Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
AutorTre
KluSeX
Seeker
Avatar

Postw: 8
Wsparcie: 11

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 14:48
ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4067
There must be some kind of way out of here
Said the joker to the thief
There's too much confusion
I can't get no relief
Jimi Hendrix "All Along The Watchtower"


- Ty siê zajmujesz koñcem ¶wiata? - spyta³a z lekk± nutk± ironii w g³osie.
- Ja? Bynajmniej - odpowiedzia³em - a czemu tak s±dzisz?
- No przecie¿ ci±gle siedzisz w tych tematach… 2012 i tym podobne - orzek³a.
- Ja? Bynajmniej - odpowiedzia³em - a czemu tak s±dzisz?
- No przecie¿… - zawaha³a siê na chwilê - a nie siedzisz? To czym siê zajmujesz?
- Raczej pocz±tkiem Nowego ¦wiata - wyja¶ni³em uprzejmie.
- A czy pocz±tek Nowego ¦wiata nie wymaga koñca starego? - zapyta³a.
- Zapewne tak - odpar³em - ale to nie znaczy, ¿e trzeba siê tym zajmowaæ. On siê sam zajmuje sob±, Stary ¦wiat - wali siê, pada na kolana i rozpada w py³ padaj±c na ziemiê. Ale tym siê "zajmuje" - je¶li mo¿na u¿yæ takiego okre¶lenia - si³a grawitacji. Nikt inny nie musi.
- No dobrze, ale te wszystkie teorie spiskowe, Iluminaci, kalendarz Majów, New Word Order, spisek bankierów i tym podobne… - spojrza³a na mnie ze zdziwieniem.
- To s± objawy nowotworu, który zabija Stary ¦wiat - odpowiedzia³em. Owszem, nimi mo¿na siê zajmowaæ, ale z podobn± skuteczno¶ci±, jak± osi±ga medycyna oficjalna, która wycina wêz³y ch³onne, podaje ¶rodki przeciwbólowe, aplikuje chemio- i radioterapiê - ale ona siê nie zajmuje budowaniem zdrowego organizmu. Ona zwraca ca³± swoj± uwagê na usuwanie objawów choroby. Tym jest zajmowanie siê koñcem Starego ¦wiata. Mnie to kompletnie nie interesuje - odpowiedzia³em.
- Ale przecie¿ siê tym interesowa³e¶ kiedy¶. Sama pamiêtam, jak roztacza³e¶ wizjê III wojny ¶wiatowej i opowiada³e¶ mi, ¿e tym ¶wiatem rz±dz± ¼li ludzie - popatrzy³a na mnie badawczo.
- To prawda - odpowiedzia³em. Jak odnajdujesz w sobie symptomy choroby, to im siê przygl±dasz. Próbujesz zrozumieæ, co one ci mówi±. I albo próbujesz je zlikwidowaæ - wyci±æ, czy jakkolwiek inwazyjnie siê ich pozbyæ, albo starasz siê zrozumieæ istotê choroby i próbujesz odbudowaæ zdrowy i zharmonizowany wewnêtrznie (i zewnêtrznie) organizm. Ta fundamentalna ró¿nica w podej¶ciu do zjawiska choroby jest dok³adnie tym, co ró¿ni tzw. medycynê oficjaln± od podej¶cia alternatywnego. Podobnie dzieje siê, kiedy traktujesz nasz ¶wiat, jako organizm o kompletnie zachwianej równowadze i harmonii, za¶ objawy tej choroby, jako przyczynê z³a. A spuchniêty wêze³ ch³onny nie jest przyczyn± choroby, jest tylko objawem dramatycznej walki organizmu z chorob±, objawem konfliktu energii. I tyle. Wiêc sama zauwa¿, czy warto siê nim zajmowaæ jakkolwiek ponad to, by dostrzec w nim objaw choroby?
- Czyli wtedy - kiedy mi opowiada³e¶ o tym wszystkim, czego nie chcia³am s³uchaæ - opisywa³e¶ mi symptomy choroby?
- Dok³adnie tak. I zapewne robi³em to z takim samym przera¿eniem, z jakim opowiada o swojej chorobie ka¿dy, kto staje siê jej ¶wiadom i siê jej boi. To nie by³a droga do wyleczenia. To by³a droga do przed³u¿enia agonii. I tym w³a¶nie jest koncentrowanie siê na Iluminatach, Rotchildach, mikrochipach, planach wymordowania 5/6 populacji planety i tym podobnych. To dok³adnie - trzymaj±c siê mojej analogii do zdrowia i medycyny - oferuje nam "twój" lekarz. Chemioterapia, która wyniszczy 5/6 odporno¶ci twojego organizmu, sterydy - twój Rockefeller, operacja wyciêcia guza, czyli Patriot Act, cenzura Internetu i pe³na kontrola twojego ¿ycia i tak dalej. Ale wolno ci siê nie zgodziæ. To tutaj dok³adnie jest umiejscowione wspó³cze¶nie hamletowskie pytanie "byæ albo nie byæ". Mo¿esz powiedzieæ NIE. I Byæ.
- Poczekaj, pogubi³am siê. Powiedzieæ NIE, znaczy podj±æ walkê z chorob±. Czyli zaj±æ siê tym czym zajmuj± siê w³a¶nie tzw. spiskowcy - sprzeciwem wobec objawów choroby.
- Bardzo trafnie to ujê³a¶ - podchwyci³em. Problem w tym, ¿e oni siê zajmuj± sprzeciwem wobec objawów choroby… Ale czy s±dzisz, ¿e to jest droga do wyleczenia? To jest do pewnego stopnia ten sam b³±d, który pope³nia oficjalna naukowa medycyna. A niestety, przykro mi to powiedzieæ, ¿e w przypadku medycyny to b³±d kardynalny.
- To znaczy, ¿e to wszystko co robi± spiskowcy jest pozbawione sensu?
- Nie, tego nie powiedzia³em. Tutaj jest cienka czerwona linia, któr± jest bardzo ³atwo przekroczyæ w ogóle o tym nie wiedz±c. Ja nie twierdzê, ¿e to co oni robi± jest bez sensu.
- Poczekaj, tego ju¿ zupe³nie nie rozumiem…
