Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 3/4 |< < 1 2 3 4 >
Kana RSS (Forum)Reply
ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
AutorTre
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 16/10/2009 22:12
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4746
Z perspektywy 400 letniego cz³owieka...
"Pamiêtam wnusiu jak tej puszczy tu nie by³o, a bieg³a têdy krajowa siódemka."


A odno¶nie namna¿ania:
Macie bogat± rodzinkê, na wysokim standardzie ¿ycia. Ile oni maj± dzieci? 1 mo¿e 2. A biedota w rozwalaj±cej siê cha³upie? 8!
Pomijaj±c to, ¿e grzechem jest zarówno aborcja, jak i antykoncepcja, a wiêc: Namna¿ajcie siê w imiê Pana!
To biedak nie kupi prezerwatywy bo przecie¿ go na to nie staæ! Robiæ nie ma co, pracy nie ma, na rozrywki zasi³ek nie starczy. Trza se pociupciaæ!
A potem p³acze, pomstuj±c na w³adze, ¿e mu nie daj± zapomogi na te szóstke dzieci, któr± trza wy¿ywiæ, ubraæ, do szko³y pos³aæ...
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 16/10/2009 22:12
Re: Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post0000

Zniknicie wszechwiata - Gary Renard

Zniknicie wszechwiata" to dokumentalny zapis 17 wizyt, jakie na przestrzeni 9 lat autorowi ksiki zoyli wniebowstpieni mistrzowie, bdcy w poprzednich wcieleniach uczniami Jezusa: w. Tadeuszem Jud i w.Tomaszem (autorem "Ewangelii wedug Tomasza", odnalezionej w 1945 r. w Egipcie).

Z przytoczonych rozmw wyania si fascynujco inny obraz rzeczywistoci ni ten, jaki widzimy; dowiadujemy si, w jaki sposb wszechwiat powsta i jak zniknie. Ksika jest idealnym wprowadzeniem do "Kursu cudw", uatwiajcym zrozumienie jego dualistycznej metafory.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 17/10/2009 12:02
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post4753
Po tamtej stronie w amfiteatrze na ró¿nych poziomach s± t³umy oczekuj±cych na wcielenia, a im ni¿ej tym wiêksze, bo ka¿dy upatruje swoj± szansê w przyspieszonym rozwoju, wiêc czemu siê dziwiæ, kiedy tutaj jeste¶my wymieszani i nikt po wygl±dzie ich tu nie rozpozna, kto¶ z góry wybierze rolê przyg³upa czy ¿ebraka, bo taka rola mu w³a¶nie jest potrzebna, a my wybieraj±c rolê "inteligenta" wstêpujemy na ¶cie¿kê bardzo ¶lisk±, bo w za pan brat z ego, wiêc nigdy nie wiadomo kto jest kim?
A wszyscy zapominamy:
"Wszystkie wasze dzia³ania powinny odbywaæ siê na zasadzie g³êbokich wewnêtrznych intencji. Wszystkie wasze dzia³ania powinny posiadaæ w swojej podstawie doskonale bezwarunkow± intencjê, motywacjê pochodz±c± z waszego serca. Ka¿de wasze przywi±zanie lub szkodliwy nawyk bêdzie wam przeszkadzaæ. Rozdzielcie w swojej ¶wiadomo¶ci to, co fizyczne, przywi±zania do ni¿szych poziomów planu subtelnego, od wy¿szej ¶wiadomo¶ci.
Podzia³ ten koniecznie musi byæ uczyniony w sercu ka¿dego pod±¿aj±cego. Ca³a bitwa i ca³e zwyciêstwo s± zakodowane w was. Armagedon prowadzony jest w waszych sercach. Rozdzielanie ziarna zbo¿a od k±kolu dokona siê w waszych sercach. Sami na siebie wydajecie wyrok, dokonuj±c ostatecznego wyboru pomiêdzy nie¶miertelno¶ci± lub ¶mierci± i wszystkim, co stare wokó³ was, wype³nione waszymi niskimi my¶lami i uczuciami.
Nawo³ujemy was do górskich szczytów Boskiej ¶wiadomo¶ci. Do¶æ snu! Dodajcie sobie otuchy! Bitwa jest ¶miertelna. Bitwa dla ka¿dego cz³owieka, dla ka¿dej duszy, która przebywa obecnie we wcieleniu. A wy dalej spokojnie ¶picie...
Wszystkie wasze dzia³ania na planie fizycznym wymagaj± dostrojenia do wewnêtrznego kompasu, znajduj±cego siê w waszych sercach. Przestañcie zwracaæ uwagê na zewnêtrzne okoliczno¶ci w waszym ¿yciu. Wszystkie okoliczno¶ci wkrótce siê zmieni±, Bóg zmieni ca³e wasze ¿ycie i wszystkie okoliczno¶ci w nim. Od razu gdy sternik waszej istoty wybierze prawid³owy kurs, po¶lemy wam ¶wie¿y wiatr i wtedy bêdziecie mogli poruszaæ siê w prawid³owym kierunku z prêdko¶ci±, o jakiej w czasach staro¿ytnych proroków i jasnowidzów nawet nie marzyli. Mówiê wam: ”Nowe mo¿liwo¶ci s± przed wami!”"
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 05/11/2009 01:10
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5350
Dlaczego teraz?Po tylu milionach lat te zmiany tak d³ugo czekali¶my,dlaczego nie przed 2000 latami.Czym zas³u¿yli¶my sobie? Zaszczyt inkarnowania w tak wielkiej chwili,podmuch Boskiego wiatru...Zwyciêstwo nad"m±drymi" tego ¦wiata.Perspektywy upajaj±,przysz³o¶æ ¶wietlana nareszcie-witaj ¦wietlana Rodzino.
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 05/11/2009 09:09
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5354
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jak na górze tak na dole, sprawy zmian cyklu koniec Kali Jugi, precesji naszego wszech¶wiata i ziemi w stosunku do jego centrum, co¶ siê koñczy i zaczyna jak pory roku itp
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/11/2009 00:11
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5374
Milo zaczyna siê era ¶wiat³a .Kto nas poprowadzi?¦wietliste anio³y zjawy z plejad czy przybysze z centralnej galaktyki zwani skrzdlatymi?
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/11/2009 08:15
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5381
Wszyscy, podzia³y s± takie jak u nas na mniej ¶wiadomych i wiêcej, czyli przywi±zanych do ego i mniej, tak jest z ró¿nymi cywilizacjami, tylko ¿eby co¶ zmieniæ w koronie drzewa ich ¿ycia, trzeba zacz±æ od pnia z których wyrastaj± ga³êzie, st±d ich zainteresowanie i obawy, bo my jako skoczkowie ponad czasowi zeszli¶my tu do samego pnia rozwoju duchowego, by ca³o¶æ korony zmieniæ, te cywilizacje o mniejszej ¶wiadomo¶æ bêd± musia³y siê zmieniæ jak my by nie zgin±æ, a s± i takie które te zmiany nie akceptuj± nazywamy ich ciemnymi, bo nie ma z³a, jest tylko brak wiedzy...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/11/2009 22:56
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5428
Wszyscy jestesmy ponad czasowi,wszystkie cywilizacje nawet te które zniknê³y one ¿yj± niæ nie ginie to tylko pozory,nawet ¶wiat³o w ciemno¶ci,bêdzie ¶wiat³em
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 07/11/2009 09:11
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5434
W³a¶nie, warto rozwin±æ t± my¶l w formie drzewa; korony ga³êzi i li¶ci, my mamy ¶wiadomo¶æ jeszcze pnia i widzimy w nim kawa³ek wyrastaj±cych dawniej ga³êzi jako wyrastaj±cych Majów i ich ¶lady archeologiczne, nie widz±c ca³ej ich ga³êzi, gdzie¶ w górze..
Jak na górze tak na dole, ale nie ka¿dy mo¿e skakaæ jak ma³pa po ca³ym drzewie, chyba, ¿e skoczkowie, czasowi w subtelnych cia³ach, w³a¶nie g³ównie po te cia³a tu zeszli¶my i by pomóc je odnale¼æ innym....
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 09/11/2009 16:35
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5535
http://fakty.interia.pl/raport/polska-bedzie-mocarstwem/polska-swiatowym-mocarstwem/news/polska-od-estonii-po-adriatyk,1392421,6606
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
agata
Stay user
Avatar

