Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/7 1 2 3 4 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
AutorTre
mentalinQa
wierzak
Avatar

Postw: 17
Wsparcie: 17

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 31/01/2010 00:25
Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post7476
Coraz czê¶ciej zdarza mi siê,¿e jestem na wy¿szych wibracjach, ¿e odkrywam to ¶wiat³o w sobie. Najczê¶ciej jest to po medytacji, "uduchowionyn" spotkaniu czy wyk³adzie. A czasem wystarczy krótka rozmowa z ekspedientk± w sklepie, pos³uchanie wyciszaj±cej muzyki, itp. Ostatnio zaczê³am sobie wizualizowaæ strumieñ ¶wiat³a wchodz±cy przez moj± g³owê, przenikaj±cy przez ciemiê i nape³niaj±cy moje cia³o, a potem wychodz±cy przez splot s³oneczny tworz±cy kulê ¶wiat³a wokó³ mnie. - bardzo dobry sposób na przyci±gniêcie ¦wiat³a do siebie.
Jednak mam problem z utrzymaniem tej wibracji - najd³u¿ej udalo mi siê to przez dwa tygodnie. Jak zostaæ Stra¿nikiem Czêstotliwo¶ci, Wibracji ¦wiata³a, kiedy nie umie siê jej utrzymaæ?
Proszê o radê w tej sprawie... Smile
AsteroIda
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2010 00:25
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post0000

wietlana Rodzina - Barbara Marciniak

wietlana Rodzina to III tom fascynujcej serii przekazw chanellingowych od Plejadian spisanych przez Barbar Marciniak. Dziel si oni swoj wiedz i mdroci z ludzkoci, aby pomc nam przygotowa si na moment Wielkiej Przemiany, 21 grudnia 2012 roku. Pozostae ksizki z tej serii to: Zwiastuni witu, Ziemia Zwiastunw witu oraz cieka Mocy - Mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie.
 
agata
Stay user
Avatar

Postw: 425
Wsparcie: 430

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 31/01/2010 00:37
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post7478
S³uchaj, nie przejmuj siê tym, wszystko w swoim czasie siê u³o¿y. Ja np. ca³y czas siê obserwujê. Staram siê patrzeæ na to, co zani¿a moje wibracje i dlaczego. Szukam ¼ród³a, analizuje bo wszystko ma swój cel i samo z siebie siê nie bierze. ¦wiat, który nas otacza pe³ny jest toksycznej energii, która niestety zani¿a nasze wibracje ale wiem, ¿e nadejdzie taki moment kiedy Czêstotliwo¶æ ¦wiat³a bêdzie powszechn± codzienno¶ci±.
Delete Edit Quote
 
lampert
Nowicjusz
Avatar

Postw: 2
Wsparcie: 2

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 03/02/2010 09:31
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post7811
mentalinQa'
ja zanim siêgn±³em do jakiejkolwiek wiedzy, miewa³em szczególnie poza domem uczucie, jakby mi co¶ par³o na g³owê w malutkim punkcie i dochodzi³o do okolic serca. Szukalem i dobiera³em slowa, jakimi mam to uj±æ u lekarza Psychiatry(kolegi), do którego jednak nie zd±¿y³em z tym pój¶æ.Wyja¶nienie da³a mi ksi±¿ka, ju¿ I czê¶æ przekazów Plejadan "Zwiastuni ¦witu"-przekazy Plajadan. Kiedy ja o tym teraz pomy¶lê, natychmiast doznajê takiego uczucia natomiast to uczucie ju¿ nie kontrolowane znik³o. To jest zapewne podyktowane tym, ¿e u¶wiadomi³a¶ sobie, i¿ przyjmujesz ¶wiat³o ¶wiadomie i chcesz tego.A to jest pierwszym g³ównym celem.Dlatego s±dzê, ¿e je¶li tego nie czujesz a jeste¶ ju¿ u¶wiadomiona i chcesz tego, to poza twoj± kontrol± nadal ¶wiat³o przyjmujesz.Ró¿nica polega na tym, ¿e my¶l±c o tym otrzymujesz szybciej i wiêcej dawki ¶wiat³a a co jest odczuwalne.Ale to moja osobista opinia na ten temat.My¶lê ¿e trudno ¿yæ po¶ród codziennych obowi±zków, staraj±c siê jednocze¶nie nie przerwanie o tym my¶leæ.Nie na tym polega ci±g³a ¶wiadomo¶æ.Wystarczy ¿e chcesz i pamiêtasz.
Edytowa: 03/02/2010 09:32
Delete Edit Quote
 
novamaya
Stay user
Avatar

Postw: 106
Wsparcie: 106

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 03/02/2010 23:24
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post7864
Pokój na Ziemi zale¿y od poziomu ¶wiadomo¶ci, który s± zdolni wykazaæ najlepsi synowie i córki Boga na ZiemiElochim Pokój

4 stycznia 2010 rokuJAM JEST Elochim Pokój.