- Widzisz, tzw. spiskowcy - to bardzo fa³szywie opisuj±ce tê grupê ludzi okre¶lenie, albowiem to ich zamyka w formule dzia³alno¶ci zakazanej - i o to w³a¶nie chodzi tym, którzy ich nie lubi± - wiêc nie nazywajmy ich tak, ale nazwijmy ich: ¶rodowiska i media alternatywne. Wiêc owe ¶rodowiska i media alternatywne - ocala³e g³ównie w Internecie i w kilku zepchniêtych w niszê drukowanych wydawnictwach - wiêc owe media alternatywne, jak David Icke, Alex Jones, RedICeCreation, CoastToCoastRadio, tak naprawdê jest ich du¿o wiêcej, ni¿ wymieni³em - wiêc ich dzia³alno¶æ, te¿ ma swój sens. To oni pokazuj± objawy choroby. To oni pe³ni± rolê ostrzegaj±cych o tym, ¿e ¼le siê dzieje i to nie tylko w pañstwie duñskim. Bez Icke'a czy Jones'a prawdopodobnie nasza wiedza o stanie zaawansowania naszej choroby by³aby du¿o mniejsza. A wiêc i nasza ¶wiadomo¶æ o skali zagro¿enia by³aby du¿o mniejsza. A wiêc i nasza wola do zajmowania siê tym, czym ja siê zajmujê - projektowaniem Nowego ¦wiata - zapewne by³aby o wiele s³absza. Wiêc daleki jestem od tego, ¿eby dezawuowaæ ich dzia³alno¶æ. Choæ maj± diablo niewdziêczn± rolê. Po pierwsze s± nara¿eni na ataki wszelkiej ma¶ci sceptyków, nie mówi±c o represjach ze strony gin±cego systemu, a takowe te¿ maj± miejsce. Po drugie oni pe³ni± trochê tak± rolê, jak bia³e krwinki w naszym organizmie. Podejmuj± bezpo¶redni± walkê z chorob±, ale te¿ gin± w tej walce. Wiêc jestem daleki od tego, by nie doceniaæ ich dzia³alno¶ci, ale nie zmienia to mojej postawy, ¿e ja siê zajmuje projektowaniem lepszej przysz³o¶ci.
- Czy wobec tego twoja postawa to nie jest… hm… tchórzostwo?
- Ha ha ha!… tak, to bardzo sceptyczne podej¶cie do tematu - roze¶mia³em siê serdecznie.
- Kto to jest sceptyk?
- Sceptyk to cz³owiek kompletnie pozbawiony wyobra¼ni. Taka choroba, ale bywa uleczalna. Chocia¿ do wyleczenia jest konieczny spory wstrz±s Smile Wracaj±c do twojego pytania. Nie. To nie jest tchórzostwo. Ka¿dy sobie obiera swoj± rolê do odegrania w ¿yciu. S± wojownicy i s± sztabowcy. S± tradycjonali¶ci i konstruktorzy nowej ¶wiadomo¶ci. Trzymaj±c siê analogii wojennej s± sanitariusze i s± telegrafi¶ci i s± tajni agenci i s± zaopatrzeniowcy i jest milion ról do podjêcia. I nie przyjdzie ci do g³owy nazwaæ ich wszystkich tchórzami, dlatego ¿e nie s± wojownikami, nieprawda¿?
- Fakt…
- Wiêc ka¿dy ma swoj± dzia³kê "do obrobienia", a skutek bêdzie sum± naszych wszystkich dzia³añ. Tak jak teraz - skutek - czyli to, jak wygl±da nasz ¶wiat - jest sum± naszych wszystkich dzia³añ. Nikt go nam takim nie skonstruowa³. I pomimo tego, ¿e byli¶my na przestrzeni ca³ej naszej historii manipulowani i oszukiwani - o czym jestem g³êboko przekonany - to sami siê na to godzili¶my. Nie szuka³bym winnych na zewn±trz. Tak wygl±da koleina ewolucji. Zauwa¿, jak wiele dzia³añ twoich rodziców - ka¿dego rodzica - mo¿na zaklasyfikowaæ, jako manipulacjê, choæ jej intencj± by³o nauczenie ciebie kawa³ka prawdy o ¶wiecie. Jak czêsto odci±gano twoj± uwagê od czego¶, co twoim rodzicom wydawa³o siê dla ciebie niebezpieczne, albo nie w³a¶ciwe z jakich¶ tam wzglêdów. I dokonywano tego metod± manipulacji - zajmij siê grzechotk±, a nie kontaktem w ¶cianie.
- Ale to by³o robione z mi³o¶ci, a nie z chêci oszustwa! A to, co ty mi opowiada³e¶ o manipulacjach, którym my podlegamy, nie by³o i nie jest z mi³o¶ci!
- Trafiony zatopiony. Brawo! Ale to zale¿y, jak g³êboko wejrzysz w naturê rzeczy. Je¶li za ¼ród³o manipulacji uznasz na przyk³ad Draco, którzy grzebali w naszym DNA, albo religie, które nas skutecznie oddzieli³y od boskiego ¼ród³a - to masz racjê, to nie by³o robione z mi³o¶ci. I na ich poziomie to by³a manipulacja w pejoratywnym znaczeniu tego s³owa. Ale ani jedni, ani drudzy, ani wielu trzecich, których mo¿na by tu wymieniæ, to nie s± ¼ród³a owej rodzicielskiej i wynikaj±cej z mi³o¶ci "manipulacji" - tutaj ju¿ wcale nie w znaczeniu pejoratywnym - a co najwy¿ej jej narzêdziem. To tak, jakby¶ przypisywa³a intencje skalpelowi chirurga, zapominaj±c o rêce, która go prowadzi, a za t± rêk± jeszcze jest jego wiedza i umiejêtno¶ci, a za t± wiedz± jest jego ¶wiadomo¶æ, a za jego ¶wiadomo¶ci± jest ca³y przekaz, który tê ¶wiadomo¶æ kszta³towa³, a za tym przekazem jest… có¿, gdzie¶ na koñcu tego ³añcucha jest Wszechmog±cy.
- A gdzie jest ta mi³o¶æ?
- W³a¶nie tam. Je¶li zaakceptujesz mi³o¶æ jako bezgraniczn± akceptacjê, to zaakceptujesz bezgranicznie woln± wolê tego, kogo t± mi³o¶ci± obdarzasz. Jako dziecko przechodzisz przez wiele do¶wiadczeñ i nie wszystkie s± przyjemne i pozytywne. Twoi rodzice niejednokrotnie uczynili ci krzywdê, chocia¿ niekoniecznie by³o to ich intencj±. Dzia³ali w dobrej wierze i z mi³o¶ci± - choæ najczê¶ciej bez bezgranicznej akceptacji. Wszechmog±cy nam pozostawi³ woln± wolê i podj±³ siê nies³ychanie trudnej praktyki - kochaæ nas pomimo tego, jak g³upio z niej korzystamy. ¯aden rodzic by tego zrobiæ nie potrafi³. Przynajmniej ¿aden ziemski rodzic. To, co jest kluczowe dla zdolno¶ci do ewolucji, to zdolno¶æ do uczenia siê, do analizowania, wyci±gania wniosków i ciekawo¶æ, ¿eby od czasu do czasu wcielaæ owe wnioski w ¿ycie. To jest w³a¶nie ewolucja i to my jeste¶my jej podmiotem. Czy te¿ byli¶my jej przedmiotem, a teraz wreszcie mamy szansê staæ siê jej podmiotem. I o to chodzi w roku 2012. Dlatego ta data jest tak szczególna. Dlatego jest tak ob¶miewana i kompromitowana bredniami o koñcu ¶wiata. Tak, to bêdzie koniec ¶wiata, ale tego, który by³ kreacj± owego narzêdzia manipulacji. To jest koniec ¶wiata, w którym byli¶my przedmiotem manipulacji. To jest koniec ¶wiata, w którym nie potrafili¶my korzystaæ z wolnej woli, albowiem dali¶my sobie wmówiæ, ¿e jej nie mamy. To jest koniec ¶wiata takiej nauki, medycyny i religii, jakie znamy wspó³cze¶nie. Koniec ¶wiata iluzji prymatu materii nad duchem. To jest te¿ koniec ¶wiata mediów, które s± w ogromnym stopniu odpowiedzialne, za nasze kompletnie fa³szywe wyobra¿enie o otaczaj±cej nas rzeczywisto¶ci. Dlatego ta data jest tak wy¶miewana. Zobacz jak wielkie si³y s± zainteresowane w jej zdezawuowaniu! Nauka, religia i media. I wszystkie trzy r±czka w r±czkê w³a¶nie tê datê kompromituj±.
