Strona gwna > Forum > Otwórz oczy > Warte obejrzenia > Bashar
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
Bashar
AutorTre
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 14/03/2010 22:23
Bashar
#post8829
Edytowa: 23/03/2010 13:45
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 14/03/2010 22:23
Re: Bashar
#post0000

Dwunasta Planeta. Ksiga pierwsza kronik Ziemi - Zecharia Sitchin

Wieloletnie studia amerykaskiego orientalisty zaowocoway pasjonujc ksik. Badania cywilizacji Sumeru i analiza zabytkw pimiennictwa najstarszych kultur Bliskiego Wschodu skoniy autora do wysunicia miaej hipotezy, e powstanie i rozwj czowieka byyby niemoliwe bez interwencji istot wyszych. Bogowie staroytnoci, skazani na niebyt przez jahwistycznych a potem chrzecijaskich kompilatorw Biblii, nie tylko istniej: to wanie oni umoliwili ludziom wyjcie ze stanu dzikoci.
 
CrazySierzant
Super user
Avatar

Postw: 752
Wsparcie: 754

Pe: _MALE_
Online: Nie
Data: 15/03/2010 02:34
Re: Bashar
#post8833
eh....
....¿eby nie by³o ¿e jêcze tu na co¶ to dam ma³± radê techniczn±. nie ka¿demu co poda³a¶ siê to w ogóle pojawi wiêc jak ju¿ to podawaj bezpo¶rednie linki po prostu a nie wklejaj obiektów ca³ych, które troche spowalniaj± ³adowanie siê strony a ju¿ szczególnie jak tego jest wiêcej na jednej wy¶wietlanej
Delete Edit Quote
 
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 23/03/2010 13:45
Re: Bashar
#post9280
ok poprawi³am post! enjoy
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 23/03/2010 14:50
Re: Bashar
#post9281
Dla mnie niewidoczny..
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 23/03/2010 14:56
Re: Bashar
#post9283
na dole linki s±
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
ZorkZelazny
Nowicjusz
Avatar

Postw: 1
Wsparcie: 1

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/08/2011 00:42
Re: Bashar
#post21708
Witam wszystkich. Aloha !
[z góry przepraszam wszystkich wra¿liwych na ortografiê. Mam z tym spore problemy i zero pokory]
Jestem - nazwijmy to - praktykuj±cym ezoterykiem. W zasadzie cz³owiekiem wielowymiarowym (*rozumienie pojêcia do wgl±du). Ko¿ystam z informacji zawartych w ró¿nego rodzaju channelingach, jestem tak¿e channelerem stawiaj±cym swoje pierwsze kroki.

Czy channeling jest dobry ?
Hyhy ... czy na sali znalaz³a siê osoba która my¶la³a ¿e zaraz padnie odpowied¼ w czerni albo bieli ? Smile
Bo ja preferujê têczê Smile

