶ci jej cia³a planetarnego; a mieszkañcy Nirvany wahaj± siê od drugiej do pi±tej i wy¿ej w niektórych przypadkach.

Aby kontynuowaæ nasze wyja¶nienia, w tym bezprecedensowym czasie we wszech¶wiecie istniej± wyj±tki od prawa fizyki, które rz±dz± wzniesieniem i nieporozumienie mo¿e wynikaæ z tego, co powiedzia³em wam o duszach, których oryginalne umowy zosta³y zmienione. Osoby, które do¶wiadczaj± przekroczeñ nasilenia niektórych postanowieñ umowy mo¿e zwróciæ siê na poziomie duszy, aby opu¶ciæ to ¿ycie przed ukoñczeniem pozosta³ych postanowieñ. £aska boska honoruje te ¿±dania poprzez umo¿liwienie jednostkom albo prze¿ycia reszty tych wyborów kontraktowych w Nirvana lub otrzymania pe³nego kredytu jak na zakoñczenie. Tak czy inaczej, oni ewoluuj± do czwartej gêsto¶ci w czasie ich pobytu tutaj.

Prywatne wzniesienie dzieje siê w coraz szybszym tempie, odk±d planeta zaczê³a siê wznosiæ 70-kilka lat temu. Prawie wszystkie osoby, które odpowiedzia³y na masow± infuzjê ¶wiat³a w tym czasie awansowa³y z trzeciej do czwartej gêsto¶ci duchowo i ¶wiadomie przesz³y do Nirwany jaki¶ czas temu. Mnóstwo dusz, które urodzi³y siê w ci±gu kilku ostatnich dziesiêcioleci przechodzi równie¿ po osi±gniêciu statusu czwartej gêsto¶ci; wszyscy, których umowy zosta³y zmienione w celu umo¿liwienia wcze¶niejszego wej¶cia do Nirwany tak maj±; i dzi¶ wiele osób w waszym spo³eczeñstwie awansowa³o do tego statusu. W sumie kilka miliardów dusz ewoluowa³y w trakcie procesu wznoszenia siê Ziemi do tej pory, a jej podró¿ na coraz wy¿sze poziomy energii zapewnia, ¿e o wiele wiêcej to zrobi.

Jedno ostatnie s³owo o wibracji. Wspomnieli¶my wcze¶niej o znaczeniu s³ów, jak ich wibracje wp³ywaj± na osoby, które ich u¿ywaj± i wszystkich, którzy je us³ysz±. Do¶wiadczenia przeprowadzone przez Masaru Emoto s± dowodem na to, co mo¿ecie zobaczyæ w przepadku wody i s³ów w czê¶ci tej strony: http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr Emoto przyszed³ z bardzo rozwiniêtej cywilizacji, specjalnie, aby wyposa¿yæ wasz ¶wiat tymi odkryciami naukowymi, a kiedy przeniós³ siê kilka miesiêcy temu, to zosta³ przyjêty przez t³um dusz, które wiedz±, ¿e spe³ni³ swoj± misjê z wielkim sukcesem.

Umi³owani bracia i siostry, wy o¶wiecacie swoje ¿ycie i ¿ycie innych, mówi±c uprzejmie, i skutki odd¼wiêku waszych s³ów s± niezmierzone. Podró¿ujemy z wami w duchu i bezwarunkowej mi³o¶ci.

___________________

Mi³o¶ci i pokoju

Suzanne Ward

Jest tu opis rozdzielania ¶wiadomo¶ci z punktu widzenia naszego cia³a, o które siê tak boimy, chc±c go zabraæ ze sob±, nadzieja jest, ¿e nigdzie go nie zabieramy, tylko bêdzie nam s³u¿y³ jak korzenie korony drzewa Smile
Edytowa: 18/01/2015 18:56
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/01/2015 13:52
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

Dwunasta Planeta. Ksiga pierwsza kronik Ziemi - Zecharia Sitchin

Wieloletnie studia amerykaskiego orientalisty zaowocoway pasjonujc ksik. Badania cywilizacji Sumeru i analiza zabytkw pimiennictwa najstarszych kultur Bliskiego Wschodu skoniy autora do wysunicia miaej hipotezy, e powstanie i rozwj czowieka byyby niemoliwe bez interwencji istot wyszych. Bogowie staroytnoci, skazani na niebyt przez jahwistycznych a potem chrzecijaskich kompilatorw Biblii, nie tylko istniej: to wanie oni umoliwili ludziom wyjcie ze stanu dzikoci.
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/01/2015 17:39
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32322
Plugawe s³owa z pewno¶ci± nie s³u¿± wzniesieniu Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 19/01/2015 03:18
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32323
quote
Plugawe s³owa z pewno¶ci± nie s³u¿± wzniesieniu


Smile Racja , dlatego lotusek ca³y czas gryzie siê w jêzyk . Dobrze , ¿e nie ma rozdwojonego , bo wtedy musia³by gry¼æ siê podwójnie i gdyby by³ w tym nadgorliwy , to w koñcu sam siebie by zagryz³ .Smile Mam racjê dino ? Na niektóre jêzyki trzeba uwa¿aæ , bo zwiastuj± id±cy za nimi jad .Smile

Dorwa³em wczoraj fajny film przyrodniczy opisuj±cy ¿ycie orek . Jest fantastyczny i jak chcesz , to mogê ci go podrzuciæ . Mo¿e w koñcu nie bêdziesz mówi³ , ¿e lotusek to taki zadufany w sobie egu¶ i wszystko chce dla siebie ..
To jak ? Podrzuciæ ci ten film czy nie ?
Smile

Image

Spójrz jaaaaakie s± potê¿ne , piêkne i majestatyczne , a przy tym nieprzeciêtnie ponoæ inteligentne .
Zreszt± co ja ci tu wypisujê . Przecie¿ ty jako stary aqualung nieraz pewnie widzia³e¶ je na ¿ywo , a lotusek nie , chocia¿ tak bardzo by chcia³ siê razem z nimi popluskaæ i jak dot±d nie móg³ .
To niesprawiedliwe .
Smile
No ! Ale od czego mamy pozytywne my¶lenie i wizualizacje . Zaraz je uruchamiam i mo¿e moje marzenia o tym siê spe³ni± (?)SmileSmile


enTERPL
ENterpl
Edytowa: 19/01/2015 12:48
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 19/01/2015 10:21
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32324
I te eleganckie wyszukane czarno-bia³e kolory, jakby za chwilê mia³y udaæ siê na jakie¶ elitarne przyjêcie Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 19/01/2015 12:35
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32325
quote
I te eleganckie wyszukane czarno-bia³e kolory, jakby za chwilê mia³y udaæ siê na jakie¶ elitarne przyjêcieSmile Tak . Wszystkie barwy têczy ....Smile
A dinu¶ nie lubi chyba orek (?)...To tak jak boskie si³y psychiczne nie przepadaj± za lotuskiem .
Chyba lotuska nie kochaj± , mimo ¿e tyle o mi³o¶ci tr±bi± .
Nie wiadomo , czy na przyjecie orki maj± zaproszenie (?).Smile
W razie co to same siê wprosz± ....Smileintruzy jedne....
Co za nietakt !Smile
Edytowa: 19/01/2015 12:35
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 22/01/2015 14:49
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32357
"Komora 2 -Zmieniaj±ce siê Modele Egzystencji Drukuj

¦wiadomo¶æ Suwereno-Integralno¶ci pe³ni rolê punktu skupiaj±cego instrument ludzki na wnêtrzu, które z kolei stanowi bramê ku Rzeczywisto¶ci Pierwszego ¬ród³a. Wszelkie wêdrówki ludzkiej ¶wiadomo¶ci poza Rzeczywisto¶æ ¬ród³a, pozbawione s± nieodzownych cech Rzeczywisto¶ci ¬ród³a z powodu stosowania logicznego my¶lenia oraz uporczywej wiary w jêzyk ograniczeñ nap³ywaj±cy od hierarchicznych zewnêtrznych o¶rodków kontroli.

Rzeczywisto¶æ ¬ród³a stopniowo podlega³a „o¶wietleniu” przez proroków waszego ¶wiata, tak i¿ w wyniku czego przybra³a ona raczej postaæ opisów jêzycznych, ani¿eli ekspresji jej nieodzownych cech. Jêzyk powoduje ograniczenie. Stanowi on element tyranii i usidlenia. Praktycznie wszystkie byty we wszech¶wiecie czaso-przestrzeni powierzaj± sw± zale¿no¶æ hierarchii, która rozci±ga siê pomiêdzy jednostk± a nieodzownymi cechami Pierwszego ¬ród³a. To w³a¶nie hierarchia jest tym, który u¿ywa jêzyka jako formy strukturalnego ograniczenia, mimo ¿e z innej strony jêzyk wydawaæ siê mo¿e wyzwalaj±cym i poszerzaj±cym mo¿liwo¶ci.

Rzeczywisto¶æ ¬ród³a jest miejscem przebywania Pierwszego ¬ród³a, i funkcjonuje ona poza konstruktami jakiegokolwiek jêzyka. Jest ona kompletna sama w sobie, a jej jedynym celem jest ukazywanie kolektywnego potencja³u wszystkich gatunków ¿yj±cych we Wszech¶wiecie Ca³o¶ci. Stanowi ona archetyp perfekcji. Jest ona wszechobecnym opiekunem wrodzonego zamys³u i ostatecznego celu ka¿dej istoty. JEJ esencja dalece wykracza poza zdolno¶æ pojêcia, jako ¿e instrument ludzki przejawia tendencje uciekania siê do formy jêzyka zewnêtrznego -- czyli ostatecznie ku hierarchii -- w definiowaniu Rzeczywisto¶ci ¬ród³a.

