Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Zwiastuni ¦witu > CIEKAWE WKLEJKI cd.
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 9/12 |< < 6 7 8 9 10 11 12 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
CIEKAWE WKLEJKI cd.
AutorTre
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/03/2015 11:27
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32658
Na pocz±tek artyku³ skopiowany z WP:

"pi±tek, 27 lutego 2015
Oszustwo w Ko¶ciele? Cudowne "rozmno¿enie" wiernych
Katolicki biskup Oslo i mened¿er finansowy Ko¶cio³a katolickiego w Norwegii s± podejrzani o powa¿ne oszustwo. Mieli zawy¿aæ liczbê wiernych - poinformowa³a norweska policja.

Katolicki biskup Bernt Ivar Eidsvig jest podejrzany o oszustwo, maj±ce na celu uzyskanie wiêkszych dotacji dla Ko¶cio³a
Katolicki biskup Bernt Ivar Eidsvig jest podejrzany o oszustwo, maj±ce na celu uzyskanie wiêkszych dotacji dla Ko¶cio³a

Policja przeszuka³a pomieszczenia, nale¿±ce do Ko¶cio³a w Oslo. Media w Norwegii informowa³y wcze¶niej, ¿e obywatele tego kraju byli - bez ich wiedzy - rejestrowani jako cz³onkowie Ko¶cio³a katolickiego, dziêki czemu Ko¶ció³ otrzymywa³ wiêcej pieniêdzy z bud¿etu pañstwa.

Ko¶cio³y w Norwegii otrzymuj± dotacje z bud¿etu „od g³owy”, zatem za ka¿d± dopisan± osobê co roku wp³ywa do kasy konkretna suma. Na listê wiernych Ko¶cio³a Katolickiego w Norwegii trafiali g³ównie imigranci z Polski.

Fa³szywe obja¶nienie

Procedura nakazuje, by ka¿dy nowy wierny z³o¿y³ o¶wiadczenie na pi¶mie lub przez specjalny formularz elektroniczny i poda³ tam swoje dane personalne. Tymczasem z pierwszych ustaleñ wynika, ¿e imigrantów z krajów z przewa¿aj±c± liczb± katolików zapisywano automatycznie, nie informuj±c ich o tym.

Ju¿ samo obja¶nienie procedury w jêzyku polskim podane na oficjalnej stronie Ko¶cio³a katolickiego w Norwegii zawiera nieprawdê: „Rejestracja katolików w Norwegii jest konieczna, by Ko¶ció³ katolicki móg³ otrzymaæ dotacjê pañstwow± w takim samym wymiarze jak i inne zarejestrowane wspólnoty religijne, dlatego musi uzyskaæ pe³en 11-cyfrowy numer personalny swoich cz³onków. W przeciwnym razie Ko¶ció³ straci dotacjê pañstwow±.” W rzeczywisto¶ci ko¶ció³ nie straci dotacji, a po prostu nie otrzyma jej za nieistniej±cego wiernego.

Ko¶ció³ katolicki móg³ wy³udziæ nawet 50 mln koron

Norweskie media oceniaj± skalê ko¶cielnego oszustwa nawet na 50 milionów norweskich koron (6,6 miliona USD). Zwracaj± uwagê, ¿e podczas gdy w 2006 roku oficjalnie by³o w Norwegii 47 tysiêcy katolików, to w 2014 roku ich liczba wzros³a do 140 tysiêcy.

W 2011 roku Ko¶ció³ katolicki w Norwegii otrzyma³ z bud¿etu prawie 68 mln koron, zgodnie z zadeklarowan± liczn± wiernych. Ju¿ dwa lata pó¼niej by³o to ponad 102 mln koron. Na 2015 lat dotacja mia³a wynie¶æ ponad 130 mln koron. Teraz jednak Ko¶ció³ bêdzie musia³ nie tylko oddaæ dotacje za „martwe dusze", ale te¿ ponie¶æ konsekwencje oszustwa."