Przyby³em, pragn±c zatwierdziæ pokój w waszym ¶wiece. Wiem, ¿e wasz ¶wiat nadal do¶wiadcza takich niedoskona³ych przejawów ¶wiadomo¶ci jak wojny i przemoc. Wiem, ¿e to wszystko ma miejsce w waszym ¶wiecie. W zwi±zku z tym przyszed³em do was tego dnia na pocz±tku roku.

Przynios³em wam swoj± nadziejê i pewno¶æ tego, ¿e wszystko siê zmieni w waszym ¶wiecie. Wojny s± zjawiskiem tymczasowym w dziejach ludzko¶ci. Naturalnie, ¿e studiowali¶cie historiê i mo¿ecie mi powiedzieæ, i¿ ca³a historia sk³ada siê z wojen i podbojów, przemocy i rzezi.

Wiem o tym, ukochani. Lecz tak¿e wiem, i¿ to wszystko jest zjawiskiem czasowym oraz przejawem waszej niedoskona³ej ¶wiadomo¶ci.

Wiem te¿, ¿e ka¿dy z was, ¿yj±cych na Ziemi, ma swój udzia³ w ka¿dej rzezi, odbywaj±cej siê na Ziemi. Na pewnym poziomie wszyscy reprezentujecie jeden energetyczny system. Tam, gdzie pewien osobnik wykazuje gniew i agresjê, tam powstaje siedlisko ujemnej energii, która poszukuje miejsca na kuli ziemskiej, w którym mo¿e zadzia³aæ.

Nie mo¿ecie twierdziæ, i¿ w wojnach, przemocy zawinili ci ludzie, którzy uczestnicz± bezpo¶rednio w wojnie. W ten sposób wykazuje siê ogólna niedoskona³o¶æ ludzkiej ¶wiadomo¶ci.

Wiêc nawo³ujê was do zabezpieczenia pokoju w waszych sercach. Gdy potraficie ca³kiem kontrolowaæ siebie, gdy potraficie wej¶æ w stan pe³nej równowagi, podczas gdy wszystko siê rozwala, dopiero wtedy Ja osobi¶cie oraz Wy¿sze Zastêpy bêdziemy mogli przelaæ na planetê z³ot± mirrê pokoju. Zgasimy palenisko ka¿dego napiêcia. Tego mo¿na dokonaæ, ukochani, to jest mo¿liwe. Potrzebujemy tylko doskona³ego naczynia, znajduj±cego siê na planie fizycznym, cz³owieka wcielonego, zdolnego byæ przewodnikiem energii pokoju do waszego gêstego ¶wiata.

Owszem, to siê wydaje takie proste, jednak w rzeczywisto¶ci nie ³atwo osi±gn±æ taki poziom ¶wiadomo¶ci, kiedy przez ca³e ¿ycie, lub chocia¿ jego czê¶æ, jeste¶cie w stanie przekazywaæ doskona³± Bosk± ¶wiadomo¶æ na wasz plan fizyczny.

Wojny i przemoc w waszym ¶wiecie s± odzwierciedleniem waszej ¶wiadomo¶ci. Chcia³bym, ¿eby¶cie dzisiaj postanowili, co osobi¶cie mo¿ecie zrobiæ dla ¶wiata i pokoju.

Jeszcze raz powtórzê, i¿ w ka¿dym z was jest co¶, co pozwala na podsycanie agresji w ¶wiecie. Nie uda siê w jednej chwili wej¶æ na nowy poziom ¶wiadomo¶ci, pozbawionej agresji i chêci ukarania. Tak naprawdê korzenie takiej ¶wiadomo¶ci wyrastaj± z g³êbi wieków, kiedy ludzie ju¿ utracili w swojej ¶wiadomo¶ci Boskie wzorce. Im siê wydawa³o, ¿e Bóg bardzo zwleka z ukaraniem tych, których wed³ug nich nale¿y ukaraæ.