A czy nó¿ jest dobry ? No ludzie ! Rozumiecie o co chodzi Smile

A teraz do sedna. Czyli do Bashara.
Bo¿e jak ja kocham kolesia ! Jest odjechany na maxa.
Jak dla mnie jeden z najlepszych kana³ów ! Ba najlepszy !
Ale to moje odczucia (wiêc hejterzy nie zabijajcie siê na starcie), zawsze tak jest. Proste.
A teraz, co by nie byæ ¶iewc± wiatru i nie pozostaæ bez przyk³adu opowiem za co miewam tak wyolbrzymione pozytywne odczucie nieustannie pêdz±ce w stronê zjawiska jakim jest Bashar ? Hmmm kilka moich na maxa subiektywnych przyk³adów (co by nie by³o) :
- konkretny (nie obija w bawe³ne, od razu d±¿y do sedna, bez ceregieli)
- trafny (szczególnie w interakcji s widowni± która b³yskawicznie dostrzega rozwi±zanie swojego poroblemu)
- szybki w przemowie
- nie ukrywa informacji w ¿adnym temacie
- nie znalaz³em sprzeczno¶ci w jego merytoryce
- informacjê to¿same z innymi kana³ami i informacjami od ¼róde³ (jak dla mnie - subiektywnie- wiarygodnych)
- OGROMNE INTELIGENTNE SYMPATYCZNE TRAFNE DYDAKTYCZNE POCZUCIE HUMORU (teraz wszyscy siê u¶miechamy ... trzy czte ry !)
- Zawsze wie co powiedzieæ, bez namys³u, bez wachañ
- Osoby obnarzaj±ce swoje problemy otrzymuj± szybkie, trafne, proste, praktyczne odpowiedzi
- W swych przekazach zawar³ wiele informacji, w±tków których nie spotka³em nigdzie innych a które by³y dla mnie bardzo istotne (zupe³nie nie rozumiem czemu inne kana³y i ludzie duchowi nie powiedzieli o tych rzeczach ... tak istotnych .. a on to zrobi³ z tak± prostot±... moje zdanie/moje widzenie sprawy).
- Ma sympatyczn± mordê Smile
- Ogromne brawa nale¿± siê za (subiektywnie ... of courze Smile .. jak dla mnie) udan± gestykulacjê oraz tonowanie g³osu oraz ca³okszta³t teatralny. Jest to o tyle istotne ¿e jak wiemy informacja s³owna to tylko 7% przekazu, ton g³osu to ok 38% a gestykulacja to a¿ 55%. Tak wiêc szalnie istotnym jest aby przekaz zawiera³ zwart± wspó³pracê tych wszystkich sk³±dników. A jak mo¿na samemu zobaczyæ Bashar, moim skromnym zdaniem (subiektywnym !) robi to bajecznie.
- Wspomina³em ju¿ o poczuciu humoru Smile ca³a sala co i rusz ma niez³e brechty. Podoba mi siê taka dydaktyka. Nauka poprzez zabawê i ¶miech. (co jest czêsto wspominane prze podró¿ników poza cia³em, kontaktowców oraz osoby po ¶mierci klinicznej ... ¿ê Ci na górze maj± ogromne poczucie humoru, tak jak i samo ¯ród³o/ Stwórca, a nie jak nas wieki przyzwyczja³ KK )
- ¦wietnie radzi sobie tak¿e z dzieæmi ! Z czym spotykam siê po raz pierwszy.
- Mêczy mnie osobi¶cie w channelingach styl - ja to nazywam - " poetycki " gdzie medium mówi wolno i archaicznie, typu : "Wszystko co trzeba zrobiæ to zaistnieæ w ¶wietle fioletowego p³omieniaw sercu naszego 7 filaru b³ogos³awieñstwa ¶wiat³a ¿rud³a wszelkiego b³ogos³awienia cnót jedynego aspektu promienistej wiary poddania siê fali przyp³ywu kontemplacji ... " (*przejaskrawienie)
Dla tego z rado¶ci± witam ultra szybk± mowê Bashar który konkretem i tre¶ciwo¶ci± rozwala moje ego.
- szalenie podoba mi siê to (co te¿ jest ¿adkie u innych) ¿ê czêsto w interakcji z drug± osob± Bashar podaje informacjê nie t± o któr± osoba pyta ale t± któr± potrzebuje na prawdê. Wychwytuje knowania ego oraz pó³¶wiadome zabiegi osobowo¶ci i zadaje pytania niczym sokrates, oraz nie¿adko siê ¶mieje i komediuje ludzi co daje rewelacyjny efekt w zrozumieniu problemu przez zadaj±æego pytanie - a nie jak to bywa najczê¶ciej gdzie osoba duchowa po prostu rzuca odpowied¼.
- Ogulnie to spêdzi³em wiêkszo¶æ ¿ycia na ezoteryce. Ksi±¿ki, filmy, spotkania wszytko na raz.
Trochê tego by³o, sta³em siê wymagaj±cy, niecierpliwy i pragmatyczny. Bashar sprostuje tym wymaganiom. Jego mowa jest tak jakby tematy o których mówi (nie¿adko ci¿kie) by³y dla niego oklepane do nanometra. Nie ma luki w jego mowie, a brak sprzeczno¶ci oraz zarzucenia czego¶ merytorycznie tak¿e jest dla mnie wska¼nikiem prawdy.


Niech bêdzie tyle.
Debata jest nie po to aby doj¶æ do czyjej¶ racji lecz z za³o¿enia ma uczyniæ obydwie strony bogatsze o nowe informacje.
Czy kto¶ zna jaki¶ "kana³" bardzie konkretny od Bashara ?
Czy kto¶ zaproponuje mi równie zabawnego nauczyciela duchowego ?


Delete Edit Quote
 
Tamar102
Szaleniec
Avatar

Postw: 7022
Wsparcie: 7024

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/08/2011 07:24
Re: Bashar
#post21710
Choæby Mooji PL - ¦miech buddy 2
Absolutnie nic nie jest tym, czym wydaje siê byæ, poniewa¿ prawdziwa natura rzeczy pozostaje g³êboko ukryta pod pozorami rzeczywisto¶ci.
Delete Edit Quote
 
tulsi
Szaleniec
Avatar

Postw: 5139
Wsparcie: 5144

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 24/08/2011 09:34
Re: Bashar
#post21715
"Wszystko co trzeba zrobiæ to zaistnieæ w ¶wietle fioletowego p³omienia w sercu naszego 7 filaru b³ogos³awieñstwa ¶wiat³a ¿rud³a wszelkiego b³ogos³awienia cnót jedynego aspektu promienistej wiary poddania siê fali przyp³ywu kontemplacji ... "

Witaj na pok³adzie Smile

Masz poczucie humoru, oj masz ! Smile

Powy¿szy cytat spowodowa³ ¿e prawie z krzes³a spad³am ze ¶miechu, no nie, to jest zar±biste, taka "duchowo¶æ" w której nikt nie wie o co chodzi SmileSmile

Dziêkujê ci za dawkê ¶miechu i mam nadziejê ¿e zostaniesz u nas na d³u¿ej aby choæ trochê rozweselaæ nasze ponure towarzystwo SmileSmileSmileSmile

Buziol Smile
Delete Edit Quote
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 54.92.163.188

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com