Poprzez ws±czanie ewolucyjno-zbawicielskiego modelu egzystencji, hierarchia usi³uje kierowaæ rozwojem wszystkich istot we Wszech¶wiecie Ca³o¶ci. Po³±czenie pomiêdzy jednostk± a ¬ród³em jest w subtelny sposób podkopywane poprzez warstwy jêzykowe, manipulacjê systemem wierzeñ, oraz rytua³y kontrolne zaprojektowane przez hierarchiê celem wnikniêcia pomiêdzy duchow± esencjê istot, a ich ¼ród³o, Pierwsze ¬ród³o.

Ka¿da jednostka musi wiedzieæ, i¿ jest wolna od wszelkich form zewnêtrznego polegania. Nie oznacza to, ¿e nie powinna ufaæ pozosta³ym, czy te¿ tworzyæ wspólnych grup i zwi±zków przyja¼ni. Jest to po prostu ostrze¿enie, ¿e wzglêdna prawda nieustannie zmienia siê w rêkach tych, którzy pragn± kontrolowaæ, i chocia¿ ich motywy mog± wyp³ywaæ z dobrej woli, to nadal jest to forma kontroli. Kiedy hierarchia wstrzymuje informacje, centra interpretacyjne wzglêdnej prawdy pozycjonowane s± w konfiguracji pozyskiwania i utrzymywania w³adzy, ani¿eli uprzystêpniania upowa¿nienia równo¶ci ¬ród³u.

Istnieje tak wiele warstw wzglêdnej prawdy, ¿e je¶li ws³u****esz siê w jêzyk z zewn±trz, najprawdopodobniej porzucisz swoj± w³asn± moc na rzecz proklamacji przekazywanych poprzez jêzyk. Jêzyk wystawia na pokuszenie popêd ego ku w³adzy i kontroli, jak równie¿ tendencjê umys³u do poddawania siê, i wierzenia w jêzyk z zewn±trz. Mo¿e on wabiæ nic nie podejrzewaj±cych do wiary w konkretne obrazy i idee -- prawdziwe lub wyimaginowane -- w celu utrzymywania jednostek w niewoli pomniejszonej prawdy, lub podporz±dkowywania jednostek do wspierania hierarchii, kiedy ta nie s³u¿y ju¿ d³u¿ej ich celowi. Szybko zbli¿a siê czas kiedy to zas³ony kontroli na wszystkich poziomach hierarchii z racji swej dezaktualizacji zostan± zniesione przez istoty, których zadaniem jest ich usuniêcie, i pozwolenie w³adzy suwerennej wzi±æ górê nad w³adz± hierarchiczn±.

Istniej± istoty, które splot³y sw± przysz³± egzystencjê z Terr±-Ziemi±, a ich przeznaczeniem jest ukazywanie prawdy o równo¶ci ¬ród³u w¶ród wszystkich istot na wszystkich poziomach ekspresji. Hierarchia obierze sobie to jako swój fundamentalny cel, po czym zacznie powoli usuwaæ owe bariery do równo¶ci, w taki sposób, aby hierarchia postrzegana by³a raczej jako zbawiciel ¶wiadomo¶ci, ani¿eli opiekun ¶wiadomo¶ci. Obecni s± ju¿ tacy, którzy zadbaj± o to, i¿ zas³ona ta opadnie szybko przed tymi, którzy s± gotowi byæ równymi swemu ¬ród³u; otwieraj± siê na wzniesienie siê ponad pogmatwane ¶cie¿ki hierarchii; oraz przyjmuj± sw± bosko¶æ jako suwerenn± ekspresjê Rzeczywisto¶ci ¬ród³a.

Hierarchia reprezentuje przeró¿ne interesy, sposoby postrzegania rzeczywisto¶ci, oraz motywy dzia³ania. Ró¿norodno¶æ ta powoduje, i¿ hierarchia nie jest skuteczna w doprowadzaniu jednostek do ich statusu równo¶ci Pierwszemu ¬ród³u. Tym niemniej, ró¿norodno¶æ ta jest jednocze¶nie tym, co pozwala hierarchii przyci±gaæ i wstêpnie przebudzaæ energiê duchow± i centra intuicyjne u jednostek. Niemniej jednak, hierarchia sama schwyta³a siebie w pu³apkê ró¿norodno¶ci i nabytych specjalizacji, co tym samym przeszkadza jej w ewoluowaniu z mozolnej drabiny ewolucji do radosnej rzeki ¦wiat³a zestrojonej z celem upowa¿niania istot do równo¶ci ¬ród³u.

Koncepcja zbawicielstwa wynika z odczuwania samo-nieudolno¶ci, które nieustannie przemierza zbiorow± ¶wiadomo¶æ ludzko¶ci poprzez genetyczny umys³. Odczuwanie to powi±zane jest z fragmentyzacj± instrumentu ludzkiego i jego niezdolno¶ci± -- wtedy gdy jest pofragmentyzowany -- do pe³nego ogarniêcia jego perspektywy ca³o¶ci, oraz siêgniêcia do swoich boskich korzeni i zaakceptowania siebie jako równego Pierwszemu ¬ród³u. St±d te¿ powstaje pozornie niekoñcz±ce siê poszukiwanie ocalenia od samo-nieudolno¶ci i niepewno¶ci, jako rezultat fragmentacji instrumentu ludzkiego.

Motywacja do rozwijania ¶wiadomo¶ci wywodzi siê z poczucia bycia mniejszym od ca³o¶ci, a w szczególno¶ci, z odczuwania bycia od³±czonym od Pierwszego ¬ród³a, które to uczucie spowodowane jest wadliwym postrzeganiem wynikaj±cym z fragmentacji instrumentu ludzkiego. I to w³a¶nie przez to odczuwanie fragmentacja utrwala siê dla ca³ego gatunku i jest wnoszona do genetycznego umys³u, który stanowi wspólny fundament instrumentu ludzkiego. Genetyczny umys³ gatunku ludzkiego stanowi najsilniejszy pojedynczy komponent hierarchii; kszta³towany jest on przez warunki funkcjonowania instrumentu ludzkiego w trójwymiarowym, piêcio-zmys³owym kontek¶cie postrzegania.

Kiedy istota wnika przy narodzinach w instrument ludzki, jest ona natychmiastowo fragmentyzowana w fizyczne, emocjonalne, oraz mentalne spektrum postrzegania i ekspresji. Od tego momentu istota jest ostro¿nie klimatyzowana pod k±tem adaptacji jak i nawigacji w obrêbie trójwymiarowego, piêcio-zmys³owego kontekstu Terry-Ziemi. W rezultacie czego, istota celowo fragmentyzuje w³asn± ¶wiadomo¶æ, aby móc do¶wiadczaæ oddzielenie od ca³o¶ci.

W stanie oddzielenia, istota upo¶ledza sam± siebie, w celu zaistnienia nowego do¶wiadczenia oraz g³êbszego zrozumienia Pierwotnego Planu, czy te¿ wielkiej wizji Pierwszego ¬ród³a. Poprzez owe g³êbsze zrozumienie, istota mo¿e za po¶rednictwem instrumentu ludzkiego przetransformowaæ trójwymiarowy kontekst w samo¶wiadomy, zintegrowany sk³adnik Wszech¶wiata Ca³o¶ci. To wspania³e i celowe d±¿enie, wytwarza w ludzkim instrumencie chêæ odszukania jego ca³o¶ci oraz ponownego do¶wiadczenia jego boskiego pod³±czenia do Pierwszego ¬ród³a.

Poszukiwanie to, w du¿ym stopniu, stanowi napêd kieruj±cy jednostkê ku odszukaniu i eksploracji ewolucyjno-zbawicielskiego modelu egzystencji. Dostarcza ono jednostce motywacjê do szukania pomocy i przewodnictwa po¶ród danej podgrupy hierarchii, a czyni±c tak, rozwija poczucie przynale¿no¶ci i jedno¶ci. Jest to, to samo poczucie przynale¿no¶ci i jedno¶ci, które pomaga katalizowaæ wzrastanie ¶wiadomo¶ci fundamentalnego po³±czenia pomiêdzy instrumentem ludzkim, ¦wiadomo¶ci± Istoty, Wszech¶wiatem Ca³o¶ci, Inteligencj± ¬ród³a, i Pierwszym ¬ród³em.

Dlatego te¿ ewolucyjno-zbawicielski model stanowi tak prze³omowy element Wielkiego Eksperymentu. Jest to etap, w czasie którego instrument ludzki rozwija poczucie jedno¶ci i przynale¿no¶ci. Poczucie zwi±zku z jak±¶ wielk± i wszechogarniaj±c± wizj±. Z tego w³a¶nie powodu hierarchia wspiera zbawicieli. Z tego te¿ powodu hierarchia rozwija i wspiera odczuwanie samo-nieudolno¶ci i niepewno¶ci. W rzeczywisto¶ci proces ten przy¶piesza zjednoczenie ludzko¶ci, które z kolei przy¶piesza i prowadzi do zjednoczenia ludzko¶ci z Wszech¶wiatem Ca³o¶ci.

