Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
AutorTre
Arete
Nowicjusz
Avatar

Postw: 9
Wsparcie: 9

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 14/04/2009 22:00
Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post496
Moi drodzy.Otó¿ dzisiaj buszuj±c w internecie natkn±³em siê na stronie truthism.com na taki filmik :

http://www.youtube.com/watch?v=nUju_rBjn9Y&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Etruthism%2Ecom%2F&feature=player_embedded

I szczêka mi opad³a Smile. Podobnych filmów na youtube jest wiêcej ale my¶lê, ¿e wiêkszo¶æ to podróbki ale ten jest... jest co najmniej ciekawy. Strasznie jestem ciekaw czy to mo¿e chwilowe zaburzenie organizmu prezenterki czy faktyczny, niekontrolowany "shapeshifting" gada. Nie wiem czy oko tak po prostu mo¿e znikn±æ czy w jednym momencie staæ siê bia³e. Dziwne to. Co o tym s±dzicie???

pozdrawiam gor±co.
Arete
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 14/04/2009 22:00
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post0000

Huna - Staroytny Hawajski SEKRET

Jeli kiedykolwiek syszae o hunie, zastanawiasz si nad rozwojem osobistym, czy chcesz poprawi jako swojego ycia, to masz przed sob niesamowit okazj. To, co skuteczne w staroytnej wiedzy tajemnej i cakiem wspczesnej psychologii jest teraz na wycignicie rki, gotowe wspomc Ci w czynieniu naszego wiata lepszym miejscem.
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 15/04/2009 08:31
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post500
My¶lê ¿e chodzi tu o opêtanie. Niejednokrotnie opêtany wywraca oczy "do góry nogami" tak ¿e widaæ same bia³ka.

Nie spodziewaj siê ¿e tak postêpowa rasa jak jaszczury, bêdzie to przy³azi³a i udawa³a prezenterki telewizyjne.

Ciekawostka:
Image
Obrazek powsta³ jakie¶ 2 lata lemu na brudnopisie gdy mi siê nudzi³o i bazgra³em ró¿ne rzeczy.
Czytaj±c sesje kasjopeañskiego eksperymentu gdy Laura pyta³a o Jaszczury, opisywali je jako cz³ekokszta³tne gady o p³askich pyskach. Wtedy od razu przyszed³ mi na my¶l ten rysunek.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/04/2009 09:01
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post501
Gdy kto¶ zrozumie jak powsta³ nasz protoplasta Adam, to zrozumia³by sam, ¿e ma w sobie geny wype³nione wspomnieniami przesz³o¶ci i w równoleg³ych ¶wiatach, st±d zasadne oppowie¶ci o wampirach, czy opêtaniu, to przejawy uwolnionych w nas osobowo¶ci zdominowanych przez stan obecnej osobowo¶ci, my¶lisz, ¿e kto¶ zabija³ wroga z u¶miechem na twarzy, a zabójcom kto podpowiada kogo maj± zabiæ, diabe³ czy Stwórca, siedzi w Tobie i czeka kogo wpu¶cisz!
Jak szybko w ci±gu paru pokoleñ zmienia siê gatunek, niech ¶wiadczy najlepiej przyk³ad opisywany w prasie przemiany lisów pozostawionych w klatkach na Syberii w wilki! W okresie kryzysu i braku na nie mody!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/04/2009 02:45
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post544
Zastanawia mnie dlaczego Jezus nie uczyl ludzi o ich prawdziwym pochodzeniu i o gadach ?

W zasadzie zaden z wielkich nauczycieli duchowych tego nie uczy.

Dlaczego ?
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 18/04/2009 08:33
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post545
Bo ¿aden nie zdawa³ sobie sprawy z ich istnienia.
Wtedy nawet nie by³o takich pojêæ w jêzyku ¿eby to opisaæ.
¯yli tu i teraz.
Dzi¶ mamy fizyke kwantow±. Fantastyke naukow±. Rozwijan± wedle uznania i bez ¿adnych norm wyobra¼niê.
Dopiero dzi¶ posiadamy leksykon pojêæ daj±cych wyobra¿enie i pozwalaj±cych nam siêgaæ w tamtym kierunku.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/04/2009 18:37
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post546
To chyba nie tak jak myslisz, Sai Baba ,spytany w wywiadzie wprost o obecnosc UFO na ziemi odpowiedzial twierdzaco.