- Wiêc ty siê nie zajmujesz koñcem ¶wiata?
- Ja? Bynajmniej, a czemu tak s±dzisz?
- To jaki ma byæ ten Nowy ¦wiat?
- Taki, jakim go sobie wymy¶lisz…
- ¯artujesz sobie ze mnie.
- Bynajmniej, a czemu tak s±dzisz?
- Co ja mogê swoj± my¶l±?
- Wszystko, kochanie ty moje. Od Twojej my¶li zaczyna siê ca³y Nowy ¦wiat. Nowy ¦wiat nie polega na tym, ¿e pojawi siê wspania³y przywódca, ani Mesjasz, który nam powie, jak mamy my¶leæ i dopiero wówczas zaczniemy budowaæ pod jego kierownictwem nowe instytucje, nowe systemy, i nowe spo³eczeñstwa. Bynajmniej. Owszem, oczekiwa³bym w drodze do Nowego ¦wiata pojawienia siê nawet kilku Mesjaszów, z których ka¿dy bêdzie mia³ swoj± koncepcjê budowy nowego Starego ¦wiata, ale mogê Ciê zapewniæ, ¿e ¿aden z nich nie bêdzie tym, na którego ewentualnie czekasz. Nasz prawdziwy Mesjasz jest wy³±cznie w nas samych. Rezyduje w naszych sercach. I g³osi swoje prawdy od zarania dziejów - rzecz w tym, by¶my zaczêli go s³uchaæ i poszli za jego g³osem.
- Mam taki zamêt… Wiesz ile takich g³osów, które pochodz± sama nie wiem sk±d - z g³owy, z serca, czy z mojego cia³a - s³yszê na co dzieñ? Sk±d mam wiedzieæ, który z nich jest tym , o którym mówisz?
- Dobre pytanie. Miewam podobn± rozterkê. Wiesz jak sobie z ni± radzê? Na dwa sposoby.
Pierwszy jest taki, ¿e jestem wierny zasadzie, i¿ jako na górze tako i na dole. Czyli szukam analogii pomiêdzy tym, co w miarê znam, a tym, co chcê poznaæ. W tym przypadku staram siê rozumieæ prawa rz±dz±ce moim cia³em i transponowaæ je na prawa rz±dz±ce moim ¶wiatem. Czyli widzê swój organizm - cytuj±c Bruce'a Liptona - jako kooperatywê 50 trylionów komórek, z których ró¿ne komórki maj± inn± rolê do spe³nienia, ale razem dzia³aj± na rzecz ca³ego organizmu. Transponujê to na swoje rozumienie ¶wiata i z tej perspektywy widzê, jakim absurdem jest walka z bli¼nim - na jakimkolwiek poziomie. Walka komórki z komórk± nazywa siê w naszym jêzyku chorob±, a w powa¿niejszym stanie - nowotworem. I to jest to, co toczy nasz wspó³czesny ¶wiat. Wiêc po pierwsze nie walczê z bli¼nim, bo wiem, ¿e nigdy tej walki nie wygram. Wspieram go w tym, co stara siê zdzia³aæ dobrego, ale nie walczê z tym, czego nie akceptujê - raczej odchodzê na bok i pozostawiam go swojemu do¶wiadczeniu. Tak jak medycyna alternatywna zajmuje siê odtworzeniem zdrowia, a nie walk± z chorob±. Jako na górze, tako i na dole, na ka¿dym poziomie tak± analogiê da siê przeprowadziæ, rozumiesz?
- Tak. I to jest kryterium rozró¿niania g³osu z serca od g³osu z g³owy?
- DOK£ADNIE TAK.
- A drugi sposób?
- S³ucham swojej intuicji. Nie¿yj±cy ju¿ Ian Xen Lungold kiedy¶ przytoczy³ taki sposób na rozró¿nienie intuicji od z³udnych podpowiedzi naszego umys³u - nazwê je w uproszczeniu paranoj±. Otó¿ powiedzia³, ¿e intuicjê mo¿na trafnie oddzieliæ od paranoi kryterium strachu. Intuicji nigdy nie towarzyszy uczucie strachu. A paranoi zawsze.
- No dobrze, ale nie odpowiedzia³e¶ mi na pytanie, jak bêdzie wygl±da³ Nowy ¦wiat.
- Odpowiedzia³em. Jak sobie go wymy¶lisz. Je¶li pójdziesz za g³osem serca i intuicji bêdzie harmonijny - albowiem jako na górze tako i na dole. Bêdzie m±dry - albowiem intuicja jest kluczem dostêpu do wiedzy, któr± ka¿dy z nas ma w sobie zapisan± na poziomie naszego DNA i która jest dostêpna w polu naszej zbiorowej ¶wiadomo¶ci, a przed dostêpem do której tak skutecznie przez wieki broni³a nas trójca religii, nauki i wspó³cze¶nie - mediów. A je¶li zaprojektujesz ¶wiat harmonijny i m±dry, to bêdzie on szczê¶liwy - bo innym byæ nie mo¿e. A przede wszystkim - projektuj swój w³asny ¶wiat. Nie licz na Mesjaszy - oni projektuj± wy³±czne ich w³asne ¶wiaty, tak, jak ka¿dy z nas. Ty swoj± ¶wiadomo¶ci± projektujesz wydarzenia, które ciebie dotycz±, a nie odwrotnie. Pomiêdzy Starym ¦wiatem, a Nowym ¦wiatem jest tafla lustra, które je oddziela. W Starym ¦wiecie wierzyli¶my w to, ¿e otaczaj±ce nas warunki i zdarzenia kszta³tuj± wtórnie nasz± ¶wiadomo¶æ i do¶wiadczenie. Po drugiej stronie lustra jest odwrotnie - to nasza ¶wiadomo¶æ kreuje dotycz±ce nas do¶wiadczenia i otaczaj±ce nas warunki. A tak naprawdê, w Starym ¦wiecie te¿ tak by³o. Tylko na tym polega³ ca³y sekret - ¿e nikt nam tej prawdy nie ujawni³, wiêc nie potrafili¶my z niej korzystaæ. Wrêcz odwrotnie - mówiono nam, ¿e jeste¶my ofiarami okoliczno¶ci zewnêtrznych, choæ ca³y czas sami je tworzyli¶my. Rok 2012 - przy ca³ej umowno¶ci tej daty, bo mówimy o najwiêkszym w dziejach tej cywilizacji prze³omie ¶wiadomo¶ci - jest tym momentem, w którym ta prawda wychodzi na jaw. To jest moment, od którego mo¿emy ¶wiadomie sami wyprojektowaæ sobie swój Nowy ¦wiat.
- Nie powiesz mi, ¿e garstka ludzi mo¿e skutecznie wyprojektowaæ Nowy ¦wiat maj±c przeciwko swoim staraniom miliony - je¶li nie miliardy - ludzi, którzy projektuj± obecny Stary ¦wiat.