Nauczyciele duchowi s± w stanie wejrzeæ g³êbiej pod powierzchniê rzeczywisto¶ci ¿ycia i do¶wiadczaæ tego jak skomplikowanie po³±czone s± ze sob± wszystkie formy ¿ycia, i tego jak owa mozaika ¿ycia jest inteligentna, dalece poza percepcyjne i ekspresyjne mo¿liwo¶ci instrumentu ludzkiego. Z powodu takiego stanu rzeczy, nauczyciele duchowi mog± jedynie interpretowaæ rzeczywisto¶æ, dziêki swoim osobistym zdolno¶ciom postrzegania i ekspresji g³êbi wymiarowej ¿ycia oraz bezgranicznej inteligencji. Nikt nie jest w stanie ukazaæ rozleg³o¶ci i g³êbi wymiarowej ¿ycia za pomoc± narzêdzi jêzyka. W najlepszym wypadku, mog± oni jedynie opisaæ swoj± interpretacjê lub odbierane wra¿enia.

Ka¿dy cz³owiek jest wstanie, w ró¿nym stopniu, wejrzeæ pod powierzchniê rzeczywisto¶ci ¿ycia i postrzegaæ oraz wyra¿aæ swoje osobiste interpretacje Wszech¶wiata Ca³o¶ci. Potrzebny jest jedynie czas i chêæ do rozwijania owych osobistych interpretacji. I to jest dok³adnie to, czego nauczaj± wszyscy wielcy nauczyciele duchowi. G³êbsze znaczenie ¿ycia nie jest absolutem, który mo¿e byæ do¶wiadczony przez garstkê wybranych, ale rozwijaj±c± siê, dynamiczn± inteligencj± nosz±c± tak wiele twarzy, jak wiele jest form ¿ycia. ¯adna forma ¿ycia ani gatunek nie posiada na wy³±czno¶æ portalu do Wszech¶wiata Ca³o¶ci, w którym Pierwsze ¬ród³o wyra¿a SIEBIE w ca³y SWYM majestacie. Portal ten nale¿y do wszystkich, jako ¿e Pierwsze ¬ród³o zawiera siê we wszelkim istnieniu.

Wszyscy wielcy nauczyciele duchowi ¿yj±cy na Terze-Ziemi, na swój w³asny sposób interpretowali Wszech¶wiat Ca³o¶ci i rolê ludzko¶ci wewn±trz niego. W ten sposób, interpretacje ich, ukazane z punktu widzenia autorytetu i g³êbokiego wgl±du, sta³y siê obiektem sporu pomiêdzy ró¿nymi podgrupami hierarchii. Spór ten oraz proces dociekania, wytworzy³y polarno¶æ wierzeñ. Dani zwolennicy bêdê sk³aniaæ siê do obrony i upiêkszania interpretacji swojego konkretnego nauczyciela, podczas gdy wszyscy pozostali bêd± j± mieli w pogardzie wobec dotychczas utrzymywanych wierzeñ.

Ta szczególna metoda tworzenia religii, oparta na interpretacji Wszech¶wiata Ca³o¶ci ukazanej przez zbawiciela lub proroka, charakterystyczna jest dla gatunku eksploruj±cego ewolucyjno-zbawicielski model egzystencji. Nauczyciele duchowi uznawani za wielkich proroków lub zbawicieli ukazywali wizjê Wszech¶wiata Ca³o¶ci wykraczaj±c± poza to, co w danym czasie zdefiniowane by³o przez hierarchiê. Tworzyli oni nowy portal do Wszech¶wiata Ca³o¶ci, i wyra¿ali chêæ podzielenia siê swoj± wizj± kosztem pojawienia siê sporów b±d¼ prawdopodobnego o¶mieszenia.

Mê¿czy¼ni ci i kobiety byli bramami dla ludzko¶ci, prowadz±cymi j± do eksploracji nowych aspektów samej siebie, a to z kolei prowadzi³o do sprzêgniêcia czê¶ci jej nad-duszy lub uniwersalnej ¶wiadomo¶ci, co stanowi³o zasadniczy element w tym konkretnym czasie owego cyklu ewolucyjnego. Jednak¿e interpretacje nauczycieli zbyt czêsto interpretowane s± przez uczni pragn±cych stworzyæ religiê lub sektê, co powoduje, i¿ pierwotna wizja niezauwa¿alnie oddala siê w rêce hierarchii, gdzie staje siê pozbawion± ¿ycia poprzez fakt pod³±czenia do masywnej struktury, która zarówno j± chroni jak i promuje.

Pierwsze ¬ród³o po³±czone jest z jednostkami, a nie z organizacjami. A zatem hierarchia nie jest po³±czona ze ¬ród³em w wyra¼ny i dynamiczny sposób. Jest ona bardziej po³±czona ze swym w³asnym kolektywnym pragnieniem pomagania, s³u¿enia, pe³nienia funkcji, która pozwala u¿ywaæ w³adzy do wspierania wizji jej liderów. Samo w sobie nie jest to b³êdne czy niew³a¶ciwe. Wszystko to jest czê¶ci± Pierwotnego Planu, który orkiestruje rozwijanie ¶wiadomo¶ci od Pierwotnego ¬ród³a do istoty, i od istoty do Kolektywnego ¬ród³a. Stanowi to spiralê integracji, która rodzi ca³o¶æ i nape³nianie piêknem wewn±trz Inteligencji ¬ród³a.

To, co hierarchia lu¼no nazywa Duchem, symbolizuje bli¿ej jak ¿adne inne s³owo Inteligencjê ¬ród³a. Inteligencja ¬ród³a zamieszkuje wszystkie pola wibracji jako przed³u¿enie ¬ród³a. Jest ona emisariuszem Pierwszego ¬ród³a, który przeplata siê z hierarchi± jako jej przeciwwaga. Inteligencja ¬ród³a stanowi czynnik integruj±cy i zestrajaj±cy, który zapewnia, i¿ hierarchia wykonuje swoje cele w obrêbie Pierwotnego Planu. W efekcie czego, Inteligencja ¬ród³a pe³ni rolê „naukowca”, który dogl±da Wielki Eksperyment, ustanawiaj±c jego kryteria, wybieraj±c zmienne, monitoruj±c rezultaty, oraz analizuj±c alternatywne wyniki w laboratorium czasu i przestrzeni.

Wielki Eksperyment jest ci±gle trwaj±c± transformacj± i ekspansj± Inteligencji ¬ród³a poprzez wszystkie istoty we wszystkich wymiarach egzystencji. Celem Wielkiego Eksperymentu jest badanie alternatywnych modeli egzystencji pod k±tem ustalenia, z przybli¿on± pewno¶ci±, modelu który najlepiej jest w stanie zjednoczyæ ¶wiadomo¶æ bez godzenia w suwerenno¶æ istoty i Pierwszego ¬ród³a. Wielki Eksperyment sk³ada siê z wielu odrêbnych etapów, które s± wzajemnie po³±czone, prowadz±c do Wielkiej Tajemnicy. Wiêkszo¶æ z owych odrêbnych etapów rozgrywa siê w sposób symultaniczny w obrêbie wszech¶wiata czaso-przestrzeni, a¿eby przygotowaæ wszech¶wiat na zbli¿aj±c± siê ekspansjê Rzeczywisto¶ci ¬ród³a we wszystkie wymiary egzystencji.

W przypadku Terry-Ziemi, ma miejsce etap egzystencji zachêcaj±cy ¶wiadomo¶æ jednostki do nawi±zania klarownego po³±czenia z nieodzownymi cechami Rzeczywisto¶ci ¬ród³a, bez jakiegokolwiek rodzaju ingerencji hierarchii. Jest to etap, w którym opowie¶ci i mity historii zostaj± dog³êbnie zbadane i staj± siê znane takimi, jakimi naprawdê s± i zawsze by³y. Jest to czas, w którym jêzyk zostanie przekszta³cony w now± formê komunikacji, nosz±c± nieodzowne cechy Rzeczywisto¶ci ¬ród³a w postaci artyzmu energii i wibracji prze³amuj±cych wszelkie bariery kontroli.

Jest to czas rozpoznania, i¿ hierarchia rozci±ga siê poprzez ca³y kosmos a¿ po najdalsze odkryte granice. Ma ona swoje ga³êzie obecne w ka¿dym systemie gwiezdnym i ka¿dym znanym wymiarze; w ujêciu takim praktycznie wszystkie formy ¿ycia s± „li¶æmi” owego ogromnego kosmologicznego drzewa. Hierarchia ustanawia g³ówn± indoktrynacjê gatunków, duchów, planet, i gwiazd, jako ¿e wszystkie one rozwijaj± siê dziêki ga³êziom tego drzewa. Jest ona zgromadzeniem tych, którzy s± na zewn±trz i pragn± wnie¶æ wsparcie ze swej strony dla podgrupy, która osiedli³a siê gdzie¶ w granicach najwiêkszej ze wszystkich struktur: hierarchii. Wspomaganie stanowi motyw funkcjonowania hierarchii, i w wiêkszo¶ci przypadków objawia siê ono w formie zbawicielstwa i nauczycielsko-uczniowskiego sposobu uporz±dkowania wszech¶wiata."

