Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Nowa Ziemia > Mi³o¶æ i ludzie
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/13 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Mi³o¶æ i ludzie
AutorTre
Lily
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 15:13
Mi³o¶æ i ludzie
#post713
Witam wszystkich Smile

Od najm³odszych lat zajmowa³a mnie natura ¿ycia i istnienia, a poszukiwanie mam wpisane w genach - od kiedy pamiêtam w naszym domu przewija³a siê literatura i wszelkiego rodzaju dyskusje zwi±zane w³a¶nie z alternatywnym postrzeganiem rzeczywisto¶ci, ukrywaniem prawdy etc. Jako ¿e za rozwojem duchowym idzie w parze akceptacja dla wszystkiego, zrozumienie siebie i innych, wspó³czucie, wybaczanie itd. Itd., zastanowi³a mnie jedna rzecz. Coraz wiêcej rodzi siê spekulacji – naukowych, religijnych i nie tylko – w zwi±zku ze zbli¿aj±cym siê 2012, co rusz powstaj± nowe teorie spiskowe i nowe próby ratowania ¶wiata, straszy siê nas NWO, Nibiru, „Jaszczurami”, i innymi Cheopsami Smile Gdzie w tym wszystkim miejsce na cz³owieka? Jak w takim zamêcie odnale¼æ w³asn± istotê? Osobi¶cie bardzo podoba mi siê wizja Nowej Ziemi, wolnej i bez ograniczeñ, ale ¿eby takowa nasta³a „co¶” musi siê w ludziach zmieniæ. Sama staram siê wprowadzaæ te „piêkne idee” Smile w czyn ka¿dego dnia, ale ¿e – jak ka¿dy – obracam siê w¶ród ró¿nych ludzi, ró¿ne s± te¿ reakcje. Ciekawa rzecz, ¿e na najzwyklejszy u¶miech sympatii niektórzy reaguj± niema³ym zdziwieniem a nawet agresj± - „O co Ci chodzi? Co Ci siê sta³o?” Na moj± odpowied¼: „Nic, po prostu Ciê lubiê i mam ochotê siê do Ciebie u¶miechn±æ.” s³yszê nie¶miertelne „Niemo¿liwe”. Oczywi¶cie jest te¿ odzew pozytywny – równowaga w przyrodzie musi byæ Smile. Lubiê zadawaæ ludziom pytania i s³uchaæ co maj± do powiedzenia, i oto na takie niewinne zapytanie: „Co my¶lisz o ¿yciu w mi³o¶ci i szacunku dla wszystkiego co istnieje? Co my¶lisz o ¶wiecie bez agresji, manipulacji i szyderstwa? Jak postrzegasz cz³owieka który postêpuje tak na co dzieñ?” dostajê ciekawe odpowiedzi – wiêkszo¶æ, których o to zagadnê³am jest jak najbardziej za, lecz zaraz stwierdza ¿e to absolutnie niemo¿liwe „bo ¶wiat zawsze tak by³, jest i bêdzie wiêc po co siê staraæ, jak i tak nic nie zmieniê”, w¶ród moich najbli¿szych np.: po ob¶mianiu i pokpiwaniu uznano moje wywody za „sekciarskie i g³upie i ¿e w dzisiejszym ¶wiecie nie ma czasu na takie pierdo³y, a na mi³o¶æ i szacunek to trzeba sobie zas³u¿yæ”. S± te¿ tacy, którzy chc± siê przy³±czyæ, mówi±: Tak, to fajne i ciekawe, te¿ staram siê tak ¿yæ”. Nie chcê tu prowadziæ ¿adnej statystyki, tylko pokrótce zarysowaæ sprawê. I moje pytanko – zak³adam ¿e czê¶æ istotek pod±¿a t± drog± duchow± i chce siê rozwijaæ – jak jest u Was, jak sobie radzicie kiedy napotykacie te mniej pozytywne odpowiedzi na wasze bardziej pozytywne dzia³anie (w rodzinie? W pracy?)? Jestem ciekawa bo widzê, ¿e – mimo tak du¿ego rozd¼wiêku – coraz wiêcej ludzi siê budzi i zaczyna poszukiwaæ. Tylko co zrobiæ kiedy Ty jeste¶ w³a¶nie tym poszukuj±cym, a ta druga osoba (czêsto bliska, lub z któr± masz kontakt na co dzieñ) wrêcz odwrotnie?
Mam nadziejê ¿e kto¶ siê odezwie i podzieli swoimi do¶wiadczeniami.
Pozdrawiam Smile
Lily
In lak’ech, a lak’en...
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 15:13
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post0000