- Powiem. Po pierwsze nie jest prawd±, ¿e mamy przeciwko sobie miliony lub miliardy ludzi. Taki obraz wciskaj± nam media, które pisz± wy³±cznie o tragediach, zbrodniach i nieszczê¶ciach. Dlaczego nie pisz± o kosmicznych orgazmach? My¶lisz, ¿e jest ich mniej, ni¿ mordów i zbrodni?
- Zabawny jeste¶. Co maj± kosmiczne orgazmy do tego?
- Du¿o. Wyobra¼ sobie wiadomo¶ci, które sk³adaj± siê z samych szczê¶liwych informacji. Jakim widzisz ¶wiat dooko³a? Takim, jakim ci go opisuj± media. Wiêc w jaki wierzysz ¶wiat, je¶li opisuj± ci chwile szczê¶cia a nie rozpaczy? A wiara to pierwszy etap projektowania. Je¶li ¶wiat dooko³a przestaje ciê straszyæ, to ty przestajesz projektowaæ strach. Je¶li ¶wiat dooko³a ciê zachwyca, to projektujesz zachwycaj±cy ¶wiat. Przecie¿ to proste.
- Czekaj, chcesz powiedzieæ, ¿e projektujemy taki straszny ¶wiat, bo takim go nam opisuj±?
- W du¿ej mierze tak. A my¶lisz, ¿e te miliony, czy wrêcz miliardy ludzi naprawdê wol± siê nawzajem mordowaæ , ni¿ ¿yæ w pokoju? To jest wola rz±dz±cych, a nie milionów ludzi. Znasz matkê, która chce zabiæ jakiekolwiek dziecko - poza kompletnie skrajnymi patologiami? Ludzie pozwalaj± sterowaæ swoimi emocjami i daj± siê wpuszczaæ w wizje, które roztaczaj± media i rz±dz±cy. Religie i nauka. Systemy i struktury. ICH nie s± miliony. NAS s± miliony. Iluzjê odwrotnych proporcji buduj± media.
- Piêknie to brzmi. Ale tymczasem rz±dzi owa iluzja.
- Rz±dzi³a. I tu znów dochodzimy do roku 2012. To jest koniec "jej" ¶wiata. Dlatego tak bardzo nie chce dopu¶ciæ tej prawdy do g³osu. Dlatego wmawia siê ludziom, ¿e 2012 to apokalipsa - czego normalny umys³ nie zaakceptuje. Ale to jest ICH apokalipsa, nie NASZA. Je¶li siê przebudzimy…
- Co to znaczy: przebudzimy?
- Zrozumiemy, ¿e jeste¶my kooperatyw± trylionów komórek, które MUSZ¡ dzia³aæ na rzecz wspólnego organizmu, albowiem inaczej umr± na raka. I to zrozumienie nie jest kwesti± pokoleñ edukacji. To zrozumienie zostanie na nas wymuszone - upadkiem Starego ¦wiata. Czas pêdzi jak oszala³y - zauwa¿y³a¶ to?
- Trudno nie widzieæ, wszyscy o tym mówi±…
- To, co kiedy¶ zajmowa³o pokolenia, teraz zajmuje chwilê. Upadek Starego ¦wiata, to w³a¶nie wstrz±s, który wybudzi sceptyków i tych, którzy uwierzyli, ¿e ¶wiat materii jest ¶wiatem realnym. U¶wiadomi wszystkim, ¿e ¿yli¶my w gigantycznej Maji, iluzji, w holograficznym filmie, który w³a¶nie siê skoñczy³. Bo ewolucja widowni dotar³a do punktu, w którym kto¶ wsta³ i zawo³a³ - Patrzcie! Tam jest projektor! To tylko film!
- Obawiam siê, ¿e jeste¶ naiwnym optymist±…
- Naiwny optymizm to projektowanie Nowego ¦wiata. Dziêki temu, ¿e jest naiwny, odwo³uje siê do wiary, a nie do wpojonych nam przekonañ - co mo¿na, a czego nie mo¿na. Dziêki temu, ¿e optymizm, projektujê lepszy ¶wiat. Wolisz byæ realn± pesymistk±?
- Ha ha ha - no nie, tu mnie stawiasz pod ¶cian±!
- Wszyscy pod ni± stoimy. Ta ¶ciana to lustro, przez które musimy przej¶æ. Pomimo tego, ¿e siê wydaje, ¿e siê przez nie przej¶æ nie da. Pamiêtasz tak± scenê w Gwiezdnych Wojnach, kiedy Luke Skywalker próbuje si³± woli podnie¶æ swój statek z bagna i nie potrafi tego zrobiæ? Na co podchodzi Yoda, podnosi statek si³± woli i stawia go na twardym l±dzie. Luke na to mówi: "nie wierzê, ¿e to mo¿liwe…". A Yoda na to: "w³a¶nie dlatego nie potrafisz tego zrobiæ".
- Piêkne. Ale jak sobie wyobra¿asz miliardy ludzi, którzy nagle uwierz±, ¿e niemo¿liwe jest mo¿liwe?
- Na to pytanie jest kilka odpowiedzi. I ka¿da z nich jest epopej± sama w sobie. Zilustruje ci to na kilku poziomach.
Poziom pierwszy - efekt setnej ma³py. S³ysza³a¶ o tym? To jest zjawisko ca³kowicie mierzalne i powtarzalne, choæ wyt³umaczenie go wymaga spojrzenia poza klapki na oczach. Polega ono na tym, ¿e je¶li garstka przedstawicieli jakiego¶ gatunku - czy to ma³py, czy ludzie, to nie ma znaczenia - wiêc je¶li garstka na przyk³ad ludzi zacznie uprawiaæ nowy sposób traktowania ¶wiata, to po przekroczeniu pewnej liczby "krytycznej" owych innowatorów (symboliczna setna ma³pa) nagle ich wiedza zaczyna w tajemniczy (dla nauki oczywi¶cie) sposób przenikaæ do ¶wiadomo¶ci pozosta³ych przedstawicieli owego gatunku i staje siê udzia³em wszystkich. Takie zjawisko - rozpoznane ju¿ w latach piêædziesi±tych przez japoñczyków w ramach s³ynnego eksperymentu na ma³pach - ju¿ zachodzi i to w istocie jest owym przebudzeniem, które przetacza siê obecnie przez ca³± planetê.
- Masz na my¶li jakie¶ globalne medytacje?
- Je tak¿e, ale przytoczone przez mnie okre¶lenie "innowatorzy" obejmuje nie tylko tych, którzy praktykuj± globalne medytacje, ale tak naprawdê wszystkich ju¿ przebudzonych. A to wcale nie koniecznie s± ludzie, którzy ze ¶wiadomo¶ci± uprawiaj± jak±kolwiek dyscyplinê duchow±, to tak¿e i przede wszystkim ogromna rzesza ludzi dobrej woli, która wiedziona intuicj± po prostu stara siê naprawiæ ten ¶wiat. Zobacz co siê dzieje na portalach NGO (strony organizacji pozarz±dowych) na ca³ym ¶wiecie - tam kipi energia ludzi, którzy chc± co¶ z tym otaczaj±cym nas dramatem zrobiæ. Suma ich dzia³añ wspierana przez tych, którzy ju¿ siê obudzili oraz przez ca³y kosmos - o czym powiem ci dalej - dobiega szybko owej warto¶ci krytycznej, po przekroczeniu której efekt setnej ma³py zaczyna dzia³aæ.
