Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/14 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
AutorTre
novamaya
Stay user
Avatar

Postw: 106
Wsparcie: 106

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 08:33
Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4131
Po angielsku, ciekawe linki, jeden o Plejadianach:

http://www.geocities.com/Area51/shadowlands/6583/et049.html

w ktorym mowa o Nauczycielu jakiego zostawili nam, zwanym Jmmanuelem a pozniej Jezusem,

tu o Jmmanuelu z Plejad czyli Jezusie i Jego naukach:

http://www.avilabooks.com/Jmmanuel.htm

a tu lista przeroznych bogow:

http://www.geocities.com/Area51/shadowlands/6583/et.html
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 08:33
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post0000

wietlana Rodzina - Barbara Marciniak

wietlana Rodzina to III tom fascynujcej serii przekazw chanellingowych od Plejadian spisanych przez Barbar Marciniak. Dziel si oni swoj wiedz i mdroci z ludzkoci, aby pomc nam przygotowa si na moment Wielkiej Przemiany, 21 grudnia 2012 roku. Pozostae ksizki z tej serii to: Zwiastuni witu, Ziemia Zwiastunw witu oraz cieka Mocy - Mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie.
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 10:44
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4145
Interesuj±ce i uzupe³niaj±ce wiedzê Sumerów o Nibiru, pokazujace, ¿e najpierw Ci z NIbiru stworzyli Adama, a plejadianie pó¿niej próbowali to naprawiaæ jako wy¿sze istoty, ³±cznie z Jezusem...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 19:23
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4163
Co do ducha Emanuela drugiego Jego wcielenia w Jezusa przet³umaczy³em kawa³ek drugiego linku:

"Przed zag³êbieniem siê g³êbiej w naukê Emmanuel'a, muszê ostrzec, ¿e wieczne prawdy, jak g³osi Emmanuel, mog± byæ uznane ostateczne za herezjê przez tych, którzy przestrzegaj± starannie i pielêgnuj± z manipulowane doktryny religijne. Jako wys³annik tej herezji, u¿ytkownik mo¿e uznaæ mnie jako wroga lub natychmiast znajomego w chwili i w zale¿no¶ci od tego, na jakiej jeste¶ w³asnej drodze ewolucji. Chcê, ¿eby¶ siê na te uczucia w tej chwili otworzy³, a gdy ¿e jeste¶ otwarty na to, co TJ rzeczywi¶cie mo¿e uczyæ siê.
Wiêc niech bêdzie jasne na pocz±tek:
Emmanuel, który pó¼niej sta³ siê znany jako Jezus nie jest Bogiem, i ¿aden z tych dwóch nie stworzy³ wszech¶wiat. Wiele pojêæ judeo-chrze¶cijañskiej doktryny jest sprzecznych z naukami Emmanuel'a:
Najwa¿niejsz± spo¶ród tych s± pojêcia grzechu, piek³a i nieba, wraz z dodatkowymi pomys³ami, w których osoby musz± byæ zapisane przez ³askê Bo¿±, aby dostaæ siê do nieba, i ¿e Bóg, za pomoc± diab³a, ukarze nie okazuj±cych skruchy do piekla.
Zaprawdê, nie bêd± karani za swoje b³êdy ducha Kreacji, poniewa¿ Stwórca nie jest m¶ciwy. Istniej± tylko dwa podstawowe grzechy:
Ignorancja i ubóstwo ¶wiadomo¶ci.
I trzeba znale¼æ w³asne zbawienie poprzez ¶wiadomy wysi³ek, bior±c odpowiedzialno¶æ za wami ¿ycie. Nale¿y o tym pamiêtaæ do koñca tej egzystencji."
No i co jest Prawd±?
Czy stara wiedza zapisana czê¶ciowo przez Sumerów, a potem fragmentarycznie przeniesiona przez chciwych w³adzy manipulatorów, by w koñcu staæ siê Bibli±, g³osz±c± prawdê, ale wyrwan± z kontestu sta³a siê podstaw± czego?
Zamentu? Wiara to nie wszystko musi byæ poparta wiedz±!!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 20:39
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4170
Ale dzieki Niej jest ciekawie, spotykamy siê rozmawiamy spieramy i rozwijamy ¶wiadomo¶æ, bo jak powiedzia³ powy¿ej:
Grzech, to ignorancja i ubóstwo ¶wiadomo¶ci!!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 20:52
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4172
Czy nie jest mozliwe raz na zawsze wyzwolic sie z doktryn religijnych i zyc jak ludzie swiadomi ?

