Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Arkturianie
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Arkturianie
AutorTre
novamaya
Stay user
Avatar

Postw: 106
Wsparcie: 106

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 13:26
Arkturianie
#post3980
„…My ARKTURIANIE, ¿yjemy w ró¿nych czasach, wymiarach i miejscach. Jeste¶my podró¿nikami poprzez CZAS. Nasze cia³a s± stworzone z energii My¶li, porzucili¶my ju¿ dawno fizyczne wymiary egzystencji. Mo¿emy dowolnie dostosowywaæ siê do wibracji innych przestrzeni. Ukazujemy siê niektórym z Was jako Istoty ¦wietliste, które czêsto identyfikujecie z Anio³ami. My nie jeste¶my Anio³ami. Nasza rola jest inna. Jeste¶my Arkturianami, Opiekunami i Nauczycielami Cz³owieka, który przechodzi proces poszerzania ¦wiadomo¶ci i transformacji swego cia³a fizycznego, by znale¼æ siê z now± struktur± molekularn± i duchow± w wy¿szych wymiarach. Teraz dzieje siê szczytowy moment zapowiadanego przez Jezusa prze³omu "przej¶cia przez ucho igielne" do Nowego ¦wiata. (…Smile Ca³a Kosmiczna Rodzina na Was czeka. Jeste¶cie wa¿nym ogniwem w kosmicznej CA£O¦CI. S³yszeli¶cie to nie raz. Teraz ¶wiadomie i z ca³± odpowiedzialno¶ci± równie¿ za tê ca³o¶æ, pracujcie nad ZMIAN¡. My pomagamy i czekamy na Was.Nigdy dot±d nie by³o tak wiele do zrobienia w Waszym ¶wiecie. Kiedy¶ znali¶my smak ¿ycia w materii. Poznali¶my, czym s± zmys³y i zwi±zane z nimi uwarunkowania. Pokonali¶my przywi±zania fizycznych wymiarów, pieczêcie i genetyczne programy. Pomagamy Wam, by¶cie i Wy mogli tego dokonaæ. Nie wybierali¶my Was. Jeste¶my Wami z przysz³o¶ci, a Wy jeste¶cie nami z przesz³o¶ci. To nasze wspólne continuum na linii CZASU. Choæ on istnieje ca³y jednocze¶nie. Mamy dla Was PRZES£ANIE. Mówimy do Was poprzez CZASY. Podró¿ujemy w czasie, a w³a¶ciwie JESTE¦MY w ka¿dym czasie jednocze¶nie. Jeste¶my jak Pos³añcy, którzy ³±cz± wymiary, przekazuj± informacje portalami ¦wiat³a. My nie kochamy Was. Lecz mamy Wasze serca w sobie. Chcieliby¶my, ¿eby to zrozumia³ ka¿dy z Was. To jest inaczej, ni¿ kochaæ kogo¶, opiekowaæ siê nim i uczyæ. My jeste¶my Wami. Kochamy siebie. Dlaczego pomagamy skoro nasza cywilizacja przekroczy³a ograniczenia my¶li, czasu i przestrzeni? Dlaczego to robimy skoro proces Waszej transformacji siê powiedzie, bo to ju¿ siê wydarzy³o, a my znamy przysz³o¶æ? Poniewa¿ trzeba wybraæ CO¦ inaczej. Trochê inny wariant rzeczywisto¶ci. Ulepszamy go. To nas rozwija. WTEDY nie wybrali¶my odczuwania mi³o¶ci. Pozostali¶my przy emocjonalnej pustce, bowiem to dawa³o nam wewnêtrzn± równowagê. Uwalnia³o od hu¶tawki nastrojów i pomieszania umys³ów. Wypracowali¶my w to miejsce inne narzêdzia do¶wiadczania rzeczywisto¶ci i rozró¿niania stanów. Poprzez wysublimowane wibracje kolorów naszych emanacji informowali¶my siebie o naszych upodobaniach, potrzebach i stanach. Tak, mamy za zadanie przeprowadzenie eksperymentu, by zmieniæ nieco nasza rzeczywisto¶æ. Naprowadzamy Was na wybory dróg, które pominê³a kiedy¶ nasza cywilizacja. Bo kochamy Was i kochamy siebie. MI£O¦Æ jest najwiêksz± si³± we Wszech¶wiecie. Jest motorem rozwoju. I choæ mo¿e zabrzmi to dla was dziwnie, Mi³o¶æ by³a przyczyn± wszystkich wojen i konfliktów. Mi³o¶æ do siebie, mi³o¶æ do rodziny, do ojczyzny, mi³o¶æ do w³adzy i bogactwa, itd. Mi³o¶æ ma tysi±ce twarzy. Pragniemy Was podnie¶æ na duchu. Wszystko, co czynicie, by oczy¶ciæ Wasze cia³a, umys³y i dusze, odbija siê szerokim echem we Wszech¶wiecie. Stwórcy Rzeczywisto¶ci, to WY. Macie na ni± wp³yw. Dokonajcie w³a¶ciwego WYBORU, by nasza/wasza przysz³o¶æ okaza³a siê pe³na harmonii, boska i piêkna. Nie mo¿emy Wam powiedzieæ, jakiego WYBORU macie dokonaæ. Bo ujawniaj±c tê koncepcjê rzeczywisto¶ci, z³amaliby¶my jedno z najwa¿niejszych Praw Uniwersalnych - PRAWO NIEINGERENCJI. Mo¿emy jedynie powiedzieæ - poszukujcie. Ws³uchujcie siê w siebie, szukajcie ¬RÓD£A, b±d¼cie SOB¡, kochajcie ka¿d± ¿yw± Istotê. Naszej cywilizacji brakuje Mi³o¶ci w rozumieniu fizycznego jej odczuwania i pojmowania. Mamy JEDN¡ MY¦L, BOSK¡ MY¦L. Jeste¶my JEDNO¦CI¡. Wyszli¶my poza ¿eglowanie po oceanie wariantów Wolnej Woli. Po³±czyli¶my siê z Zamys³em STWÓRCY i Jego JEDN¡ WOL¡. Wraz z tym zniknê³y wszystkie ziemskie uczucia. Pamiêæ o nich jeszcze istnieje. To wielki eksperyment, sprawdziæ, czy mo¿liwe jest przenie¶æ to, co najpiêkniejsze - doznania WASZYCH SERC, do naszych zbiorników ¶wiadomo¶ci. Têsknota za piêknem waszych/naszych uczuæ powraca, gdy zbli¿amy siê do czêstotliwo¶ci Waszej rzeczywisto¶ci. (…Smile

