Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/6 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
AutorTre
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/01/2010 22:40
David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7203
Podajê link na youtube, gdzie jest umieszczony wywiad z Davidem Icke, który wed³ug mnie ma wielki wp³yw na pomoc Plejadianom w tym co w³a¶nie oni g³osz±. My¶lê, ¿e warto obejrzeæ i przes³aæ dalej. (Podajê pierwsz± czê¶æ i my¶lê, ¿e sobie ka¿dy poradzi z odtworzeniem pozosta³ychSmile)

David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci 1/5

Polecam równie¿ subskrypcjê u¿ytkownika youtube:

stopcenzurze
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 27/01/2010 22:40
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post0000

Koniec wiata w 2012 roku - Gilbert Adrian

Rok 2012 bdzie kocem wiata, jaki znamy. O pnocy 21 grudnia 2012 roku zacznie si nowe odliczanie upywu czasu. Majowie przepowiedzieli to wydarzenie i ostrzegli, e poprzedz je straszliwe katastrofy naturalne.
 
Andromedan
wierzak
Avatar

Postw: 70
Wsparcie: 70

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 27/01/2010 23:10
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7205
Polecam zapoznawaæ siê z tym materia³em tym, którzy s± nie wtajemniczeni w to co siê dzieje na Ziemi naprawdê.
Icke jak zwykle - kapitalny.

Ludzie maj± mnie za dziwaka. I im bardziej maj± mnie za dziwaka, tym bardziej mnie to fascynuje.
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 17:38
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7229
Andromedanie jeste¶ super go¶æ.
Muszê ci ogromnie podziêkowaæ,¿e wyszuka³e¶ ten wywiadzik.Zaraz bêdê go ogl±daæ, ale najpierw chcia³am Ci napisaæ dziêkiSmileSmile.
Ju¿ od d³u¿szego czasu jestem "fank±" D.Icka
Fajnie,¿e jeste¶ z nami na forum tutaj-pozdrawiam
Edytowa: 28/01/2010 17:39
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 18:09
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7232
Jest nadzieja, ¿e stworzymy tak± grupê, która bêdzie tym kamyczkiem-jêzyczkiem u wagi globalnej ¶wiadomo¶ci...
Nadziejo witamy Ciê!!!
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 19:27
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7235
witamy ciê, b±d¼ z nami...
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 20:43
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7238
quote
miriam:
Andromedanie jeste¶ super go¶æ.
Muszê ci ogromnie podziêkowaæ,¿e wyszuka³e¶ ten wywiadzik.Zaraz bêdê go ogl±daæ, ale najpierw chcia³am Ci napisaæ dziêkiSmileSmile.
Ju¿ od d³u¿szego czasu jestem "fank±" D.Icka
Fajnie,¿e jeste¶ z nami na forum tutaj-pozdrawiam


Ten wywiad to ja zamie¶ci³em =P
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 21:08
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7239
Co¶ mi siê chyba w oczach pomerda³oSmile
to chyba dlatego,¿e siê tak ucieszy³am,¿e zobaczy³am co¶ nowego odno¶nie Icka
Wybacz RaFFiC i wielkie dziêki!!!
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 21:43
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7243
Nie ma sprawy =)

A co do Twojej wypowiedzi, to ja te¿ zaczynam byæ fanek D. Icka =D
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 21:49
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7244
Nie pomerda³o rzêsami tylko pomruga³o od tego awatara...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Ylenay
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 28/01/2010 22:21
Re: David Icke - Globalne Duchowe Przebudzenie Ludzko¶ci
#post7249
Ja gdzie¶ na youtubie ogl±da³am z nim wywiad kiedy opowiada³ jak przyszed³ do Niego stra¿nik miejski z Anglii i opowiada³ o tym, jak to firmy ochroniarskie, detektywistyczne i inne maj± dostaæ uprawnienia policyjne, a obecne s³u¿by tym siê zajmuj±ce maj± byæ oddelegowane do kontroli t³umu w razie wojny. Kojarzycie co¶ takiego ? Rezultat by³ taki, ¿e po kilku miesi±cach rz±d UK rzeczywi¶cie przekaza³ takie uprawnienia tym firmom. To trochê zatrwa¿aj±ce, ¿e siê ju¿ szykuj± na wojnê, chocia¿ ja jestem zdania, ¿e 2012 rok to nie data zag³ady, a data graniczna a przed ni± wszystko mo¿e siê wydarzyæ niewiadomo kiedy. W ka¿dej chwili .
Image
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/6 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com