Strona gwna > Forum > Przekazy Plejadian > Transformacja 2012 > Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
 
Moderatorzy: Moderatorzy
Kana RSS (Forum)Reply
Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
AutorTre
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 29/03/2010 20:42
Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
#post9471
Chcia³abym zapoznaæ Was moi drodzy z bardzo prost± i fajna technika oddechow± pt Nadi Shodana
przet³umaczy³am o tym krótki tekst:

Nadi Shodana to forma pranayamy (yogicznej kontroli oddechu), która jest bardzo prosta i ma ekstremalnie pozytywny efekt na cia³o i umys³. Technika ta, nazywana jest równie¿ „szczê¶liwym oddechem” lub „s³odkim oddechem” jest form± naprzemiennego oddychania dziurkami nosa, które jest stosowane na wszystkich poziomach zaawansowania. „Nadi” oznacza kana³ i odnosi siê do kana³u, którym p³ynie prana. „Shodana” znaczy oczyszczenie. Kiedy praktykujesz Nadi Shodana oczyszczasz swoje kana³y energetyczne.

S± 2 kana³y energetyczne: Ida i Pingala. Ida – aktywujemy s± wdychaniem powietrza lew± dziurk± nosa – reprezentuje energiê ¿eñsk±, ksiê¿ycow±, ch³odz±c±. Pingala – zwi±zana z praw± dziurka nosa – symbolizuje energiê mêsk±, s³oneczn±, rozgrzewaj±c±.

Nadi Shodana pomaga w aktywizowaniu ca³ego mózgu poprzez zbalansowanie prawej i lewej pó³kuli. Æwiczenie to jest szybkim i efektywnym sposobem aby oczy¶ciæ swój umys³ i uspokoiæ swoje emocje. Zauwa¿ysz efekty ju¿ po 2-3 minutach æwiczenia. Jest to równie¿ ¶wietny sposób aby pozbyæ siê bólu g³owy.

A oto jak æwiczyæ Nadi Shodana:
Usi±d¼ wygodnie na krze¶le z nogami na ziemi lub po turecku na poduszce na ziemi. Zrelaksuj swoje cia³o, ale utrzymuj prosty krêgos³up, aby „zrobiæ miejsce” na oddech z przepony. Unikaj zbyt ciasnych ubrañ wokó³ talii.
- u¿ywaj±c swojej prawej d³oni po³ó¿ swój kciuk na prawej dziurce od nosa, aby zablokowaæ przep³yw powietrza. Twój ¶rodkowy I wskazuj±cy palec powinny byæ podwiniête (nie bêd± u¿ywane Smile
- wydmuchaj powietrze lew± dziurk± od nosa
- jak skoñczy ci siê oddech, zacznij ta sama dziurk±, lew±, wdychaæ powietrze
- zmieñ palce – przytrzymaj teraz lew± dziurkê od nosa swoim prawym serdecznym palcem
- jak skoñczy ci siê oddech, zacznij ta sama dziurk±, praw±, wdychaæ powietrze
- kontynuuj przez kilka minut

Oto kilka wskazówek jak polepszyæ t± pranayamê i unikn±æ napiêcia:
- upewnij siê, ¿e wydychasz ca³e powietrze przed tym jak zaczniesz robiæ wdech. Wdech powinien trwaæ tyle do wydech, aby unikn±æ hiperwentylacji.
- Pozwól, aby twój oddech by³ zrelaksowany i spokojny, nie powinno byæ poczucia napiêcia
- Skup swoj± uwagê na swoim oddechu
- Zamknij oczy podczas swojej praktyki, aby skierowaæ swoja uwagê do wewn±trz

Mo¿esz æwiczyæ Nadi Shodhana prawie wszêdzie, wiêc to ¶wietny sposób na pozostanie spokojnym i zrelaksowanym w ci±gu dnia. Mo¿na stosowaæ j± przed lub podczas medytacji. Pomaga uspokoiæ umys³ przed praktyk±, mo¿e byæ równie¿ u¿yta jako punkt skupienia podczas medytacji. Jest szczególnie przydatna na pocz±tku swojej przygody z medytacj±.

na pocz±tku mo¿ecie poæwiczyæ razem z filmami:
http://www.youtube.com/watch?v=cQAUQUUZ66c
http://www.youtube.com/watch?v=zCxTLexIjPA

pozdrawiam i mi³ego æwiczenia!
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
Sponsor
Stay user
Avatar

Postw: 0000
Wsparcie: 165

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 29/03/2010 20:42
Re: Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
#post0000

Znak czasu (cz I i II) - Barbara N. Choroszy

Informacje zawarte w ksice pochodz z bezporednich rozmw z Kosmicznymi Istotami, znanymi ludziom z Biblii, jako Biblijni Bogowie przez Ich emisariuszk - cznika na Ziemi, pani Lucyn obos. Niniejszy zapis jest wyrazem woli i yczenia rzeczywistych Budowniczych piramid w Gizie.

Ksika odsania tajemnice, w jaki sposb przed tysicami lat zostay na zawsze zczone losy Elohim, czyli tzw. Biblijnych Bogw, z mieszkacami Ziemi.
 
dorka1
Stay user
Avatar

Postw: 103
Wsparcie: 103

Pe: _NEUTRAL_
Online: Nie
Data: 30/03/2010 10:59
Re: Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
#post9473
Alijaa Smile fajnie ¿e podzieli³a¶ siê t± technik± oddechow± Nadi Shodana.
Jest ciekawa i ju¿ wcze¶niej o niej trochê s³ysza³am.Smia³o mogê napisaæ,¿e t± informacje przyci±g³am do siebie,a w jaki sposób zaraz napiszê.
Na kursie vipassany dzieli³am pokój z jedn± osob± (która mi o tej metodzie troszkê powiedzia³a).Jednak¿e zaczê³o obowi±zywaæ Szlachetne milczenie przez 10 dni ,wiêc nie rozmawia³y¶my wcale.A na koniec ka¿da zajêta by³a pakowaniem i podró¿± powrotn±.Pamiêtam ¿e obieca³am sobie uzupe³nic wiadomo¶ci i przyj¿eæ siê tej metodzie bli¿ej.
No i proszê Smile mnie ju¿ chyba nic nie zdziwi - po prostu dzieje siê i tyle.

Pozdrawiam
Delete Edit Quote
 
alijaa
wierzak
Avatar

Postw: 36
Wsparcie: 36

Pe: _FEMALE_
Online: Nie
Data: 30/03/2010 11:25
Re: Nadi Shodana - oczyszczenie kana³ów
#post9474
cieszê siê bardzo Dorko!
nikt nie jest tak bardzo zniewolony, jak kto¶ kto czuje siê wolnym, gdy w rzeczywisto¶ci nim nie jest j. goethe
Delete Edit Quote
 
Reply

Panel usera

Witaj Go
IP: 35.153.166.111

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com