Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Poznajmy siê > Sny - opowiadania
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/37 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Sny - opowiadania
AutorTre
ArOpl
Super user
Avatar

Postw: 762
Wsparcie: 763

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/09/2009 10:40
Sny - opowiadania
#post4340
Mia³em dzisiaj sen.
„Pó³ nagi sta³em przed jakim¶ domem. I nagle pojawi³a siê grupka masywnych ludzi. Oni poprowadzili mnie do tego domu. Gdy podochodzi³em do drzwi pojawi³ siê Putin i co¶ tam mówi³, ale nie pamiêtam, co. Nie móg³ wej¶æ do ¶rodka. Gdy ja wszed³em do domu ujrza³em grupkê ludzi porzucanych po pokoju tak jak na tych przyjêciach w Ameryce, byli tam jacy¶ ambasadorowie, politycy (tu siê mogê do my¶laæ, bo wszystko jest zamazane) by³o tak¿e du¿o ludzi w bieli(mia³em wra¿enie ¿e to by³y kucharki). Gdy politycy dyskutowali ja sta³em z za³o¿onymi rekami pod ¶cian± pó³nagi. Nagle ten, który siedzia³ na krze¶le poprosi³ mnie do siebie a w tym czasie jaka¶ m³oda pani w bieli spojrza³a na mnie a ja na ni±. Podszed³em do tego pana, stan±³em jak ¿o³nierz z rêkami do ty³u i zaczêli¶my rozmowê. Gdy tak gadali¶my spogl±da³em, co jaki¶ czas przez okno, które by³o ko³o mnie po lewej stronie. Za oknem sza³ jaka¶ kobieta lekkich obyczajów mia³a na sobie czarn± sukniê tak± do kolan i du¿e piersi. Moja rozmowa z panem na krze¶le zesz³a na temat pracy, to ja mu mówiê, ¿e szukam pracy i studiuje informatykê a tak¿e mam kilka kursów. A on mi podaje jaki¶ dokument w jêzyku niemieckim, nie znam niemieckiego, wiêc domy¶li³em siê, ¿e muszê zap³aciæ 4 z³ kary za to, ¿e siê o¿eni³em z amerykank±, potem jaka¶ pani (mia³em wra¿enie, ¿e to moja matka) powiedzia³a, ¿e na dokumencie jest 244 z³. Pan na krze¶le powiedzia³, ¿e damy ci konsultanta i jako¶ to za³atwisz.”

Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/09/2009 10:40
Re: Sny - opowiadania
#post0000

cieka Mocy - mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie - Barbara Marciniak

W "ciece Mocy" Marciniak rzuca nam wyzwanie abymy sprzeciwili si odwiecznym siom ograniczajcym wiadomo. Przedstawia ona Plejadiaskie klucze do otwarcia ludzkiej wiadomoci na nieskoczone pole moliwoci "znaczcego ycia". cieka Mocy oferuje cakowicie nowy wgld i praktyczne porady jak w twrczy sposb zmierzy si z wyzwaniami jakie niesie wiat stojcy na progu wielkiej zmiany.
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/09/2009 21:37
Re: Sny - opowiadania
#post4347
Gdzie duszê dostaæ?
Kupiec raz zapyta³.
Wzruszenie ramion,
bo zwykle cz³owiek nie wie…
Tyle s³ów o potêpieniu
z ust naszych ju¿ wysz³o.
Tylu mêdrców ko¶cio³a
niby zna³o temat,
ale ¿aden nie napomkn±.
Zapomnia³ byæ mo¿e?
Zdaje siê, ¿e jeden diabe³ wie
jak dusz± kupczyæ da siê.
Wci±¿ wyci±ga cyrograf,
krwi± mazaæ ka¿e podpis,
duszê za ¿yczenia zaprzedaæ.
Czy m±drzejszy od kupca?
Czy g³upszy byæ mo¿e?
Jaki to towar wart tyle bogactwa?
Czy ateista te¿ sprzedaæ j± mo¿e?
On nie ochrzczony,
lecz czy taka tañsza?
Czy dro¿sza?
Bo ani ¿ydowska, chrze¶cijañska,
ani nawet muzu³mañska…
Jak sprzedaæ duszê?
Komu? A mo¿e…
Zostawiæ niech ro¶nie…
niech da lepszy procent.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
nol-IV
Super user
Avatar