D³ugachne to, wiêc zapodajê link, gdzie mo¿na poczytaæ o wiele wiêcej Smile
http://wingmakers.pl/content/view/241/531/

Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 25/01/2015 20:29
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32360
Smile


Dlaczego nie jestem ju¿ pracownikiem (fa³szywego) ¶wiat³a


Cameron u¿ywa tu terminu demiurg dla machiny 3W matrycy. Kochani, we¼cie pod uwagê nastêpny punkt widzenia jednego ze spostrzegawczych wojowników prawdziwego ¦wiat³a, który woli siê okre¶laæ jako Boski Agent/Pe³nomocnik. Je¶li kto¶ nie przeczyta³ jeszcze Jak opu¶ciæ system reinkarnacji, to polecam tamten artyku³ najpierw. Sami musimy zdecydowaæ jak znacz±cy ten artyku³ mo¿e byæ dla nas na drodze ekspansji naszej ¶wiadomo¶ci

Ten artyku³ jest prawdopodobnie najwa¿niejszym, jaki napisa³em do tej pory, w celu przekazania pe³nej wiadomo¶ci. Trochê historii wstecz jest konieczne. Trzymaj siê ze mn± i pod koniec zrozumiesz, dlaczego nigdy ponownie nie bêdê nazywaæ siebie „lightworker”.

Planeta Ziemia i wiêkszo¶æ zak±tka naszego wszech¶wiata by³a przez bardzo d³ugi czas pod zaklêciem, które budzi w±tpliwo¶ci w naszych umys³ach na temat tego, czy jeste¶my tak naprawdê po³±czeni z Nieskoñczonym ¬ród³em wszelkiego stworzenia. To zaklêcie powoduje, ¿e czujemy siê osamotnieni, podatni na zranienie i odizolowani, zrzuceni z Niebiañskich Królestw do okrutnego ¶wiata, gdzie „pies zjada psa”. Zaklêcie to jest czyst± fikcj±, oszustwem na najwy¿szym poziomie, które spêta³o g³êboko ten i inne ¶wiaty.

Wbudowany w to holograficzne zaklêcie jest pogl±d, ¿e dualizm i polaryzacja s± naturalnymi aspektami ¿ycia, i ¿e musimy s³u¿yæ jednej stronie dualizmu, albo drugiej. Ten elegancko prosty nadruk binarny sta³ siê tak widoczny, ¿e stracili¶my z oczu wiêksze zaklêcia holograficzne, który go zrodzi³. Rzeczywi¶cie ca³kowicie stracili¶my z oczu hologram i uwierzyli¶my, ¿e jest to suma ca³kowitej rzeczywisto¶ci.

Ludzie zostali uwarunkowani, aby czciæ holograficzne oszustwo i agentów, które je utrwalaj±. Ten hologram zosta³ nazwany Maya przez Hindusów, a gnostyków, jako skorumpowany Demiurg. Uwa¿am to okre¶lenie za bardzo dok³adny opis i od tego momentu bêdê go u¿ywa³ – skorumpowany demiurg.Ciemno¶æ przeciwko (fa³szywemu) ¦wiat³u – Dwoisto¶æ Demiurga

W celu uchwycenia i kontrolowania mo¿liwie jak najszerszego spektrum dusz, skorumpowany demiurg podzieli³ swoich agentów na dwie pozornie przeciwstawne grupy: Ciemno¶æ przeciw (fa³szywemu) ¦wiat³u.

Nie ka¿dy mo¿e byæ ¶wiêtym, wiêc musi byæ miejsce dla grzeszników wewn±trz demiurga, tak d³ugo jak wszyscy zaanga¿owani s± pod jego zaklêciem. Najwa¿niejsze dla demiurga jest to, ¿e czcimy go lub jednego z jego agentów, niezale¿nie, czy s± oni zespo³em jasnym, czy ciemnym.

Istnieje wiele imion dla graczy w tym kosmicznym dramacie wielowymiarowym, o których bez w±tpienia s³yszeli¶cie: Lucyfer, Jehowa, Belzebub, Szatan (inny kole¶ ni¿ Lucyfer), Ashtar, dziesi±tki archanio³ów, rzekomo wzniesieni „mistrzowie” i ró¿ne inne czanelowane istoty.

Chocia¿ niektóre z tych istot graj± dla zespo³u ciemno¶ci, a niektóre graj± dla zespo³u (fa³szywego) ¶wiat³a, wszyscy ostatecznie graj± dla skorumpowanego demiurga, który je kontroluje i w istocie jest to wielka tajemnica archontów: Nie ma tylko „szatañskich, demonicznych istot”, ale tak¿e takie, które udaj± anio³ów i wzniesionych mistrzów.

Jaki jest sens ca³ej tej kontroli?

Skorumpowany demiurg jest entropicznym systemem sztucznie spowodowanej separacji, który powoli obumiera. Jego przetrwanie zale¿y od zbioru energii z dusz wcielonych wewn±trz systemu. Aby zebraæ mo¿liwie jak najwiêksz± ilo¶æ energii duchowej, stworzy³ paradygmat dwoisto¶ci – ciemno¶æ-¶wiat³o, aby zapewniæ, ¿e ka¿da istota wcielona na ¶wiecie, jest pod jego zaklêciem i bêdzie s³u¿yæ jako „duchowa bateria”, aby pomóc w dostarczeniu energii dla demiurga. „Dobre” dusze poszukuj± zespo³u (fa³szywego) ¶wiat³a, a „z³e” dusze poszukuj± zespo³u ciemnego, ale bez wiedzy wiêkszo¶ci tych dusz, wszyscy s³u¿± temu samemu systemowi.

Aby gra dwoisto¶ci by³a interesuj±ca dla jej uczestników, demiurg ustawi³ gêsto¶ci istnienia w taki sposób, aby „wtajemniczeni” na ciemnych i jasnych ¶cie¿kach mogli siê wznosiæ, co daje istotom poruszaj±cym siê przez te gêsto¶ci poczucie spe³nienia, podczas gdy w rzeczywisto¶ci nawiguj± przez labirynt iluzji demiurga. Gracze na wy¿szych szczeblach hierarchii wiedz±, ¿e s± w systemie s³u¿±cym sobie, ale nie maj± z tym problemu, poniewa¿ mog± sprawowaæ w³adzê i dostawaæ energiê wielbienia od istot stoj±cych ni¿ej na drabinie.Co o „duchowej hierarchii?”

Wiêkszo¶æ czanelowanych istot stwierdzi, ¿e s± zwi±zane z Duchow± Hierarchi± opart± na ¶wietle, która obejmuje „arch anio³ów”, „wzniesionych mistrzów” i „pozytywnych kosmitów. Brudnym ma³ym sekretem jest to, ¿e te istoty maj± zobowi±zania wobec skorumpowanego demiurga i tocz± psychologiczn± walkê na ludziach, którzy nie chc± byæ powi±zani z ¿adn± formaln± struktur± religijn±.

Innymi s³owy, „New Age” (pr±d nowego wieku – kr) jest wielowymiarow± operacj± psychologiczn±, maj±c± na celu skierowanie duchowej energii „wierz±cych” w te nauki do „wzniesionych” nauczycieli.

Kolejna z ich tajemnic jest tym, ¿e wiêkszo¶æ tak zwanych „wzniesionych mistrzów” w ich „hierarchii” nigdy nie mia³a ludzkiego wcielenia. S± to niezwykle zwodnicze istoty, które s± w grze gromadzenia energii adoracji. W prawdziwym wszech¶wiecie bez oszustwa nikt by ich nie czci³, ale w z³udnym „pod-wszech¶wiecie” skorumpowanego demiurga, s± oni w stanie nabraæ ludzi dobrej woli do przelewania dla nich energii mi³o¶ci, oddania i uwielbienia.

Je¶li chodzi o”arch anio³y” s± one mniej wiêcej w tej samej kategorii. Nie s± one zrównane z Nieskoñczonym ¬ród³em wszelkiego stworzenia, ale raczej s³u¿± mniejszej istocie pozuj±cej jako stwórca: skorumpowanemu demiurgowi. W zwi±zku z tym nie s± anio³ami w ogóle.
Na cze¶æ naprawdê zwodniczej natury tych istot, da³em im nowy, bardziej dok³adny tytu³: Duchowa K³amliwa Hierarchia (Spiritual Liar-archy).Ciemna strona sprawia, ¿e fa³szywe ¶wiat³o wygl±da dobrze

Te dwa zespo³y maj± graæ swoje role w sposób przekonywuj±cy i naprawdê ciemny zespó³ obj±³ swoj± rolê nikczemnej szumowiny gotowego zabijaæ, gwa³ciæ, torturowaæ i robiæ jakiekolwiek zdeprawowane rzeczy. I to uchodzi im na sucho.

Ciemna strona jest zaprogramowana tak, aby byæ niezwykle odra¿aj±ca, tak aby wiêkszo¶æ „dobrych dusz” ucieka³a na drugi koniec polaryzacji, prosto w „mi³osne” objêcia jednego z patriarchalnych religii fa³szywego ¶wiat³a, albo do religii nowego wieku ( New Age ) z jego legionem kana³ów i „mistrzów”.