Iluzja zrobi³a siê na tyle gêsta, ¿e ludzie stracili Bosk± wizjê i Boskie wskazówki. Postanowili zast±piæ Boskie s±downictwo w³asn± drog± postêpowania.

S± przekonani, ¿e z³o nale¿y ukaraæ, a je¶li tego nie zrobi±, to kto, je¶li nie oni?

Karma pierwszego zabójstwa w imiê Boga, w imiê sprawiedliwo¶ci i dobra w ci±gu licznych tysi±cleci tak pogmatwa³a siê, i¿ nie sposób natychmiast przerwaæ zes³anie tej karmy.

Dlatego nie da siê od jutra zaprzestaæ przemocy w ca³ym ¶wiecie. O tym mo¿na marzyæ, do tego mo¿na d±¿yæ, lecz karma przemocy ma siê wyczerpaæ.

Jednak wam wiadomo, ¿e powrót karmy odbywa siê na ró¿ne sposoby. Karma przemocy mo¿e powróciæ do was w postaci trzeciej wojny ¶wiatowej. Lecz temu mo¿na zapobiec. Je¶li wystarczaj±ca liczba indywiduów twardo postanowi nie stosowaæ w swoim ¿yciu przemocy i bêdzie nastawia³a drugi policzek, je¶li dostateczna ilo¶æ indywiduów wyka¿e taki poziom ¶wiadomo¶ci, wiêc karma przemocy i wojen zostanie zgaszona przez wyraz cechy pokoju w sercach tych ludzi.

Mówiê o poziomie ¶wiadomo¶ci Chrystusa i Buddy. Tylko na tym poziomie jest mo¿liwe opanowanie wewnêtrznego spokoju i pokoju w pe³nym zakresie.

Dlatego nawo³ujê was do doskonalenia w³asnej ¶wiadomo¶ci, ¿eby s³u¿yæ pokojowi, jak s³u¿y³ Jezus 2000 lat temu.

¦wiat potrzebuje waszej s³u¿by. Pokój na Ziemi zale¿y od poziomu ¶wiadomo¶ci, który zdolni wykazaæ najlepsi synowie i córki Boga na Ziemi. Teraz jest wasz czas, gdy macie tego dokonaæ. D³u¿ej nie mo¿na odk³adaæ.


Przychodzi³em dzisiaj z dobr± nowin± o pokoju na Ziemi. Pokój w pe³ni zale¿y od was, od waszego wewnêtrznego pokoju, który macie zdobyæ dziêki w³asnym wysi³kom.

JAM JEST Elochim Pokój.
Delete Edit Quote
 
mentalinQa
wierzak
Avatar

Postw: 17
Wsparcie: 17

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 18/02/2010 17:59
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8114
quote
lampert:
Dlatego s±dzê, ¿e je¶li tego nie czujesz a jeste¶ ju¿ u¶wiadomiona i chcesz tego, to poza twoj± kontrol± nadal ¶wiat³o przyjmujesz.Ró¿nica polega na tym, ¿e my¶l±c o tym otrzymujesz szybciej i wiêcej dawki ¶wiat³a a co jest odczuwalne.Ale to moja osobista opinia na ten temat.My¶lê ¿e trudno ¿yæ po¶ród codziennych obowi±zków, staraj±c siê jednocze¶nie nie przerwanie o tym my¶leæ.Nie na tym polega ci±g³a ¶wiadomo¶æ.Wystarczy ¿e chcesz i pamiêtasz.

Przedstawi³e¶ prawie dok³adnie mój pogl±d na sprawê... Bez sensu by³oby pracowaæ jednocze¶nie staraj±c siê skupiæ uwagê na przyjmowaniu ¶wiat³a - nie wysz³oby ani jedno, ani drugie. Jednak mój problem jest inny - raz utrzymujê Wibracjê w ogóle siê na tym nie skupiaj±c, innym razem ucieka mi, choæ siê skupiam...
AsteroIda
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 18/02/2010 18:07
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8115
Mo¿na pracowaæ i mieæ ¶wiadomo¶æ przep³ywu ¶wiat³a przez nas, wtedy my¶l± go nie przetrzymujemy, nie mamy uczucia nasycenia jak przy niestrawionym posi³ku, no i najwa¿niejsze s³u¿ymy Wy¿szemu, a o to w tym wszystkim chodzi....
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
mentalinQa
wierzak
Avatar

