Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 3/12 |< < 1 2 3 4 5 6 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/02/2015 10:13
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32373
W zasadzie to co napisa³ ten gostek, odpowiada moim wewnêtrznym przeczuciom, przekonaniom.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/02/2015 10:13
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

Channeling - Sanaya Roman, Duane Packer

Channeling to pierwszy na wiecie podrcznik opisujcy metody nawizywania kontaktu z wyszymi formami wiadomoci w celu otrzymywania konkretnych i praktycznych przekazw. W oparciu o dowiadczenia wielu osb nie tylko kompleksowo wyjania ten proces, ale rwnie pozwala opanowa go kademu, kto tego pragnie.
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 01/02/2015 20:43
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32375
quote
okrutnego ¶wiata, gdzie „pies zjada psa”.


To w¶ród psów te¿ panuje kanibalizm dino ?
A Cameronowi premierowanie nie wystarczy ?
Ma czas jeszcze na udzielanie siê na tak absurdalnych forach ?
Przeczyta³em ten artyku³ no i jest wzruszaj±cy , porywaj±cy , a w dodatku oburzaj±cy i w zasadzie , to co napisa³ ten gostek zupe³nie nie odpowiada moim wewnêtrznym przeczuciom i przekonaniom , dlatego przyjrzymy siê .....
quote
....teraz ich sposobom manipulowania istotami.
SmileSmileView Zdjcie zmniejszone (Orginalny rozmiar: 740x538)
Thumb
Edytowa: 01/02/2015 20:45
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/02/2015 03:16
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32377


enTERPL
ENterpl
Image


enTERPL
ENterpl
Image


ENterpl
enTERPL
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/02/2015 08:01
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32379
quote
lotus33:


enTERPL
ENterpl
Image


enTERPL
ENterpl
Image


ENterpl
enTERPL


Wiele z wklejanych obrazków mi siê nie otwiera, ciekawe dlaczego, mo¿e brak mi jakiej¶ wtyczki ? Smile

Ooo, tylko takie kartki z zagiêtym prawym górnym rogiem Smile
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/02/2015 08:22
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32380
quote
Wiele z wklejanych obrazków mi siê nie otwiera, ciekawe dlaczego, mo¿e brak mi jakiej¶ wtyczki ? Smile

Ooo, tylko takie kartki z zagiêtym prawym górnym rogiem


Najprawdopodobniej tak jest . Nie znam siê bardzo na tym . Spróbuj co¶ dobraæ . Ja kiedy¶ do³±czy³em flash playera i zaskoczy³o .
Jest jeszcze do chroma HTML5ify . Mo¿e to akurat to ? Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/02/2015 08:44
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32381
Dziêki, spróbujê co¶ ¶ci±gn±æ, bo wkurzaj±ce jest, ¿e nie wszystko siê wy¶wietla Smile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 02/02/2015 09:19
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32382
Edytowa: 02/02/2015 09:44
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/02/2015 16:44
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32392
Korzenie Pychy. STWÓRCA

ROZMOWA Z BOGIEM

JJK
Jedna z Czytelniczek napisa³a nam przepiêkne przys³owie dotycz±ce fa³szywych proroków tego Czasu: „Pycha przychodzi przed Upadkiem a nie przed Podniesieniem!”
Dotyczy to poszukiwaczy którzy kopi± zawsze w tym samym miejscu, mieszaj± t± sam± mêtn± zupê swojej w³asnej zarozumia³o¶ci i sami wynosz± siê do „Mistrzów” ponad Ludzko¶ci± i ponad ¦wiat, przy czym ca³kowicie ignoruj± swoje w³asne Tematy. Co le¿y u korzeni Pychy?


BÓG
Pycha niesie Energie poczucia ni¿szo¶ci.
I ten kto wewnêtrznie czuje ¿e ma „mniejsz± warto¶æ” ten nie mo¿e podnie¶æ swoich Wibracji i osi±gn±æ wy¿szych Poziomów ¦wiat³a Bytu. W³asna Wibracja przyci±ga obce Wibracje.


Nie rozpoznane poczucie ni¿szo¶ci, niezale¿nie od tego jakim wysi³kiem jest ono przykrywane jest ran± która musi zostaæ uleczona i zamkniêta jeszcze zanim Cz³owiek mo¿e podnie¶æ siê Wibracjami do tego boskiego.


„Pycha” pozoruje odwagê i pewno¶æ siebie,
jest jednak ich dok³adnym przeciwieñstwem.


Im bardziej Cz³owiek jest wewnêtrznie niepewny i im bardziej czuje siê ma³o warto¶ciowym g³êboko w swoim wnêtrzu tym mocniejsza jest potrzeba wyrównania tego niedoboru. Wielu z tych Ludzi przyw³aszcza sobie specyficzne umiejêtno¶ci aby przez to czuæ siê „w przewadze” i oni definiuj± tym swoj± „wyró¿niaj±c± ich rangê” po¶ród innych Ludzi, podczas gdy inni mutuj± do odleg³ych ¯yciu, wrogich Ludzko¶ci Mizantropów-Samotników by przez to ca³emu ¦wiatu uzasadniæ swój wyj±tkowy status.