Wklejam to, bo po¶redni± ofiar± tego oszustwa pad³ mój syn.
Jak sprawa siê ryp³a, to archidiecezja z Oslo zaczê³a na si³ê szukaæ owieczek.
Przys³ano mu formularz który mia³ wype³niæ jako "zgodê", ¿e jest cz³onkiem tamtego norweskiego KK.
Mia³ telefony z Oslo, nêkano go, aby przeznaczy³ 1% swego podatku dla nich.
Maj± wszystkie jego dane, ³±cznie z norweskim peselem !
Syn jest zbulwersowany, sk±d oni maj± tak szczegó³owe jego dane.
Oczywi¶cie odmówi³, wiêc przedwczoraj dosta³ na pi¶mie, ¿e zosta³ "wykluczony" z szeregu norweskich katolików Smile
Pytanie: jak mo¿na zostaæ wykluczonym sk±d¶, gdzie nigdy siê nie nale¿a³o ? Smile
Piêæ lat mieszka w Norwegii, ale ¿adnego ko¶cio³a od ¶rodka nigdy nie widzia³ Smile

Na tym przyk³adzie widaæ, co to za instytucja ten KK, nie tylko w naszej skatolicza³ej Polsce, ale w ogóle na ¶wiecie.
Nic tylko $$$$ i tyle Smile

Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/03/2015 11:27
Re: Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post0000

Przesanie ze wiata - D.Harald Alke

  • informacje na temat nowej duchowoci
  • rozmowy z bogami, istotami wietlistymi,duchami i devas, z formami ycia z zawiatw, z duchami zmarych i ofiarami wojen
  • rozmowy z bogiem wszechmogcym i cztery nowe przykazania
  • akceptacja i zrozumienie dla innych form ycia i innych religii
  • znaczenie piramid energetycznych
  • wskazwki dla duchowego wiadomego ycia: jak powinno si urzdzi i prowadzi ycie w harmonii z bogiem i etyk, by y szczliwie i zdrowo
  • przesanie dla narodu polskiego
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 21/03/2015 16:02
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32659
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 03:33
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32677
quote
tulsi:
No w³a¶nie.
Jak rozpoznaæ w³a¶ciwego przewodnika od takiego co siê pod niego podszywa ?

Co¶ w tym na pewno jest.
Gdy umiera Tybetañczyk, jest wzywany do niego lama.
I on czyta przy ³o¿u wersety z Ksiêgi Umar³ych.
Daje wskazówki, co robiæ po wyj¶ciu z cia³a, dok±d taka dusza ma i¶æ.

U nas siê o tym nie mówi, wszak kultura zachodu jest krañcowo inna ni¿ wschodnia.

Czyta³am ksi±¿ki "¯ycie po ¿yciu", przek³ady z angielskiego i ksi±¿kê polsk± te¿.
Chodzi o osoby które przesz³y ¶mieræ kliniczn±.
Tam siê ci±gle przewija temat tunelu i to co siê znajduje po jego przebyciu.
Cuda na kiju, szczê¶cie wiekuiste.
Tylko dlaczego ci ludzie tu wracaj± z powrotem, je¶li tam tak dobrze ?
Mam na my¶li tych, którzy umieraj± nieodwo³alnie.
W tej chwili na ¶wiecie jest ponad siedem miliardów ludzi.
I bêdzie coraz wiêcej.
To sk±d do cholery oni siê bior± ?
Maj± w tym astralu jaki¶ ogromny magazyn dusz, czy jak ?

Je¶li nale¿y unikaæ tunelu i "przewodników", to w takim razie gdzie siê udaæ po opuszczeniu cia³a ?
Oto jest pytanie !


Ja uwa¿am, ¿e do samego siebie najlepiej siê udaæ. Z kontaktami z innymi ostro¿nie tak jak tutaj na tym ¶wiecie. To, ¿e zadzwoni do Ciebie jaki¶ facet z uderzaj±co podobnym do Krzy¶ka g³osem na przyk³ad i za niego siê poda, to oznacza, ¿e on dzwoni? Po pierwszym wra¿eniu z czasem prawda wyjdzie na jaw. Z do¶wiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e prawdziwa prawda mo¿e lecieæ w nieskoñczono¶æ i nigdy siê nie potknie ze wzglêdu na swoje unikalne cechy.....natomiast k³amstwo jak to siê nawet mówi, ma krótkie nogi. Bêdzie bardziej wyrafinowane, zaleci byæ mo¿e dalej, ale i tak w koñcu padnie na pysk, tak¿e ze wzglêdu na swoje w³a¶ciwo¶ci charakterystyczne.