Postw: 17
Wsparcie: 17

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 18/02/2010 18:10
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8116
A' propos tego,co mówi Elochim - co roku, w sylwestra odbywa siê Wielka Medytacja Czytelników Nieznanego ¦wiata, za ka¿dym razem maj±ca odpowiednie has³o przewodnie - Mi³o¶æ, ¦wiat³o¶æ itp. Energia, która siê wtedy wytwarza, jest niesamowita. Jestem pewna, ¿e takie wydarzenia bardzo podnosz± energiê Ziemi - skokowo, ale w koñcu na tym polega ewolucja...
AsteroIda
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 18/02/2010 19:40
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8121
Moja babcia prenumeruje Nieznany ¦wiat i Czwarty wymiar i do¶æ czêsto siêgam do czytania tych gazet. Bardzo fajne one s±. Polecam Smile A na spotkaniu, o którym mówi³a mentalinQa to mia³em siê na nie wybraæ z kumplem ale nie wysz³o. Szkoda bo pewnie by³oby naprawdê super i wielu ludzi bym pozna³ nowych i ciekawych z pewno¶ci± Smile
Edytowa: 18/02/2010 19:41
Delete Edit Quote
 
lotus33
Szaleniec
Avatar

Postw: 4265
Wsparcie: 4265

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/02/2010 07:35
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8177
Elochim Pokój pisze o poziomie ¶wiat³o¶ci Buddy i Chrystusa .
To poziom PRZEBUDZENIA , do którego
d±¿ymy . Nie jeste¶ w stanie nie¶æ ¶wiat³a dopóki siê nie przebudzisz .
To , co otrzymujesz teraz , jest jego namiastk± , pewnym sygna³em .
Twoje serce chce aby¶ z nim i nim
pracowa³(a). Sugerujê tu medytacjê
serca , poniewa¿ jest to bezpieczna
medytacja , która mo¿e doprowadziæ Ciê do oczyszczenia i przez nie poprowadziæ . Musisz przemieniæ
stare energie zanim wejdziesz w Nowy Wiek . (Sw.German)
Niezwykle cenn± jest tu Wielka Inwokacja i wizualizacja w trakcie jej wypowiadania .
Niesienie ¶wiat³a nie jest zabaw±
i wbrew pozorom nie jest to
zajêcie lekkie , ³atwe i przyjemne . Nakazem chwili jest poznanie
prawa przyczyny i skutku .
Aby to zrobiæ , nie wystarczy o tym
czytaæ , lecz tym prawem trzeba siê
po prostu staæ .
Mo¿esz sobie czytaæ przez tysi±c lat , z tysiêcy ró¿nych ksi±¿ek ,
a nie zrobisz nawet pó³ kroku
naprzód je¶li wcze¶niej nie uruchomisz serca , poniewa¿ tylko
ono posiada W£A¦CIWE!!! zrozumienie, które pomo¿e rozwi±zaæ Ci karmê , a to wiem na pewno!
Poziom Chrystusa , to pierwszy poziom rzeczywistej wibracji .
Poni¿ej s± poziomy sensacji , z których najwy¿szym i najciê¿szym jest poziom astralny , do niedawna praktycznie nie do przej¶cia . Najciemniej jest przed ¶witem ! Tu nie ma drogi na skróty . Je¶li ktokolwiek siê
tym ³udzi to pope³nia wielki b³±d
i mo¿e go spotkaæ wielkie rozczarowanie .
Nie chcê tu nikogo pouczaæ i wierzcie mi , ¿e piszê to z g³êbi serca w pe³ni
najczystszej ¿yczliwo¶ci .
Piszê co¶ , co do czego nie mam cienia w±tpliwo¶ci . Pozdrawiam wszystkich
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 20/02/2010 10:09
Re: Stra¿nik Wibracji - niesienie ¦wiat³a
#post8182
Jak realizuje siê medytacja serca?przepraszam, ¿e pytam w tak prozaiczny sposób?

Ja podobnie jak Mentalinka wci±gam ¶wiat³o przez czubek czuciowy, ciemiê w g³owie, ale na ca³e cia³o, a¿ po koñce palców i wizualizuje sobie,¿e jestem w kokonie ¶wiat³a.
Czujê,¿e serce jest czym¶ wyj±tkowym w naszym ciele, dlatego zada³am to wy¿ej postawione pytanie.
Smile
Edytowa: 20/02/2010 10:16
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/7 1 2 3 4 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.161.49.216

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com