Postw: 425
Wsparcie: 430

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/11/2009 19:33
Re: ROK 2013 - PROJEKTOWANIE NOWEGO ¦WIATA
#post5550

Trudno jest co¶ za³o¿yæ i do tego jeszcze daæ procentow± pewno¶æ. Bo nikt tak naprwdê nie wie co siê wydarzy i kiedy.Ludzie zawsze maj± pragnienia, a one spe³nione staj± siê zaspokjonymi potrzebami. Szkoda tylko, ¿e droga do zaspokajania prowadzi niejednokrotnie przez przys³owiowe trupy...
Jaki wybór taki rezultat.
¯yjemy w podzielonym ¶wiecie ludzi, nie mo¿emy bagatelizowaæ przesz³o¶ci, powinni¶my wyci±gaæ z niej wnioski, a nie powielaæ wzory, ulegaæ sugestiom i tworzyæ efekt tzw. ja¼ni odzwierciedlonej. Co po prze¶ledzeniu historii naszego kraju jest bardzo prawdopodobne i bêdziemy odgrywaæ rolê robina w premierowym spektaklu.
Nie lubiê polityki, wyzwala we mnie najgorsze emocje, dlatego staram siê omijaæ j± szerokim ³ukiem.

A to czy bêdzie III wojna ¶wiatowa, by ludzi uby³o i sprzeda³o siê wiêcej broni, czy usa z Turcj± lub z Japoni± nie wiem...poci±ganie za sznurki, pozyskiwanie w³adzy kosztem trupów s³abszych pañstw...nie wiem
wiem, ¿e najwa¿niejsze jest mieæ dom wewn±trz nas samych, a do tego ¿yj±c tu i teraz byæ ¶wiadkiem ¶wiadomym w ¶wietle.

Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 3/4 |< < 1 2 3 4 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com