Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/2 1 2 >
Kana RSS (Forum)Reply
Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
AutorTre
KluSeX
Seeker
Avatar

Postw: 8
Wsparcie: 11

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 06/02/2009 00:31
Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post5
Ciekawi mnie, czy macie jakie¶ afirmacje, pozytywne zdania, obrazy, którymi "karmicie" umys³ na dzieñ dobry i dobranoc?

Ja od kilku miesiêcy powtarzam pewn± afirmacjê w³a¶nie, chyba z Zwiastunów ¦witu, przed wstaniem z ³ózka, oraz tu¿ przed za¶niêciem.

Czy pomaga?

Raczej tak, zw³aszcza, ¿e czêste powtarzanie sprawi, ¿e umys³ w to uwierzy Smile I wtedy przyci±gnie.
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2009 00:31
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post0000

Przekazy Wyszego Kosmicznego Rozumu Tom I

Niniejsza ksika to m.in. zbir aktualnych przekazw (z lat 2004-2007) kilkudziesiciu osb, w ktrych Nauczyciele Wyszego Kosmicznego Rozumu (Anioowie, Mistrzowie Wniebowstpieni, Wysze Hierarchie Ducha Mioci i sam Bg - Stwrca) udzielaj odpowiedzi na zadawane im pytania, wskazuj drogi ratunku, rozwoju i wyniesienia kadego czowieka, caej ludzkoci do Wyszych Wymiarw Kosmicznej Czasoprzestrzeni i wiadomoci Chrystusowej.
 
Magdalena
Nowicjusz
Avatar

Postw: 4
Wsparcie: 4

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2009 13:06
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post7
A gdzie jest ta afirmacja? Jaka jest jej tre¶æ?
Delete Edit Quote
 
KluSeX
Seeker
Avatar

Postw: 8
Wsparcie: 11

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 06/02/2009 13:55
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post12
Oczywi¶cie:

Do moich Przewodników, Przodków i wszystkich którzy
towarzysz± mi w ewolucji i podró¿y po Ziemi:

Moim zamiarem jest odniesienie sukcesu.
Moj± intencj± jest abym by³ bezpieczny
we wszystkim co robiê.
Moj± intencj± jest abym otrzymywa³ i dawa³ mi³o¶æ
we wszystkim co robiê.
Moj± intencj± jest dobrze siê bawiæ oraz to, ¿e zostanie
mi zapewniona obfito¶æ stosownie do moich potrzeb.
Moj± intencj± jest to, abym nie zosta³ zbytnio
oczarowany ¶wiatem materialnym.


Ja j± rozbudowuje o rzeczy, które obecnie s± mi potrzebne, jak sukces zawodowy, doskona³e zdrowie, etc.
Delete Edit Quote
 
Kornelia
Nowicjusz
Avatar

Postw: 1
Wsparcie: 1

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 06/02/2009 21:04
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post17
Przepiêkna afirmacja ale jak dla mnie za d³uga, mam trudno¶ci z zapamiêtywaniem gotowych formu³ek, co bardzo utrudnia³o mi ¿ycie w szkole. Wstaj±c rano poprostu mówiê : Jaki wspania³y, piêkny dzieñ. Pomaga równie mocno i wprawia w dobry humor, gdy jestem w depresyjnym nastroju, co siê czasem ka¿demu zda¿a, stajê przed lustrem i mówiê do siebie: Jestem s³oñcem wszech¶wiata, z rado¶ci± idê przez ¿ycie. Zawsze mi pomaga.
Delete Edit Quote
 
Magdalena
Nowicjusz
Avatar

Postw: 4
Wsparcie: 4

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/02/2009 15:49
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post20
Rzeczywi¶cie piêkna. Ja równie¿ mam swoj± ulubion±, co prawda nie powtarzam jej codziennie, lecz wtedy, gdy przyjdzie "natchnienie". Afirmacja pochodzi z "Kosmicznych podró¿y" Rosalind McKnight:

Jestem czym¶ wiêcej ni¿ tylko moim fizycznym cia³em...
... Poniewa¿ jestem czym¶ wiêcej ni¿ materi± fizyczn±, mogê postrzegaæ to, co jest wiêksze ni¿ ¶wiat fizyczny. Dlatego gor±co pragnê rozwijaæ, do¶wiadczaæ, poznawaæ, rozumieæ, kierowaæ, pos³ugiwaæ siê takimi Wy¿szymi Energiami i Systemami Energetycznymi, które mog± byæ konstruktywne i korzystne dla mnie i dla tych, którzy pod±¿aj± za mn±.
Równie¿ gor±co pragnê pomocy i wspó³dzia³ania, wsparcia i zrozumienia tych istot, których m±dro¶æ, rozwój i do¶wiadczenia s± równe moim lub wiêksze od moich.
Proszê o ich przewodnictwo oraz o ochronê przed jakimkolwiek wp³ywem lub si³±, które mog³yby sprawiæ, ¿e osi±gnê mniej ni¿ pragnê.
Edytowa: 10/02/2009 15:50
Delete Edit Quote
 
agata
Stay user
Avatar

Postw: 425
Wsparcie: 430

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/05/2009 10:01
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post1184
Przed paroma laty, kiedy w mim ¿yciu dzia³o siê wiele trudnych do pojêcia rzeczy dosta³am od pewnego cz³owieka, który prowadzi sklep ezoteryczny w moim mie¶cie afirmacjê do powtarzania. Zawsze wspiera³a mnie ona w trudnych momentach, lecz nie mozna nauczyæ siê jej poprostu na pamiêæ, trzeba j± odczuwaæ i rozumieæ jej tre¶æ, a wtedy sama zapisuje siê ona w nas:

,, Jam Jest jest to Wielka Obecno¶æ Boga we mnie, w moim domu, w ¶wiecie i w moich sprawach.
Przez obecno¶æ Jam Jest rozkazuje aby natychmiast zniknê³y wszystkie negatywne uwarunkowania z mojego ¿ycia i otoczenia, by natychmiast zosta³y rozpuszczone i poch³oniête przez potê¿ne ¦wiat³o i Moc".
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/05/2009 10:55
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post1187
piêkna , aczkolwiek nasuwa siê tutaj konkluzja o Bogu......mo¿e bezpieczniej by³oby afirmowac co¶ co w nazwie ma jednoznaczne dobro .Zauwa¿cie ,¿e nie wszytkim ludziom , którzy "uciekaj± siê do Boga" ...mówi±c potocznie - "dobrze siê dzieje" ....przypuszczam ,ze przyczyna moze tkwiæ w tym ,¿e niektórzy "maj± g³ebokie kotwice" w wizerunku krzy¿a , bólu ukrzyzowania , itp .
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 15/05/2009 13:38
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post1191
Afirmacje i ich pozytywne skutki potwierdzaj± tylko znan± wszystkim religiom i filozofi±, ¿e to my uzbrojeni w woln± wolê przez Stwórcê, jeste¶my kreatorami ka¿dej rzeczywisto¶ci, pytanie czy wszyscy ¶wiadomie?
Ci co s³uchaj± Stwórcy po¶redników, nie zawsze rozumiej±c ich i swoj± rolê, czêsto czyni± to co tu jest!
Afirmacje s± podleg³e naszej woli!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Planetariusz
Stay user
Avatar

Postw: 262
Wsparcie: 264

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/11/2009 19:36
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post5924
Uwierzyæ w nasz± afirmacje az strach,gdyby¶my stali siê kreatorami naszej rzeczywisto¶ci cuda by¶my tworzyli codziennie.Chyba jeszcze nie doro¶li¶my do 100% wykorzystania naszego mózgu.
To ja Przyjaciel Swiata
Delete Edit Quote
 
pkmodern
wierzak
Avatar

Postw: 98
Wsparcie: 98

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/11/2009 21:48
Re: Afirmacja na pocz±tek i koniec dnia
#post5926
Ka¿dego cz³owieka, w zale¿no¶ci od rodzaju percepcji, mo¿na zaliczyæ do jednego z trzech typów: wizualnego, kinestetycznego i audialnego. Jedni lepiej operuj± obrazami, inni s± bardziej wra¿liwi na odczucia, trzecia grupa jest szczególnie czu³a na d¼wiêki.