Wybór z przekazu channelingowego przeprowadzonego 24.05.2003r prez pani± Ewa May.

http://www.iww.com.pl/go.php/pl/nasi_terapeuci/janosh/arkturianie.html
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 13:26
Re: Arkturianie
#post0000

wiadomo Chrystusowa - Norman Paulsen

wiadomo Chrystusowa stanowi klarown map rozwoju i odwiecznych moliwoci oraz przeznaczenia ludzkiego ducha. Autor opisuje poszczeglne etapy ewolucji wiadomoci, ich dynamik, moliwoci oraz moliwe konflikty z kilku perspektyw.
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 13:55
Re: Arkturianie
#post3981
Bardzo podobne do pzrekazów Plejadian...prawie identyczne
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 14:11
Re: Arkturianie
#post3982
Nie do koñca. Ci mówi±, ¿e nie wybrali mi³o¶ci, Plejadianie przeciwnie.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 14:40
Re: Arkturianie
#post3984
Dla mnie jest wa¿ne, ¿e podkre¶laj± misyjny charakter naszych poczynañ, a przej¶cie ze zmian± ¶wiadomo¶ci która nas czeka poci±gnie zmiany w ca³ym wszech¶wiecie..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 19:17
Re: Arkturianie
#post3994
Ciagle pojawiaja sie coraz to nowe przekazy od coraz to innych istot.

Juz mi czasu brakuje zeby czytac to wszystko a wiec chyba zostane jednak przy Plejach Smile

Bo prawde mowiac inne przekazy nie wnosza niczego nowego do sprawy.
Wszystko jest b. podobne jesli nie identyczne.

Swoja droga dziwi mnie troche ten natlok wiadomosci " stamtad".