Postw: 557
Wsparcie: 557

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2009 13:30
Re: Sny - opowiadania
#post4370
Dzieciaku, w³a¿ê teraz po Tobie i w³a¶nie czytaj±c linijki twórcze, zada³am sobie ,po przebudzeniu i nocnych na mnie atakach pytanie "komu swoj± duszê oddaæ?" Z kim podpisaæ umowê? Wydawa³o mi siê ,ze zawar³am j± z Duchem,lecz on milczy, a moja w¶ciek³o¶æ narasta.
Mêczy³ mnie nock± ciemn± wysoki okaz bez twarzy,odziany w co¶ ,co przypomina³o mundur francuskiego oficera ale bez widocznych dystynkcji.Uda³o mu siê wywo³aæ lêk i chaos w moim umy¶le.Ale to minê³o.Pewnie by³am przedmiotem do¶wiadczeñ,ha,ha,ha.I jak to mówi± wzorowi katolicy - ":niech siê dzieje wola nieba!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2009 15:53
Re: Sny - opowiadania
#post4374
Temu w sercu, nie na jawie i w snach, gdzie mog± przyj¶æ wszyscy, serce musi byæ przygotowane, cisz±, spokojem nie istniej±cych my¶li i podgrzewane na patelni mi³o¶ci do ducha, tak a¿ poczujesz gor±co, pomiêdzy splotem s³onecznym a serca, to dodatkowe miejsce dla ju¿ gotowych i po próbach, wtedy dobra jest mantra by ten stan utrzymaæ jak najd³u¿ej...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
nol-IV
Super user
Avatar

Postw: 557
Wsparcie: 557

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2009 16:56
Re: Sny - opowiadania
#post4376
czu³am ciep³o ale równocze¶nie niepokój jaki¶ lêk, wizyta owa spowodowa³a nat³ok my¶li, któr± ideê, który przekaz wybraæ, kogo wywo³aæ i z kogo chcia³abym widzieæ przed sob±, poczuæ.Sta³o siê to w momencie gdy wewnêtrznie zapragnê³am manifestacji naszych...
Ale nie s±dzi³am,ze tak szybko zareaguj±.A mo¿e to kto¶ zupe³nie inny?
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2009 19:23
Re: Sny - opowiadania
#post4380
Co do serca nie ma pomy³ki, to ta cz±stka naszej Ja¼ni, Wy¿sze ja, wiêc nie ma obawy, do tej drogi nie maj± dostêpu, to ca³a tajemnica istnienia, gdy kierujesz uwagê, a wiêc i energiê do serca, zaczynaj± ciemni wariowaæ by odci±gn±æ uwagê do Mai i jej zabawek tak reklamowanych i innych us³ug, t± tajemnicê przechowywuj± wszystkie religie, w naszej Jezus, te¿ jest na obrazach z sercem gorej±cym, ale go wyparto jako kicz z ko¶cio³ów, zamiast tego czerpi± energiê lito¶ci i poddañstwa z krzy¿a, do w³asnej kasy.
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/09/2009 19:29
Re: Sny - opowiadania
#post4381
To samo mówi Baba w dzisiejszym My¶li Dnia:
MY¦L DNIA


Nie masz potrzeby zaszywaæ siê w lesie czy jaskini, aby poznaæ wewnêtrzn± prawdê i poskromiæ swoj± ni¿sz± naturê. W³a¶ciwie cz³owiek ¿yj±c w odosobnieniu nie ma ¿adnej szansy zapanowaæ nad powstrzymaniem w³asnego gniewu i innych s³abo¶ci, tym samym zwyciêstwo odniesione w ten sposób nie mo¿e byæ d³ugotrwa³e i prawdziwe. Wygraj bitwê ¿ycia; ¿yj na tym ¶wiecie, lecz trzymaj siê z dala od na³o¿onych przez niego kajdan. To jest zwyciêstwo, które musisz odnie¶æ.


-BABA
Nie da siê nam uciec od ¿ycia, bo w nim mo¿emy pozbyæ sie karmy! Albo spalaæ w sercu jak na piecu!!!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 02/10/2009 19:38
Re: Sny - opowiadania
#post4481
Z dzisiejszej nocy:
Ca³y sen rozgrywa³ siê w konwencji (tle) amerykañskiej.