Ziemia by³a trudn± planet± dla skorumpowanego demiurga dla pe³nej kontroli. Ludzie byli kiedy¶ bardzo ¶wiadomi ich po³±czenia z Nieskoñczonym ¬ród³em i ca³ym ¿yciem i ta ¶wiadomo¶æ by³a utrzymywana przez osoby duchowe podczas ca³ego panowania ciemno¶ci na tej planecie. Poniewa¿ ta ¶wiadomo¶æ nie mo¿e byæ „z nas wybita” przez ciemne si³y, zosta³ uformowany plan zaadoptowania duchowej natury cz³owieka.

Najpierw powsta³y patriarchalne religie, które zosta³y narzucone na tak wielu ludzi na ¶wiecie, jak to tylko mo¿liwe. Ka¿dy kto nie stosowa³ siê do jednej z g³ównych religii by³ wyrzutkiem spo³eczeñstwa, a¿ do ubieg³ego wieku, kiedy narodzi³ siê „ruch teozoficzny” , który da³ podstawy dla ruchu nowego wieku w latach 50., 60. i 70. I ten nowy ruch nabiera tempa, gdy¿ przyci±ga wielu ludzi, którzy odwrócili siê od hipokryzji patriarchalnej religii.

Skorumpowany demiurg wydaje siê mieæ „³atw± odpowied¼” dla ka¿dego wewnêtrznego zamêtu jakiego ludzie do¶wiadczaj±. Je¶li religia nie pos³u¿y w zaspokojeniu jednostki, to New Age bêdzie dobre. To nie ma znaczenia dla demiurga, tak d³ugo jak wybierzemy stronê , któr± on kontroluje. To dlatego musimy przekroczyæ poza te strony.Czanelerzy zostali oszukani.

Napisa³em artyku³ w 2011 roku o niektórych problemach z czanelowanymi wiadomo¶ciami. Je¶li religia mo¿e byæ uznana za „opium dla mas”, to przekazywane wiadomo¶ci s± „HOPIUM dla niezadowolonej mniejszo¶ci [hope znaczy nadzieja w jêz. ang. – kr]”. Ka¿da przekazywana wiadomo¶æ, która pochodzi od duchowej k³amliwej hierarchii, jest podstawowo taka sama, gdy j± oczy¶cisz z puszystych mów i opowie¶ci, które s± u¿ywane do obwijania tych wiadomo¶ci.

Oto co wspó³czesny przekazywany komunikat, skondensowany w kilku zdaniach:

„Kochani, jeste¶cie bardzo umi³owani przez ka¿dego z nas w duchowej hierarchii. Têsknimy do zjednoczenia z wami, gdy¿ jeste¶my wasz± dawno zagubion± rodzin±. Pozostañcie silni i utrzymujcie swoje ¶wiat³o, poniewa¿ wkrótce bêdziemy z wami obecni. Cierpliwie czekajcie na nasze przybycie, z nadziej±, ze uratujemy was z waszej sytuacji. Kiedy przybêdziemy, zbudujemy dla was z³oty wiek na Ziemi. ”

Kiedy¶ my¶la³em, ¿e ta dezinformacja pochodz±ca od Micha³a Anio³a, „Saint Germaina” itp., by³a wynikiem ingerencji ciemnej strony przejmuj±cej kana³y bez ich ¶wiadomo¶ci. Czego nie rozumia³em, gdy na pisa³em artyku³ ” Kto jest naprawdê na tym kanale” jest to, ¿e transmisje z „prawdziwie pozytywnych istot” nie by³y przechwytywane i korumpowane przez ciemn± stronê, ale raczej wiadomo¶ci pochodzi³y od istot „fa³szywego ¶wiat³a” duchowej k³amliwej hierarchii.„Pracownicy ¦wiat³a” s± na wskro¶ u¿ywani

W 1998 roku, kiedy po raz pierwszy rozpocz±³em oczyszczanie energii, nigdy nie s³ysza³em okre¶lenia „lightworker”, mimo ¿e zosta³o ju¿ wymy¶lone. Pierwszy raz us³ysza³em je na pocz±tku 2000 r., i brzmia³o to dla mnie dziwnie w tamtym czasie. Teraz rozumiem, dlaczego: poniewa¿ „¶wiat³o”, dla którego duchowa k³amliwa hierarchia stara siê nas zatrudniæ to FA£SZYWE ¶wiat³o dwoisto¶ci demiurga!

Widzisz, istnieje ogromny wysi³ek istot, które teraz nazywam „Boskimi Agentami”, aby ca³kowicie znie¶æ skorumpowanego demiurga. Gdy to siê stanie, wszystkie istoty, które zyska³y moc przez demiurga strac± tê skradzion± moc i bêd± musia³y wzi±æ odpowiedzialno¶æ za oszustwo, które by³o szerzone. ¯adne z nich nie chce ¿eby to siê sta³o, wiêc sprytnie opracowa³y genialny plan, aby podwa¿yæ ca³y ten wysi³ek.

Plan by³ prosty: Zbli¿yæ siê do wszystkich inkarnowanych Boskich Agentów, zazwyczaj w stanie snu, albo czasami podczas „uprowadzenia przez kosmitów” i powiedzieæ im, ¿e aby wykonaæ swoj± misjê musz± „pracowaæ dla (fa³szywego) ¶wiat³a” i przyjmowaæ dyrektywy od duchowej k³amliwej hierarchii.

Plan ten pracowa³ zadziwiaj±co dobrze, w du¿ej mierze dlatego, ¿e Boscy Agenci mieli trudno¶ci w ¿yciu na Ziemi. Spo³eczno¶ci s± tu mocno wypaczone, duchowo¶æ jest powykrêcana i nadu¿ywana, gêsto¶æ wibracji jest ciê¿ka, nasza pamiêæ jest w du¿ej mierze wymazana i generalnie woleliby¶my tu nie byæ. Wiêc ka¿da istota, która emanowa³a ¶wiat³o (nawet fa³szywe ¶wiat³o) i mi³o¶æ mog³a przekonaæ Boskiego Agenta, ¿e ma prawdziwy kontakt z bosk± istot±.

Pamiêtam jeszcze moj± w³asn± rekrutacjê przez fa³szywe ¶wiat³o, które mia³o miejsce podczas niezwykle ¿ywego snu, gdy mia³em 6 lat. Przekonali mnie, ¿e mam do spe³nienia misjê jako Boski Agent przez pracê dla nich. My¶lê, ¿e zawsze wiedzieli, ¿e siê zorientujê, choæ zajê³o to bardzo, bardzo du¿o czasu.Czy kiedykolwiek budzisz siê bardziej zmêczony ni¿ zanim poszed³e¶ spaæ?

Wielu Boskich Agentów, którzy zostali zatrudnieni jako pracownicy ¶wiat³a mówi±, ¿e budz± siê bardziej zmêczeni, ni¿ kiedy poszli do ³ó¿ka, a ich sny by³y pe³ne walk. Podczas tych „sennych misji” duchowa k³amliwa hierarchia wyciska z tych co kontroluj± tyle energii, ile tylko mog±. Mo¿esz obudziæ siê ze wspomnieniem udania siê na misje walki z ciemno¶ci±, ale efekt koñcowy jest taki, ¿e twoje cia³o, umys³ i dusza jest pozbawiona energii, która zosta³a zabrana przez istoty (fa³szywego) ¶wiat³a.

Kilka miesiêcy temu odwo³a³em wszystkie umowy zawarte ze wszystkimi istotami, które nie mia³y mojego najlepszego interesu w umy¶le, bez wzglêdu na to, kim te istoty twierdzi³y, ¿e s±. To brzmi jak taka prosta sprawa, ale jako¶ to przeoczy³em. Podczas procesu, poczu³em opór od istot, które twierdzi³y, ¿e s± pozytywne, ale by³em silny i powiedzia³em im, ¿e nie chcê byæ manipulowany w dawaniu energii dla demiurga.

To da³o mi wyra¼ny przywilej bycia celem zarówno ciemnego zespo³u (tych gryz±cych kostki) jak i zespo³u fa³szywego ¶wiat³a. Zespó³ fa³szywego ¶wiat³a rzeczywi¶cie anga¿uje siê w wojnê psychiczn±, tylko w inny, bardziej subtelny sposób, ni¿ ich „ciemni” bracia. Warto by³o unikaæ tych ataków, bo wiem, ¿e jestem wtedy bardziej dostosowany do mojej prawdziwej misji w po³o¿eniu kresu demiurga bez wci±gania siê w walki dwoisto¶ci.

Jest równie¿ bardzo mi³o wiedzieæ, ¿e siê dobrze wy¶piê, kiedy k³adê siê spaæ, bo nie bêdê wci±gany w niedorzeczne „misyjne walki z ciemno¶ci±„, które istoty fa³szywego ¶wiat³a tak lubi± aran¿owaæ swoim „pracownikom ¶wiat³a„Co z tym Z³otym Wiekiem?

Istoty fa³szywego ¶wiat³a pracuj±ce dla skorumpowanego demiurga chc± utrzymaæ kontrolê nad ludzko¶ci±. Nasza energia duszy i umowy, aby ¿yæ w naszej obecnej klatce umacnia demiurga i istoty, które mu s³u¿±, i nie zamierzaj± oni oddaæ tej energii tak ³atwo.

Jeste¶my w tej chwili na etapie walki o nasz± wolno¶æ. Duchowa k³amliwa hierarchia chce przenie¶æ nas z naszej obecnej, bardzo niewygodnej klatki w nieco bardziej ekspansywny stan istnienia, ale taki nad którym maj± tak¿e mocn± kontrolê.