Channeling w moim yciu - Saenz Gemma Maria

We wspczesnym wiecie ksika ta moe wydawa si czym zupenie nierzeczywistym, jednak pragn zapewni, e ma ona w istocie bardzo realny wymiar, bowiem odnosi si do spraw, ktrymi yj na co dzie.
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 20:02
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post718
Witam Cie droga LilySmile

Coz, ludzie od zawsze lecieli schematami, utartymi sciezkami, gotowcami podanymi na talerzu.

Tylko nielicznie budzili sie.

Tak jest i dzisiaj, nie wiem czy takich jak my jest teraz wiecej czy nie.
Fakt ze latwiej nam sie zebrac do kupy np. przez Internet.

Kiedys to bylo niemozliwe i ze swymi pogladami musialas byc sama.

Tez robilam eksperymenty z usmiechem.

Spora czesc oddaje usmiech a mniejszosc wyraza wrogie zdziwienie, nie spotkalam sie z agresja slowna typu "co ode mnie chcesz", ale wzrok mowil sam za siebie.

To fakt, na swiecie wiele sie teraz dzieje, czas nabral przyspieszenia a cos nie bardzo widac zmiane w ludziach na codzien.

Wiec mysle ze najlepsza nasza postawa jest praca nad zmiana siebie na lepsze, innych zostawmy w spokoju bo i tak sie nie zmienia jesli sami tego nie zechca.

Ale czasem ktos patrzac na Ciebie pozazdrosci Ci tej swietlistej Innosci i tez zapragnie taki byc a jak zapragnie no to juz ma z gorki Smile

To milo ze odnalazlas sie i jestes z nami Lily Smile

Z miloscia i pokojem.
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 20:14
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post719
Jakby¶ do mnie wyjecha³a z tekstem typu:
„Co my¶lisz o ¿yciu w mi³o¶ci i szacunku dla wszystkiego co istnieje? Co my¶lisz o ¶wiecie bez agresji, manipulacji i szyderstwa? Jak postrzegasz cz³owieka który postêpuje tak na co dzieñ?”
To jak nic uzna³bym ciê za Jehow±. To oni zagaduj± w³a¶nie takimi tekstami.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Lily
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 20:28
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post721
Czyli po prostu wychodzi na to, ¿e postawa typu "kocham i szanuje ¿ycie" z automatu czyni Ciê wyznawcê czegokolwiek? Z tak± opini± te¿ siê spotka³am, kto¶ na si³ê chce Ciê przekonaæ ¿e koniecznie musisz w co¶ wierzyæ i to propagowaæ, bo mi³o¶æ sama z siebie istnieæ nie mo¿e. Co do Jehowych - ja nie zaczepiam ludzi na ulicy i nie wciskam im swoich prawd, ani tym bardziej nie mam zamiaru nikogo "zbawiaæ". Ka¿dy ma wolny wybór, a rozmowa pozostaje rozmow± - tylko tyle. Widocznie nie z ka¿dym mo¿na porozmawiaæ na ka¿dy temat bo pojawia siê tabu i szufladkowanie.

Pozdrawiam Smile
In lak’ech, a lak’en...
Delete Edit Quote
 
Dziecie_Chaosu
Szaleniec
Avatar

Postw: 1247
Wsparcie: 1251

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 20:39
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post723
Moja droga... Jehowi tylko grzecznie rozmawiaj±. Czasem nawet grzecznie pytaj± czy masz czas. Oczywi¶cie szanuj± twoje odmienne pogl±dy. Chc± tylko zapytaæ czy wierzysz, ¿e kiedy¶ ¶wiat bêdzie pe³en mi³o¶ci dobroci lepszy ...blablabla... Wcale nikogo nie zaczepiaj±, ani nikomu nic nie wciskaj±. Ka¿dy ma wolny wybór.