W pewnych praktykach duchowego samodoskonalenia wykorzystuje siê techniki afirmacji. Cz³owiek w my¶lach wykonuje wielokrotne powtórzenia zorientowane na okre¶lony cel. Na przyk³ad taka afirmacja: „Cieszê siê ¶wietnym zdrowiem, potê¿n± energi± i komfortem duchowym. Jestem spokojny i pewny siebie". Wielokrotne powtarzanie g³o¶no lub po cichu podobnych zdañ najbardziej odpowiada ludziom typu audialnego. Ale poniewa¿ nie wystêpuj± czyste typy, afirmacjê z powodzeniem mo¿e wykorzystywaæ ka¿dy.

Afirmacja dzia³a tak samo, jak wyobra¿enia, lecz trzeba j± stosowaæ, bior±c pod uwagê ró¿nice jêzyków duszy i umys³u. Po pierwsze, dusza nie rozumie s³ów. Je¿eli bêdziesz bezmy¶lnie co¶ powtarzaæ-nic to nie da. Dusza rozumie tylko niewerbalne my¶li i uczucia. S³owa mog± w jakim¶ stopniu modelowaæ my¶li i uczucia, lecz to ju¿ nie to, bo mowa jest wtórna. Znacznie skuteczniej jest raz poczuæ, ni¿ tysi±c razy powtórzyæ jakie¶ s³owa. Dlatego trzeba d±¿yæ do jednoczesnego prze¿ywania tego, co powtarzasz.

Po drugie, pojedyncza afirmacja powinna byæ ¶ci¶le ukierunkowana. Nie warto ³±czyæ razem kilku celów. Na przyk³ad przytoczona wy¿ej afirmacja posiada pozornie poprawn± tre¶æ. Jest tam wszystko, czego trzeba. Ale powtarzaj±c tak± afirmacjê, nie bêdziesz w stanie wywo³aæ u siebie ca³ego kompleksu wymaganych odczuæ.

Po trzecie, nale¿y unikaæ monotonii i jednostajno¶ci. Ka¿d± now± seriê powtórzeñ nale¿y opatrzyæ nowymi aspektami prze¿yæ i odczuæ. Na przyk³ad je¿eli wci±¿ powtarzasz sobie: „Jestem spokojny i pewny siebie", te s³owa szybko przestan± dla Ciebie oznaczaæ to, co ze sob± nios±. Pewno¶æ pojawia siê w chwili powstania zamiaru bycia pewnym siebie. Pragnienie trzeba „wyrze¼biæ", d³ugo siebie przekonuj±c. Zamiar, na odwrót, dzia³a od razu: chcesz byæ pewnym - to b±d¼.

I w koñcu nie nale¿y kierowaæ afirmacji na walkê z konsekwencjami, nie usun±wszy przyczyny. Na przyk³ad nie ma sensu powtarzaæ: „Nie mam siê czego baæ ani czym niepokoiæ", je¿eli przyczyna niepokoju pozostaje na swoim miejscu. Ponadto afirmacja powinna byæ sformu³owana w pozytywnym stylu. Zamiast powtarzaæ bez koñca, czego chcesz unikn±æ, zaprogramuj siê na rezultat, który chcesz osi±gn±æ. Na przyk³ad negatywn± afirmacjê: „Nie bojê siê i nie niepokojê" lepiej zast±piæ pozytywn±: „Wszystko mi siê udaje". Wskazuj konkretnie, co ma siê udaæ, by¶ nie mia³ powodu do niepokoju.