W obydwu tych grupach dzia³a to najni¿sze poczucie w³asnej warto¶ci i te Istoty dominowane s± przez ró¿ne Tematy niedoboru i utrzymywane s± przez to w ci±g³ym niepokoju. „Pycha” posiada wiele obliczy i tutaj wyt³umaczone s± dwa szeroko rozpowszechnione ich przejawy. Zatem „Pycha” przychodzi zawsze przed Upadkiem bo wszystko co nieprawdziwe rozpuszcza siê gdy tylko napotka ona na Rzeczywisto¶æ.


Pysze brakuje fundamentu Prawdy. I niezale¿nie od tego jak± Iluzjê wybierze Cz³owiek to ka¿da Iluzja zostanie zniszczona przez Rzeczywisto¶æ.
ROZRÓ¯NIENIE GURUS I PROROKÓW


JJK
Czy mo¿esz nam jeszcze raz wyja¶niæ po czym tak naprawdê natychmiast mo¿na rozpoznaæ fa³szywego proroka?


BÓG
1. po dominuj±cym EGO: „ja, ja, ja”
2. po wype³nianiu w³adzy, po wynoszeniu samego siebie ponad innych i szaleñstwie na punkcie kontroli
3. po d±¿eniu do seksualnych uzale¿nieñ których konsekwencj± s± seksualne nadu¿ycia.


JJK
Dlaczego te wyra¼ne oznaki rozpoznaj± tylko nieliczni Ludzie?


BÓG
Poniewa¿ daj± siê za¶lepiæ pojedynczymi, specyficznymi umiejêtno¶ciami tych Ludzi. Kto¶ – w przeciwieñstwie do Ciebie – mo¿e chodziæ po roz¿arzonych wêglach i ju¿ jeste¶ po wra¿eniem. Inny mo¿e – w przeciwieñstwie do Ciebie – cytowaæ wszystkie Pisma i ju¿ jeste¶ pod wra¿eniem. Kto¶ – w przeciwieñstwie do Ciebie – mo¿e chodziæ po wodzie, przemieniaæ o³ów w z³oto i budziæ umar³ych i ju¿ jeste¶ pod wra¿eniem. I to wyliczanie da siê uzupe³niaæ i kontynuowaæ na wszelakie sposoby. W ka¿dej z tych sytuacji Ludzie daj± siê o¶lepiæ zewnêtrznym czarem zamiast czuæ siê przyci±ganym wewnêtrznymi umiejêtno¶ciami Cz³owieka, ¦wiat³em które w nim dzia³a.


To prawdziwie boskie jest proste, jest ciche i obchodzi siê bez spektaklów. Kto kocha ten nie odpala ¿adnych fajerwerków tylko budzi w Tobie Ogieñ Mi³o¶ci.


Ten prawdziwie m±dry kocha ciszê, jest niczym ocean i nigdy nie wystawia swoich umiejêtno¶ci na pokaz, chyba ¿e zwi±zana jest z tym uzdrawiaj±ca i ¶wiêta Intencja.


Niedojrza³y uczeñ szuka sobie niedojrza³ego Mistrza na podstawie jego zewnêtrznych umiejêtno¶ci. Natomiast dojrza³y uczeñ rozpoznaje dojrza³ego Mistrza na podstawie jego wewnêtrznej si³y promieniowania, na podstawie wychodz±cego z niego ¦wiat³a.


Uczniowie mówi± du¿o o samym Mistrzu i odwrotnie.


BÓG¬ród³o: lichtweltverlag.com
T³umaczenie: Team TERRA

Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 08:15
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32406
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4361
Wsparcie: 4361

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2015 11:09
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32407
Smile Smile
quote
je¶li zadzia³amy w miarê szybko, dziej± siê cuda
Pozby³e¶ siê s³onia co ci po uchu depta³ , Dino ? O cudach mowa i jak tu w nie nie wierzyæ ? Smilequote
poszed³ na spacer, ko¶lawo bo ko¶lawo, ale na w³asnych nogach,


O proszê ..... i przesta³e¶ w koñcu raczkowaæ ?
Trzeba by to w ksiêdze rekordów zaznaczyæ .
Co takiego zaznaczyæ ?
Dina jako najd³u¿ej raczkuj±cego ma siê rozumieæ .


quote
Tutaj musimy uruchomiæ pod¶wiadomo¶æ lub nad¶wiadomo¶æ, i to uzdrowiciel powinien wiedzieæ kiedy dotrzeæ do pod¶wiadomo¶ci a kiedy do nad¶wiadomo¶ci chorego


Dino oczywi¶cie wie i bêdzie uruchamia³ oraz dociera³ .
A z siêganiem po batutê to aby nie przesadzasz melomanie - uzdrowicielu ?

W prezencie dla astralu lotusek przygotowuje w³asn± , niezwykle rytmiczn± i taneczn± kompozycjê .
Bêdziesz móg³ sobie przy Niej pl±saæ i hasaæ do woli dino.
Smile
Edytowa: 06/02/2015 11:16
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 3/12 |< < 1 2 3 4 5 6 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.173.214.227

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com