Poziom drugi - twarde do¶wiadczenie rzeczywisto¶ci. Pamiêtasz z historii, ¿e w czasach trudnych ludzie siê potrafili zintegrowaæ ponad podzia³ami? Upadek Starego ¦wiata nie bêdzie festynem w weso³ym miasteczku, nie mo¿emy na to liczyæ. Ka¿dy upadek boli. Ten bêdzie skutkowa³ za³amaniem ekonomii, za³amaniem wiary w dotychczasowe autorytety, konfrontacj± z prawem silniejszego i - w mniejszym lub wiêkszym stopniu - konieczno¶ci± walki o przetrwanie. To z jednej strony wzmocni podzia³y miêdzy lud¼mi, ale z drugiej wiele podzia³ów zniesie. A pamiêtaj, ¿e nam nie jest do szczê¶cia konieczne, by wszyscy nagle zrozumieli, ¿e stanowimy kooperatywê tryliona komórek - wystarczy, ¿e zrozumie to "masa krytyczna" - zgodnie z prawem setnej ma³py to poci±gnie lawinê dalszej przemiany ¶wiadomo¶ci.
Poziom trzeci - logika ewolucyjna. Sytuacja, w której siê obecnie znajdujemy na Ziemi jast opisywalna dok³adnie jednym znanym sk±din±d sloganem: "tak dalej byæ nie mo¿e". Dotyczy to zarówno skali niesprawiedliwo¶ci spo³ecznej, a wiêc continuum ci±gn±cego siê od masowego g³odu do elitarnego luksusu, dotyczy to skali zniszczenia planety wskutek wyczerpania jej surowców, zanieczyszczenia planety i masowego wyginiêcia setek tysiêcy gatunków, dotyczy to kompletnego braku pomys³u na kontynuacjê rozwoju - w ramach Starego ¦wiata - i tak dalej i tak dalej - znasz tê wyliczankê z ka¿dej inteligentnej publikacji o tym, jak nasz ¶wiat wygl±da. Dotyczy tak¿e koñca systemu ekonomicznego opartego na pieni±dzu, który musi generowaæ zysk, którego to zysku wed³ug ¿adnej logiki nie da siê generowaæ w nieskoñczono¶æ. Stary ¦wiat to Titanic, który w³a¶nie dobija do swojej góry lodowej. I to w³a¶nie jest owa brutalna logika ewolucyjna. Je¿eli starego systemu nie da siê z ¿adnej strony uratowaæ - a nikt takiego programu przedstawiæ nie potrafi - to znaczy, ¿e bez jako¶ciowej przemiany ¶wiadomo¶ci, podzielimy los Titanica. Z drugiej za¶ strony ta sama logika ewolucyjna mówi, ¿e w takiej sytuacji owa przemiana ¶wiadomo¶ci musi nast±piæ, co nie oznacza, ¿e nie bêdzie to proces okupiony cierpieniem. Ale dokonaæ siê musi, albowiem "tak dalej byæ nie mo¿e".
Poziom czwarty - wsparcie z kosmosu
- Nie masz na my¶li kosmitów…
- Ha ha ha! Nie, nie mam na my¶li kosmitów. Mam na my¶li Kosmos, a nie kosmitów. Wiesz, co utrzymuje nasz± ¶wiadomo¶æ na poziomie naszego mózgu?
- Nie…
- Pole magnetyczne. Mózg, jak twardy dysk komputera, dzia³a w realiach okre¶lonego pola magnetycznego. Wiesz co siê dzieje z danymi na twardym dysku, je¶li podda siê je oddzia³ywaniu innego, ni¿ przewidziano, pola magnetycznego? Ulegn± uszkodzeniu, czyli bêd± inaczej ni¿ oczekiwano odczytywane lub wrêcz ulegn± zniszczeniu. Nasze mózgi s± "przewidziane" do pracy w parametrach pola magnetycznego Ziemi. Rzecz w tym, ¿e owe parametry pola cyklicznie siê zmieniaj± - pole magnetyczne Ziemi przechodzi³o ju¿ wielokrotnie ró¿nego rodzaju przemiany - najbardziej znanym i udokumentowanym w geologicznych warstwach ziemi zjawiskiem jest jego przebiegunowanie. Pole magnetyczne Ziemi w ostatnich latach s³abnie dramatycznie i wiele wskazuje na to, ¿e docieramy do kolejnego przebiegunowania - co w oczywisty sposób wp³ywa i wp³ynie na nasz± ¶wiadomo¶æ. Je¶li do tego dodasz, ¿e wokó³ naszej planety w³a¶nie zachodz± ró¿ne inne zmiany, to zrozumiesz, ¿e kosmos wspiera nasz± przemianê ¶wiadomo¶ci pe³n± gar¶ci±. I tak w 2007 roku zaczê³a zanikaæ heliosfera - wed³ug niektórych doniesieñ zanik³a ju¿ ca³kowicie.
- Co to jest heliosfera?
- To pole ochronne, które roztacza³o nad nami (i pozosta³ymi planetami uk³adu s³onecznego) nasze S³oñce. Ono nas chroni³o przez ró¿nego rodzaju promieniowaniem kosmicznym. Tak ró¿nego rodzaju, ¿e nie mamy o nim pojêcia, albowiem - w³a¶nie dziêki heliosferze - nigdy go nie do¶wiadczali¶my i tylko kilka rodzajów tego promieniowania jest naukowo rozpoznawalnych. Prawdopodobnie jest ich du¿o wiêcej, ale nie ma tego czym zmierzyæ. Wiêc kosmos nas bombarduje swoimi cz±stkami informacji (bo tym w istocie jest promieniowanie kosmiczne) i Bóg raczy wiedzieæ (dos³ownie!), jak to oddzia³ywuje na nas. Mo¿na siê domy¶laæ, ¿e zasadniczo. Je¿eli wierzyæ doniesieniom o mutacji naszego DNA to zawdziêczamy to zapewne temu w³a¶nie promieniowaniu.
Dalej - rok 2012 - znów ten 2012 Smile - to rok przej¶cia punktu zimowego przesilenia przez Drogê Mleczn± (co wi±¿e siê z Kalendarzem Majów), przy okazji rok przej¶cia bieguna pó³nocnego najbli¿szej Gwiazdy Polarnej - te oba zjawiska nale¿± do cyklu precesji osi Ziemi, który zachodzi raz na 26 tys. lat. I trzecie zjawisko, to przej¶cie p³aszczyzny ekliptyki przez centrum Galaktyki - ten moment nale¿y do cyklu obiegu S³oñca wokó³ centrum Galaktyki i zachodzi raz na 226 milionów lat.
- S³ysza³am o tym, ale nie wiem dok³adnie o co chodzi…
- Nikt dok³adnie nie wie o co chodzi, albowiem nie mamy zapisanej dokumentacji rozwoju wydarzeñ w trakcie tych samych konfiguracji astronomicznych w minionych cyklach. Niemniej zbie¿no¶æ tych okoliczno¶ci jest wyj±tkowa, za¶ istniej±ce analizy naszej odleg³ej przesz³o¶ci wskazuj±, ¿e tego typu astronomiczne konfiguracje towarzysz± globalnym przemianom na naszej planecie. Wiêc jest wielce prawdopodobne, ¿e teraz równie¿ bêd± im towarzyszyæ. Dlatego pozwoli³em sobie na takie ujêcie tematu, ¿e Kosmos nas wspiera w tej przemianie.

