Strona gwna > Forum > ¦wietlana Rodzina > Wspó³pracujmy > Pytania i pomoc
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Strona 1/17 1 2 3 4 > >> >|
Kana RSS (Forum)Reply
Pytania i pomoc
AutorTre
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 18:06
Pytania i pomoc
#post7979
Pomy¶la³em, ¿eby zrobiæ taki temat, gdzie kto¶ napisa³bym swój problem czy co¶ co go trapi (np. zaburzenia snu, dziwne znaki, dziwne zdarzenia, czy pytania odno¶nie ksi±¿ki B. Marciniak, itd., itp.) i u¿ytkownicy mogliby udzielaæ pomocy/rady/swojej opinii na dany temat i wtedy by³aby jaka¶ wymiana do¶wiadczeñ, informacji i u¿ytkownicy wiedzieliby, gdzie mog± napisaæ je¶li maj± jakie¶ nurtuj±ce pytanieSmile
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 18:06
Re: Pytania i pomoc
#post0000

Zwiastuni witu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak

Wiedza, ktr poznasz, po postu zmienia ycie. Sowa i pojcia, ktre zostay dobrane w tej ksice, dziaaj niczym zwalniacze szyfrw, zmagazynowanych gboko wewntrz naszego ciaa. Dziki tej ksice poszerzysz swoj wasn definicj rzeczywistoci i uwolnisz sj peen potencja - po to, by jako doskonaa istota ludzka mg posmakowa penej wolnoci. Czy jeste zatem gotowy rozpocz niezwyk podr - podr do najdalszych zaktkw Wszechwiata i najgbszych zakamarkw wasnej duszy?
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 18:14
Re: Pytania i pomoc
#post7980
Ja od razu opiszê swój problem.

Jaki¶ miesi±c temu powiedzia³em kole¿ance, ¿e jako¶ pod koniec wakacji jak sobie le¿a³em na ³ó¿ku i siê odprê¿a³em i relaksowa³em, gdzie le¿a³em tak chyba 2 godziny, i w pewnym momencie siê zorientowa³em, ¿e nie oddycham. Po prostu le¿ê i nie oddycham i nie czujê potrzeby zaczerpniêcia powietrza. Przez jaki¶ czas tak jakby obserwowa³em to, ¿e nie oddycham. Nie wiem ile to trwa³o ale czu³em, ¿e mogê tak bardzo d³ugo. Kiedy potem wzi±³em oddech to wcale nie ³apa³em go ³apczywie i nie mia³em czego¶ takiego, ¿e czu³em siê zdyszany i nie oddycha³em szybko tylko wszystko by³o normalnie. Kole¿anka mi odpowiedzia³a, ¿e to co jej opowiedzia³em to siê nazywa bezdech. Wcze¶niej nic o czym¶ takim nie s³ysza³em.
Ostatnio zaobserwowa³em, ¿e jak idê spaæ i le¿ê i "czekam" na sen to w³a¶nie mam ten bezdech. We wrze¶niu, kiedy mia³em to pierwszy raz jeszcze nie wiedzia³em co to jest i nie powtarza³o mi siê to ale od jakiego¶ czasu zaczynam widzieæ, ¿e przed snem mam w³a¶nie co¶ takiego i nie wiem dlaczego i sk±d mi siê to pojawi³o. Nie wiem czy siê tego obawiaæ czy nie...czy i¶æ do lekarza mo¿e bo nachodz± mnie my¶li, ¿e mo¿e byæ tak, ¿e za pó¼no siê zorientujê, ¿e nie oddycham i bêdzie ze mn± koniec. Chcia³bym wiedzieæ co o tym my¶licie.
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 18:30
Re: Pytania i pomoc
#post7981
dlaczego? Smile jak to nie¶wiadomie robisz to ja bym powiedzia³ ¿e Twoje cia³o tymczasowo nie potrzebuje oddychaæ no i papa Smilesk±d siê to pojawi³o? to dobre pytanie Smile móg³bym Ci tu zacz±æ klepaæ jak konwencjonalny lekarz ale my¶lê ¿e lepiej sobie to darowaæ i popatrzeæ zdanie do ty³u Smile czy naprawdê chcesz i¶æ do lekarza? jak chcesz to id¼ Smile ja osobi¶cie nie obawia³bym siê tego. my¶l±c ¿e od tego zginiesz, to zginiesz w koñcu, bo co ma zrobiæ te biedne cia³o jak mu takie my¶li pompujesz. to tak jak z niejedzeniem Smile