Zwróæ uwagê, ¿e trzeba mówiæ „wszystko siê udaje", a nie „wszystko siê uda". Je¿eli formu³ujesz afirmacjê w czasie przysz³ym, przysz³o¶æ nie stanie siê tera¼niejszo¶ci±, a przekszta³ci siê w oazê gdzie¶ na horyzoncie. Musisz tak ustawiæ parametry swojej emisji, jakby¶ ju¿ mia³ to, co zamawiasz.

Zamawianie komfortu duchowego te¿ jest bez sensu. Duchowy komfort to skutek zgodno¶ci duszy i umys³u w konkretnej kwestii. Zgodno¶ci tej nie da siê osi±gn±æ w sensie ogólnym, przez abstrakcyjn± autosugestiê. Mo¿na tylko uspokoiæ duszê za pomoc± konkretnego slajdu.

Afirmacje dzia³aj± najskuteczniej jedynie wtedy, gdy znajdujesz siê w zerowym stanie emocjonalnym, kiedy nie ma nadmiernych potencja³ów. Pod¶wiadomo¶ci nie da siê przekonaæ do czego¶ ani czego¶ jej narzuciæ. W³±czaj±c jakiekolwiek emocje, naruszasz równowagê. Je¿eli z naciskiem próbujesz wbiæ sobie jedn± i tê sam± my¶l, Twoja dusza „zatka uszy". Najskuteczniejsze jest beznamiêtne powtarzanie w stanie rozlu¼nienia. Wtedy, byæ mo¿e, Twój umys³ dotrze do pod¶wiadomo¶ci. A je¿eli umys³ ¿arliwie próbuje przekonaæ duszê, to znaczy, ¿e on sam w to nie wierzy i ¿adne powtarzanie nie rozwieje w±tpliwo¶ci.

Naciskiem umys³u na duszê nic nie osi±gniesz. Zdecydowanie, by mieæ - nie ukszta³tuje siê na tle emocjonalnego uniesienia. To, co masz, wydaje siê zwyczajne i oczywiste. Bierzesz swoje spokojnie i nie nalegaj±c - jak pocztê ze skrzynki. Je¿eli b³êdnie postrzegasz swoj± stanowczo¶æ jako zdecydowanie, by mieæ, to krêcisz siê w miejscu, trzymaj±c za rêce z wahad³em. W pewnym momencie pu¶ci ono Twoj± rêkê, a Ty, kozio³kuj±c, stoczysz siê w dó³ dawnego niezdecydowania. Kiedy za¶ Twoje zdecydowanie, by mieæ pozbawione jest pragnienia posiadania, wahad³o nie ma za co Ciê zahaczyæ.

Jak rozumiesz, afirmacja to swego rodzaju slajd d¼wiêkowy. Mo¿na korzystaæ zarówno ze slajdów wizualnych, jak i z afirmacji. W kompleksie daj± one najlepszy efekt. Oto przyk³ad takiego kompleksowego slajdu. Przypu¶æmy, ¿e zawiera on obraz Twojego nowego domu. Siedzisz przy kominku. Skrzypi fotel na biegunach. Drwa weso³o trzaskaj±. Jak¿e przyjemnie patrzeæ na ogieñ! Za oknem szumi deszcz i wieje ch³odny wiatr, a Tobie jest przytulnie i ciep³o. Na stoliku le¿± ulubione ³akocie. W telewizji leci ciekawy program. Wszystko to widzisz, s³yszysz, odczuwasz i mówisz przy tym po cichu: „Czujê siê komfortowo". Nie patrzysz na slajd i nie s³uchasz go, lecz ¿yjesz w nim.

Pozdrawiam! Smile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/2 1 2 >

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com