Jedna metafora do opisania naszej obecnej sytuacji jest taka, ¿e jeste¶my niczym stado kur st³umionych wewn±trz ma³ego, ciemnego, ¶mierdz±cego kurnika. Ci, co nas hodowali, przygotowuj± siê do wypuszczenia nas z kurnika do wiêkszego ogrodzonego obszaru, gdzie bêdziemy mogli czuæ siê nieco bardziej swobodni, ale nadal pod ich kontrol±. Jest to sposób dla „farmerów„ aby zapewniæ, ¿e nadal bêd± mogli sie ¿ywiæ naszymi energiami, podczas, gdy my bêdziemy czuli siê bardziej wolni, dziêki uprzejmo¶ci naszych zaborców.

Duchowa k³amliwa hierarchia nie chce pozwoliæ nam na rozwój na w³asn± rêkê, aby¶my siê usamodzielnili i po prostu odeszli od tego ca³ego ich systemu kontroli. Dlatego te¿ przekazywane wiadomo¶ci subtelnie odbieraj± moc ludziom, udaj±c ¿e faktycznie chc± im zaoferowaæ jakie¶ rozwi±zanie. Tak d³ugo jak bêdziemy siedzieæ i czekaæ na „tych dobrych”, aby przyszli i nas uratowali, nie bêdziemy w stanie rozpoznaæ, kto prawdziwie ma na my¶li nasze dobro i sami nie bêdziemy mogli rozwi±zaæ naszych w³asnych problemów.
Rozwi±zania dla cierpi±cych na dwoisto¶æ

Wiêc w jaki sposób osoba mo¿e siê wyzwoliæ z tego paradygmatu dwoisto¶ci? Pierwszym krokiem jest, aby zaanga¿owaæ protoko³y Samo-oczyszczajacego Systemu i odwo³aæ wszystkie umowy zrobione z wszelkimi istotami, które maj± wy³±cznie swój interes na uwadze. Nastêpnie cofn±æ wszystkie umowy widzenia rzeczywisto¶ci w kategoriach spolaryzowanych. Za ka¿dym razem uniewa¿niaj±c umowy, pamiêtaj, aby odzyskaæ energiê, która posz³a do nich. Nastêpnie potwierd¼ swoje postanowienie do przekraczania paradygmatów kontroli skorumpowanego demiurga bez wci±gania siê w bezsensowne polaryzacyjne walki.

Polecam równie¿ krótkie codzienne praktyki cofania wszystkich umów dotycz±cych do¶wiadczania trudno¶ci, ograniczeñ, z³ych zwi±zków, problemów zdrowotnych, problemów finansowych, dysfunkcji rodzinnych i wszystkiego innego co jest drena¿em energii. Liczba umów, które mamy nie¶wiadomie zrobionych w matrycy tej fa³szywej rzeczywisto¶ci jest naprawdê zdumiewaj±ca. Kiedy zwrócisz uwagê na subtelne i ra¿±ce umowy, które wskazuj± na niewidzialne kraty twojego wiêzienia, w rzeczywisto¶ci oka¿e siê, ¿e nie ma deficytu umów, które maj± byæ odwo³ane.

W trakcie tego procesu, mo¿esz zauwa¿yæ mniej „kontaktów” z fa³szywymi istotami ¶wiat³a i mo¿esz poczuæ siê trochê samotny, a¿ przyzwyczaisz siê do zmian. To jest bardzo dobry moment, aby wzmocniæ po³±czenie z w³asnym Wy¿szym Ja, rdzeniem Ziemi i rdzeniem galaktycznym. Po dostosowaniu, mo¿na zauwa¿yæ lepszy sen i poczucie, ¿e ³atwiej mo¿esz zauwa¿yæ oszustwa ukryte w pozytywno¶ci.

Je¶li otrzymasz kontakt z jak±¶ istot±, mo¿esz jej powiedzieæ, ¿e jeste¶ chêtny do komunikowania siê z istotami, które s± ponad dwoisto¶ci± i poza skorumpowanym demiurgiem. Ka¿d± istotê próbuj±c± siê z tob± skontaktowaæ pytaj wprost: „Czy jeste¶ czê¶ci± demiurga?”, Istoty Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a istniej±ce poza demiurgiem w rzeczywistym wszech¶wiecie chêtnie odpowiedz± na twoje pytania. Miej ¶wiadomo¶æ, ¿e nie mówi± oni w jêzyku takim jak my, ale w sposób, który ja nazywam „telepati± duszy”.Rodzaj komunikacji jest g³ównym wska¼nikiem.

Si³y Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a, które istniej± poza skorumpowanym demiurgiem, nie s± zwi±zane z dynamik± lewej i prawej pó³kuli mózgu i polaryzacji ciemno¶ci-¶wiat³a, które definiuj± podwszech¶wiat demiurga. Oznacza to, ¿e NIE brzmi± jak g³os w twojej g³owie! Zamiast tego u¿ywaj± „telepatiê duszy” aby emanowaæ uczucia, archetypowe wyra¿enia i wyj±tkowo czyst± jako¶æ ¦wiat³a, które przemawia bezpo¶rednio do twojej duszy.

Ró¿nica pomiêdzy istotami z Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a i tymi z fa³szywego ¶wiat³a duchowej k³amliwej hierarchii jest taka, ¿e ¦wiat³o tych pierwszych jest ciep³e, obejmuj±ce, czyste i bezwarunkowo kochaj±ce, podczas gdy ¶wiat³o tych drugich jest ch³odne, przebijaj±ce w niewygodny sposób, dominuj±ce i czêsto nadmiernie mêskie. Duchowa k³amliwa hierarchia to grupa zdominowana przez mê¿czyzn, a nawet kobiety w ramach tej struktury w³adzy maj± bardzo mêsk± energiê. Ta dominacja mê¿czyzn jest powodem, dlaczego struktury religijne stworzone przez k³amliw± hierarchiê w³±cznie wszystkie maj± w³adczego boga p³ci mêskiej, a nie wspominaj± o wszechogarniaj±cej kobiecie-twórcy.

Inn± wa¿n± ró¿nic± pomiêdzy istotami fa³szywego ¶wiat³a demiurga i istotami Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a, które s± zrównane z Nieskoñczonym ¬ród³em jest tym, ¿e Boskie ¦wiat³o nie jest kontroluj±ce, manipuluj±ce, apodyktyczne, czy os±dzaj±ce w ¿aden sposób. Nieskoñczone ¬ród³o niczego od ciebie nie oczekuje, choæ bêdzie wspieraæ ciê w twojej misji pomocy zdemontowania skorumpowanego demiurga. Nie bêdziesz otrzymywa³ „rozkazów” od Nieskoñczonego ¬ród³a lub istot Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a, które dzia³aj± poza demiurgiem. Nie bêd± wysy³aæ ciê na niekoñcz±ce siê, drenuj±ce energiê, misje podczas twoich snów i nie poprosz± ciê o zrobienie czego¶, co bêdzie skutkowa³o utrat± twojej duchowej energii, w przeciwieñstwie do oszustów fa³szywego ¶wiat³a duchowej k³amliwej hierarchii.

Istoty Prawdziwego Boskiego ¦wiat³a s± pomocne, kochaj±ce, opiekuñcze, i dbaj± o ciebie jako o jednostkê. Nie jeste¶ tylko trybikiem w ich maszynie, gdy¿ rozumiej±, ¿e jeste¶ bardzo wa¿nym aspektem misternie po³±czonego stworzenia. Maj± wielki szacunek dla tych z nas, którzy zg³osili siê na ochotnika, aby wcieliæ siê w tym „systemie bestii” skorumpowanego demiurga dla pomocy rozebrania go od wewn±trz. W rzeczywisto¶ci musz± byæ pracuj±cy Boscy Agenci, zarówno od wewn±trz jak i na zewn±trz skorumpowanego demiurga w celu jego demonta¿u.Rozeznanie jest kluczowe

Bêdê pisaæ wiêcej na ten temat i jego wielu implikacjach. W tym czasie wzywam was do drastycznego zwiêkszenia sceptycyzmu i wyostrzenia swojego rozeznania. Zastosujcie swoj± intuicjê i logikê do informacji, które otrzymujecie i zadawajcie sobie pytanie „jaka jest tu agenda?” Istnieje rzeczywi¶cie bardzo du¿y, wielowymiarowy „spisek” w operacji na tej planecie, który z nas czerpie si³ê, popychaj±c nas z jednego spektrum polaryzacji do drugiego. Ka¿dy, wzywany do „wybrania strony” po prostu siê nie obudzi³ do faktu, ¿e obie strony to s± dwie po³ówki tego samego medalu, który jest kontrolowany przez skorumpowanego demiurga.

Zachêcam was do dyskusji na te tematy ze swoimi bliskimi i rozpoznawajcie sposoby, jak mogli¶cie byæ manipulowani przez fa³szywe ¶wiat³o w przesz³o¶ci. Nie ma siê czego wstydziæ – istoty fa³szywego ¶wiat³a s± niezwykle wykwalifikowanymi k³amcami i manipulatorami.