Powiedzial ze na ziemie przybywa wiele ras pozaziemskich z ktorych jedne sa dla nas przyjazne a inne nie.

I powiedzial rowniez ze jest w kontakcie z tymi przyjaznymi bytami ktore pomagaja mu sprawowac jego misje na Ziemi w nauczaniu ludzi uniwersalnych pieciu wartosci.

Ale na te kwestie odpowiedzial tylko wyraznie zapytany, a w swoich naukach do ogolu nie porusza tej tematyki wcale.

Wiec mnie to nieco dziwi........

Jesli ludzie moga ogladac jego cuda , materializacje, wskrzeszenia, uzdrawiania, to dlaczego nie moga wiedziec o UFO.....
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 18/04/2009 19:42
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post547
Znasz ufologa który mówi³by: Wierzê w ufo i szukam kosmitów?
Ka¿dy powtarza, ¿e mamy do czynienia z czym¶ niewiadomym i zawsze zbywa pytania o ufoludków.
Wielu powa¿nych profesorów siê na tym ju¿ przejecha³o wiêc wol± byæ ostro¿ni w wypowiadaniu swoich pogl±dów.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/04/2009 20:41
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post550
To my wybieramy taki swiat i z takimi mieszkañcami i ich gatunkami, na których skupiamy uwagê, wiêc lepiej swiadomie ich ni± nie przywo³ywaæ do naszego wyboru równoleg³ej rzeczywisto¶ci, tak jak przyzna³o to nasze niegrzeczne dzieciê, a by³o opisane w ostatnich scenach filmu: Merlin
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
renaeva
Stay user
Avatar

Postw: 212
Wsparcie: 218

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 19/04/2009 21:36
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post570
A nie wziêli¶cie pod uwagê mo¿liwo¶ci, ¿e wszyscy wielcy nauczyciele s± inkarnacjami bytów z innych ¶wiatów i zapewne zachowali ¶wiadomo¶æ tego, kim naprawdê s±. Dlaczego maja nam t³umaczyæ, ¿e jeste¶my ferm± hodowlan± reptilian? Po co nas frustrowaæ. Wszystkie religie ucz± nas pos³uszeñstwa i podporz±dkowywania siê woli Boga ( bogów). Fakt, ¿e ( chyba) nie mamy wiêkszego wyboru. Mo¿e prawda jest taka, ¿e lepiej jej nie znaæ? ¯yjemy na tej planecie we w³asnym skis³ym sosie, karmimy siê bzdetami wymy¶lanymi przez naszych naukowców dla kasy i s³awy, lub przez zarz±dców dusz dla kasy i w³adzy. W rzeczywisto¶ci nie mamy o niczym pojêcia, nie wiemy nawet, kim tak naprawdê jeste¶my. Nasz± wiedzê tzw. ezoteryczn± opieramy na objawieniach ró¿nych nawiedzonych diabli wiedz± przez kogo, osobników. Jako¶ ³atwiej nam uwierzyæ w prawdy wyg³aszane przez innych, ni¿ w to, co mamy w sobie. Zajrzyjcie w swoje wnêtrza - tam jest odpowied¼.
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 19/04/2009 21:50
Re: Reptiljanie (czyt.gady) i ich zmiennokszta³t w TV!!!
#post572
Tak jak liszka zjadaj±ca li¶cie nie chce przerwaæ je¶æ by dalej zamiast tego s³uchaæ o tym, ¿e bêdzie po przepoczwarzeniu lataæ i lizaæ, tak samo ludzie w obawie straty nie chc± równie¿!
Ale warto byæ niestrudzonym w d±¿eniu, bo to pocz±tek dopiero prawdziwej egzystencji, a z jej perspektywy obecna bêdzie nas tylko ¶mieszyæ, szczególnie te nasze obecne obawy..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/4 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com