To, co ci opowiedzia³em, to tylko cz±stka tego, co wiemy o obecnych uwarunkowaniach przemiany naszej ¶wiadomo¶ci. My¶lisz, ze to wystarczy, by zmieniæ ca³± planetê?
- Szczerze mówi±c trudno sobie wyobraziæ, by jej nie zmieni³o…
Wiêc wierzysz, ¿e garstka tych najbardziej przebudzonych mo¿e zadzia³aæ, jak zakwas w chlebie? I - wraz z pomoc± wszystkich opisanych wy¿ej czynników (i wielu innych, o których zapewne nie mamy pojêcia) - mo¿e uruchomiæ lawinê przemiany ¶wiadomo¶ci?
- Tak, trudno z tym dyskutowaæ. Wiêc mam uwierzyæ, ¿e…
- Tak. Masz uwierzyæ. To du¿o prostsze, ni¿ daæ siê przekonaæ dowodami ze ¶wiata materii. Dowody ze ¶wiata materii w³a¶nie parciej± doszczêtnie i trzeba byæ bardzo naiwnym, by w nich pok³adaæ wiarê Smile
- I mam zacz±æ projektowaæ Nowy ¦wiat?
- Ju¿ zaczê³a¶. Przyjrzyj siê naszej rozmowie. Czy to nie jest projektowanie Nowego ¦wiata?