Ostatecznie nie ma kogo¶ takiego jak przewodnik duchowy. To tylko rola psychospo³eczna, któr± kto¶ wobec kogo¶ odgrywa.....a czy w tym ¶wiecie czy innym - nie ma znaczenia. Nadal to tylko rola. Warto jest pos³uchaæ zdania innych, ale warto te¿ my¶leæ za siebie. Inaczej jest siê zwyk³ym miêsem w czyi¶ rêkach, szczególnie je¶li na nie poluje Smile Je¶li mam daæ wskazówkê, to "prawdziwy" (gdy¿ ostatecznie nie ma) przewodnik duchowy, bêdzie raczej dawa³ niemanipulatywne rady, nie chodz±ce zbytnio po emocjach. Natomiast fa³szywy raczej wkrêci w jak±¶ niez³± bajkê w bli¿ej nieokre¶lonym celu (zale¿y). Przy czym niby inny ¶wiat, ale je¶li wyci±gn±æ samego ducha, to jest to ten sam co kieruje ró¿ne dzieciaki w podstawówce i gimazjum do robienia ró¿nych niefajnych rzeczy kolegom i kole¿ankom. Smile

quote
Tamar102:
Za¿±daæ suwerennie, najwy¿szego przewodnika ze ¬ród³a wszystkiego co Jest, unikaæ iluzorycznych jak w bajce Alicji w krainie czarów, bo to nasze wytwory umys³u, zwodz±ce nas z drogi, nawet JAHWE czy to w³a¶ciwe Jam Jest? Nie wiem, dla mnie to JA, a nie jaki¶ ONSmile

"Bóg jest i Bóg jest Prawd± Absolutn±.
Ta Prawda objawia siê teraz na Ziemi.
Warstwa po warstwie rozpuszczaj± siê pó³-prawdy i nieprawdy i to co siê pokazuje to wspania³o¶æ Cz³owieka w Obliczu Boga. Piêkno¶æ Cz³owieka w obliczu Absolutu i Jego wszech-wiecznej, niepodzielnej i nieroz³±cznej Prawdy." http://tamar102.bloog.pl/id,347021654,title,Stworca-Prawda-Absolutna,index.html

A nie Micha³ Anio³Smile


Jak dla mnie, to osoba z takimi ¿±daniami na ustach a¿ siê prosi o w³a¶nie niez³e wkrêcenie w jak±¶ bajkê - tak w ramach lekcji i refleksji na przysz³o¶æ. Owszem sam bym jej nie udzieli³, jednak uwa¿am, ¿e tak na opamiêtanie..... i mi³ej zabawy w takie odjazdy ludzie, je¶li tak bardzo podoba siê to wam Smile Jak kolejka górska w parku rozrywki - emocje, emocje, emocje! Trochê strachu, trochê bólu, trochê smutku, trochê podekscytowania, trochê rado¶ci, zawrotu w g³owie itd. Ludzie to lubi±. Klient nasz Pan Smile


Smoczy Buziaczek Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 09:45
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32679
quote
CrazySierzant: Ostatecznie nie ma kogo¶ takiego jak przewodnik duchowy.


quote
CrazySierzant: Je¶li mam daæ wskazówkê, to "prawdziwy" (gdy¿ ostatecznie nie ma) przewodnik duchowy, bêdzie raczej dawa³ niemanipulatywne rady, nie chodz±ce zbytnio po emocjach. Natomiast fa³szywy raczej wkrêci w jak±¶ niez³± bajkê w bli¿ej nieokre¶lonym celu (zale¿y). Przy czym niby inny ¶wiat, ale je¶li wyci±gn±æ samego ducha, to jest to ten sam co kieruje ró¿ne dzieciaki w podstawówce i gimazjum do robienia ró¿nych niefajnych rzeczy kolegom i kole¿ankom.


To jest ten przewodnik czy go nie ma, bo zamie¶ci³e¶ tu dwie sprzeczno¶ci Smile
Je¶li utrzymujesz ¿e go nie ma, to jak mo¿e dawaæ wskazówki ?
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 15:00
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32681
No w³a¶nie, jedyn± odpowied¼ mo¿emy znale¼æ w wielowymiarowo¶ci nas samych, snujemy siê jak paj±k po sieci z koralikami rosy, gdy idziemy wg wskazañ do ¬ród³a, to ten na drodze do niego jest najbli¿szy, gdy siê oddalamy, daj±c siê zwodziæ, jak np. przywi±zaniami do materii itp wtedy schodzimy w dó³, wiêc przewodnikiem jestem sam dla siebie korzystaj±c wedle uznania, wiêc nie ma zaprzeczeñ w koralikach tak jak i w naszych , ka¿dy mówi w³asn± bajkêSmile
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 19:51
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32684
quote
tulsi:
To jest ten przewodnik czy go nie ma, bo zamie¶ci³e¶ tu dwie sprzeczno¶ci Smile
Je¶li utrzymujesz ¿e go nie ma, to jak mo¿e dawaæ wskazówki ?