buziaczek Smile
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 18:36
Re: Pytania i pomoc
#post7983
W³a¶nie tak my¶la³em, ¿e po prostu jak bêdê tak sobie mówi³ to tak pewnie bêdzie ale jako¶ ta my¶l do mnie przysz³a i bêdê musia³ pracowaæ w najbli¿szym czasie nad tym, ¿eby mnie co¶ takiego nie spotka³o no bo to ja jestem panem swojego cia³a =D Tylko wiesz...nurtuje mnie to pytanie czy rzeczywi¶cie mogê nie oddychaæ od tak sobie przez jaki¶ czas i nic mi siê nie stanie bo z tego co wiadomo to mo¿na sobie uszkodziæ mózg je¶li nie bêdzie on dotleniony. Plejadianie mówi±, ¿e oddech jest bardzo wa¿ny, ¿e trzeba g³êboko oddychaæ i æwiczyæ swój oddech tak¿e rozmy¶lanie czy mi siê co¶ stanie jak nie bêdê oddycha³ no bo oddech jest wa¿ny. Po prostu bêdê musia³ siê pilnowaæ teraz =)
Delete Edit Quote
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 19:01
Re: Pytania i pomoc
#post7984
je¶li chodzi o æwiczenie oddechu to nie chodzi o samo powietrze samo w sobie. chodzi o wprowadzanie siê w pewne stany energetyczne. je¶li robisz gimnastykê i zrobisz jak±¶ pogiêt± figurê i tak bêdziesz w niej sobie sta³ napewno siê bardzo niecodziennie poczujesz - jeste¶ w jakim¶ specyficznym stanie. je¶li grasz na jakim¶ instrumencie to na pewno bardzo dobrze wiesz ¿e idealn± dynamikê danej nuty w danym momencie w danym kawa³ku wykonasz je¶li siê nastroisz na emocjê jak± ona ma daæ, a to ju¿ indywidualnie, jak kto siê czuje jak pomy¶li o czym¶, albo napnie jaki¶ miêsieñ albo ruszy rêk± odpowiednio. g³êboko, powoli oddychaj±c w zaciszu uspokajasz siê, bardziej s³yszysz to co niematerialne, bardziej siê równowa¿ysz. Plejusie podkre¶lili to bo to co g³êbokie oddychanie daje, generalnie brak w dzisiejszym ¶wiecie, a podstaw± jest to posiadaæ.
buziaaaak Smile
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 11/02/2010 19:30
Re: Pytania i pomoc
#post7986
No ja wiem, ¿e to chodzi te¿ o stany energetyczne. Ja zawsze jak sobie le¿ê i siê relaksujê to w³a¶nie wyobra¿am sobie np. ¿e wdycham niebieskie powietrze, które siê rozprzestrzenia po ca³ym ciele i potem wypuszczam powietrze z my¶l±, ¿e wszystko co z³e opuszcza moje cia³o. No i zdarzy³ siê taki moment, ¿e zacz±³em rozmy¶laæ nad czym¶ i przesta³em tak jakby my¶leæ o oddechu mo¿e no i siê pojawi³ ten bezdech.
Delete Edit Quote
 
miriam
Stay user
Avatar

Postw: 328
Wsparcie: 328

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/02/2010 09:33
Re: Pytania i pomoc
#post7996
Wg mnie RaFFiC nie ma siê czym przejmowaæ.
Twój opis wyobrazi³am sobie jako tak g³êboki relaks, ¿e a¿ odlatujesz.Smilea to b. dobrze,¿e potrafisz siê tak odprê¿aæ i oczyszczaæ.Gdzie¶ brzêcz± mi takie przeczytane lub us³yszane s³owa, ¿e ludzie wraz ze zbli¿aniem siê 2012 roku bêd± coraz czê¶ciej poddawaæ siê i poszukiwaæ stanu b³ogo¶ci.
Podejrzewam,¿e du¿a czê¶æ z nas robi to i ka¿dy na swój w³asny sposób.
S³ysza³e¶ o tym medytuj±cym od bodaj¿e 7 lat ch³opcu w Indiach.Jest ca³y i zdrowy.Ro¶nie i rozwija siê.Wdech i wydech pojawia siê u niego w ogromnych odstêpach czasowych.
Dlatego Twój tzw.bezdech nie jest niczym gro¼nym, ale to oczywi¶cie tylko moja opinia.
Niedotlenienie wystêpuje prawdopodobnie w nag³ym traumatycznym zablokowaniu dostarczania tlenu do mózgu.
PozdrawiamSmile
Edytowa: 12/02/2010 09:44
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 12/02/2010 09:49
Re: Pytania i pomoc
#post7997
Najlepiej poczytaj sobie o technikach prana jogi....
Bezdech to z³udzenie postrzegania bior±cy siê z ró¿nicy postrzegañ miêdzy ¶wiadomo¶ciami; naszej tu i w bezczasie..
Jak tego w poci±gu pêdz±cym i stoj±cym na stacji...
Chyba ¿e kto¶ bêdzie Ciê obserwowa³ i widzia³ Twój oddech..a Ty mia³by¶ ¶wiadomo¶æ, ¿e nie...
Jest technika kumbaki w systemie 4-2-8 oddech bezdech i wydech, w coraz to wyd³u¿aj±cym siê czasie, ale podobno po 3,5 min, mo¿na lewitowaæ a po 5-ciu znikn±æ dla obserwatora po¶redniego..
Nie wolno stosowaæ bezdechu w æwiczeniach fizycznych, bo komórki umieraj± bez prany...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
RaFFiC
Stay user
Avatar

Postw: 122
Wsparcie: 124

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 13/02/2010 20:54
Re: Pytania i pomoc
#post8031
Miriam - bardzo fajna wypowied¼. Da³a mi do my¶lenia Smile

Tamar - zapodasz jakie¶ linki do tej prana jogi? Bo jako ju¿ obeznany to pewnie znasz stronê jak±¶, gdzie to bêdzie dobrze opisaneSmile
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 13/02/2010 21:15
Re: Pytania i pomoc
#post8032
Polecam to co sam praktycznie stosowa³em tj wg "Droga ognia i ¶wiat³a" Swami Ramy wyd. Nirwana dwutomowa pozycja ksi±¿kowa...
Wtedy nie mia³em jeszcze komputera...
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
Reply
Strona 1/17 1 2 3 4 > >> >|

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.198.158.24

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com