Wiêkszo¶æ z was czytaj±ca to, ju¿ podjê³a decyzjê, aby byæ Boskimi Agentami i wcieli³a siê w celu demonta¿u demiurgicznego systemu kontroli. Ju¿ wybra³e¶ i teraz musisz przeprowadziæ swoj± indywidualn± misjê. Aby to zrobiæ, jest niezwykle wa¿ne, aby zerwaæ wszelkie wiêzi z k³amliw± hierarchi± fa³szywego ¶wiat³a. Po¶wiêæ trochê czasu, aby odzyskaæ energiê i si³ê, je¶li jest to konieczne, i zapytaj swoj± wewnêtrzn± ¦wiêt± Ja¼ñ, aby ujawni³a ci, co konkretnie masz do zrobienia.

B±d¼ silny w prawdziwym ¶wietle swojej Boskiej Wewnêtrznej Ja¼ni i Nieskoñczonego ¬ród³a. Wiele mi³o¶ci,

Cameron Day, 23 sierpnia 2013

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 26/01/2015 18:32
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32364


Ludzko¶æ musi kiedy¶ zrozumieæ, ¿e rzeczywisto¶æ jest hologramem


Jedna z hinduskich legend mówi o tym, ¿e na pocz±tku wszystkiego istnia³ jeden ocean ¶wiadomo¶ci, który którego¶ dnia postanowi³ siê podzieliæ na niezliczone cz±stki, aby poznaæ samego siebie. Tak pojawiæ mia³ siê zamieszkany przez nas wszech¶wiat i jego cuda. Ostatnie odkrycia fizyki kwantowej wskazuj± na to, ¿e rzeczywisto¶æ jest iluzj±.

Koncepcja, ¿e wszystkie obiekty sk³adaj± siê z malutkich niepodzielnych cz±stek - atomów, powsta³a w staro¿ytnej Grecji. Atomizm postulowali ju¿ tamtejsi filozofowie. Jednak dopiero XX wiek spowodowa³, ¿e siêgnêli¶my do tego ¶wiata mikro, o którym tak d³ugo nie mieli¶my pojêcia. Dziêki najnowszym mikroskopom elektronowym fizycy mogli odkrywaæ wszech¶wiat na zupe³nie nowy sposób.Okaza³o siê, ¿e atom sk³ada siê z mniejszych cz±stek, czyli protonów, elektronów i neutronów. Cz±stki subatomowe zosta³y nazwane kwantami i st±d powsta³a zupe³nie nowa ga³±¼ w nauce, fizyka kwantowa. Jeden z za³o¿ycieli teorii kwantowej, Niels Bohr uwa¿a³, ¿e kwanty nie s± rzeczywistymi podmiotami tylko zapisem matematycznym fal, które maj± postaæ cz±steczek tylko w wyniku ich bezpo¶redniej obserwacji. Innymi s³owy, je¶li patrzymy na kwanty istniej± jako materia, ale jak nie patrzymy wracaj± do postaci fali.

File 22052

Taki sposób my¶lenia jest na tyle rewolucyjny, ¿e ludzie po prostu nie mog± tego zrozumieæ, albo nie chc±, bo jest to w³a¶nie ta s³ynna królicza nora. Zapewne g³ównie dlatego mimo, ¿e fizycy zgadzali siê z konceptem Bohra nie potrafili tego zrozumieæ i zaakceptowaæ z uwagi na tajemniczo¶æ tej koncepcji i konieczno¶æ zadawania wielu niewygodnych pytañ natury teologicznej, a nie naukowej.Zainteresowa³ siê tym inny uczony, David Bohm. Ten specjalista od plazmy zauwa¿y³, ¿e cz±steczki wchodz±ce w jej sk³ad zaczynaj± siê zachowywaæ jak zespó³ i wykazuj± w³a¶ciwo¶ci organizmu wielokomórkowego. Ten sam efekt odnaleziono te¿ badaj±c zachowanie elektronów w metalach. Ka¿da cz±stka harmonizowa³a siê i jakby uzgadnia³a zachowanie z milionami innych.

File 22051

To doprowadzi³o naukowców do postawienia tezy, ¿e musi istnieæ jaka¶ g³êbsza rzeczywisto¶æ na poziomie subkwantowym. Bohm zaproponowa³ teoriê potencja³u kwantowego, który przenika ca³y kosmos, wszystko, od elektronów do galaktyk. Zasugerowano, ¿e jest to jaki¶ wielki superorganizm, którego dzia³anie nie jest przypadkowe.Nasz wszech¶wiat mo¿e byæ w istocie czym¶ w rodzaju trójwymiarowej projekcji, hologramu, który pilnuje ukrytego porz±dku, który my nazywamy prawami fizyki. Tak naprawdê wed³ug Bohma nie ma "nas" i "ich", bo wszystko ma jedno "ja". David Bohm nie widzi ró¿nicy miêdzy ¿ywymi i nieo¿ywionymi, bo to wszystko jest jedna niepodzielna przestrzeñ - jedna istota.Naukowiec wyrazi³ ubolewanie, ¿e przez ignorowanie tej wiedzy ludzko¶æ d±¿y tylko do wiêkszej ilo¶ci cierpienia i nienawi¶ci, i o¶wiadczy³, ¿e marzy o dniu, w którym ka¿dy cz³owiek patrz±c w lustro, bêdzie widzia³ siebie tym, czym rzeczywi¶cie jest - nieskoñczon± i majestatyczn± istot±.Teoria holograficzna w ostatnich latach bardzo siê rozwija, a fizycy zyskuj± nowe narzêdzia, które pomagaj± im w badaniach ¶wiata subatomowego. Urz±dzenia takiej jak Wielki Zderzacz Hadronów mog± pozwoliæ nam na zerkniêcie w miejsca dotychczas niedostêpne. Ludzko¶æ musi zacz±æ interesowaæ siê podstawami i nie zadowalaæ tylko uproszczeniami.
[url] http://innemedium.pl/wiadomosc/ludzkosc-musi-kiedys-zrozumiec-ze-rzeczywistosc-jest-hologramem[/url]
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/02/2015 07:53
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32371


Powiedz „w³adcom” karmy, ¿e jeste¶ suwerenny, cz. 1

Oto pierwsza czê¶æ drugiego artyku³u Camerona. Drug± czê¶æ, gdzie s± instrukcje odwo³ywania kontraktów, postaram siê opublikowaæ w niedzielê wieczorem – kr

Minê³o trochê czasu odk±d opublikowa³em pierwszy, d³ugi artyku³. Pracowa³em przez wiele godzin na tym nastêpnym artyku³em po tym z sierpnia. Ten kawa³ek wywo³a³ wiele pozytywnych reakcji, ale tak¿e ogromny opór i pogardê od tych z ruchu Nowego Wieku, którzy s± jeszcze mocno zainwestowani w iluzjach fa³szywego ¶wiat³a.

Wiem, ¿e wiele z tego, co objawi³em w tym artykule by³o trudne do zaakceptowania, ale jestem zobowi±zany do prawdy, dok±dkolwiek ona prowadzi.

W³adcy Karmy

Demiurgiczne paso¿yty fa³szywego ¶wiat³a znane jako „w³adcy” karmy s± chyba najgorszymi gwa³cicielami wolnej woli, jakich napotka³em, zaraz po samym skorumpowanym demiurgu. S± podstawowymi stra¿nikami, którzy pozwalaj± lub blokuj± istotom dostêp do systemu demiurga i opuszczenie go. I jako tacy musz± byæ ujawnieni.

Ich wypaczenie naturalnych praw karmy jest tak ogromne, ¿e nie bêdê w stanie zmie¶ciæ tego wszystkiego w tym jednym artykule. Zacznê od tego, ¿e s± oni odpowiedzialni za zmuszanie istot bez koñca do reinkarnacji, jawnie naruszaj±c Prawo Uniwersalne.

W Wolnym Wszech¶wiecie poza zniewalaj±cym systemem demiurga, ka¿da istota jest wolna i mo¿e decydowaæ na jakiej planecie chce siê wcieliæ.

Kiedy ¿ycie fizyczne istoty dobiega koñca ( po setkach, a mo¿e po tysi±cach lat) wraca ona do Nieskoñczonego ¬ród³a na odpoczynek i nastêpnie decyduje co chce robiæ, aby nadal siê uczyæ i rozwijaæ. W tym procesie nigdzie nie ma istot kontroluj±cych, manipuluj±cych takich jak „w³adcy” karmy.

Aby pokazaæ moje lekcewa¿enie dla tych istot, u¿y³em dla nich sarkastycznej nazwy: £ajdaki Karmy [w wolnym przek³adzie z „Turds of Karma” – kr] i mam nadziejê, ¿e bêdziesz my¶leæ o nich w ten sam sposób i nie dasz siê nabraæ na ich oszustwa w og³upianiu obecnie i pó¼niej po opuszczeniu fizycznej rzeczywisto¶ci.

Zacz±³em nazywaæ ich tak po spotkaniu z nimi kilka miesiêcy temu, kiedy usuwa³em g³êbokie warstwy narzuconych umów, które starali siê utrzymywaæ. W pewnym momencie w procesie stanowczo powiedzia³em im: „Jeste¶cie najwiêkszymi kawa³kami g **, jakie kiedykolwiek widzia³em. NIC wam nie jestem winien. Wy jeste¶cie winni ka¿dej istocie, któr± manipulowali¶cie. D³ug którego nigdy nie bêdziecie w stanie sp³aciæ! W tym momencie odeszli bardzo szybko.
Przyjrzyjmy siê teraz ich sposobom manipulowania istotami.