Nie ma tu sprzeczno¶ci. "Prawdziwy" przewodnik, czyli kto¶ kto rzetelnie pe³ni tê rolê psychospo³eczn± (niezale¿nie od ¶wiata w którym siê to odbywa), mo¿na powiedzieæ, ¿e nim jest. Taki "prawdziwy" przewodnik jest jak.......... przewodnik w muzeum. Twoj± wol± jest poznaæ eksponaty w muzeum....przewodnik pomaga Ci w tym. Przewodnik duchowy poznaj±c Twoj± wolê udzieli Ci niezobowi±zuj±cych rad, co do tego jak jego zdaniem móg³aby¶ doj¶æ gdzie chcesz. Fa³szywy przewodnik, sprawi wra¿enie przewodnika, ¿eby zdobyæ nad Tob± w³adzê i zrobiæ co¶ z Tob± zazwyczaj w swoim interesie. B±d¼ te¿ ¿art...czasami ma³o ¶mieszny dla której¶ strony, a której to logiczne. Jednak¿e "przewodnik" to tylko rola psychospo³eczna, któr± dana istota przyjmuje wobec innej istoty. Nie uwa¿am, ¿eby istnia³a jaka¶ hierarchia.... po prostu s± ró¿ne te istoty, tak jak ka¿dy tutaj na tym ¶wiecie z nas jest ró¿ny.... To wszystko. Przewodnicy to psychologia, nie duchowo¶æ. Duchowy jest ka¿dy na swój sposób. Zale¿nie jak podej¶æ do tematu nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e i Ci "fa³szywi" przewodnicy w pewnym momencie te¿ przewodz±..... Sprawiaj±, ¿e nie ma epidemii naiwno¶ci i ³atwowierno¶ci.... a przynajmniej nie a¿ takiej i z czasem ten efekt bêdzie siê pog³êbiaæ. Ludzie jak chc± (a bardzo lubi± siê tak emocjonowaæ) znajd± sobie koz³a ofiarnego w¶ród nich, czarn± owcê na któr± zrzuc± wszelkie swoje nieszczê¶cia. Dla jednych to Diabe³, dla innych Jaszczury z astralu. Do wyboru do koloru. Smile

Smoczy Buziaczek Smile
Edytowa: 28/03/2015 19:51
Powd: big
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4358
Wsparcie: 4358

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 19:54
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32685
quote
To jest ten przewodnik czy go nie ma, bo zamie¶ci³e¶ tu dwie sprzeczno¶ci Smile
Je¶li utrzymujesz ¿e go nie ma, to jak mo¿e dawaæ wskazówki ?


To zale¿y dok±d zmierzasz lub chcesz zmierzaæ .
Jaki cel przed sob± postawi³a¶ na aktualne wcielenie .
Mnie zainteresowa³a ostatnio sprawa budowy energetycznej dwóch skrajnie przeciwnych sobie ras , a mianowicie ludzkiej i gadziej .
Ludzk± znam i wiem z ilu choæby cia³ siê sk³ada .
Jak jest z gadami tego nie wiem .Mo¿e kto¶ z was ma informacje na ten temat ?

Smile
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/03/2015 22:07
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32689
Czyta³am kiedy¶ o Szarakach, ¿e to s± bioroboty pozbawione duszy.
Na jakiej podstawie kto¶ doszed³ do takiego wniosku, tego nie wiem.
Nie mam pojêcia te¿ z ilu cia³ sk³adaj± siê gady.
W ¿adnej literaturze nie natknê³am siê na takie zagadnienie, niestety.SmileSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 14/04/2015 11:14
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32719
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 14/04/2015 15:49
Re: CIEKAWE WKLEJKI cd.
#post32720
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 9/12 |< < 6 7 8 9 10 11 12 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com