Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Poznajmy siê > Kraków i okolice
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/3 1 2 3 > >|
Kana RSS (Forum)Reply
Kraków i okolice
AutorTre
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/02/2010 19:57
Kraków i okolice
#post7961
Wpad³em ostatnio na taki pomys³, ¿eby w dziale Poznajmy siê utworzyæ tematy z miastami Polski, ¿eby siê odnale¼æ i spotykaæ ze sob±...¿eby ka¿dy móg³ znale¼æ swoje miasto, daæ znaæ w danym temacie i dzieliæ siê wiedz± podczas spotkañ na mie¶cie. Te¿ my¶la³em, ¿e dobrym pomys³em by by³o czasem, u kogo¶ kto by mia³ mo¿liwo¶ci, spotkanie siê i wspólna medytacja bo z tego co pamiêtam to Plejadianie wspominali o tym, ¿eby siê spotykaæ w wiêkszych grupach i razem siê dostrajaæ do wibracji Ziemi (czy co¶ w tym stylu). My¶lê, ¿e to by by³ dobry pomys³. Ja sam jestem do tego bardzo chêtny (w sensie do uczestniczenia bo u mnie w domu to nie za bardzo da siê medytowaæSmile).
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 10/02/2010 19:57
Re: Kraków i okolice
#post0000

cieka Mocy - mdro Plejadian dla wiata pogronego w chaosie - Barbara Marciniak

W "ciece Mocy" Marciniak rzuca nam wyzwanie abymy sprzeciwili si odwiecznym siom ograniczajcym wiadomo. Przedstawia ona Plejadiaskie klucze do otwarcia ludzkiej wiadomoci na nieskoczone pole moliwoci "znaczcego ycia". cieka Mocy oferuje cakowicie nowy wgld i praktyczne porady jak w twrczy sposb zmierzy si z wyzwaniami jakie niesie wiat stojcy na progu wielkiej zmiany.
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/02/2010 20:49
Re: Kraków i okolice
#post7964
Od razu mam info odno¶nie bardzo ciekawego spotkania, które ma siê odbyæ w Krakowie.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
KONIEC MANIPULACJI - wezwanie do przebudzenia
20 luty 2010 (sobota), godzina 15.00
V Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Augusta Witkowskiego
Kraków, ul. Studencka 12
Wstêp wolny


szczegó³y tutaj:
http://davidicke.pl/forum/koniec-manipulacji-spotkanie-20-luty-krakow-15-00-t1589.html#p15609
Delete Edit Quote
 
Melkor
wierzak
Avatar

Postw: 86
Wsparcie: 86

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 10/02/2010 22:02
Re: Kraków i okolice
#post7967
Powiem Ci RaFFiC ¿e to wcale nie g³upi pomys³ z tym podawaniem miast, aby siê wzajemnie odnale¶æ. Te¿ nad tym my¶la³em i dla mnie to by³a jedna z najwa¿niejszych kwestii, bo przyda³oby siê spotkaæ wiêcej ni¿ jedn± osobê, która te¿ siedzi w tym zacnym temacie jak ja i przy tym po³±czyæ swoje moce, by wzmocni³o to ogóln± energiê przemian. Wiele for, stron organizuje sobie zloty, spotkania to czemu to forum ma byæ gorsze pod tym wzglêdem... Przy czym bardzo fajnie by³oby gdyby na t± stronê i forum trafi³o nieco wiêcej ludzi. Ciekaw jestem jaki bêdzie odzew ze strony innych u¿ytkowników a to jest najwa¿niejsze. Mo¿e ja sam za³o¿ê temat z podanym w³asnym miastem... Tak czy siak zobaczê jaki bêdzie odzew. Smile
Edytowa: 10/02/2010 22:10
Odrzuæ wszelkie doktryny, dogmaty, wierzenia… odrzuæ wszelkie „-izmy”. Uwolnij siê od nich, b±d¼ ¶wie¿y, b±d¼ nieska¿ony. A wtedy pojawi siê w tobie inteligencja. - OSHO Rajneesh
Delete Edit Quote
 
nol-IV
Super user
Avatar

Postw: 557
Wsparcie: 557

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 16:02
Re: Kraków i okolice
#post7977
Raffic, Ty to masz farta. Mieszkasz w Krakowie. Pewnie korzystasz do upad³ego z mocy energetycznej du¿ego czakramu na Wawelu.
Ja mogê jedynie ³adowaæ baterie przy pomocy ma³ego w Tychach. Tam na ca³e szczê¶cie czarni siê nie wybudowali, wiêc odbiór bez zak³óceñ.
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 16:50
Re: Kraków i okolice
#post7978
Melkor - Dziêki za uznanie. Czasami sam siebie szokujê swoimi pomys³ami Smile

nol-IV - Jeszcze nie jestem na tyle wyæwiczony, ¿eby móc korzystaæ z mocy czakramu na Wawelu, ale na pewno jaki¶ wp³yw na mnie ma Smile
Delete Edit Quote
 
Alexa
Stay user
Avatar

Postw: 142
Wsparcie: 142

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 19:11
Re: Kraków i okolice
#post7985
ojej jaka szkoda ¿e ja w Lublinie mieszkam, tu ¿adnego czakramu nie ma i nawet nie wiem czy kto¶ jest z mojego miasta na tym forum.

dajcie znaæ jak tam spotkanie, pewnie bêdzie fantastycznie.Smile
Delete Edit Quote
 
Melkor
wierzak
Avatar

Postw: 86
Wsparcie: 86

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 20:29
Re: Kraków i okolice
#post7987
Btw w Tychach mieszka mój przyjaciel zajmuj±cy siê kiedy¶ OOBE. Pewnie czakram te¿ wp³ywa³ na to ¿e mu ³atwiej wychodzi³o opuszczanie swego cia³a.
Odrzuæ wszelkie doktryny, dogmaty, wierzenia… odrzuæ wszelkie „-izmy”. Uwolnij siê od nich, b±d¼ ¶wie¿y, b±d¼ nieska¿ony. A wtedy pojawi siê w tobie inteligencja. - OSHO Rajneesh
Delete Edit Quote
 
Ylenay
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 22:05
Re: Kraków i okolice
#post7990
Witajcie !

Raffic to doskona³y pomys³ Smile jestem za !

buziaki
Image
Delete Edit Quote
 
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 12/02/2010 16:20
Re: Kraków i okolice
#post8004
Raffic bêdê na tym spotkaniu w Krk! a Ty?
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
zielona
wierzak
Avatar

Postw: 13
Wsparcie: 13

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 12/02/2010 16:38
Re: Kraków i okolice
#post8006
ja te¿ postaram siê tam pojawiæSmile
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/3 1 2 3 > >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com