Repryza:
- Tak, jak go sobie wymy¶lê?
- Tak, jak go sobie wymy¶lisz


Andrzej Bazgier
http://www.schodamidonieba.com

"Powy¿szy tekst jest wprowadzeniem do tematu organizowanej konferencji pt. ROK 2013 - Projektowanie Nowego ¦wiata.
Wszelkie szczegó³y dotycz±ce konferencji znajdziesz na stronie http://www.schodamidonieba.com
Zapraszamy do udzia³u w Konferencji ROK 2013 - Warszawa 25 pa¼dziernika 2009"
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 14:48
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post0000

Koniec wiata w 2012 roku - Gilbert Adrian

Rok 2012 bdzie kocem wiata, jaki znamy. O pnocy 21 grudnia 2012 roku zacznie si nowe odliczanie upywu czasu. Majowie przepowiedzieli to wydarzenie i ostrzegli, e poprzedz je straszliwe katastrofy naturalne.
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 15:23
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4073
Czyta³em ju¿ to kiedy¶, a i pó¼niej dosta³em w mailu od Tamara (dziêki za wszystkie przesy³ki)

Generalnie to jeszcze za wcze¶nie na co¶ takiego jak projektowanie. Wynika to z tego, ¿e jakiekolwiek dzia³anie w kierunku budowania nowego ¶wiata zaczynaæ siê powinno od trze¼wej oceny tego, na czym stoimy.

Aktualnie stoimy na bombie zegarowej i nie wiadomo jak i kiedy wybuchnie, ani ile szkód wyrz±dzi.