Nie wiara a wiedza wlasnie ?
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/09/2009 21:19
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4173
Sama wiedza bez mi³o¶ci do Boga, by³a przewodnikiem tych cywilizacji "z³a" okre¶lonych "Antychrystem" i nie tylko teraz, ka¿dego mówi±cego o nieskoñczono¶ci tworzonych ¶wiatów okre¶laj± za heretyka i wsadzaj± do jednego o¶mieszonego worka "UFO" czêsto ci co nie wiedz± co ten skrót znaczy..
Dlatego tak wa¿na jest równowago we wszystkim..
¦lepa wiara najlepsza jest dla ¿o³nierza, na polu walki, jako miêsa armatniego..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/09/2009 10:32
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4181

Poziom 1 dotyczy ludzi prostych i przetrwanie, prymitywnych wzorców my¶lenia i mowy rozwijania.
Na Poziom 2, Racjonalnego my¶lenie jest uprawiane. Spo³eczno¶ci s± ustalone. Jak te¿ dzia³alno¶ci kulturalnej i prymitywne nauki. Empires wzrost i znikaj±.
Na Poziomie 3 Pierwszy wyraz prawdziwej m±dro¶ci Umiejêtne wykorzystanie wiedzy. Technologia jest wykorzystywana do zwiêkszenia przyjemno¶ci ¿ycia ludzkiego. Widzimy tak¿e pocz±tki podró¿y kosmicznych tutaj.
Ziemia ludzkiej inteligencji i rozwoju duchowego obejmuje szeroki zakres, w poziomy 2 i 3.
Na Poziom 4 Ludzie s± uchwyceni do natury duchowej rzeczywisto¶ci i zaczynaj± wykorzystywaæ swoj± si³ê ducha.
Na Poziom 5 Ludzie nauczyli siê ¿yæ w pokoju i zgodzie z prawem i dyrektywami stworzenia. S± one w stanie zak³óciæ czasie i przestrzeni miêdzygalaktycznej podró¿y kosmicznych. Jest to poziom nauczycieli Pleiaran Jmmanuel's. Bogowie pochodz± z zaawansowanym stadium tego poziomu. JHWH oznacza "King of Wisdom". Taki Bóg mo¿e byæ wyznaczony do nadzorowania ewolucji cz³owieka na ca³ej planecie.
W Poziom 6, Z zaawansowanych form ducha rozwinê³y tyle m±dro¶ci i mocy, aby móc rozwijaæ siê dalej bez konieczno¶ci fizycznego cia³a.
Na Poziom 7 istoty duchowe maj± staæ siê doskona³ym, koñcz±c swoj± podró¿ poprzez po³±czenie z duchem kreacji.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/09/2009 10:40
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4182
Jedn± z form i regu³ jest;

Tworzenie Never Stops. Tworzenie w procesie doskonalenia siebie

"Od czasu utworzenia jest duchem, a wiêc ¿ycie, a nawet musi zawsze doskonaliæ siê. [TJ34: 3]

Ale poniewa¿ jest to jedna w sobie, mo¿e doskonaliæ siê w drodze w³asnej kreacji, poprzez tworzenie nowych form ducha, który mieszka w ludzi, daæ im ¿ycie i rozwijaæ siê ku doskona³o¶ci poprzez swoje ¿ycie. " [TJ 34:4]

Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/09/2009 10:46
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4183
Wolna wola..
Free Will Pozwala Ludziom uczyæ na próbnej i korekcji w³asnych b³êdów.
Uwaga, nie tylko uczyæ siê metod± prób i b³êdów. Musimy rozpoznaæ b³±d i wprowadziæ korekty.

Dziêki novamayu za ten tekst...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/09/2009 10:57
Re: Plejadianie i Jmmanuel - Jesus,
#post4184
Sprawiedliwo¶æ wynika logicznie z praw Creation - Tworzenie, ale nie sêdzi±.
Je¶li zeskoczysz z Urwiska, grawitacja najprawdopodobniej ciê zabije, ale nie jest sêdzi± zaanga¿owanym w wyroku. Konsekwencje bed± automatycznie.
Gdy niepotrzebnie chcesz zaszkodziæ innym stworzeniem, to równie¿ wyrz±dzisz szkody na swoim w³asnym duchem przez opó¼nienie jego rozwoju. Konsekwencje s± automatycznie.

"Kiedy kto¶ pope³nia b³±d, który s³u¿y uzyskaniu wiedzy i postêp ducha, nie ma kary, ani w tym ¿yciu, ani w ka¿dym nastêpnym ¿yciu." [TJ18: 52]

"Przez te prawa i dyrektywy, które stanowi± Creation, ludzko¶æ w jej nieracjonalno¶ci przyniesie okrutny wyrok na siebie." [TJ25: 47]

Innym trochê m±dro¶ci, która jest zakorzeniona w tym prawie Creation:
"Jak posiejesz, to zbierzesz."
lub jêzyk ulicy:
"What Goes Around Comes Around".
Mo¿emy za to odwrotno¶æ z³otej zasady:
"Jak traktowaæ innych tak bêd± traktowaæ Ciê".

A to tak jest!
P.S. Ja te¿ siê z tym zgadzam...

Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/14 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.161.49.216

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com