Strona gwna > News`y
 
23/10/2007 12:00 Comments 0 Komentarze
 


¦wietlanej Rodzinie

 
 
Wiedza, która zmienia sposób, w jaki patrzymy
na ¶wiat.
Seria „Zwiastuni ¦witu” Nauki Plejadian – Barbara Marciniak
 
 

Ksi±¿ki ju¿ wydane:

Zwiastuni Åšwitu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak   Zwiastuni ¦witu - Nauki Plejadian - Barbara Marciniak
Wszystko zaczê³o siê od tej ksi±¿ki... "Twoja si³a koñczy siê tam, gdzie zaczyna siê strach..." Zwiastuni ¦witu to ksi±¿ka zawieraj±ca klucze do odnalezienia sensu ¿ycia i istnienia. Niezale¿nie od tego, co dzi¶ „krzycz±” nag³ówki...
wiêcej...
     
Ziemia Zwiastunów Åšwitu - Barbara Marciniak   Ziemia Zwiastunów ¦witu - Barbara Marciniak
Czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ jak mo¿e wygl±da³ Ziemia za 15, 50, 100 lat? Wiesz zapewne jaki jest wspó³czesny obraz naszej planety – na przestrzeni ostatnich dekad wiele piêknych, dziewiczych zak±tków uleg³o zniszczeniu, miliony...
wiêcej...
     
Åšcieżka Mocy - mÄ…drość Plejadian dla Å›wiata pogrążonego w chaosie - Barbara Marciniak   ¦cie¿ka Mocy - m±dro¶³ Plejadian dla ¶wiata pogr±¿onego w chaosie - Barbara Marciniak
IV tom bestsellerowej serii nauk Plejadian ¦cie¿ka Mocy - wiedza, która wyzwala UWAGA: TO WIEDZA, KTÓRA ZMIENI SPOSÓB W JAKI PATRZYSZ NA ¦WIAT ! Twórcze rozwi±zania do zmiany przekonañ, odzyskania w³asnej mocy oraz tworzenia...
wiêcej...Ju¿ dawno temu wielcy mêdrcy wielu epok uznali okres pomiêdzy rokiem 1987 a 2012 za punkt zwrotny w przepotê¿nym cyklu ludzkiego rozwoju.
Zatem stoimy na progu olbrzymiej przemiany, która niesie ze sob± zarówno wielkie ryzyko, ale i jeszcze wiêksze mo¿liwo¶ci rozwoju.
W tym niezwyk³ym czasie, kiedy coraz mniej rzeczy wydaje siê by³ pewnych, coraz bardziej mo¿na poczu³ wagê s³ów:
WIEDZA OCHRANIA, IGNORANCJA ZAGRA¯A.
Tags -    

Panel usera

Witaj Go
IP: 3.238.204.31

Login
Haso

Czat

Zaloguj si lub Zarejestruj si za darmo aby wysa wiadomo!
 
Recent posts
Recent comments
vegan: Jak na razie to zaczynam ..
grassjanna: Witajcie, artykuł ci..
Mnich: Nie rozumiem tego pytania..
lucyna2000: Powoli ludzie "budzą..
LdV.-: Nie ważne co si..
Kanay RSS
Plejadianie.pl
Stara Wersja Strony Plejadianie
Strona oparta o silnik MemHT Portal oparty na licencji GNU/GPL w polskiej wersji PolishPack
Template designed by MemHT.com