Innymi s³owy radzi³bym siê uzbroiæ w cierpliwo¶æ, jak w chwile przed wybiciem godziny 00:00 w noc sylwestrow±, gdy¿ fajerwerki mog± przej¶æ wasze oczekiwania.

Jak ju¿ to wszystko przetrwacie, jak i kaca na drugi dzieñ, to mo¿ecie siê zabieraæ za porz±dek, a nastêpnie planowanie nowych przedsiêwziêæ, wcze¶niej to nie ma sensu.

Oczywi¶cie je¿eli chodzi o podwy¿szanie ¶wiadomo¶ci i zmianê swoich przekonaæ to na to zawsze jest odpowiedni czas, lecz by teraz staraæ siê ogarn±æ chaos panuj±cy na ¶wiecie, to z³y moment. Jest ju¿ po prostu zbyt pó¼no by zatrzymaæ pewne rzeczy.

Po prostu patrzcie na to ci siê dziejê na ¶wiecie jak na dobry film i b±d¼cie ¶wiadomi, ¿e najwiêksza akcja jeszcze przed wami. Pozdrawiam Szaleniec

PS. "Nie lêkajcie siê" Smile
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
nol-IV
Super user
Avatar

Postw: 557
Wsparcie: 557

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 15:40
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4077
Ja siê nie lêkam, czekam bowiem na wszystkie zmiany jak na Zbawienie!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 15:56
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4082
Zmiany ju¿ siê dokonuj±, tylko jak gdyby ponad naszymi zwieszonymi g³owami, to dlatego jeden ich nie widzi, bo projektuje swoje wnêtrze na nieszczê¶cia i je tylko widzi, lecz gdy patrzy ze wspó³czuciem na nie, to szybko same znikaj±, a gdy ze z³o¶liw± satysfakci±, ¿e temu siê nale¿a³o, to siê potêguj± i widzi je wiêcej na w³asne ¿yczenie, wiêc ka¿dy z nas ma trochê racji, bo Stwórca zrobi³ w ka¿dej rzeczy wyj±tek, by by³ furtk± dla mo¿liwo¶ci innego spojrzenia lub dzia³ania, najwa¿niejsze, ¿e jest w tym jaki¶ sens i Moc Inteligencji, bez jakiegokolwiek przypadku...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
nol-IV
Super user
Avatar

Postw: 557
Wsparcie: 557

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/09/2009 18:05
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4095
Najtrudniejsze jest w czasie projektowania swojego wnêtrza na sukces ,pozbycie siê lêków i dysharmonii - unikanie negatywnego oddzia³ywanie otoczenia.
Przyda³aby siê jaka¶ bezludna wysepka i wtedy przy¶pieszenie w sukcesie murowane.A tak w³azi taki intruz buciorami i burzy mi pole pozytywnych wibracji.
Delete Edit Quote
 
scarlet
Stay user
Avatar

Postw: 456
Wsparcie: 456

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 10/09/2009 09:50
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4113
Calkiem zgrabne opowiadanieSmile z upodobaniem zwlaszcza na ...albowiem "tak dalej byæ nie mo¿e".Smile
In Lak'ech Ala K'in
Delete Edit Quote
 
Sionnain
Stay user
Avatar

Postw: 111
Wsparcie: 113

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/09/2009 09:55
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4114
Nowa Ziemia wg ST, zgodnie z zasadami egzegezy biblijnej tekst wskazuje na kilka bardzo wa¿nych rzeczy. Kto podejmie siê dyskusji na ten temat?

Cytat:
Iz.66:22-23

"...Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzê, ostan± siê przede mn± - mówi Pan - tak ostoi siê wasze potomstwo i wasze imiê.
I bêdzie tak, ¿e w ka¿dy nów i w ka¿dy sabat przychodziæ bêdzie ka¿dy cz³owiek aby oddaæ mi pok³on - mówi Pan..."
--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- *
Sola Scriptura.

Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/09/2009 10:52
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4116
Nic nie jest stworzone bez ¶wiadomo¶ci boskiej tkwiacej w nas w ka¿dym ¿yj±cym stworzeniu i bycie widzialnym i niewidzialnym, to gwarantuje nam Stwórca w tych s³owach, tylko ka¿dy inaczej to sobie u¶wiadamia, w zale¿no¶ci ile nazbiera³swiadomo¶ci boskiej jak drobinek piasku w sobie, jeden ca³y worek a inny kubeczek...
Przeczytaj sobie Inne pojêcie ¶wiadomo¶ci Andrzej J. Kra¶nickiego, a jak nie masz podaj swój mail...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/09/2009 11:55
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4118
Je¿eli ¦wiadomo¶æ boska jest we wszystkim /nie sam On/, tzn., ¿e w nas wszystkich niezale¿nie nie tylko od wieku i gatunku, dlatego w okresie buntu do Nigo, kilka osób w tym samym czasie, jak gdyby siê zmówi³o napadaj±c na mnie tym samym pytaniem: pokocha³e¶ ju¿ Hilera?
na ostatnie pytanie odpowiedzia³em ju¿ sam by przestali i nie by³o nastêpnych: Tak, tak, pokocha³em,
a oni byli zdziwieni sk±d wiedzia³em o kogo chodzi...
gdy sam uprzedza³em pytanie...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/09/2009 15:19
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4119
Ja Hitlera równie¿, bo nie by³ taki z³y jak go pó¼niej przedstawiano i podcierano dupe jego imieniem aby tylko odwróciæ uwagê od w³asnych zbrodni.
Za to Stalinowi nie umiem przebaczyæ i jego "potomnym" równie¿. Ca³e szczê¶cie, ¿e jestem tylko cz³owiekiem, bo innaczej to bym tamte ziemie we krwi utopi³...
...
Mo¿e kiedy¶ mi przejdzie.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 3.238.204.31

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com