Jaki¶ bar, a przy ladzie siedzi m³oda, u¶miechniêta dziewczyna. Rozmawia z jak±¶ grubsz±, starsz± kobiet±, która w³a¶nie wychodzi. Do pomieszczenia wchodzi agent FBI, w klasycznym prochowcu, garniturze i okularami w grubszych oprawkach. Podchodzi do dziewczyny i mówi, ¿e ma jej do przekazania, smutn± informacjê. „Twój ojciec, nie ¿yje. Zgin± zastrzelony przez agentów FBI, podczas po¶cigu. Okrada³ pañstwo i dzia³a³ na jego szkodê. Przykro mi o tym mówiæ, ale musisz o tym wiedzieæ. Nie chcieli¶my go zabijaæ.”
Na co ona ¶mieje siê i mówi, ¿e nie wie o czym mowa. Jej ojciec nie by³ w nic zamieszany i ¿e mu nie wierzy.
On wyci±ga grub± ksi±¿kê, która okazuje siê byæ albumem. Otwiera j± i wyci±ga jedno zdjêcie na której jej ojciec siedzi z jak±¶ kobiet± przy stoliku. Nastêpnie chowa je i zbiera siê do wyj¶cia. Dziewczyna chwyta za album i pyta agenta czy by go jej nie da³, u¶miechaj±c siê przy tym przymilnie. On oburzony wychodzi. Dziewczyna rusza za nim, powtarzaj±c z u¶miechem pro¶by o album. Agent ka¿e jej odej¶æ i mówi, ¿e ¿a³uje ¿e pokaza³ jej album. Wsiada do auta, rzucaj±c ksi±¿kê na tapicerkê. Ona wsiada z drugiej strony. Agent wypycha j± i krzyczy, ¿eby siê wynosi³a. Ona niemal rzuca siê na niego, ¶miej±c siê i usilnie b³agaj±c o album.
Pojawia siê starsza, gruba kobieta, wo³a dziewczynê po imieniu, ka¿e siê jej wstydziæ i wysiadaæ z wozu. Dziewczyna wysiada i zaczyna biec. Agent zauwa¿a, ¿e zwinê³a album. Budzi siê w nim lêk przed konsekwencjami zawodowymi tego. Patrzy za ni±, dziewczyna jest szybka. Zimno na zewn±trz spowodowa³o oszronienie na szybach. Odpala samochód, pomimo zimnego silnika w³±cza ogrzewanie na ful i chwytaj±c skrobaczkê robi prze¶wit w szybie.
Rusza za dziwaczn±, niemal potr±caj±c grubsz± kobietê. Jest z³y na siebie, ¿e w ogóle pokazywa³ jej ten album. Wie, ¿e nie mo¿e go straciæ.
Skrêca w jak±¶ ulicê, ale widzi tylko jak dziewczyna ucieka miêdzy dwoma domami. Hamuje. Wie, ¿e nie dogoni j± w tak w±skim przesmyku na nogach. Okolice zna tylko pobie¿nie, ale rusza z rykiem silnika, przy zbyt mocnym naci¶niêciu peda³u gazu, zablokowaæ jej drogê na przeciwleg³ej ulicy. Wie, ze nie mo¿e sobie pozwoliæ, aby j± zgubiæ.
Dziewczyna ucieka przez pusty teren. Samochód dogania j±, zrównuj± siê. Ona dalej biegnie, ale samochód gwa³townie skrêca i uderza j± bokiem. Agent wysiada, jest spocony od samochodowego ogrzewania którego nie zmniejszy³. Podchodzi do kucaj±cej dziewczyny, z obtartymi rêkoma i kolanami, kurczowo trzymaj±cej album. Ona patrzy na niego. On na ni±, by po chwili hukn±æ j± w twarz z ca³ej si³y piê¶ci±. Wyci±ga album z r±k le¿±cej dziewczyny i rusza do samochodu.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
szalony_szaleniec
Super user
Avatar

Postw: 516
Wsparcie: 516

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 08/10/2009 22:38
Re: Sny - opowiadania
#post4549
Znacie jaki¶ dobry sposób na to ¿eby przypomnieæ sobie sen? W zasadzie to nie ca³y tylko jego czê¶æ.

Jako¶ ostatnio mam sporo najrozmaitszych snów, czasem jest tego tyle w nocy, ¿e rano nie wszystko pamiêtam. Tak by³o i dzisiejszej nocy, ¶ni³o mi siê wiele rzeczy, ale wypad³ mi jeden element uk³adanki i nie mogê sobie przypomnieæ, a co¶ czujê, ¿e by³ istotny Smile

¦ni³o mi siê, ¿e by³em na jakim¶ polu nieopodal drogi i duch ¿ywio³u ziemi (tj. ¿ywio³ak) przykry³ mnie takim ni to dywanem, ni to p³aszczem z trawy, ¿eby ochroniæ / os³oniæ przed jakim¶ zagro¿eniem. Problem tylko w tym, ¿e nie pamiêtam przed czym, wiêc ca³o¶æ jakby traci sens.

Próbowa³em za dnia jako¶ sobie przypomnieæ brakuj±ce kawa³ki, ale nic z tego. Pamiêtam inne motywy ze snu, ale to jakby nie zwi±zane z tym w±tkiem.

Tak wiêc, macie jakie¶ patenty na od¶wie¿enie pamiêci ? Pozdrawiam Szaleniec Smile

PS. Staram siê prowadziæ ¿ycie bezstresowe, tzn. nie mam ¿adnych wrogów, nieprzyjació³ czy te¿ innych potencjalnych zagro¿eñ ze strony ludzkiej.
I'm gonna make my world a better place
I'm gonna keep that smile on my face
I'm gonna teach myself how to understand
I'm gonna make myself a better man
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 09/10/2009 08:35
Re: Sny - opowiadania
#post4554
Krótko mówi±c gdyby¶ od urodzenia siedzia³ przed TV-kompem z he³mem rzeczywisto¶ci wirtualnej, za spraw± zajêtych sob± rodziców, a potem po latach, próbowali by z Tob± nawi±zaæ rozmowê i oderwaæ Ciê od niego, to by¶ mniej wiêcej tak samo pamiêta³ w tej w³asnej wirtualnej, jak teraz w naszej i mia³ podobne do¶wiadczenia, pamiêta³by¶ jak przez sen, ¿e z nimi rozmawia³e¶, ale nie wiedzia³by¶ o czym...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/37 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com