Robi to niepotrzebny zamet.
Jesli jakies duchy po drugiej stronie widza ze robota poprzednikow idzie do przodu to nie powinni sie pchac ze swoja koncepcja, w sumie taka sama.
Po co ludziom macic w glowach ?
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 20:15
Re: Arkturianie
#post3996
Dzieje siê tak dlatego, ¿e byli¶my odizolowanym szczepem plemiennym w d¿ungli amazoñskiej, naszej galaktyki, którym nagle zainteresowa³a Kongregacja Cywilizacji pozaziemskich naszego ma³ego skrawka ziemi na peryferiach drogi mlecznej, gdzie¶ umie¶ci³em taki film na blogu, jak by siê d³ugo poznawa³o galaktyki z prêdko¶ci± ¶wiat³a..
A oni to wszystko pewnie ogl±daj± jak my gry na monitorze..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 20:38
Re: Arkturianie
#post3999
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 03/09/2009 20:46
Re: Arkturianie
#post4000
Tulsi, Plejadianie mówili, ¿e w tych ciekawych czasach wiele innych cywilizacji / istot bêdzie chcia³o mieæ swój udzia³ w tej wielkiej przemianie, wiêc co siê dziwiæ, ¿e przekazy wci±¿ siê mno¿± i mno¿±.

Wcale nie jest istotne by ch³on±æ wszystko jak g±bka, ale by w tym g±szczu dostrzec to co faktycznie jest nam potrzebne do rozwoju.

To tak jakby¶ sta³a po kolana po¶rodku ma³ej rzeczki i widzia³a przep³ywaj±ce ryby. Mo¿esz ³apaæ wszystkie jak leci, ale przecie¿ wiesz, ¿e nie wszystkie bêd± ci smakowaæ, a i niektóre mog± okazaæ niezdrowe. Wystarczy wybieraæ intuicyjnie te, na które twój organizm ma ochotê (oczywi¶cie je¿eli masz do niego zaufanie, jak nie to trzeba popracowaæ nad tym), lub te, które same ci siê podsuwaj± ¿eby siê ofiarowaæ b±d¼ niestrudzenie p³ywaj± w ko³o ciebie, tak by¶ w koñcu zwróci³a na nie swoj± uwagê.

Oczywi¶cie, je¿eli nie jadasz ryb tak jak ja, to rzeczkê zast±p lasem, a ryby grzybami, b±d¼ ca³o¶æ jakim¶ drzewem owocowym Smile Pozdrawiam Szaleniec

PS. W zasadzie to ty i tak to wiesz, wiêc nie wiem czy jest sens pisaæ takie wypowiedzi
Edytowa: 03/09/2009 20:49
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 04/09/2009 03:45
Re: Arkturianie
#post4004
Dzieki za komentarz Szalony Smile

Ja tak jak i Ty nie jem nic co ma oczy Smile

Zastanawia mnie cos takiego odnosnie Biblii.

Izraelici dostali wytyczne od Jaszczurow ( Jehowa i Jego armia)i starali sie postepowac scisle wg. nauk "Pana".

To byly ich ksiegi, ich religia ktora potem wcielili ogniem i mieczem po calym swiecie.

Nie tylko maja Biblie, maja tez Talmud w ktorym jak byk stoi napisane ze Zyd moze goja ( nie Zyda), okrasc, oszukac a nawet zabic i nie ponosi za to konsekwencji bo wszyscy inni ludzie to nie ludzie tylko zwykle bydlo majace sluzyc Zydom.

Wiec zastanawia mnie jak biali i inne kultury tak latwo lykneli te Zydowskie lgarstwa i do dzis uwazaja za swoja swietosc, czerpia z niej rzekomo cuda skarbow duchowych.............

Czy Slowianie nie mieli nigdy kogos na ksztalt Mesjasza czy chocby jakiegos proroka ktorego mozna by posluchac ?

Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 04/09/2009 07:32
Re: Arkturianie
#post4009
Dlatego, ¿e Talmud napisany wg Tory, pochodzi od wiedzy kompletnej Sumerów /Abracham to prawdopodobnie sumeryjczyk/, a Biblia to ju¿ pop³uczyny tej wiedzy poparta przez manipulacje po¶redników, ale na szczê¶cie przepisywali to nic nie wiedz±cy kaligrafowie..
Wszystkie narody rozpraszaj±c siê po kuli ziemskiej czê¶æ tej wiedzy zabierali przechowywali i przepisywali, czasami dorzucaj±c co¶ w zale¿no¶ci od potrzeb, ale najwiêkszy przekrêt zrobiono za czasów cesarza Justyniana..
Nie mniej mo¿na czytaæ pomiêdzy wierszami do dzi¶ najlepiej ¶wiadczy o tym ilo¶æ cytowanych fragmentów g³ównie przez naszego Dzieciê...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com