Tak to wygl±da w ich mniemaniu.

Nie idzie tu o postawê "mi³o¶ci i szacunku do ¿ycia" ale o sposób jej prezentacji.
Balansujcie dopóki siê da. A gdy siê ju¿ nie da... podpalcie ¶wiat!
Delete Edit Quote
 
Lily
Nowicjusz
Avatar

Postw: 7
Wsparcie: 7

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 25/04/2009 21:26
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post724
Taka postawa nie opiera siê tylko na dyskutowaniu, kto¶ mo¿e ¿yæ w taki sposób nigdy o tym nie wspominaj±c. Ja akurat jestem ciekawa co ludzie my¶l± "o tym i owym" dlatego te¿ lubiê wymieniæ pogl±dy. Co maj± do tego wszystkiego Jehowi? I co jest niew³a¶ciwego w grzecznej rozmowie? My¶lê, ¿e to jest warto¶ciowe a je¶li kto¶ nie ma na to ochoty zwyczajnie mo¿e podziêkowaæ czy odmówiæ.

Smile
In lak’ech, a lak’en...
Delete Edit Quote
 
renaeva
Stay user
Avatar

Postw: 212
Wsparcie: 218

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 26/04/2009 09:25
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post726
Lily witaj w¶ród podobnych sobie.
Cieszê siê, ¿e zadajesz ludziom pytania pobudzaj±ce ich do my¶lenia. Wiêkszo¶æ Twojej pracy idzie na marne, ale w niektórych przypadkach zasiane ziarno kie³kuje. Cz³owiek, który nigdy nie pomy¶la³ o takich sprawach, bo nie ma na to czasu (ochoty, itp.), nagle próbuje sobie wyrobiæ na ten temat w³asne zdanie (o ile nie pójdzie schematami narzuconymi mu przez ko¶ció³ i podobnych og³upiaczy). Je¿eli kto¶ zaczyna samodzielnie my¶leæ zawsze to daje jak±¶ nadziejê. Uwa¿am, ¿e takie impulsy s± bardzo wskazane.
Pozdrawiam.
Delete Edit Quote
 
tiasiana
wierzak
Avatar

Postw: 51
Wsparcie: 51

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 26/04/2009 10:32
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post727
Moim zdaniem prawie ka¿dego siê da przekonaæ, albo raczej lekko go szturchn±æ w odpowiedni± stronê, tylko trzeba bardzo mocno s³uchaæ i zadaæ takie pytanie, które nikogo nie odrzuci, nie skrzywdzi, nie zniechêci. nie za du¿o nie za ma³o. mnie tak¿e pytanie o wieczny dobrobyt pokusi³oby o seriê ironii du¿ego kalibru. Mi³o¶æ, rado¶æ, ¶wiat³o¶æ. Na szczê¶cie nie maj± jednej postaci. Mi³o¶æ to mo¿e byæ w±chanie czyjego¶ pêpka. Rado¶æ to mog± byæ ³askotki. A ¶wiat³o¶æ to mo¿e byæ dyskoteka Smile
Delete Edit Quote
 
Marco
Super user
Avatar

Postw: 935
Wsparcie: 936

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/04/2009 10:02
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post744
Droga Lily,
Wyobraz sobie ,¿e ka¿dy cz³owiek to zamek firmy YETI .....potrzebny jest klucz by go otworzyæ , i zwykle inny.Czyli by trafiæ do cz³owieka ..raz potrzeba ¿eby góra zwali³a mu siê na plecy .....a dla innego mu¶niecie motyla .Kierowanie pewnych standartowych pytañ mo¿e byæ jak u¿ywanie jednego klucza do wszystkich zamków .
Delete Edit Quote
 
renaeva
Stay user
Avatar

Postw: 212
Wsparcie: 218

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 27/04/2009 10:07
Re: Mi³o¶æ i ludzie
#post746
Jestem pewna, ¿e pytania, które zacytowa³a tu Lily s± tylko przyk³adowe i w ró¿nych przypadkach padaj± pytania adekwatne do czasu,sytuacji i osoby, do której s± kierowane.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/13 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.80.189.255

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com