Oszustwo przegl±du ¶wiat³a

Podstawowym narzêdziem, jakie ³ajdaki karmy u¿ywaj± do manipulowania istot do akceptowania niekoñcz±cej siê reinkarnacji jest (fa³szywy) przegl±d ¶wiat³a. Kiedy cia³o umiera, dusza przenosi siê do astralu i zaczyna zrzucaæ z siebie w wiêkszo¶ci poprzednio utrzymywan± identyfikacjê. Je¶li proces ten odbywa³by siê bez zak³óceñ, prawdziwe ¦wiat³o tych istot wy³oni³oby siê od wewn±trz, uwalniaj±c warstwa po warstwie, ograniczaj±ce przekonania nabyte w tej inkarnacji.

Jednak¿e w sferze kontroli systemu demiurga, ³ajdaki karmy przechwytuj± te istoty w czasie kiedy ich ¶wiat³o zaczyna wy³aniaæ siê z ich wnêtrza i otaczaj± ich b³yskotliwym pokazem zewnêtrznego ¶wiat³a. (Dlatego wiêkszo¶æ ludzi prze¿ywaj±cych ¶mieræ kliniczn± do¶wiadcza tunelu ¶wiat³a). To zewnêtrzne, b³yskotliwe ¶wiat³o odci±ga uwagê istot od wewnêtrznego ¶wiat³a, hipnotyzuje je poprzez ³adowanie czêstotliwo¶ci i aktywacjê programów religijnych, którymi byli indoktrynowani podczas swojego wcielenia.

£ajdaki karmy i inni cz³onkowie k³amliwej hierarchii, tacy jak ‚anio³owie’ i ‚archanio³owie’ i inni ‚wzniesieni mistrzowie’ bêd± siê ukazywaæ podczas tego procesu. Gdy istoty s± wype³nione poczuciem uniwersalnej mi³o¶ci i wiêzi, mówi siê im, ¿e to uczucie przychodzi do nich od zewnêtrznych „istot ¶wiat³a”, które s± wokó³ nich.

Jednak to poczucie uniwersalnej jedno¶ci i mi³o¶ci, które w rzeczywisto¶ci wy³ania siê z ich wnêtrza, jest odzwierciedlane z powrotem do nich przez ³ajdaków karmy i k³amliw± hierarchiê. Dusze nie maj± czasu, aby zastanowiæ siê na tym, co siê dzieje, poniewa¿ s± one szybko przenoszone do fazy „przegl±du”. S± im pokazane ma³e filmy z ich ¿ycia, które koncentruj± siê na rozczarowaniach, niespe³nionych pragnieniach, bolesnych do¶wiadczeniach i krzywdz±cych dzia³aniach, jakich osoby do¶wiadczy³y w trakcie ¿ycia.

Poprzez ten stronniczy i manipulowany „przegl±d ¿ycia” czuj± siê ¼le i to jest to, czego ³ajdaki karmy chc±.

Mówi± tym istotom, ¿e mimo, ¿e nie uda³o im siê tak wiele rzeczy w ich ¿yciu, dostan± szansê, aby wróciæ jeszcze raz i „naprawiæ sprawy” w nowym wcieleniu. Istoty s± wdziêczne za szansê odkupienia i akceptuj± umowy, zaprezentowane im przez ³ajdaków karmy na ponowne wcielenie siê.

Je¶li istota wychowa³a siê w wierze chrze¶cijañskiej, napotka Jezusa i anio³y, ale us³yszy, ¿e jeszcze nie zas³uguje, aby dost±piæ królestwa niebieskiego.

Oczywi¶cie strach przed wys³aniem do piek³a jest tak silny w jej systemie wierzeñ, ¿e skacze z rado¶ci na wie¶æ, ¿e mo¿e siê znowu wcieliæ i staæ siê ‚wart±‚ zaszczytu wst±pienia do królestwa bo¿ego, które jest tak naprawdê królestwem demiurga.

Po zgodzie na reinkarnacjê, istota wêdruje do poczekalni „królestwa niebieskiego” od ¶rodkowych do wy¿szych sfer astralnych. Ta strefa jest ³adnie udekorowana symulacjami przyrody, piêknymi widokami i s± tam pracownicy: anielscy stra¿nicy, którzy pilnuj± aby istota inkarnowa³a ,kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Oczywi¶cie ci „opiekunowie” s± faktycznie paso¿ytniczymi pasterzami, opiekuj±cymi siê swoj± trzod± i nie ma mozliwosci, aby istota ta mog³a i¶æ gdzie indziej.

Przeniesienie karmiczne

.

Je¶li zawarto¶æ ¿ycia istot, nieuleczone rany, niespe³nione pragnienia nie wystarczaj±, aby przekonaæ do reinkarnacji, maj± zaprezentowane jeszcze bezczelniejsze oszustwa. Mówi siê im, ¿e pope³nili w poprzednich wcieleniach straszliwe zbrodnie i teraz musz± odpracowaæ swoj± z³± karmê w niekorzystnych warunkach.

W rzeczywisto¶ci przedstawia siê im nie ich ¿ycie, gdzie inne byty podpisa³y pakty z k³amliwymi istotami w celu unikniêcia energetycznej odpowiedzialno¶ci za swoje czyny.

Czê¶æ z³owrogiej energii tych kryminalistów jest rzutowana na istotê, któr± siê przekonuje, ¿e kiedy¶ by³a okropnym przestêpc±.

Te istoty podpisuj± wiêc zobowi±zanie, aby pozbyæ siê tej „z³ej karmy”, nigdy nie zdaj±c sobie sprawy, ¿e to wszystko jest zaprojektowanym k³amstwem dla utrzymania ich w ujarzmieniu i zniewoleniu. Ma to na celu zmuszenie istoty do zgodzenia siê na reinkarnacjê i wziêcie na siebie odpowiedzialno¶ci za zbrodnie, których ona nie pope³ni³a, zapewniaj±c, ¿e ¿ycie tej istoty w nastêpnym wcieleniu bêdzie pe³ne trudno¶ci.

Takie przeniesienie karmy pozwala tak¿e istotom z³ym na unikniêcie odpowiedzialno¶ci za swoje czyny. To przeniesienie jest równie¿ stosowane na szerok± skalê wobec ludno¶ci planety poprzez formy masowej kontroli umys³u i manipulacji medialnej. Du¿o by wyja¶niaæ, ale podstawowy mechanizm, jak to jest robione, tkwi w pod¶wiadomych umowach przekazywanych przez media, znaki firmowe ( pieczêcie), kontrakty finansowe, prawo morskie [wszêdzie stosowane w instytucjach prawnych – kr] i inne matriksowe instytucje.

Wymuszone wstêpne umowy z demiurgiem

.

Jeszcze jednym wa¿nym aspektem umów z demiurgiem s± oryginalne, wstêpne umowy, które istoty s± zmuszone podpisaæ, aby w ogóle wej¶æ w ten system kontroli. Wielu z nas przysz³o tu z wolnego Wszech¶wiata po to, aby rozwaliæ ten system demiurga od ¶rodka, ale k³amliwa hierarchia na³o¿y³a wiele wymuszonych umów na te wolne dusze, aby ograniczyæ ich efektywno¶æ.

Te wstêpne umowy zawieraj± tak¿e klauzule, które zezwalaj± na tworzenie nam nieokre¶lonych trudno¶ci podczas inkarnacji na Ziemi, w tym s± to: ¼li rodzice, choroby, fizyczna przemoc, seksualna przemoc, psychiczne ataki, eteryczne implanty, manipulacje snami, rekrutacja do tzw. korpusu pracowników (fa³szywego) ¶wiat³a, problemy w zwi±zkach, problemy finansowe, fizyczne porwania, niedowarto¶ciowanie i wiele, wiele wiêcej.

Wiêkszo¶æ przychodz±cych tu istot Wolnego Wszech¶wiata by³a do¶æ pewna, ¿e mo¿e przezwyciê¿yæ te ograniczenia, wiêc siê zapisa³y.

Tak naprawdê nie by³o wiele opcji, ale niektórzy z nas negocjowali zapalczywiej, ni¿ inni i zostali obarczeni mniejsz± ilo¶ci± tych zgubnych umów, ale nikt nie przeszed³ „bez szwanku.„ Niezale¿nie od tego, jak wiele mamy wymuszonych, wej¶ciowych umów, wa¿ne jest, aby usun±æ wszystkie te umowy w celu uzyskania jasno¶ci i kontynuowania naszych wybranych zadañ w uzdrawianiu i budzeniu innych, a tak¿e w demontowaniu konstrukcji demiurga od wewn±trz.

Cameron, 21 listopada 2013

Przet³umaczy³ syn Hani (dziêkujê). Korekta i t³umaczenie pominiêtych fragmentów – Krystal

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/
Czê¶æ druga: http://tamar102.bloog.pl/id,345636690,title,Odwolywanie-umow,index.html
Edytowa: 01/02/2015 07:54
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/02/2015 08:35
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32372
Sk±d ta nerwowo¶æ i po¶piech dino ?
Zawsze uwa¿a³em ciê za takiego spokojnego i opanowanego , a tu masz ci los . Znowu zawód .
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Edytowa: 01/02/2015 08:47
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 2/12 < 1 2 3 4 5 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com